Наукові вісті НТУУ "КПІ". № 4. 2005

УДК 330.341
Бояринова К.О.

Організаційна структура інноваційних комунікацій та оцінка їх ефективності

С.5–13. , укр., Бібл.: 12 назв

Розглянуто організаційну структуру інноваційних комунікацій, її базові ланцюги та ефективність. Обгрунтовано методику вибору партнера в процесі інноваційної комунікації.

УДК 681.121
Коваль В.М., Шмирєва О.М.

Нанокристалічний кремній з керованими напівпровідниковими властивостями

С.14–28. , укр., Бібл.: 41 назва

Наводяться методи виготовлення та властивості нанокристалічного кремнію. Даний матеріал має високу чутливість до видимого та ультрафіолетового випромінювання, якісні люмінесцентні характеристики та підвищену стабільність. Встановлено технологічні параметри, за допомогою яких можна керувати властивостями нанокристалічних кремнієвих плівок.

УДК 612.13; 616.831; 621.372
Рибін О.І., Сакалош Т.В., Шарпан О.Б.

Аналіз пульсограм на базі процедури нормалізації ортогональних перетворень REX

С.29–33. , укр., Бібл.: 11 назв.

Показано діагностичну цінність використання процедури нормалізації і пов'язаних з нею характеристик нормалізованих спектрів для аналізу пульсограм з огляду на проілюстровану в статті чутливість ортогонального нормалізованого перетворення REX до змін фізіологічного стану пацієнта.

УДК 62-50
Кроптя А.В., Бідюк П.І.
С.34–47. , укр., Бібл.: 28 назв

Стаття присвячена критичному огляду методів статистичного моделювання і оцінювання розподілів екстремальних значень, а також застосуванню цих методів до розв'язання реальних задач, в яких зустрічаються екстремальні значення (події). Проблема аналізу і оцінювання екстремальних подій полягає в тому, що, як правило, для цього неможливо отримати необхідний об'єм статистичних даних. При наявності екстремальних значень хвости розподілів витягнуті і містять мало значень, що спричиняє труднощі з визначенням типу розподілу. Наведено узагальнені параметризовані форми розподілів екстремальних значень та методи визначення адекватності побудованих моделей. Викладено теоретичне обгрунтування методу розв'язання однієї з найбільш важких проблем теорії екстремальних значень – визначення початку хвостів розподілів. Теоретичні результати застосовано до реальних даних з економіки і фінансів.

УДК 515.126.2:519.237.5
Радченко С.Г.

Стійке оцінювання статистичних моделей у довільних опуклих областях факторного простору. Частина   ІІ. Обчислювальний експеримент

С.48–55. , укр., Бібл.: 4 назви

Наведено приклади реалізації алгоритму RASTA10 у довільних опуклих двовимірних областях факторного простору. Проведено обчислювальний експеримент в областях прообразу і образу з використанням рівномірно розподілених ЛП t -послідовностей. Обчислювальний експеримент підтвердив стійкість формалізовано вибраної структури і коефіцієнтів математичної моделі в топологічно еквівалентній образу області прообразу.

УДК 621.762+669.056.9+669.24.71.849
Барабаш М.Ю., Олікер В.Ю., Гридасова Т.Я., Гречишкін Є.Ф.

Дослідження тріщиностійкості детонаційних Ni–Al–Re- покриттів

С.56–59. , укр., Бібл.: 9 назв

Досліджено вплив ренію на структуру та тріщиностійкість детонаційних покриттів систем Ni–Re–Al. Для оцінки механічних властивостей матеріалів та покриттів було використано метод локального навантаження індентором, а для оцінки тріщиностійкості матеріалу – метод визначення навантаження СFL (Crack Free Load). Отримано ряд результатів, що мають наукову та практичну цінність. Показано, що пластичні ренієві прошарки в мікроструктурі детонаційного NiAl-покриття підвищують його тріщиностійкість.

УДК 534.1+539.3
Легеза В.П., Гузенко С.В.

Визначення амплітудно-частотної характеристики віброзахисної системи з маятниковим гасником типу “гантеля”

С.60–65. , укр., Бібл.: 12 назв

На основі розробленого одним з авторів методологічного підходу знайдено рівняння амплітудно-частотних характеристик для нового класу віброзахисних систем із маятниковим гасником типу “гантеля”. Як ілюстрація, наведено деякі результати числового експерименту над отриманими рівняннями.

