В минулому семестрі вперше в університеті було проведено комплексний моніторинг якості підготовки фахівців. Він передбачав кілька складових - це підсумки ректорського контролю знань студентів, результати атестаційного контролю, результати сесії та результати проведення соціологічного дослідження методом експертного опитування роботодавців, на підприємствах яких працюють наші випускники.

Як повідомив директор центру “Соціоплюс” А.А.Мельниченко, опитування передбачало оцінку експертами якості підготовки випускників за рядом індикаторів. Зокрема, оцінювалися такі показники: відповідність кваліфікації фахівця-випускника вимогам роботи, яку він виконує, загальний рівень професійної підготовки, рівень підготовки з іноземної мови, рівень володіння програмними продуктами та інформаційними технологіями, що мають широке застосування на підприємствах, рівень підготовки з фундаментальних дисциплін та рівень практичної підготовки. Крім того, дослідники центру “Соціоплюс” вважали за необхідне визначити такі параметри, як ділові та особистісні якості випускників (комунікабельність, працьовитість, цілеспрямованість, дисциплінованість), які є непрямим показником якості підготовки випускника в університеті.

Дослідження передбачало також отримання кількісного показника – коефіцієнта якості підготовки фахівця на основі відгуків експертів. Для розрахунку коефіцієнта експерти спочатку проранжували важливість кожного з базових показників. Середні значення цих рангів були визначені як вагові коефіцієнти, на які в подальшому відбувалося зважування оцінок експертів стосовно конкретних випускників. Оскільки випускники є представниками окремих факультетів (спеціальностей), то і відгуки експертів в подальшому були екстрапольовані на факультети.

За результатами комплексного моніторингу по кожній спеціальності було визначено індекс якості підготовки фахівців у НТУУ “КПІ” за такою формулою (затвердженою Вченою радою університету):

“Оцінку якості залишкових знань здійснював Інститут моніторингу якості освіти (ІМЯО) НТУУ “КПІ” шляхом проведення ректорського контролю у формі комплексного тестування з фундаментальних, професійно-орієнтованих та фахових дисциплін, – поінформував його директор проф. В.В.Ясінський. – Для цього в ІМЯО НТУУ “КПІ” спільно з профільними кафедрами університету було створено банк тестових завдань, який включає в себе понад 40 тисяч завдань з 885 дисциплін. Комплексним тестуванням було охоплено п'ятикурсників 112 спеціальностей університету (3 183 студенти)”.

В ІМЯО НТУУ “КПІ” були проведені також роботи зі створення динамічної моделі моніторингу якості навчального процесу в НТУУ “КПІ”, яка дозволяла б досліджувати якість керування відповідним підрозділом університету своїм навчальним процесом. Додатковий показник, який характеризує це, представлений в таблиці коефіцієнтом гармонізації ( КГ ).

“Найбільшу вагу при оцінюванні мали результати ректорського контролю залишкових знань, як найбільш об'єктивного, а також результати атестацій та сесії, – розповів кореспондентові “КП” начальник методичного управління університету проф. В.І.Шеховцов. – Уперше при оцінюванні якості знань вдалося врахувати відгуки роботодавців, що дозволило комплексно оцінити загальний результат підготовки фахівців”.

За рішенням лютневої адміністративної ради НТУУ “КПІ”, 20 науково-педагогічних колективів, які забезпечили високу якість підготовки за відповідними спеціальностями, будуть премійовані. Викладацькі колективи кафедр перших п'яти спеціальностей, представлених у наведеній нижче таблиці (де індекс якості найвищий), отримуватимуть щомісячно протягом семестру по 15,6 тис. грн. Колективи ще п'яти кафедр, що здійснювали підготовку фахівців за спеціальностями, які за рейтингом зайняли з 6 по 10 місця, отримають кожна у вигляді заохочення по 9,4 тис. грн на місяць.

І ще колективи кафедр 10 спеціальностей, які зайняли з 11 по 20 місця, отримають кожна у вигляді заохочення по 3,2 тис. грн щомісячно протягом семестру. Рекомедується дві третини цих коштів направити на заохочення викладачів (щомісячно), а решту – щосеместрово на розвиток матеріально-технічної бази кафедр (придбання навчального обладнання, методичних посібників, підручників, упровадження новітніх навчальних технологій тощо).

Наступним кроком буде розглядатися питання про заохочення співробітників кафедр, які забезпечують викладання фундаментальних дисциплін. Віднині такий рейтинг передбачається визначати двічі на рік. Тобто через півроку, можливо, матеріальне заохочення отримають уже інші кафедри. У зв'язку із цим преміальні кошти не варто “розмазувати, а слід заохотити саме ядро, основний колектив, внесок якого в якість знань студентів найвагоміший. Щоб не втратити мотивації тих викладачів, які забезпечили гарний результат, і в них не опустилися руки, а спеціальність не втратила високі позиції в рейтингу”.

На адмінраді також пролунали пропозиції щодо вдосконалення методики моніторингу на майбутнє та певного коригування вагових коефіцієнтів наведених індексів. Лише напрацювавши статистику впродовж кількох років, можна буде говорити про визначення тенденцій розвитку якості освіти.

“Слід зазначити, – повідомив чл.-кор. НАН України перший проректор університету Ю.І. Якименко, – що на засіданні підсумкової колегії секції політехнічних і технологічних ВНЗ Міносвіти України, яке 22 лютого проходило в НТУУ “КПІ”, було зроблено повідомлення про проведення моніторингу якості освіти в нашому університеті, яке викликало живий інтерес у представників інших ВНЗ. Вони висловили велику зацікавленість у запозиченні нашого досвіду”.

Підсумовуючи результати обговорення моніторингу знань студентів, на адмінраді було зазначено, що це стане важливим стимулом для покращення підготовки фахівців в університеті. А НТУУ “КПІ” стане елітним університетом, як і передбачалося при його заснуванні.