Ви є тут

Служба енергоменеджменту: завдання i першi результати


Таланти КПІ 2007/2. Пушкін В., ІЕЕ, завідувач лабораторіями кафедри інженерної екології | Риби

У нашому університеті створена і проходить період становлення служба енергоменеджменту. Мета створення, завдання і діяльність служби визначені в “Положенні про службу енергоменеджменту НТУУ “КПІ”, затвердженому наказом ректора № 2-70 від 15.06.2004 р. к оротко це звучить так: “Домогтися, у рамках наданої компетенції, раціонального використання закуповуваних університетом енергоресурсів”.

Досягти поставленої мети можна тільки в результаті спільних скоординованих зусиль основних споживачів енергоресурсів – структурних підрозділів університету, в першу чергу, інститутів і факультетів, студмістечка, а також адміністративних органів і експлуатаційних служб головного інженера. Експлуатаційні служби повинні забезпечувати належний стан устаткування і мереж тепло-, водо- і електропостачання будинків і споруджень університету, інакше всі енергозберігаючі зусилля інших керівників процесу споживання енергоресурсів будуть безрезультатними.

контролер вузла обліку теплової енергії корпуса 1-6Протягом кількох років споживання енергоресурсів і витрати університету на комунальні послуги неухильно зростали. Динаміка росту в 2002 – 2004 рр. така: у 2003 р. порівняно з 2002 р. споживання електроенергії і води зросло відповідно на 9,6 і 10,8 %; а у 2004 р. порівняно з 2003 р. – на 6,6 і 3,2 %. Це зростання зумовлено не тільки такими об'єктивними причинами, як підвищення тарифів, розширення університету чи швидке збільшення комп'ютерного парку. Аналіз споживання показує, що має місце і нераціональне використання енергоресурсів, якого можна було б уникнути. Середньомісячне питоме споживання електроенергії (квт/година на 1 кв.м площі) розподілено вкрай нерівномірно між окремими групами однорідних об'єктів університету (навчальних корпусів і гуртожитків). Наприклад, різниця в середньому за 2002 – 2004 рр. питомого місячного споживання електроенергії серед гуртожитків досягала 3,9 разу, а серед навчальних корпусів – 5,4 разу! І, якщо для корпусів таку різницю можна частково пояснити роботою встановленого устаткування й інтенсивністю його використання, то для гуртожитків її не повинно бути. Наведений приклад свідчить про те, що підходи до використання енергоресурсів у різних підрозділах і об'єктах університету також різні.

Одна з умов раціонального використання енергоресурсів – це зацікавленість підрозділів, насамперед фінансова, у їхній економії. Для забезпечення зацікавленості потрібні також ефективні інструменти, фінансові й адміністративні. Так, наприклад, підрозділи повинні включитися в систему розрахунків університету за комунальні послуги. У цій системі принципи і порядок розрахунків визначаються “Положенням про порядок проведення розподілу лімітів, обліку та оплати спожитих комунальних послуг НТУУ “КПІ” (Додаток 20 до наказу
№ 1-30 від 10.03.2005 р.).

Витратомір гарячої фоди корпусів 1-6Необхідними умовами для розрахунків відповідно до цього Положення є:

а) наявність у підрозділів на початку звітного періоду обґрунтованих лімітів на споживання енергоресурсів;

б) на кінець звітного періоду наявність у підрозділів даних про кількість спожитих ними енергоресурсів; ці дані в більшості випадків можуть бути отримані тільки шляхом розрахунків;

в) після закінчення звітного періоду підрозділи повинні також мати інформацію про заохочення за різницю між значеннями споживання і ліміту.