УДК 621.9.025:621.762
Ляшенко Б.А., Мірненко В.І., Головко Л.Ф., Болейко М.Б.

Підвищення характеристик вакуум-плазмових покриттів шляхом керування параметрами їх нанесення

С.66–69. , укр., Бібл.: 7 назв

Присвячено дослідженню структури та властивостей покриттів видів TiN, Ti(CN) і (TiAl)N, нанесених вакуум-плазмовим методом на поверхню деталей із сплаву ВТ-20. Отримано рівняння, яке описує залежність мікротвердості покриттів від параметрів їх нанесення.

УДК 620.17:539.4
Малежик М.П., Малежик О.П.

Визначення коефіцієнтів інтенсивності напружень при довготривалому руйнуванні в'язкопружних анізотропних пластин із тріщиною

С.70–74. , укр., Бібл.: 16 назв

Для опису фотопружної поведінки в'язкопружної ортотропної пластини з тріщиною використано відомі рівняння фотопружності лінійно-в'язкопружних тіл Нетребко–Васильченко. Отримано співвідношення для коефіцієнтів інтенсивності напружень (КІН) в околі тріщини за даними поляризаційно-оптичних вимірювань. Досліджено характер зміни КІН у часі. Показано, що вона залежить від кута між напрямом розтягування і напрямом тріщини.

УДК 535.338.43:533.59
Павлова О.П.

Формування епітаксійних плівок силіцидів перехідних металів на кремнії

С.75–82. , укр., Бібл.: 43 назви

Досліджувалися плівки силіцидів перехідних металів як перспективні матеріали, властивості яких задовольняють вимоги нанотехнологій, які розвиваються на даний час. Розглянуто області застосування плівок силіцидів перехідних металів, а також способи формування досконалих епітаксійних силіцидних плівок на монокристалічному кремнії.

УДК 621.791.753
Рижов Р.М.

Принципи об'ємного керування гідродинамікою розплаву зварювальної ванни

С.  83–87. , укр., Бібл.: 6 назв

Наведено результати експериментальних досліджень впливу електромагнітних дій на параметри формування і кристалізації швів. Проведено порівнювальний аналіз ефективності електромагнітних дій із комбінованими керуючими магнітними полями, що грунтуються на об'ємному керуванні гідродинамікою розплаву ванни і на періодичних відхиленнях дуги в напрямку фронту кристалізації.

УДК 537.534.8:532
Сидоренко С.І., Волошко С.М., Костюченко В.Г.

Використання методики вторинно-іонної мас-спектрометрії для кількісного елементного аналізу аморфних металевих сплавів складного складу

С.88–91. , укр., Бібл.: 4 назви

Запропоновано методику використання ВІМС для кількісного елементного аналізу аморфних металевих сплавів, підданих g -опроміненню. Дана методика не вимагає приготування спеціальних еталонів і враховує вплив “матричного ефекту”. Контрольні експерименти з використанням рентгено-спектрального методу і рентгенівської фотоелектронної спектроскопії підтверджують результати, отримані методом ВІМС.

УДК 621.91.02
Солодкий В.І.

Метод рухомої поверхні в теорії формоутворення гвинтових поверхонь

С.92–98. , укр., Бібл.: 10 назв

Розглянуто метод рухомої поверхні стосовно різних кінематичних схем утворення гвинтової поверхні. На прикладі формоутворення гвинтової поверхні дисковим інструментом показано спосіб визначення характеру і чисельної величини відхилення обробленої поверхні від номінальної, без розв'язання зворотної задачі формоутворення. Викладено послідовність вивчення умов формоутворення на стадії пошуку початкової інструментальної поверхні.

УДК 656.7.052
Васильєв В.М.

Відстеження, контроль і прогнозування траєкторій при керуванні повітряним рухом

С.99–105. , укр., Бібл.: 7 назв

Для системи кооперативного керування повітряним рухом запропоновано алгоритми моніторингу програмно керованих траєкторій польоту літаків. Вони дають можливість імітувати траєкторне керування в бічному і поздовжньому русі відповідно до реальних законів, що застосовуються в бортових системах керування. Комп'ютерне моделювання показало високу точність оцінки параметрів траєкторії і можливість ідентифікації відхилень від заданих параметрів руху.

