Наукові вісті НТУУ "КПІ". № 5. 2006

УДК 621.039.003

Носовський А.В., Салій Л.М.

Метод оцінки основних технологічних витрат при знятті з експлуатації АЕС з реакторами РБМК

С.5–14., укр., Табл. 1. Бібліогр.: 15 назв.

Запропоновано метод визначення обсягу основних технологічних робіт зі зняття з експлуатації енергоблоків АЕС у грошовому еквіваленті. Наведено конкретні формули для постатейної оцінки структурованих основних технологічних витрат із застосуванням методу вартості одиничної роботи, а також із врахуванням вимог національних стандартів бухгалтерського обліку й галузевих інструкцій з питань планування, обліку й калькулювання собівартості робіт.

УДК 681.3.04

Дичка І.А., Губар В.О.

Зберігання і обробка інформації, поданої у вигляді завадостійких багатоколірних матричних графічних кодів

С.15–21., укр., Іл. 2. Табл. 2. Бібліогр.: 4 назви.

Запропоновано методику побудови багатоколірних матричних графічних кодів. Розроблено алгоритм кодування та декодування 16-кової послідовності символів ( n , k )-кодом БЧХ з метою виправлення у зчитаній графічно-кодовій позначці багатократних помилок. Запропоновано спосіб побудови поля локаторів як розширення поля символів коректувального ( n , k )-коду БЧХ.

УДК 519.85

Ємець О.О., Черненко О.О.

Оптимізація дробово-лінійної функції на розміщеннях: властивості допустимої області

С.22–29., укр., Бібліогр.: 19 назв.

Розглядається задача оптимізації з дробово-лінійною функцією цілі на загальній множині розміщень. Досліджено властивості області допустимих розв'язків задачі.

УДК 518.9

Клименко В.М., Остапенко В.В.

Двопродуктові залежні потоки з узагальненим законом Кірхгофа

С.30–33., укр., Іл. 3. Бібліогр.: 4 назви.

Згідно з узагальненим законом Кірхгофа побудовано моделі руху потоків різних продуктів у мережі. У певних вершинах суміш продуктів має певний якісний склад. Це досягається дотриманням деяких пропорцій між потоками різних продуктів і призводить до додаткових нелінійних обмежень.

УДК 519.6

Колєчкіна Л.М., Нагірна А.М.

Моделювання прикладних задач оптимізації багатокритеріальними комбінаторними задачами на переставленнях

С.34–40., укр., Іл. 2. Табл. 2. Бібліогр.: 16 назв.

Розглянуто постановку багатокритеріальної задачі комбінаторної оптимізації, яка є моделлю ряду економічних задач із врахуванням комбінаторних властивостей області допустимих розв'язків. Наведено приклади прикладних задач, які мають два критерії. Запропоновано підхід до їх розв'язання. Наведено результати числових експериментів та їх аналіз.

УДК 62-50, 519.81

Коршевнюк Л.О., Бідюк П.І.

Метод побудови наметоподібних функцій належності за , -рівнями

С.41–47., укр., Іл. 3. Табл. 2. Бібліогр.: 6 назв.

Розглянуто проблему вибору функцій належності нечітких понять при розв'язанні практичних задач моделювання, прогнозування та керування для систем різної природи. Запропоновано наметоподібні функції належності (ФН), в яких поєднано простоту і зручність використання ФН трикутного вигляду та переваги дзвоноподібних. Запропоновано також метод і алгоритм побудови ФН за множиною експериментальних значень, за яким здійснюється кластеризація оцінок. Для кожної нечіткої множини, яка відповідає певному отриманому кластеру, будується наметоподібна ФН за допомогою порогових значень коефіцієнтів і , що визначають сектори фрагментів ФН та її вигляд.

УДК 678.023.2:678.029.7

Мікульонок І.О., Проценко А.Є., Радченко Л.Б.

Моделювання процесу охолодження рукавної полімерної плівки

С.48–52., укр., Іл. 6. Бібліогр.: 6 назв.

