УДК 335.48

Подольчак Н.Ю.

Використання багатовимірного шкалювання для визначення рівня ефективності системи менеджменту підприємства

С. 5–11.
укр.
Іл. 5. Табл. 3. Бібліогр.: 8 назв.

Запропоновано оцінювати рівень ефективності системи менеджменту підприємств, використовуючи метод багатовимірного шкалюванння. Проведено розрахунки рівня ефективності систем менеджменту швейних підприємств та наведено оцінку адекватності отриманих результатів.

УДК 620.111.1; 615.47

Гусєва О.В., Найденко В.І., Шарпан О.Б.

Оцінка чутливості вимірювань потенціалів при багатоканальній імпедансній томографії

С. 12–18.
укр.
Іл. 10. Бібліогр.: 16 назв.

Стаття присвячена розв'язанню прямої задачі томографії прикладених потенціалів дослідженням впливу внутрішніх властивостей фантома на розподіл потенціалів у його зовнішніх точках, оцінці необхідної чутливості вимірювальних засобів.

УДК 621.181.7

Ткаченко С.Й., Куріс Ю.В., Степанов Д.В., Крючков Є.М.

Особливості роботи водогрійного котла на біогазі

С. 19–22.
укр.
Іл. 2. Бібліогр.: 5 назв.

Проведено експериментальні дослідження на водогрійному двоходовому котлі. Виявлено, що потужність та ККД котла на біогазі зменшуються порівняно з роботою на природному газі. Визначено підвищення ефективності за рахунок встановлення пластин у жаротрубні елементи котла. Для врахування особливостей котла введені поправки до розрахункових залежностей Нормативного методу.

УДК 62.50

Каніщев І.В.

Сучасні системи підтримки прийняття рішень: огляд існуючих систем і їх класифікація

С. 23–30.
укр.
Бібліогр.: 12 назв.

Досліджуються сучасні комерційні системи підтримки прийняття рішень (СППР). Запропонована класифікація лідерів ринку СППР із врахуванням останніх змін у даній сфері. Визначені типові представники груп згідно з розробленою класифікацією.

УДК 004.03.26

Литвиненко В.І.

Методологія застосування алгоритму клонального добору для прогнозування спектрів поглинання лазерних барвників складних молекулярних структур

С. 31–40.
укр.
Іл. 7. Табл. 3. Бібліогр.: 19 назв.

Розглянуто підхід до розв'язування задачі апроксимації властивостей молекулярних структур з використанням алгоритму клонального добору на основі методу розрахунку функції енергії молекулярного графа. Описано перетворення молекулярної структури для зображення її у вигляді зваженого графа з подальшим застосуванням до нього шаблону функції енергії. Доведені принципи навчання, основані на настройці коефіцієнтів функції енергії. Наведені результати експериментів на прикладі розв'язання задачі передбачення довжини хвилі в максимумі поглинання лазерних барвників у класі імітринів.

УДК 621.73.016

Кривда Л.Т.

Нормальні напруження на контакті при штампуванні обкочуванням

С. 41–47.
укр.
Іл. 3. Бібліогр.: 10 назв.

Стаття присвячена аналізу розподілу питомих зусиль на контакті при штампуванні обкочуванням циліндричних заготовок. Задачу розв'язано за допомогою сумісного розгляду умов рівноваги та пластичності. Визначено умови на контурі контактної зони. Враховано крайові ефекти на вільній границі локалізованого осередку та в районі центральної западини.

УДК 621.73.04

Пшенишнюк О.С.

Удосконалення технологічних процесів штампування обкатуванням із використанням нових конструкцій інструмента

С. 48–53.
укр.
Іл. 2. Бібліогр.: 8 назв.

Наведені нові конструкції штампового оснащення та способи деформування в умовах локалізації рухомого осередка деформації. Проведено порівняльний аналіз запропонованих схем деформування та інструмента з існуючими технологічними процесами. Показана доцільність застосування для виготовлення інструмента обкатування матеріалів зі збільшеним модулем пружності порівняно з штамповою сталлю, а також схем постадійного деформування заготовок.

УДК 621.791.753

Рижов Р.М., Сидоренко П.Ю., Золотовський А.О.

Принципи конструювання спеціалізованих пальників для дугового зварювання з електромагнітними діями

С. 54–59.
укр.
Іл. 4. Бібліогр.: 6 назв.

Наведено результати досліджень впливу особливостей конструкцій спеціалізованих пальників для зварювання з електромагнітними діями на розподіл індукції керуючого магнітного поля в зоні зварювання. Визначено діапазон значень і принципи розрахунку параметрів електромагнітів, які визначають масогабаритні показники спеціалізованих пальників і ефективність їх практичного використання.

УДК 539.216.2:661.685

Сидоренко С.І., Макогон Ю.М., Павлова О.П., Вербицька Т.І.

Фазоутворення в багатошарових плівкових композиціях Ni/Ti на монокристалічному кремнії (001)

С. 60–64.
укр.
Іл. 1. Табл. 1. Бібліогр.: 13 назв.

Методами рентгенофазового аналізу та резистометрії досліджені термічно активовані процеси фазоутворення в багатошарових плівкових композиціях (БПК) з 30 бішарами [Ni(3 нм)/Ti(1,6 нм)], [Ni(3 нм)/Ti(4,8 нм)] і [Ni(3 нм)/Ti(9,5 нм)] складів Ni 3 Ti, NiTi, NiTi 2 на монокристалічному кремнії (001) при відпалах у вакуумі 1,3 ? 10 - 3 Па в інтервалі температур 470–1170 К протягом однієї години. Встановлено, що інтенсивна дифузійна взаємодія в МПК [Ni(3 нм)/Ti (1,6 нм)] 30 /Si(001), [Ni(3 нм)/Ti(4,8 нм)] 30 / Si(001) і [Ni(3 нм)/Ti(9,5 нм)] 30 /Si(001) спостерігається при відпалах вище 870 К і супроводжується твердотільними реакціями з утворенням фаз NiSi, TiSi, Ni 4 Ti 4 Si 7 . Силіцид нікелю NiSi в МПК [Ni(3 нм)/Ti(1,6 нм)] 30 /Si(001) складу Ni 3 Ti термічно стійкий в інтервалі температур 970–1170 К.

УДК 621.91.02
Солодкий В.І.

Метод рухомої поверхні при дослідженні процесу формоутворення гвинтових поверхонь осьовим інструментом

С. 65–72.
укр.
Іл. 6. Бібліогр.: 10 назв.

Викладено результати адаптації теоретичних положень методу рухомої поверхні, який дозволяє знайти відхилення форми обробленої деталі безпосередньо на стадії пошуку початкової інструментальної поверхні без розв'язання зворотної задачі формоутворення, до кінематичної схеми формоутворення гвинтових поверхонь осьовим інструментом.

УДК 620.178;621.785

Юркова О.І., Бякова О.В., Білоцький О.В., Дуб С.М.

Вплив розміру зерна на модуль Юнга заліза, отриманого інтенсивною пластичною деформацією тертям у газових середовищах

С. 73–78.
укр.
Іл. 3. Бібліогр.: 16 назв.

Методом наноіндентування досліджено вплив нано-, субмікро- і мікроструктурного стану на пружні властивості поверхневого шару армко-заліза, отриманого при обробці тертям в аргоні, на повітрі та в аміаку. Показано, що найбільш істотні зміни модуля Юнга заліза відбуваються при одночасному подрібненні його зеренної структури до нанорозмірної та насиченні азотом.

УДК 621.384.326

Власюк В.В., Гордієнко В.І., Колобродов В.Г.

Мінімальна виявлювальна різниця температур тепловізора

С. 79–83.
укр.
Іл. 1. Табл. 1. Бібліогр.: 7 назв.

Запропоновано методику розрахунку мінімальної виявлювальної різниці температур (МВРТ), яка враховує параметри об'єкта спостереження, тепловізора (об'єктива, приймача випромінювання, електронного блока, дисплея) і закони зорового сприйняття зображення. Отримана аналітична формула для розрахунку МВРТ, яка дає можливість аналізувати і оптимізувати параметри тепловізора. Розглянуто приклад розрахунку МВРТ.

УДК 531.383

Нестеренко О.І., Сергієнко Н.Ю. 

Визначення кутової орієнтації інтегрованою інерціально-супутниковою системою

С. 84–89.
укр.
Іл. 4. Бібліогр.: 8 назв.

Запропоновано алгоритм функціонування інтегрованої інерціально-супутникової системи (ІССО), побудованої на базі трьох датчиків кутової швидкості та приймача супутникових навігаційних систем (СНС) і призначеної для визначення кутів орієнтації рухомого об'єкта. Алгоритм функціонування ІССО, в основі якого лежить оптимальний фільтр Калмана, дає можливість з високою точністю та надійністю визначати кути орієнтації об'єкта як в штатному режимі роботи, так і під час зникнення сигналів СНС. Наведено результати комп'ютерного моделювання ІССО, які підтверджують ефективність запропонованого алгоритму.

УДК 621.317

Морозова М.М., Ткаченко Л.П.

Аналітичне дослідження і моделювання на ЕОМ алгоритмів вимірювання інформативних параметрів гармонічного сигналу

С. 90–96.
укр.
Іл. 4. Бібліогр.: 6 назв.

Розглядається вплив операцій дискретизації за часом і квантування за рівнем на точність вимірювання амплітуди та різниці фаз гармонічних сигналів. Проведено моделювання похибок вимірювання інформативних параметрів, що враховують розглянуті операції. Наведено рекомендації щодо мінімізації цих похибок.

УДК 576.8.52; 579.083.13

Шинкаренко Л.М., Дехтяренко Н.В., Тодосійчук Т.С.

Чутливість клітинних стінок молочнокислих бактерій до дії літичних ферментів

С. 97–101.
укр.
Іл. 3. Бібліогр.: 18 назв.

