Вища освіта як фактор стійкості країни та фундамент повоєнної відбудови

Зі звіту проректора з навчальної роботи Анатолія Мельниченка на засіданні Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського 13 березня 2023 року

Минулий рік для освітянської спільноти був украй важким: не встигли вийти з пандемічної кризи, як потрапили у вир повномасштабної російської агресії проти України. Перед колективом КПІ ім. Ігоря Сікорського постали небачені до цього виклики, які мали критичний характер для всієї системи вищої освіти загалом і університету зокрема. Серед цих викликів: порушення навчального процесу та його неперервності; втрата частини науково-педагогічних кадрів і відтік студентів; загрози, пов'язані зі збереженням інфраструктури й безпекою учасників освітнього процесу. Також існувала загроза поширення явища імітації освітнього процесу, а також загроза зниження якості контингенту, пов'язана, зокрема, з введенням мультипредметного тесту, який фактично не передбачав важливих саме для нас, для інженерії, дисциплін: фізики, біології, хімії.

 Разом ми здійснили низку заходів адміністративного, організаційного, навчально-методичного характеру, які дозволили знівелювати означені виклики. Можна сказати, що часто наші рішення були асиметричними, але вони перебували в правовому полі. Доводилося вживати заходів, які не були стандартними для нас у звичайні періоди та під час пандемії. Завдяки цьому вдалося забезпечити неперервність навчального процесу і створювати умови для забезпечення якості освіти. Без перебільшення, в нинішніх реаліях забезпечення якості освіти вимагає від науково-педагогічних працівників дійсно титанічних зусиль, особливих підходів до методик викладання і встановлення партнерських відносин зі здобувачами вищої освіти. Водночас ті виклики, які перед нами постали, усі підрозділи подолали гідно: ми змогли провести атестацію і бакалаврів, і магістрів.

Торік, коли було оголошено режим воєнного стану, довелося змінити графік освітнього процесу. Отримавши дозвіл від міністерства, за 69 освітніми бакалаврськими програмами було змінено форму атестації – із захисту бакалаврської роботи на іспит. Слід зауважити, що підрозділи, радячись зі здобувачами вищої освіти, самі обирали форму атестації.

Результати випускних атестацій

Коли надійшов час підсумкової атестації магістрів, ми мали дуже складну ситуацію, пов'язану з відсутністю електропостачання та зв'язку. Проте і тут всі підрозділи змогли впоратися із завданням, використавши напрацьовані й запропоновані їм рішення. Рішення полягали в запису доповідей попередньо в асинхронному режимі та в інший спосіб, що дозволило перевірити якість, доброчесність і сформованість компетентностей наших студентів. Загалом, левова частка бакалаврів і магістрів пройшли підсумкову атестацію. Лише поодинокі студенти були не допущені чи отримали академічні відпустки. Звичайно, дещо зменшилася кількість магістерських робіт, виконаних на замовлення, або робіт, що були передбачені до впровадження. Це пов'язано з тим, що змінилися місця практики. Раніше студенти проходили практику на підприємствах. Минулого ж року – на підприємствах чи в підрозділах університету, і лише зрідка – на кафедрі.

Забезпечуючи роботу в дистанційному режимі, ми продовжили розвивати платформу дистанційного навчання "Сікорський", створювали умови для використання інших сервісів, що важливо для проведення освітнього процесу та процедур акредитації. Також змогли придбати ліцензійне програмне забезпечення чи отримували його від наших партнерів безкоштовно. Платформа дистанційного навчання "Сікорський" налічує сьогодні понад 5,5 тис. навчальних курсів, які базуються на підсистемах Moodle та Google Work Space. Крім того, ми не тільки збільшували кількість дистанційних курсів, ми ввели критерій якості цих курсів, запровадивши систему сертифікації. Тобто, коли встановлюється відповідність низці критеріїв, кожний дистанційний курс отримує сертифікат, який свідчить про його змістовне наповнення і методичне забезпечення.

Важливою умовою нашої успішної роботи є оновлення освітніх програм. Вони мають враховувати багато критеріїв і тенденцій, відповідати трендам і вимогам сьогоднішнього високотехнологічного бізнесу й економіки. Ми намагалися максимально зважати на побажання всіх учасників освітнього процесу – здобувачів вищої освіти, роботодавців, викладачів, і багатьох інших – та створювати й оновлювати освітні програми, які будуть запитані на ринку праці. Отож торік було засновано п'ять нових освітніх програм: "Економіка і бізнес", "Економічна аналітика", "Управління бізнесом, інновації та підприємництво", "Інженерія безпілотних та автономних систем", "Інженерія у біобезпеці та біозахисті". Вони виникли з ініціативи зацікавлених сторін і відповідають нинішнім та майбутнім реаліям бізнесу, економіки й високотехнологічної інженерії.

А загалом торік було оновлено 178 (62%) освітніх програм, решта або оновлювалися в попередні роки, або на той момент проходили акредитацію і теж відповідають критеріям якості. При оновленні освітніх програм вкрай важливо звертати увагу на низку тенденцій, що стосуються розвитку європейської інтеграції. Прагнення України до членства в ЄС вимагає від нас у майбутньому змінювати підходи та стандарти у підготовці фахівців. Крім того, слід адаптувати освітні програми й освітній процес до концепції Індустрії 5.0. Вона виросла з так званої концепції Індустрії 4.0, проте має свої особливості і сьогодні стає певним мегатрендом розвитку суспільства. І, звичайно, ОП повинні враховувати, що освіта є певним фактором забезпечення нашої стійкості в протидії воєнній агресії та зважати на перспективи повоєнного розвитку. Відповідно, при оновленні ОП ми враховуємо компетентності, які є запитаними сьогодні і будуть затребувані в майбутньому.

Нагадаю, що аналізуючи звіти, підготовлені компанією Coursera щодо запитів на курси на цій платформі, бачимо нові компетентності, затребувані компаніями і здобувачами освіти. Якщо поцікавитися професіями, яких сьогодні потребують цифрові економіки ЄС, то це фахівці з кібербезпеки, програмної інженерії, цифрового маркетингу та ін. Ми мусимо враховувати такі тенденції не тільки в ІТішних спеціальностях, але й у спеціальностях, пов'язаних з класичною інженерією та соціогуманітарним блоком. Водночас у КПІ здійснено перші кроки до впровадження в освітній процес євроінтеграційної тематики як на рівні впровадження дисциплін, так і на рівні розбудови науково-дослідницької й освітянської діяльності.

Важливим, а на сьогодні ще й достатньо модним, елементом стало питання інтеграції штучного інтелекту в освітню діяльність. Феномен досить суперечливий, проте саме університети мають бути готові використовувати ШІ з усіма його перевагами у своїй діяльності та, водночас, нівелювати певні небажані наслідки безоглядного його використання. Та поза сумнівом, штучний інтелект дозволить полегшити виконання повсякденних завдань і може звільнити людську працю для більш творчих зусиль, допомогти учасникам освітньо-наукового процесу у зборі та аналізі великих обсягів даних, що поліпшить якість навчання чи досліджень. На основі ШІ можна забезпечити ефективнішу роботу та вдосконалити процеси прийому й оцінювання студентів. Тож перед університетами та компаніями постає питання формування системи управління талантами. Проте ЗВО повинен формувати таких фахівців, які можуть критично мислити і творчо діяти в кожній конкретній ситуації.

На сьогодні ШІ актуалізує загрози академічній доброчесності. Є певні стратегії, які дозволяють уникати негативних наслідків, щоб не перетворити освіту на фікцію. Ми запланували напрацювати методичні рекомендації для викладачів, щоб уникати певних непривабливих наслідків. Разом з тим, ми не розглядаємо поширення ШІ як негативну тенденцію.

Хотів би сказати, що ближчим часом нас очікує серйозна робота, пов'язана з повоєнним відновленням нашої держави. На рівні нормативних актів уже ухвалено відповідні стратегії відбудови країни. Якщо говорити про місце університету серед учасників й інціаторів такої роботи, то майже в кожній галузі, кожній сфері, яка відображена в державних документах, місце КПІ є важливим. За багатьма напрямами університет почав працювати ще задовго до того, як ці питання були актуалізовані на рівні усієї країни, і планомірна робота триває. Повертаючись до сказаного вище: при оновленні ОП маємо враховувати й повоєнне відродження та вбачати, які спеціальності й професії будуть актуальними. Найбільше фахівців потребуватимуть сфери будівництва, оборони, медицини, соціальної роботи, енергетики, освіти і науки, аграрного сектору.

Серед іншого продовжено рух до професіоналізації нашої освіти шляхом впровадження сертифікатних програм. За три роки їх кількість зросла більше ніж у 6 разів.

Відповідальним напрямом діяльності КПІ, розпочатим задовго до широкомасштабної агресії, стала робота з ОПК: працевлаштування студентів на підприємствах комплексу, підготовка фахівців з інженерії та якості військової продукції, розвиток дуальної освіти тощо.

Важливими в нашій роботі є й питання практичної підготовки фахівців, про що йдеться, зокрема, під час акредитаційних експертиз. Про необхідність посилення практичної підготовки говорять і студенти. Також роботодавці серед недоліків професійної підготовки випускників вказують на відсутність/недостатність практичного навчання. Назву заходи, спрямовані на практикоорієнтованість підготовки: розширення баз практики на високотехнологічних підприємствах, розвиток дуальної освіти, залучення до освітнього процесу професіоналів-практиків тощо.