Розглянуто фізичну і математичну моделі процесу рідинного охолодження рукавної полімерної плівки. Розроблена математична модель дає можливість для заданої продуктивності технологічної лінії і геометричних розмірів одержуваної плівки визначати довжину зони охолодження або для заданої довжини даної зони визначати максимально припустиму продуктивність лінії. Методику розрахунку можна рекомендувати для інженерних розрахунків технологічного устаткування для переробки плівкових полімерних матеріалів.

УДК 539.216. 2:661.685

Павлова О.П., Макогон Ю.М., Беддіс Г., Могилатенко Г.В., Чухрай О.В.

Вплив умов термообробки на твердотільні реакції в нанорозмірній плівковій композиції Ni(10 нм)/C(2 нм)/Si(001)

С.53–58., укр., Іл. 4. Табл. 2. Бібліогр.: 12 назв.

Досліджено вплив середовища відпалу на формування фазового складу в тонкоплівковій системі Ni(10 нм)/C(2 нм)/ Si(001), які були отримані магнетронним методом напилення. Відпали відбувались як у проточному азоті, так і у вакуумі 1,3 ? 10 - 4 Па в інтервалі температур 400–1000 ° С протягом 30 с. Дослідження термічно активованих твердотільних реакцій тонкоплівкової системи проводили рентгенографічним, електронографічним, резистометричним методами, методом електронної мікроскопії на просвіт поперечних перерізів (“cross–section”), а також методом резерфордовського оберненого розсіяння (РЗР). Встановлено, що середовище відпалу суттєво впливає на розвиток твердотільних реакцій у нанорозмірній плівковій композиції Ni(10 нм)/С(2 нм)/Si(001).

УДК 621.91.01

Петраков Ю.В., Сташевська М.В.

Дослідження сталості технологічної обробляючої системи при точінні

С.59–65., укр., Іл. 7. Табл. 1. Бібліогр.: 3 назви.

Створено математичну модель процесу точіння, яка враховує динамічні властивості технологічної обробляючої системи, що є замкненою через процес різання, сталу часу стружкоутворення і обробки “за слідом”. Доведено, що саме такий склад моделі мінімально можливий для адекватного відображення автоколивань під час різання. Розроблено прикладну програму, за допомогою якої в інтерактивному режимі можна проводити дослідження і попереднє проектування технологічних операцій для забезпечення необхідної амплітуди автоколивань.

УДК 621.762:669 ? 715 ? 29

Притуляк А.А., Олікер В.Ю., Сироватка В.Л., Гридасова Т.Я.

Мікроструктура і теплопровідність термобар'єрних плазмових покриттів з ZrO2

С.66–71., укр., Іл. 4. Бібліогр.: 20 назв.

Виконано порівняльні дослідження структури та властивостей плазмових покриттів із діоксиду цирконію. Отримано вихідні порошки для напилення були отримані двома методами: кріохімічним та спільним осадженням гідроксидів із подальшою сушкою осаду на повітрі. Показано, що зі зміною характеру пористості та зеренної структури покриттів змінюється їх теплопровідність. Встановлено, що покриття з кріохімічного порошку мають тоншу структуру, успадковану від вихідного порошку, і, як наслідок, меншу теплопровідність.

УДК 669.187.526.001.5

Шпак П.О., Артемчук Т.О.

Математичне моделювання кристалізації зливків швидкорізальної сталі при електронно-променевому переплаві

С.72–76., укр., Іл. 4. Бібліогр.: 9 назв.

Методом математичного моделювання процесів теплообміну розраховано температурні поля при твердненні та форму характерних зон фазових перетворень при кристалізації циліндричних зливків швидкорізальної сталі електронно-променевого переплаву.

УДК 629.7.05

Бублик Г.Ф., Мелащенко О.М.

Проблеми стабілізації космічних апаратів з гнучкою динамікою. Частина 1. Математичні моделі

С.77–86., укр., Іл. 3. Бібліогр.: 56 назв.

Розглянуто питання отримання математичних моделей космічних апаратів з гнучкою динамікою. Вказується, що складна природа таких апаратів та високі вимоги, які ставляться до систем керування КА, з необхідністю приводять до вивчення різних способів їх математичного опису, зокрема, досліджено підходи політопного подання невизначеного КАГД та моделювання невизначеності оператором з обмеженою рівномірно-частотною нормою. Для спрощення опису КАГД розглянуто методи редукування їх математичних моделей.

