Ви є тут

Деякі шляхи реалізації стратегії “трикутника знань” в НТУУ “КПІ”


1903. Лабораторія КПІ

У статті академіка НАН України М.З. Згуровського, надрукованій в Міжнародному суспільно-політичному щотижневику “Дзеркало тижня”, № 39 (618) від 14 жовтня 2006 року, визначається, що стратегія розвитку об’єднаної Європи спрямована на гармонійний розвиток трьох вершин так званого “трикутника знань” – освіти, досліджень та інновацій, що передбачає рішучу підтримку з боку держави та суспільства, а також відповідні рівні стимулювання людської активності у сферах традиційного виробництва знань та конкурентоспроможної продукції.

Місією дослідницьких університетів є підготовка якісного людського капіталу через використання в навчанні передових наукових міждисциплінарних досліджень, створення цілісного процесу навчання відповідно до трикутника знань. Це передбачає посилення фундаментальної складової в навчанні та наукових дослідженнях; поширення мультидисциплінарності; відкритість та мобільність систем навчання; підвищення статусу таких дисциплін, як соціологія, психологія, економіка тощо; виховання, розвиток та підтримку креативної складової особистості, її моральних та духовних якостей.

У наш час у світовому науково-освітньому просторі відбуваються принципові зміни, які пов’язані з процесами глобалізації, інформатизації, зростанням конкуренції на ринку освітніх послуг. Проблема інтеграції української вищої школи в європейський та міжнародний освітній простір є багатогранною, але значною мірою пов’язаною з необхідністю здійснення переходу до створення системи критеріїв оцінювання якості освіти, яка відповідає міжнародним стандартам. Якість освіти є основою забезпечення та підвищення якості життя конкретної людини та всього населення як головної мети існування будь-якої держави. Освіта та освітнє суспільство розглядаються тепер як головні механізми відтворення суспільного інтелекту, важлива умова стійкого розвитку людства у ХХІ столітті.

Критерії якості тісно пов’язані з інтегральними оцінками ступеня досягнення кожним студентом цілей та основних задач відповідних освітніх програм. Але процес підвищення якості до рівня сучасних та перспективних вимог потребує управління, яке повинно засновуватися на системному підході та враховувати всі фактори, що впливають на результати освітньої діяльності в їх взаємозв’язку.

У межах навчального процесу, постійно діючого науково-практичного студентського семінару та відповідно до напряму роботи і завдань науково-методичного центру “Системного аналізу і статистики” (НМЦ “АІСТ”) НТУУ “КПІ” творчою групою викладачів університету, студентів ННК “ІПСА” та студентів ФС виконуються проекти створення системи підтримки прийняття рішень стосовно управління процесами якості освіти в нашому університеті, які є прикладом реалізації стратегії “трикутника знань”.

У роботі над означеними проектами об’єднали зусилля кваліфіковані фахівці різних напрямків професійної діяльності, серед яких кандидат технічних наук, доцент О.Л. Тимощук (фахівець з системного аналізу та інформаційних технологій) та асистент Т.В. Яковлева (фахівець з проектування та створення баз даних).

Робота науково-практичного семінару “Математика ХХІ століття. Математичне та комп’ютерне моделювання соціально-економічних систем у структурі підтримки прийняття рішень” спрямована, зокрема, на залучення студентів різних факультетів та профілів навчання, як гуманітарних, так і технічних, до роботи в галузі міждисциплінарних досліджень та реалізації одержаних результатів у конкретній практиці сучасного управління. Керівник семінару – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математичної фізики фізико-математичного факультету та кафедри філософії факультету соціології НТУУ “КПІ”, директор НМЦ “АІСТ” НТУУ “КПІ” Г.П. Бахтіна.

Створення НМЦ “АІСТ” НТУУ “КПІ” в липні 2006 року є прикладом здійснення мультидисциплінарних зв’язків у структурі управління університетом. Тут об’єднуються зусилля факультету соціології (адміністративне підпорядкування Центру), який займається підготовкою фахівців з державного та соціального управління, та Інституту прикладного системного аналізу (науково-методичне підпорядкування Центру).

До напрямів діяльності Центру, зокрема, відносяться:

  • участь у створенні інформаційної бази статистичних даних та аналізі відповідних індикаторів, критеріїв для вирішення задачі ранжування навчальних закладів на регіональному, державному, європейському та світовому рівнях та розробці концепції сталого розвитку;
  • участь у розробці системних і універсальних підходів до забезпечення координації роботи підрозділів університету з метою забезпечення контролю якості та ефективності стратегічного управління; проектуванні, запровадженні та вдосконаленні системи менеджменту якості в університеті;
  • участь у створенні системи рейтингів, заснованих на вивченні індикаторів якості абітурієнта, студента, випускника університету, професорсько-викладацького складу, освітніх програм, інформаційно-методичного забезпечення навчання та мотивації освітніх процесів.

Результатом роботи творчої групи на даному етапі є в цілому діюча інформаційно-довідково-аналітична спеціалізована система, яка складається з підсистем “Абітурієнт”, “Студент”, “Випускник” та підсистеми аналізу статистичної інформації для підтримки прийняття рішень у різних сферах діяльності університету. Нова інформаційно-довідково-аналітична спеціалізована система передбачає співпрацю з існуючими системами “Приймальна комісія” та “Деканат” на рівні використання деяких первісних даних і, на відміну від них, надає можливість здійснення якісного узагальненого аналізу одержаної інформації, що є основним завданням системи за цільовим призначенням. Система забезпечує суттєве підвищення якості роботи навчально-допоміжного та управлінського персоналу. З іншого боку, студентами факультету соціології здійснюється проект створення інформаційної бази даних з відповідних розділів соціальної та економічної статистики з метою вивчення та порівняння індексів розвитку людського потенціалу України, країн колишнього СРСР та деяких економічно розвинутих країн світу, а також регіонів України для виявлення зовнішньої ситуації функціонування університету в умовах інформаційного суспільства.

Робота над проектами з боку студентів забезпечена постановкою завдань та виконанням курсових та дипломних робіт, заснованих на фактичних реальних даних та реальному управлінському процесі. З позиції інноваційних педагогічних технологій подібна робота відноситься до розробки та втілення в навчальний процес проблемно-ситуативних форм навчання, методів та технологій самоосвіти, концепцій особистісно-орієнтованого навчання в системі технічного університету дослідницького типу.

Така інноваційна педагогічна технологія вирішує задачу формування у майбутніх випускників професійних, інструментальних, інформаційних та соціальних компетенцій, які дозволяють забезпечити їх конкурентоспроможність на ринку праці, психологічну готовність до виробничої діяльності вже на етапі підготовки до одержання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, керівництва колективом, нормам поведінки в бізнес-оточенні. Вона сприяє вирішенню задачі формування всебічного, гармонійного, універсально-цілісного, креативного розвитку особистості.

Автор: Г.П. Бахтіна, доцент, директор науково-методичного центру “Системного аналізу і статистики” НТУУ “КПІ”

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій