Вища технічна освіта: проблеми та перспективи розвитку

Восьма міжнародна науково-методична конференція “Вища технічна освіта: проблеми та перспективи розвитку в контексті Болонського процесу” пройшла 21-22 вересня на базі НТУУ “КПІ”.

В її роботі взяли участь ректори, проректори, завідувачі кафедр, провідні науковці вітчизняних ВНЗ, представники міністерств та відомств, гості з Росії, Казахстану, Узбекистану, Таджикистану, Білорусі. Було зареєстровано 156 доповідачів.

Вітаючи зібрання, ректор університету М.З.Згуровський побажав учасникам напрацювати узгоджену концепцію та стратегію реформування вищої технічної освіти, яка б відповідала нинішнім та майбутнім вимогам економіки й ринку праці.

Він, зокрема, наголосив, що період обговорення ідей і перспектив щодо реформування вищої освіти пройшов. Нинішня зустріч – це обмін досвідом з приводу перших результатів таких структурних перетворень. М.З.Згуровський зупинився на деяких нагальних проблемах, які вимагають вирішення. Одна з них – підготовка бакалаврів та їх затребуваність на ринку праці, що потребує гармонізації діяльності вищої школи і промисловості країни. Інша стосується формування нової концепції підготовки магістрів. Адже не можна автоматично трансформувати рівень спеціаліста в рівень магістра, оскільки магістерська підготовка передбачає занурення студентів у наукові дослідження. Аналог – підготовка за аспірантськими програмами з обов’язковим включенням академічного блоку (викладання циклу передових дисциплін). Нині існує альтернатива: сформувати критерії й вимоги до підготовки і зменшити кількість молодих фахівців, як це робиться в Європі, чи збільшити випуск магістрів і втратити якість та визнання європейських структур.

Викликає стурбованість, сказав М.З.Згуровський, і якість підготовки фахівців. Вища технічна освіта не може задовольнити швидко прогресуючий ринок праці. Щоб молоді спеціалісти могли конкурувати на ньому, вони повинні отримати фундаментальну базову й добру фахову підготовку, тобто повинні вміти не лише експлуатувати, а й творити нову техніку. Крім того, вони обов’язково мають володіти іноземними мовами й інформаційними технологіями, економічними та правовими знаннями. “За останні кілька років в Україну в’їхало майже 8 тис. інженерів для банківської сфери. Тобто у масовому вимірі українські спеціалісти почали програвати на ринку високих технологій”, – констатував ректор.

В.Д.Шинкарук, заступник міністра освіти і науки України, у своєму виступі, що стосувався проблем і перспектив розвитку вищої освіти в контексті Болонського процесу, назвав НТУУ “КПІ” авангардом у реалізації положень Болонської декларації, де формують вищу технічну освіту і освіту України в цілому. Він зауважив, що неякісна технічна освіта може негативно позначитися на безпеці держави. Доповідач також розмірковував щодо розробки нової редакції Закону України “Про вищу освіту” та скерування практичних дій на створення нормативних і законодавчих документів для вищої освіти.

Доповідь Ю.І.Якименка та М.З.Згуровського, де розглядалися проблеми та концепція створення дослідницького університету, викликала неабияке зацікавлення слухачів. У ній було зауважено, що якість і конкурентоспроможність – основні характеристики вищої освіти, а серед критеріїв для визначення світового рейтингу університетів називалася якість підготовки випускників, фаховий рівень викладацького складу та ефективність наукових досліджень. В.І.Луговий, директор Інституту вищої освіти АПН України, доповідав про проблеми системності в реформуванні вищої освіти України та ін.

Слід зауважити, що серед доповідачів на секційних засіданнях переважали представники Київської політехніки. Особливо багато їх повідомлень стосувалося концепції двоступеневої освіти, проблем академічної мобільності студентів, впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу, рейтингової системи оцінювання знань студентів, шляхів підвищення якості освіти, використання інформаційних технологій в освіті, проблем формування комунікативної культури сучасного інженера тощо.

На заключному пленарному засіданні за підсумками роботи конференції було ухвалено відповідне рішення щодо подальших кроків на шляху реформування вищої технічної освіти в Україні.

Oct 8, 2007 || Автор: Н.Вдовенко