Забезпечувати виконання цих умов повинна служба енергоменеджменту. Розрахунки лімітів і споживання енергоресурсів підрозділами, аналіз відповідності споживання і лімітів, з'ясування причин перевищення лімітів, підготовка даних за звітний період для фінансових розрахунків з підрозділами – усе це першочергові завдання служби. Крім того, служба виконує:

  • уточнення методик розрахунку лімітів і споживання енергоресурсів;
  • “вхідний” контроль і аналіз даних про споживання, які подаються енергопостачальними організаціями;
  • ведення бази облікових даних про споживання енергоресурсів об'єктами і підрозділами університету;
  • вибірковий інструментальний контроль даних про споживання корпусів і гуртожитків;
  • інвентаризацію засобів обліку енергоресурсів з метою визначення їхньої відповідності діючим нормам і правилам, а також організацію правильної експлуатації;
  • бере участь у формуванні програм і планів щодо зниження енерговитрат в університеті.

Нову систему розрахунків з підрозділами за використання електроенергії, тепла і води введено в першому півріччі цього року. Вона покликана стимулювати економію енергоресурсів, і в цьому аспекті її можна було б назвати “ системою стимулювання”. Сутність системи полягає в наступному.

Вводиться адресний зв'язок між кількістю споживання енергоресурсів кожним підрозділом і загальними витратами університету при розрахунках з постачальниками електроенергії, тепла і води, знову ж за загальне споживання цих ресурсів. Для цього використовується фінансове заохочення або накладаються певні санкції до підрозділів за економію або перевитрату коштів, передбачених планом на півріччя для оплати комунальних послуг. Економія чи перевитрата коштів визначаються як різниця між споживанням і лімітом у вартісному, з урахуванням діючих тарифів, вираженні.

На початку року всі підрозділи університету отримують розрахункові значення річних лімітів на споживання електроенергії, тепла і води на кожний місяць. Після завершення півріччя визначаються витрати енергоресурсів
кожним підрозділом за цей період. Витрати розраховуються на підставі:

  1. показань лічильників, установлених у корпусах, де підрозділи мають площу;
  2. даних про розподіл площі в корпусках, яку займають підрозділи.

Загальне споживання корпусу розподіляється між підрозділами пропорційно займаним площам. Енергоресурси, що використовуються в місцях загального користування (вестибюлі, коридори, підсобні приміщення тощо), між споживачами, які займають корпус, розподіляються нерівномірно. Але при такому розрахунку не може відбуватися усереднення або нівелювання різниці у споживанні окремих підрозділів, тому що:

1) така практика загальноприйнята і передбачається “Правилами користування й обліку електроенергії” при розрахунках зі споживачами, що знаходяться в одному будинку або на невеликій території, якщо в них відсутні індивідуальні засоби обліку;

2) у більшості підрозділів відсутні індивідуальні засоби обліку, тим більше такі, які б цілком охоплювали споживання на зайнятих ними площах;

3) розподіл за площами відбувається переважно всередині однорідних груп підрозділів за характером споживання: наприклад, у навчальних корпусах від показань вступних лічильників спочатку віднімаються показання лічильників орендарів – абонентів “Київенерго”, потім – показання лічильників орендарів – субабонентів, і тільки після цього залишок споживання розподіляється між підрозділами університету, що знаходяться в корпусі; гуртожитки студмістечка також розглядаються як окрема група об'єктів, що мають перевищене споживання, порівняно з корпусами;

4) різний характер споживання факультетів, що знаходяться в різних корпусах, враховується опосередковано, через різницю (за показниками лічильників) у споживанні корпусів.

Визначена в такий спосіб кількість споживання підрозділів порівнюється з розрахованими на цей же період лімітами: перевищення або економія лімітів знімається або повертається споживачам.

Відповідно до викладених принципів в інститутах і на факультетах університету було проведено розрахунки за підсумками першого півріччя. Тобто можна сказати, що система починає працювати, і вже наприкінці цього року ми побачимо скорочення непродуктивних витрат енергії та води. Одночасно було підготовлено короткі пояснювальні записки, в яких описано методики розрахунків лімітів і споживання. Отримати їх мали змогу всі зацікавлені підрозділи.

О.М. Верхотуров, головний енергоменеджер НТУУ “КПІ”

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій