Шляхи реалізації гуманітарної моделі розвитку України в системі технічного університету

Концепцією гуманітарного розвитку України, проект якої від 11.03.2008 року представлений Національним інститутом стратегічних досліджень, визначено, що у глобалізованому світі третього тисячоліття шанс на успіх перед Україною відкриває лише ефективна реалізація її людського потенціалу або рівня розвитку людини.

Це передбачає, зокрема, формування суспільства знань, створення мережевого суспільства на базі інформаційно-комунікаційних технологій, перехід до сталого розвитку суспільства та інноваційної моделі економічної системи, інтеграції стратегій розвитку освіти і науки, посилення наукової складової в діяльності університетів.

Але в сучасній науці та освіті превалюючими є процеси диференціації, наявності безлічі напрямів та їх неперервного розгалуження, вузької спеціалізації та розладу внутрішніх взаємозв’язків. Ще в 1996 році Г. Кар’є попереджав, що в недалекому майбутньому студенти опиняться у світі інформаційної глобальності, спеціалізованої науки та фрагментованих політичних орієнтацій; що вони повинні мати здатність до синтезу для успішного виконання своїх професійних обов’язків у суспільстві, яке швидко змінюється; що здатність до інтеграції інформації стає життєвою необхідністю та нові покоління повинні готуватися до нового синтезу. Сьогодні в умовах культурного плюралізму та науково-інформаційного вибуху сучасні наука та освіта потребують упорядкування ідей та стимулювання синтезуючих процесів, виходячи з актуальної, як ніколи раніше, тези цілісності багатоскладного світу та взаємозв’язку процесів його всебічного пізнання.

Характерною ознакою сучасного етапу розвитку науки є формування між-, полі-, та трансдисциплінарних технологій аналізу та прогнозу складних явищ, у тому числі й соціальних, які об’єднують можливості гуманітарних та математичних методів дослідження. При цьому процеси взаємного проникнення та взаємозв’язку математичного та гуманітарного знання стають інтенсивнішими та набувають усе більшого значення. У наш час математика знаходиться на новому етапі свого розвитку та стає господинею наук завдяки сучасній ідеології неопіфагоризму, заснованій на ідеї гармонії всесвіту та математичної теорії гармонії; появі синергетики як загальної теорії самоорганізації в середовищах різної природи; стрімкому розвитку інформаційних технологій.

Усе це диктує необхідність перегляду змісту дисциплін математико-інформаційного напряму та створення інноваційних технологій їх викладання. Розробкою цих проблем автор статті займається на факультеті соціології НТУУ “КПІ” з початку його заснування. Зокрема, управління науково-дослідницько-практичною роботою студентів здійснюється через науковий міжфакультетський семінар з проблем сучасної математики; індивідуальні та групові проекти за напрямами застосування математико-інформаційних моделей; активну участь студентів у наукових конференціях усіх рівнів, починаючи із студентських; реальні міждисциплінарні проекти; підготовку магістерських дисертацій; створення студентських колективів із залученням до їх керівництва викладачів різних профілів спеціальностей для полідисциплінарних досліджень реальних проблем управління на базі інноваційних структурних підрозділів технічного університету дослідницького типу.

Одним з таких підрозділів є науково-методичний центр системного аналізу і статистики НТУУ “КПІ” (веб-сайт центру: http://aist.kpi.ua). Інноваційна проблематика центру широко використовується автором у магістерських курсах та дипломних роботах. На Першій Міжнародній науковій конференції “Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій”, яка відбулася 20-21 лютого 2008 року в м. Суми та одним з партнерів якої був центр, розроблену педагогічну технологію реалізації “трикутника знань” (освіта – наука – інновації) було схвалено як інноваційну, означено як значний крок на шляху вирішення проблеми протистояння природничо-науково-технічної та гуманітарної культур та рекомендовано для подальшого розвитку й впровадження в системі вищої освіти. На конференції також одержані два дипломи: перший – за розробку та реалізацію педагогічної технології науково-дослідно-практичної роботи студентів, орієнтованої на вирішення трансдисциплінарних проектів, та другий – за представлений комплекс дипломних робіт на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра адміністративного менеджменту, реалізований у рамках мультидисциплінарного студентського проекту “Формування статистичного потенціалу щодо цілей розвитку людства та їх реалізацій в Україні”, який є частиною проектів центру.

В рамках студентських Днів науки факультету соціології 22-23 квітня 2008 р. працювала секція “Математика ХХІ століття”, де розглядалося чотири проекти: “Ключові проблеми античної математики та нові напрями сучасної науки”, “Сталий розвиток як кардинальний напрям збереження цивілізації та біосфери”, “Синергетика та детермінований хаос”, “Математичне моделювання систем підтримки прийняття рішень”. У проектах брали участь учні політехнічного ліцею НТУУ “КПІ”, студенти ФС, ФММ, ФЕЛ, ІЕЕ, аспіранти ФММ, випускники ФС. З тематикою секції “Математика ХХІ століття” студентських науково-практичних конференцій “Дні науки” попередніх років можна ознайомитись на сайті центру системного аналізу і статистики НТУУ “КПІ”.

May 23, 2008 || Автор: Г.П.Бахтіна, директор науково-методичного центру системного аналізу і статистики НТУУ “КПІ"