Наукові вісті НТУУ "КПІ". № 4. 2006

УДК 538.221.539

Бар'яхтар В.Г., Білоколос Є.Д., Самар Г.В., Дмитрієв О.В.

До теорії руху електрона в кристалі

С.7 – 13 ., укр., Іл. 5. Бібліогр.: 10 назв.

Запропоновано точно розв'язувану модель тривимірного руху електрона, наведено прості формули, що визначають залежність E від k . Показано, що в запропонованій моделі легко перевірити основні властивості хвильових функцій і спектра електрона, такі, як періодичність енергії як функції квазіімпульсу, обернення групової швидкості в нуль на границі зони Бриллюена, блохівська структура хвильової функції електрона. Побудовано закриті й відкриті поверхні Фермі, а також поверхні Фермі типу гофрованого циліндра. Проведено чисельні розрахунки найпростіших випадків одно- і двохзонного потенціалу.

УДК 538.221.539

Бар'яхтар В.Г., Данилевич О.Г.

До теорії згасання спінових хвиль

С.14 – 18 ., укр., Бібліогр.: 11 назв.

Досліджен o спектри спінових хвиль та їх затухання в околі спін-орієнтаційних фазових переходів. Показано, що для виродженого стану, який характеризується неперервним параметром виродження, затухання спінових хвиль не описується релаксаційним членом Ландау–Ліфшиця–Гільберта. Побудовано дисипативну функцію для феромагнітних кристалів різної симетрії. Розглянуто випадки як кінцевої, так і нульової поздовжньої магнітної сприйнятливості. Наведено метод знаходження релаксаційного члена в рівнянні Ландау–Лі ф шиця для кристалів різної симетрії. Для феромагнетиків з одноосною симетрією розраховано спектри та затухання спінових хвиль. Показано, що процес релаксації має двоступеневий характер. Обговорено деталізацію методу квазісередніх М.М. Боголюбова застосовно до випадку феромагнетиків зі спонтанно виродженим вакуумом.

УДК 669.15 ? 24 ? 784.4.0620.181

Бeлоус М.В., Гермаш Л.П., Долянівська О.В.

Дослідження процесу карбідоутворення в сплавах залізо– вуглець на основі вимірювань і розрахунків магнітних і теплових ефектів відпуску

С.19–23., укр., Іл. 1. Бібліогр.: 9 назв.

Розвинуто метод дискретного термомагнітного аналізу, який дозволяє розрахунковим способом визначити кількість фазових складових у феромагнітних сплавах. Установлено природу магнітних і теплових ефектів при низькотемпературному розпаді мартенситу.

УДК 519.21

Булдигін В.В., Коваль В.О., Клесов О.І.

Математична модель обчислювальної мережі (з оптимальним розподілом потоків даних)

С.24–34, укр., Бібліогр.: 53 назви.

Стаття містить огляд результатів про асимптотичну поведінку операторно-нормованих мартингалів та кратних сум незалежних випадкових величин.

УДК515.2

Ванін В.В., Вірченко Г.А., Ванін І.В.

Структурно-параметричні геометричні моделі як основа для узгодженої розробки літака на стадії ескізного проектування

С.35–41 ., укр., Іл. 11. Бібліогр.: 6 назв.

На прикладі проектування літака викладено методологічні основи структурно-параметричного комп'ютерного моделювання і оптимизації складних технічних об'єктів. Динамічні зміни функціональних параметрів розглядаються як алгоритмічний механізм адаптації цих об'єктів до різних умов проектування. Описано практичне використання запропонованих методів.

УДК 517.581

Вірченко Н.О.

Узагальнені спеціальні функції та їх застосування

С.42 – 49 ., укр., Бібліогр.: 22 назви.

Розглянуто узагальнені (за Райтом) гіпергеометричні функції, дано їх застосування в теорії спеціальних функцій, теорії інтегральних рівнянь. Подано стислий огляд наукових досліджень з цієї та спорідненої тематики за останнє десятиріччя.

УДК 238.22

Горобець Ю.І., Решетняк С.О.

Вплив співвідношення товщин шарів одноосьової мультишарової феромагнітної структури на відбиття об'ємних спінових хвиль

С.50–53 ., укр., Іл. 4. Бібліогр.: 7 назв.

Розраховано коефіцієнт відбиття об'ємних спінових хвиль від мультишарової феромагнітної структури з періодично модульованими параметрами обмінної взаємодії, одноосьової магнітної анізотропії й намагніченості насичення при неідеальному обміні між шарами. Досліджено вплив співвідношення товщин шарів, а також параметра поверхневого обміну в інтерфейсі на коефіцієнт відбиття об'ємних спінових хвиль від мультишарового феромагнетика.

УДК 538.221.539

Джежеря Ю.І., Соро кін М.В., Бубук О.О.

Магнітостатичні доменні структури

С.54–58 ., укр., Іл. 1. Бібліогр.: 8 назв.

Для феромагнітної плівки з двохосьовою анізотропією і фактором якості менше одиниці система рівнянь Ландау– Ліфшиця і магнітостатики зведена до єдиного скалярного рівняння для магнітостатичного потенціалу. Така процеду ра можлива, якщо масштаб модуляції намагніченості в зразку значно перевищує характерну магнітну довжину. Визначено періодичні розв'язки цього рівняння, які описують смугові доменні структури. Проведено енергетичний аналіз даних магнітних конфігурацій.

УДК 537.6

Іванова І.М., Локтєв В.М.

Особливості спонтанної магнітострикції в триангулярних магнетиках

С.59–65., укр., Іл. 2. Бібліогр.: 13 назв.

Розглянуто магнітострикційні властивості триангулярних антиферомагнетиків із структурою ABX 3 . Вивчено залежність обмінної магнітострикції від зовнішнього магнітного поля при довільних співвідношеннях між обмінними інтегралами. Показано наявність спонтанної (ізотропної в площині) магнітострикції в рамках обмінного підходу. Досліджено диполь-дипольну анізотропну магнітострикцію та її залежність від магнітного поля. Показано відсутність спонтанної анізотропної деформації в таких магнетиках. Усі розрахунки проведено для однорідно впорядкованого стану.


УДК 529.539 : 531.532

Кузьма О.В.

Особливості поведінки включень у стовпі стисливої рідини, що збурюється джерелом коливань на осі симетрії

С.66–72., укр., Іл. 3. Бібліогр.: 19 назв.

Розглядаються форми рухiв малих включень бiля сферичного джерела коливань, який знаходиться на осi стовпа стис ливої рiдини в цилiндричнiй порожнині. Отримано нелiнiйнi рiвняння коливань твердих і газових сферичних частинок із врахуванням умов для потенціалу збурення на бiчнiй стiнцi. Для випадку малих пульсацій поверхнi випромінювача дослiдження рiвнянь проведено на основi методiв збурення та осереднення.

УДК 517.9

Пелюх Г.П., Вельгач А.В.

Глобальні розв'язки систем нелінійних диференціально- функціональних рівнянь нейтрального типу і їх властивості

С.  73–81 ., укр., Бібліогр.: 5 назв..

Отримано достатні умови існування і єдиності неперервно диференційовного і обмеженого при t I R (разом iз першою похідною) розв'язку системи нелінійних диференціально- функціональних рівнянь з нелінійним відхиленням аргументу і досліджено його властивості.

УДК 537.311

Снарський А.О., Аджигай Г.В., Безсуднов І.В.

Про граничні значення добротності термоелектричних композитів

С.82–84., укр., Бібліогр.: 12 назв.

Показано, що термоелектричні явища можуть призводить до обмеження ефективної добротності неоднорідних матеріалів.

УДК 517.938:534.1

Швець О.Ю.

Детермінований хаос при коливаннях фізичного маятника

С.85–91., укр., Іл. 6. Бібліогр.: 12 назв.

Досліджуються усталені режими коливань плоского фізич ного маятника, точка підвісу якого збуджується електродвигуном обмеженої потужності. Встановлено існування динамічного хаосу в детермінованій системі “маятник–електродвигун”. Побудовано і детально описано існуючі в системі хаотичні атрактори. З'ясовано сценарії переходу від регулярних режимів до хаотичних.

УДК 658.588.004.162:620.193.2:504

Древаль О.В., Караєва Н.В.

Економічна оцінка екологічно зумовлених корозійних втрат

С.92 – 97 ., укр., Табл. 3. Бібліогр.: 6 назв.

Удосконалено теоретико-методичні підходи до визначення компенсаційної складової еколого-економічного збитку від корозійних втрат основних виробничих фондів. Основою запропонованого методу є оптимізація перерозподілу капітальних атмосфероохоронних витрат і поточних витрат на ремонт основних виробничих фондів. Встановлено динаміку темпу приросту капітальних витрат на зниження рівня емісії SO 2 і зниження поточних витрат на ремонт основних виробничих фондів.


УДК 62-50

Бідюк П.І., Катеринич С.А.

Метод адаптації байєсівської нейронної мережі на основі алгоритму К2

С.98–106., укр., Іл. 1. Табл. 4. Бібліогр.: 9 назв.

Cформульовано задачу побудови пакетного алгоритму адаптації байєсівської нейронної мережі до нових даних, а також запропоновано реалізацію цього алгоритму для конкретної стратегії адаптації, отриманої за допомогою базових положень алгоритму К2 та байєсівського підходу до аналізу задачі адаптації байєсівської нейронної мережі до нових даних. Використання декомпозиції функціонала якості алгоритму К2 з подальшим ретроспективним аналізом дало можливість одержати критерії, необхідні для процедури пакетної адаптації моделі до нових даних.

УДК 681.513

Боня Ю.Ю., Новіков О.М.

Синтез оптимальної системи захисту інформації на основі методу вектора спаду

С.1 07 –1 12 ., укр., Іл. 1. Бібліогр.: 11 назв.

Розглянуто задачу оптимального синтезу системи захисту інформації з мінімальною вартістю механізмів захисту, яка забезпечує гарантований залишковий ризик в інформаційно- телекомунікаційних системах з відкритою архітектурою. В алгоритмі синтезу СЗІ з бажаними характеристиками використовувалися ідеї методу вектора спаду, але також були зроблені модифікації, що враховували особливості задачі.

УДК 681.3.04

Дичка І.А.

Тенденції розвитку графічного кодування як засобу зберігання інформації

С.1 13 –1 19 ., укр., Іл. 7. Бібліогр.: 8 назв.

Розглянуто особливості побудови графічних кодів: лінійних, двовимірних, спеціальної форми. Проаналізовано етапи розвитку графічного кодування з точки зору підвищення щільності подання інформації. Запропоновано галузі застосування графічних кодів. Показано, що подальший розвиток графічного кодування можливий за рахунок за стосування структурно-логічних способів ущільнення інформації та розробки багатоколірних графічних кодів.

УДК 612.7.079:60.22

Лоскутова Т.В., Лоскутов В.Ф., Хижняк В.Г.

Хімізм і термодинаміка процесу одержання карбіду титану на залізі і сталях

С.12 0 –1 23 ., укр., Іл. 1. Табл. 1. Бібліогр.: 12 назв.

Встановлені найбільш вірогідні реакції хлоридоутворення, обміну і карбідоутворення при дифузійному насиченні заліза та сталей титаном за новою технологією.

УДК 621.385.63.001.24

Роїк Т.А., Холяв- ко В.В., Дідук С.В.

Формування квазікристалічної структури i електричних властивостей у сплавах системи Al–Cu–Fe

С.124 – 129 ., укр., Іл. 4. Табл. 1. Бібліогр.: 18 назв.