УДК 528.7:629.78
Колобродов В.Г., Микитенко В.І., Міхеєнко Л.А., Петрущенко Л.А.

Теорія дифузного випромінювача на основі інтегруючої сфери

С.106–114. , укр., Бібл.: 23 назви

Запропоновано математичну модель дифузного випромінювача з інтегруючою сферою для метрологічної атестації скануючих пристроїв космічного базування. Розроблено методики розрахунків абсолютного значення поля яскравості і спектрального складу випромінювання у вихідній зіниці дифузного випромінювача. Надано пропозиції щодо конструктивного рішення інтегруючої сфери.

УДК 623.4.023.4
Корольов В.М.

Оцінка точності розв'язання третьої навігаційної задачі

С.115–117. , укр., Бібл.: 4 назви

Виявлено складові похибки визначення координат орієнтира, дано їх відносну оцінку.

УДК 53.088.22
Майстренко В.М., Михаленок О.Д.

Вплив параметрів апертури елемента сканування на вихідний сигнал

С.118–122. , укр., Бібл.: 7 назв

Проведено дослідження спотворення форми вихідного сигналу в системі сканування залежно від параметрів елемента сканування. Розроблено методику розрахунку такого спотворення. Враховано вплив траєкторії руху елемента сканування.

УДК 621.313.132
Плаксін С.В.

Сучасні тенденції в конструюванні систем керування рухом магнітолевітуючих екіпажів

С.123–132. , укр., Бібл.: 24 назви

Розглянуто сучасний стан розвитку систем керування магнітного левітуючого транспорту. Показано, що велику увагу приділено підвищенню надійності цих систем. Запропоновано низку приводів, які здатні забезпечити підвищення надійності системи керування магнітного екіпажа.

УДК 539.375
Зражевська В.Ф., Зражевський Г.М.

Крихке руйнування I та II форм вздовж викривлених траєкторій

С.133–139. , укр., Бібл.: 11 назв

З використанням методу мікроскопа будується однорідний розв'язок задачі про поширення трщин відриву та зсуву вздовж криволінійної траєкторії, що слабо відхиляється від прямолінійної. Топологія площини з викривленою траєкторією тріщини перетворюється у півплощину за допомогою варіаційного методу М.А. Лаврентьєва конформного відображення близьких областей. У рухомій системі координат, зв'язаній з вершиною прогресуючої тріщини, виділено головну частину рівняння та знайдено головний член асимптотичного розкладу розв'язку в напруженнях.

УДК 519.21

Іванов О.В., Орловський І.В.

Конзистентність М -оцінок у нелінійних моделях регресії з неперервним часом

С.140–147. , укр., Бібл.: 9 назв

Наведено достатні умови сильної конзистентності М -оцінок невідомого параметра нелінійної моделі регресії з неперервним часом.

УДК 519.21
Урум Г.Д.

Про інтегро-диференціальні рівняння першого порядку з аргументом, що відхиляється

С.148–152. , укр., Бібл.: 6 назв

Вивчається задача , u ( s ) = f ( s ), 0 ? s ? a ,

де – неперервний в просторі функціонал, який необмежений у просторі L 2 (0, a ). Одержанo умови на функції f , G , при яких це інтегро-диференціальне рівняння має розв'язок. Сформульовані теореми єдиності розв'язків.

УДК 512.552.1
Цюпiй С.I.

Сагайдаки черепичних порядкiв, якi мають найменшу або найбiльшу кiлькiсть простих циклiв

С.153–157. , укр., Бібл.: 4 назви

Дослiджуються властивостi черепичних порядкiв та їх сагайдакiв, якi пов'язанi з простими циклами в сагайдаках. Одержано оцiнку кiлькостi простих циклiв у сагайдаку зведеного черепичного порядку. Доведено, що графи, якi утворенi з простого циклу додаванням петель, є сагайдаками черепичних порядкiв тiльки у двох випадках та наведено опис вiдповiдних черепичних порядкiв. Показано, що простий сильно зв'язний граф, який має всi можливi простi цикли, є сагайдаком черепичного порядку тiльки у випадку, коли кiлькiсть петель графа є максимальною.