УДК 534.4

Дідковський В.С., Ананьєва К.А.

Автоматизований аналіз співаних звуків комп'ютерними засобами

С.87–92., укр., Іл. 5. Бібліогр.: 10 назв.

Запропоновано алгоритм автоматизованого виділення амплітудного і частотного вібрато, обвідної спектра і числових параметрів гармонічних складових стабільного за інтонацією музичного звуку. Робота алгоритму базується на використанні перетворення Гільберта для виділення функцій зміни центральної частоти гармонік вибраних для аналізу звуків. Отримані результати аналізу дають детальне уявлення про структуру музичного звуку та його об'єктивну відповідність зразкам якісного виконання аналогічних звуків. Зразок результатів аналізу наведено у статті. Подано схему роботи та інтерфейс розробленого програмного продукту, який реалізує запропонований алгоритм. Сферою його використання є музикознавчі та акустичні дослідження, а також контроль музичного, зокрема, вокального виконання.

УДК 535.21

Колобродов В.Г., Лихоліт М.І., Овечкін В.С., Риділо О.С.

Вплив атмосфери на максимальну дальність розпізнавання тепловізійною системою спостереження

С.93–99., укр., Іл. 1. Табл. 3. Бібліогр.: 16 назв.

Розглянуто кілька найпоширеніших на практиці методик моделювання функції пропускання атмосфери. На конкретному прикладі проаналізовано вплив атмосфери на максимальну дальність розпізнавання. На основі отриманих результатів зроблено висновки і рекомендації щодо доцільності використання тих чи інших методик моделювання функції пропускання атмосфери.

УДК 579.864.1:615.331

Старовойтова С.О., Горчаков В.Ю.

Скринінг штамів лактобактерій з метою розробки на їх основі ефективних мультипробіотиків

С.100–104., укр., Табл. 1. Бібліогр.: 21 назва.

Визначено харчові потреби 12 штамів молочнокислих бактерій. Вперше проведено вивчення біотерапевтичної дії молочнокислих бактерій на органи та системи організму людини за допомогою методу СДА на КМЕ, яке показало стійкий лікувальний ефект лактобактерій при захворюваннях шлунково-кишкового тракту, дихальних шляхів та різноманітних отоларингологічних захворюваннях, гінекологічних і ракових, захворюваннях кісток, а також їх добрий терапевтичний ефект при використанні в стоматологічній практиці. Досліджено взаємовідношення молочнокислих бактерій в умовах попарного сумісного культивування на щільному поживному середовищі. Під час проведення аналізу біосумісності відібрано 13 композицій потенційних бактеріотерапевтичних препаратів, що містять від трьох до дев'яти штамів молочнокислих бактерій, які перебувають у симбіотичних взаємозв'язках. Дані, отримані мікробіологічним методом, були підтверджені методом СДА, що може при подальшій роботі свідчити про взаємозамінність цих методів.

УДК 678.07:577.11

Нижник Т.Ю., Сап'яненко О.О., Астрелін І.М., Толстопалова Н.М.

Фізико-хімічні властивості полігексаметиленгуанідину. Частина 1. Конденсований стан

С.105–110., укр., Іл. 4. Табл. 1. Бібліогр.: 13 назв.

Досліджено фізико-хімічні властивосты ПГМГ у конденсованому стані та встановлено деякі спектральні характеристики, термогравіметричні параметри, температуру розм'якшення, самозагоряння, спалаху. Вивчено якісний і кількісний склад продуктів термодеструкції (піролізу) ПГМГ. Встановлено, що ПГМГ є досить термостійким і стабільним полімером у широкому інтервалі температур.

УДК 6.61.632.658.691.43

Синюшкін О.М., Іванюк О.В.

Кислотне вилучення міді з гальванічних шламів

С.111–118., укр., Іл. 2. Табл. 2. Бібліогр.: 10 назв.

