Традиції й новації в навчально-виховному процесі

Традиції є основою духовного й матеріального руху в майбутнє відомих університетів, це технологія виховання особистості креативного типу. Знаний у світі Київський політехнічний інститут поважають за багату сторічну історію та новації в організації й проведення навчально-виховного процесу.

Серед звичаїв КПІ необхідно виділити ті, що створюють атмосферу толерантності, взаємоповаги викладачів та студентів, оптимізму та гуманізму: свята першокурсників, випускників, ветеранів, мистецькі й професійні зустрічі та студентські заходи, традиційні змагання з різних видів спорту та участь у престижних предметних олімпіадах країни та за її межами. Серед традицій навчального процесу необхідно виділити постійний моніторинг рівня знань студентів, який дає можливість тримати зворотний зв‘язок між якістю надання знань та їх засвоєнням. Відомі складові навчального процесу – викладач, організація навчання та студент – у тісному взаємозв‘язку і чіткому моніторингу є основою виховання неординарної особистості в університеті, для якої креативні складові мають важливе значення.

Проведення атестацій – це теж традиція університету, з якою пов‘язані сподівання на покращення якості навчання і у студентів, і у викладачів. Її особливості відомі:

– вона є об‘єктивною оцінкою діяльності та успішності студентів за певний період навчання;

– підсумки двох атестацій – це основа для попередньої оцінки якості складання сесії;

– рівень збігу підсумків атестацій та результатів складання сесії сягає 90…95%.

Детальний аналіз підсумків атестацій І семестру 2005/06 н.р. та проведення зимової сесії наведені на сайті департаменту навчально-виховної роботи.

Доцільно назвати лише головні моменти, які характеризують підсумки діяльності колективу університету у І семестрі цього навчального року:

1. Кількість відрахованих студентів (1 679 осіб) перевищує кількість студентів, які за підсумками двох атестацій мали з трьох і більше дисциплін незадовільні оцінки (1 189 осіб).

2. Кількість відрахованих студентів (1 679 осіб) значно менша кількості студентів, які не атестовані за підсумками І атестації (3 642 особи) та ІІ атестації (3 125 осіб).

Доцільно на факультетах/інститутах провести порівняльний аналіз відрахованих і тих, хто мав проблеми під час атестацій, для прийняття остаточного рішення щодо доцільності допуску невстигаючих за навчальними планами студентів до сесії.

На підставі аналізу сесії, за даними департаменту, за індивідуальними графіками складання сесії звертаються студенти, які мали проблеми з отриманням позитивної атестації.

Викликає стурбованість наявність правопорушень серед студентів, для яких здобуття освіти не є основною метою перебування в лавах студентів КПІ. Хоча загальна кількість правопорушень знизилася на 30% порівняно з минулим роком, вона залишається ще досить високою – 194 правопорушення зафіксовано в минулому семестрі;

– на 34% збільшилися правопорушення, пов‘язані з уживанням алкогольних напоїв та інших шкідливих для організму речовин;

– майже за всі грубі порушення (вживання алкогольних напоїв – 63; вживання наркотичних засобів – 8; бійки – 5;) адміністрація факультетів/інститутів визначала безпідставно малу міру покарання правопорушникам – догана по КПІ і догана по факультету чи просто співбесіда. На жаль, для більшості правопорушників ці заходи впливу не дають позитивного результату.

Показовим є той факт, що після впровадження нової системи перепускного режиму в гуртожитках кількість правопорушень знизилася у 3 рази!

До досягнень колективів департаменту та деканатів факультетів й інститутів необхідно віднести створення автоматизованої системи ”Деканат”, функціональні можливості якої дозволяють:

1. Ведення бази даних по студентах (повна інформація від П.І.Б. до результатів сесій).

2. Формування навчальних планів, робочих навчальних планів, індивідуальних навчальних планів студентів.

3. Облік сесій (як звичайних, так і додаткових).

4. Друк відомостей (атестаційних, заліково-екзаменаційних, додаткових заліково-екзаменаційних та випускних).

5. Друк поточної, службової, статистичної документації.

6. Підготовка та друк додатків до дипломів бакалаврів, спеціалістів, магістрів.

7. Експорт до системи створення заявок на виготовлення документів про освіту та студентських квитків державного зразка Dp2000.

Основні завдання на 2-й семестр 2005-2006 навчального року в цьому плані стосуються:

1. Завершення формування бази по студентах 1-4 курсів до 1 травня 2006 р;.

2. Контролю за відпрацюванням відділом кадрів наказів про відрахування студентів за 1-й семестр;

3. Контролю наповнення підрозділами даними по І та ІІ атестації 2-го семестру 2005/2006 н.р.

4. Формування необхідної документації для проведення літньої сесії на 1-4 курсах.

5. Підготовки бази до нового навчального року (закрити літню сесію, перевести групи на наступний навчальний рік).

6. Імпортування даних 1-го курсу з приймальної комісії та проведення звірення по підрозділах.

Почався та набирає обертів 2-й семестр. Нові предмети, нові можливості, нові форми навчання – новина та особливості кожного семестру. Залишається традицією моніторинг якості знань і відповідність їх вимогам сучасності.

Для колективу університету серед завдань навчально-виховного напрямку необхідно відзначити необхідність:

1. Проведення та аналізу атестацій у 2-му семестрі;

2. Створення умов для повного закінчення навчання і сесії 2-го семестру до 9 липня 2006 р. (у т.ч. перескладання та підведення підсумків);

3. Закінчення підготовки необхідних документів для переходу на навчання 1-го курсу за положеннями Болонського процесу.

4. Посилення роботи з відмінниками на факультетах – поглиблення вивчення окремих розділів, залучення до наукових розробок тощо.

5. Аналізу роботи з профілактики правопорушень на факультетах.

6. Здійснення поселення всіх іногородніх студентів. Комісіям із поселення факультетів та інститутів спільно з комісією з поселення КПІ розробити та впровадити засади повного поселення студентів у гуртожитки на новий навчальний рік.

У проведенні виховної, соціальної та патріотичної роботи в університеті беруть участь Студентська соціальна служба (ССС), Студентський центр праці (СЦП), Центр фізичного виховання і спорту, ЦКМ та інші підрозділи департаменту й університету. Перелік основних подій, плани, підсумки подій та новини навчально-виховної роботи в університеті наведені на сайті департаменту: http://dnvr.kpi.ua

Mar 28, 2006 || Автор: Г.Б.Варламов, проректор з науково-педагогічної роботи НТУУ “КПІ”