Присвячено встановленню закономірностей формування фазового складу, структури і електричних властивостей квазікристалічних сплавів системи Al–Cu–Fe з різним вмістом ікосаедричної квазікристалічної фази. Показано принципову можливість керування структурою і електричними властивостями квазікристалічних сплавів системи A l–Cu– Fe шляхом цілеспрямованої зміни структурних співвідношень квазікристалічних і кристалічних фаз у процесі виготовлення, що здатне надати сплавам електричних властивостей, характер них провідниковим матеріалам.


УДК 669–175.2:539.401

Юркова О.І.

Диспергування заліза, легованого титаном, у процесі інтенсивної пластичної деформації тертям з одночасною дифузією азоту

С.130–136., укр., Іл. 5. Табл. 2. Бібліогр.: 15 назв.

Стаття присвячена дослідженню впливу легування титаном на остаточно стабілізований розмір зерна заліза при інтенсивній пластичній деформації (ІПД) тертям з одночасною дифузією азоту. Встановлено, що титан, значно підвищуючи розчинність азоту в кристалічній решітці a -фази, підсилює вплив азоту на процес подрібнення, зменшує кінцевий стабілізований розмір зерна порівняно з нелегованим залізом.

УДК 591

Галкін О.Ю., Желобецька О.В., Кравченко О.В.

Біобезпека та соціальний прогрес

С.137–144., укр., Бібліогр.: 33 назви.

Простежено взаємозв'язок соціального прогресу і біобезпеки. Зроблено спробу систематизувати існуючі досить розрізнені знання, встановити місце і роль, яку повинна виконувати біобезпека. Вивчено насамперед вплив соціального прогресу на розвиток біобезпеки. Розглянуто потенційну небезпеку невірних дій біотехнолога на різних етапах – від розробки технології до промислового впровадження; показано, в яких питаннях побоювання обґрунтовані. Досліджено, крім того, вплив біобезпеки як науки та галузі знань на суспільство. Ідеологія роботи пов'язана зі складанням концепції розумного компромісу в галузі біобезпеки.

УДК 579.864.1:615.331

Старовойтова С.О.

Вивчення факторів, які впливають на спектрально динамічні характеристики молочнокислих бактерій

С.145–149., укр., Іл. 5. Табл. 1. Бібліогр.: 12 назв.

Вперше використано новий метод СДА для зняття СДХ біологічних об'єктів та підібрано умови зняття спектрів. Вивчено зовнішні фактори, які потенційно могли б впливати на СДХ молочнокислих бактерій, та встановлено, що ні скло лабораторного посуду, ні вид і партія, а також різноманітні компоненти поживних середовищ не проявляють значного впливу на СДХ біологічних об'єктів. Ана логічно було проведено дослідження впливу внутрішніх факторів на СДХ, яке також показало незначний вплив як фази росту куль тури, так і зміни рН поживного середовища в процесі культивування, а також накопичення метаболітів та білків у процесі життєдіяльності культури. Також показано, що ні внутрішні, ні зовнішні фактори не впливають значною мірою на фізіологічну дію молочнокислих бактерій на органи і системи організму людини. Отримані дані свідчать про універсальність методу СДА.

УДК 618.16 ( 088.8)

Гомеля М.Д., Красільнікова Т.М., Яцюк Л.А.

Отримання коагулянтів із гідроксоалюмінату натрію для інтенсифікації освітлення води

С.150–157., укр., Іл. 4. Табл. 5. Бібліогр.: 7 назв.

Розроблено спосіб синтезу 1/3- та 2/3-гідроксохлоридів алюмінію з алюмінату натрію переведенням його в алюмінати кальцію та магнію при подальшій обробці отриманих продуктів соляною кислотою. Вивчено процеси освітлення модельних суспензій та природних вод. Показано, що розроблені 1/3- та 2/3-гідроксохлориди алюмінію характеризуються високою ефективністю при освітленні суспензій бентоніту та каоліну, а також дніпровської та деснянської води. Вони забезпечують вищі ступені освітлення води порівняно з відомими коагулянтами – алюмінатом натрію, сульфатом алюмінію, 5/6-гідроксохлоридом алюмінію.