Досліджено вплив кислотності середовища культивування, окремих компонентів живильного середовища та дії хіміотерапевтичних препаратів на структурні зміни клітинних стінок молочнокислих бактерій шляхом визначення їх літичної чутливості до гідролізуючих ферментів. Встановлено можливість зміни літичної чутливості клітинної стінки залежно від умов культивування. Виявлено, що літична чутливість клітинних стінок молочнокислих бактерій може розглядатися як індивідуальна ознака для кожної пробіотичної культури.

УДК 620.197.3

Богатчук Ю.Я., Нестеренко С.А.

Композиційні інгібітори корозії сталі для рециркуляційних водних систем

С. 102–109.
укр.
Табл. 3. Бібліогр.: 18 назв.

Наведено результати корозійних випробувань композиційних інгібіторів корозії сталі на основі органічних амінометансульфіонатів і триполіфосфату натрію, розроблених в НТУУ “КПІ”. Зроблено висновок про можливість ефективного використання ряду композицій для захисту від корозії сталі в нейтральних та близьких до нейтральних водних середовищах, наприклад, в системах зворотного водопостачання, а також про перспективність вибраного напрямку – створення нових композицій на основі органічних та неорганічних сполук із врахуванням їх синергетичної дії.

УДК 628.543.49:658.567

Павленко О.В., Астрелін І.М., Омельчук Ю.А.

Методи вилучення мангану з твердих манганвмісних відходів

С. 110–114.
укр.
Бібліогр.: 37 назв.

Дано критичний аналіз існуючих і перспективних методів вилучення мангану з бідних руд, морських конкрецій, манганвмісних відходів металургійних і хімічних виробництв. Оцінено переваги і недоліки амонійних, нітратно-, хлоридно-, сульфітно-, сульфатнокислотних та мікробіологічних способів вилуження мангану з цих об'єктів. Доведено, що для регенерації мангану з відходів хімічних виробництв найприйнятнішим є сульфатнокислотний метод, який, однак, потребує корегування із врахуванням наявності токсичних органічних домішок у таких відходах.

УДК 532.595

Барняк М.Я., Лещук О.П.

Побудова розв'язків задачі про власні коливання рідини в півпросторі з круговим отвором із врахуванням особливостей у кутових точках

С. 115–125.
укр.
Табл. 8. Бібліогр.: 8 назв.

В роботі вказаний спосіб побудови розв'язків рівняння , , за допомогою розв'язків рівняння . На основі цього способу було побудовано функцію з особливістю в кутовій точці, яка була використана для реалізації методу Рітца при розв'язуванні задачі про власні коливання рідини в півпросторі з круговим отвором. Такий підхід дав можливість побудувати наближений аналітичний розв'язок задачі з високою точністю, яка на два порядки перевищує точність розв'язку задачі, побудованого без врахування особливості в кутовій точці. Алгоритм розв'язування задачі ілюструється чисельними даними.

УДК 517.581
Вірченко Н.О., Рибачук Л.В.

Про нові узагальнення спеціальних функцій і їх застосування в теорії інтегральних перетворень

С. 126–131.
укр.
Бібліогр.: 18 назв.

Розглянуто нове узагальнення конфлюентної гіпергеометричної функції. Подано застосування цієї функції до узагальнень -, -, -, -функцій, інтегральних перетворень Ламберта, Гурвіца, Мелліна, Ейлера.

УДК 517.9

Лагно В.І., Стогній В.І.

Симетрія і точні розв'язки двовимірного рівняння Фоккера–Планка із змінною матрицею дифузії

С. 132–138.
укр.
Бібліогр.: 26 назв.

Проведено дослідження симетрійних властивостей одного двовимірного рівняння Фоккера–Планка з теорії стохас-ичних процесів. З використанням знайдених груп інваріантності здійснено симетрійну редукцію і відокремлення змінних для цього рівняння, а також знайдено ряд його точних розв'язків.

УДК 518.9

Остапенко О.В.

Диференціальні ігри з різними типами обмежень на керування гравців

С. 139–143.
укр.
Бібліогр.: 4 назви.

Розглянуто диференціальні ігри із змішаними обмеженнями на керування гравців: геометричними – на керування втікача та інтегральними – на керування переслідувача. Описані оптимальні стратегії гравців та множини початкових позицій, сприятливих для того чи іншого гравця. У лінійному випадку використано метод Н-опуклих множин, що істотно спрощує операторні конструкції.

УДК 517.927.8

Самусенко П.Ф.

Про побудову асимптотичних розв'язків нелінійної сингулярно збуреної системи диференціальних рівнянь з виродженням

С. 144–149.
укр.
Бібліогр.: 6 назв.

При використанні методу примежових функцій побудовано розв'язок задачі Коші сингулярно збуреної системи диференціальних рівнянь з виродженням.

УДК 517.98

Старков П.О.

Про одну початково-крайову задачу, що містить похідну за часом у граничній умові

С. 150–154.
укр.
Бібліогр.: 5 назв.

Досліджено початково-крайову задачу математичної фізики з похідною за часом у граничній умові і комплексним параметром у рівнянні. Доведено теорему існування і єдиності сильного розв'язку.