Теоретично визначено можливість хімічного вилуговування міді з гальванічних шламів, експериментально досліджено процеси вилуговування міді сірчанокислотними розчинами з модельних сумішей і реальних гальванічних шламів та процес електроекстракції міді з розчинів вилуговування. Визначено технологічні умови виділення міді з відходів гальванічних виробництв. Наведено принципову технологічну схему переробки мідьвмістних гальванічних шламів із розрахунком матеріального балансу.

УДК 541.135.3+541.136.8

Сіренко В.І., Потапенко О.В., Присяжний В.Д., Змієвська Т.А.

Електрохімічна характеристика розчинів солей літію в диметилсульфоксиді

С.119–124., укр., Іл. 3. Табл. 2. Бібліогр.: 18 назв.

Розглянуто електрохімічну характеристику розчинів солей літію (перхлорату, тетрафтороборату та трифторметансульфонату) в диметилсульфоксиді. Визначено електропровідність розчинів, що становить 10,9 і 8,4 мСм/см для перхлорату та трифторметансульфонатів літію, відповідно. Електрохімічне “вікно” розчинів знаходиться в інтервалі 4,5–4,6 В. Марганцева шпінель (LiMn2O4) під час циклів за-ряд-розряд в інтервалі потенціалів від 3,5 до 4,3 В (відносно Li/Li+) дає можливість отримати питому ємність до 109 мА ? год/г. При заряді-розряді ґудзикового елемента типорозміру 2016 з літієвим анодом отримана ємність 85 мА ? год/г.

УДК 517.9

Асроров Ф.А., Аззамов Т.Д., Данілов В.Я., Могильова В.В.

Необхідні умови існування інтегральної множини лінійної системи з довільною немоднорідністю

С.125–128., укр., Бібліогр.: 4 назви.

Стаття присвячена питанням існування інтегральних тороїдальних множин. Досліджуються необхідні умови існування інтегральної множини лінійної системи з довільною неоднорідністю з

УДК 513.881

Богданський Ю.В.

Принцип максимуму для рівняння теплопровідності в нескінченновимірному гільбертовому просторі

С.129–132., укр., Бібліогр.: 4 назви.

Для рівняння теплопровідності на гільбертовому просторі – невід'ємний лінійний функціонал) доведено єдиність розв'язку задачі Коші в класі обмежених гладких функцій.

УДК 517.532

Готинчан Г.І.

Моделювання технологічних процесів у багатошарових напівобмежених тілах методом гібридного інтегрального перетворення типу Лежандра 2-го роду–(Конторовича–Лєбєдєва) 2-го роду–Ганкеля 2-го роду–Фур'є

С.133–140., укр., Бібліогр.: 8 назв.

Одержано інтегральне зображення точного аналітичного розв'язку деяких задач квазістатики та статики для одного чотирискладового напівобмеженого тіла за допомогою впровадженого гібридного інтегрального перетворення типу Лежандра 2-го роду–(Конторовича–Лєбєдєва) 2-го роду–Ганкеля 2-го роду–Фур'є на полярній осі.

УДК 517.9:519.3

Капустян В.О., Скорик О.М.

Асимптотики паpаметpичних мінімаксних оцінок функціоналів від розв'язків еліптичних рівнянь

С.141–147., укр., Бібліогр.: 7 назв.

Розглядається задача параметричного мінімаксного оцінювання лінійних функціоналів, визначених на розв'язках крайової задачі. Як самі оцінювані функціонали, так і рівняння спостережень залежать від невід'ємного цілого числового параметра , який дозволяє виділити головний член асимптотики розв'язку вихідної крайової задачі. Розв'язком поставленої задачі є альтернатива по крайніх значеннях параметра асимптотичних розв'язків систем мінімаксного оцінювання. Наведено теорему, яка “виправдовує” побудовані асимптотики до довільного порядку точності.

УДК 681.31

Когут П.І., Нечай І.В.

Про розв'язність одного класу задач векторної оптимізації

С.148–158., укр., Іл. 8. Бібліогр.: 5 назв.

Досліджується питання розв'язності задачі не скалярної оптимізації певного класу. Одержано достатні умови існування розв'язків таких задач. Запропоновано нове поняття напівнеперервності знизу для векторнозначних відображень.