Кафедра екобіотехнології та біоенергетики – перший етап становлення

Кафедру екобіотехнології та біоенергетики (КЕБ) було створено наприкінці 2004 року. Згідно з Положенням про КЕБ вона забезпечує підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів зі спеціальності «Екобіотехнологія», а також спеціалістів вищої кваліфікації. На сьогодні забезпечено ліцензування спеціальності «Екобіотехнологія», і зараз на кафедрі навчається 59 студентів.

За своїм змістом відносне співвідношення біологічної і хімічної складових дисциплін навчального плану спеціальності «Екобіотехнологія» та дисциплін інших спеціальностей, які забезпечуються кафедрою, умовно можна визначити як 70% біологічного спрямування і 30% хімічного. За кадровим складом на 01 січня 2005 р. це співвідношення було 15 : 85. Тому одним із нагальних завдань кафедри було відповідне коригування кадрового складу, в результаті якого на сьогодні це співвідношення складає 60:40%. Це стало підґрунтям для позитивної динаміки збільшення обсягу навчальної роботи в міру освоєння навчального плану спеціальності «Екобіотехнологія».

Для забезпечення якісної освіти та високого рівня виконання науково-дослідних робіт з ініціативи кафедри спільним наказом ректора університету та НАН України створено філії кафедри у профільних інститутах НАН України: Інституті біоколоїдної хімії ім. Ф.Д.Овчаренка та Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України з Експериментальним заводом медпрепаратів; а нещодавно – третю філію кафедри при Українському інституті експертизи сортів рослин Державної служби з охорони прав на сорти рослин Міністерства аграрної політики України.

На кафедрі працює науково-методичний семінар, у рамках якого за участю студентів було обговорено, зокрема, такі проблеми, як «Проблеми утилізації відходів діяльності людини та сталий розвиток» – керівник філії кафедри акад. НАН України В.П.Кухар, «Парниковий ефект та його наслідки для цивілізації» – студент групи БЕ-41 О.О.Яровий, «Біологічна боротьба зі шкідливими видами як галузь екобіотехнології» – зав. кафедри екології Державної академії житлово-комунального господарства д.б.н., проф. Ю.Г.Вервес, «Болонський процес і реформування переліку напрямів підготовки і спеціальностей» – проф. Є.В.Кузьмінський та ін.

З метою навчально-методичного забезпечення спеціальності за три останні роки співробітниками кафедри підготовлено підручник «Біофізика», навчальні посібники «Основні екологічні принципи та концепції» та «Біохімія» – усі з грифом МОН України, 2 посібники для вступників до вузів, 5 методичних вказівок з виконання лабораторних робіт та практичних занять, більше 30 статей у фахових виданнях; зроблено понад 40 доповідей на конференціях, в т.ч. 13 за участю студентів.

Співробітники кафедри (проф. П.І.Гвоздяк, доц. Н.Б.Голуб) взяли участь у першому ярмарку інноваційних пропозицій наукового парку «Київська політехніка», зорганізованому спільно з Київською торговельно-промисловою палатою за підтримки КМДА. Було представлено дослідну установку очищення стічних вод за принципом біоконвеєру, якою зацікавився ряд організацій: Economic Development Group (Сингапур), КМДА, Центр чистих технологій, Планета ікс (Чернігівська область) та ін., яким надано відповідну документацію для опрацювання і прийняття рішення щодо використання.

Співробітники і студенти кафедри беруть активну участь у різноманітних наукових заходах. За участю студентів кафедра виступила співорганізатором 2nd International Symposium «Plant Growth Substances: Intracellular Hormonal Signaling and Applying in Agriculture» (8 – 12 жовтня 2007 р., м. Київ). Студенти кафедри екобіотехнології та біоенергетики були співорганізаторами ХІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Екологія. Людина. Суспільство», яка відбулася 13-18 травня 2008 р. в НТУУ «КПІ». У рамках співпраці кафедри зі Всеукраїнською екологічною громадською організацією «МАМА-86» студенти-екобіотехнологи взяли участь у роботі міжнародного семінару з екосанітарії, який відбувся у приміщенні Музею води під час заключної зустрічі слухачів тренінгового курсу з екосанітарії, який проводить SIDA для країн Східної Європи, Балкан, Кавказу та Центральної Азії. Студентка групи БЕ-41 І.Самаруха – член НТСА НТУУ «КПІ», З 9 по 14 березня 2008р. yа запрошення Студентського cоюзу Казанського держуніверситету (Казань, Росія) взяла участь у Першій міжрегіональній науково-практичній студентській конференції «Точка зору». В рамках щорічної науково-технічної конференції університету на базі кафедри за участю студентів-екобіотехнологів та аспірантів проведено засідання секції «Екобіотехнологія».

У червні поточного року кафедра здійснить перший випуск бакалаврів з екобіотехнології. Завершується процес ліцензування магістратури за спец. 8.092903 «Еекобіотехнологія».

Отже, незважаючи на проблеми початкового етапу становлення, кафедра екобіотехнології та біоенергетики відбулася і з великими сподіваннями і надіями дивиться у майбуття.

May 30, 2008 || Автор: Є.В.Кузьмінський, завідувач кафедри екобіотехнології та біоенергетики, д.х.н., професор