Відомо, що одним із найпотужніших партнерів КПІ в розвитку сучасної дуальної освіти є компанія "Прогрестех-Україна". На сьогодні ця програма об'єднує такі факультети та навчально-наукові інститути: ММІ, ІАТЕ, РТФ, ФЕЛ, ПБФ та ін. Враховуючи виклики безпеки, нині дещо змінилися місця практик студентів. Їх приймали наукові підрозділи КПІ, менше – кафедри, та підприємства в місцях перебування здобувачів освіти. Також в університеті розвиваємо інформаційну платформу працевлаштування, що передбачає інтеграцію інтересів роботодавців, університету та студентів. Система баз даних дозволяє синхронізувати потреби усіх зацікавлених сторін.

Однією зі складових нашої діяльності є проведення й аналіз результатів ректорського контролю. Цього року вдалося провести ректорський контроль з англійської мови на 3-му курсі, не враховуючи вступного контролю. ННЦ ІМЯО плідно працює, щоб такі заходи стали оптимальними й максимально ефективними.

У минулому році маємо деяке зростання обсягів методичного забезпечення: додалося понад 30 підручників, значно збільшилася кількість методичних посібників. Методвідділ не лише супроводжує створення посібників, а й здійснює перевірку їх на якість матеріалу. Тобто можна говорити, що ці роботи виконано з певним знаком якості.

Одним із важливих напрямів підготовки фахівців є підготовка з англійської мови. У методраді було створено комісію з удосконалення мовної підготовки як НПП, так і здобувачів вищої освіти, напрацьовано рішення, що дозволять вирішувати питання комплексно. Адже, з одного боку, наші випускники затребувані й будуть затребувані на міжнародному ринку праці, з іншого – викладання англійською сприяє залученню до КПІ студентів-іноземців. За самооцінкою, викладати англійською готові близько 40% викладачів. Для цього уже напрацьовано низку заходів методичного, організаційного, навчального характеру.

Важливим моментом у нашій роботі є питання соціологічного забезпечення. Під час акредитацій ОП експерти завжди цікавляться, як забезпечується зворотний зв'язок від усіх наших стейкхолдерів. Отож наш соціологічний центр провадить дослідження серед роботодавців, НПП, випускників та аналізує тенденції сучасного ринку праці. Результати оприлюднено на сайті центру "Соціо+". Зокрема, випускники задоволені або здебільшого задоволені якістю вищої освіти в КПІ. Проте є сигнали, що багато чого в цьому плані ми ще мусимо поліпшувати.

Соціологічне забезпечення

Серед найпоширеніших досліджень, що виконуються в "Електронному кампусі", є опитування "Викладач очима студентів". Переважну більшість наших викладачів студенти оцінюють як висококласних. Але є незначна частка викладачів, рівень викладання яких не задовольняє студентів. Розуміємо, що студент не завжди може оцінити професіоналізм викладача, проте саме на тих викладачів, які низько оцінюються в системі "Електронний кампус", надходять скарги і через мережу "Телеграм". Відповідно, НПП мають постійно працювати над удосконаленням своєї професійної майстерності.

НТБ нині надає багато сервісів студентам і викладачам: підбір джерел для силабусів, списків літератури для акредитації освітніх програм, доступ до ресурсів 500 бібліотек усього світу та ін. Також її працівники здійснюють роботу щодо академічної доброчесності.

Підготовка за третім рівнем вищої освіти. За останні роки КПІ став лідером з прийому аспірантів, також маємо найбільшу кількість бюджетних місць, які виділяє МОН для підготовки докторів філософії. Водночас залишаються питання щодо ефективності підготовки. Для поліпшення ситуації уже напрацьовано певні заходи: вебінари з науковими керівниками, зустрічі зі студентами тощо. Наше завдання, щоб кошти, отримані від держави на підготовку за третім рівнем вищої освіти, працювали на результат.

Прийом в аспірантуру

Хотів би зупинитися на питаннях цифрової трансформації освітнього і наукового процесів. Звісно, інформатизація наших управлінських та освітніх процесів забезпечує підвищення ефективності управління та підготовки кадрів. Усі факультети використовують систему MyKpi для створення навчальних планів, робочих, індивідуальних навчальних планів та здійснення вибору дисциплін. У системі "Електронний кампус" було створено багато нових можливостей, на майбутнє передбачено ще більше нових сервісів, які дозволять оптимізувати роботу, уникати зайвої бюрократизації тощо. Продовжується інформатизація саме управлінської діяльності, функціонують системи "Мегаполіс", "Професіонал ЗВО", заплановано придбання програмного забезпечення, що дозволить комплексно автоматизувати фінансовий облік та планування в університеті.

МТЗ

Щодо інформатизаційно-комунікаційної системи університету. Співробітники "КПІ Телеком" здійснили великий обсяг робіт щодо забезпечення зв'язком тимчасових укриттів, Пунктів незламності, багато сайтів було переведено до хмарних середовищ тощо. Забезпечувався доступ до мережі Інтернет через стаціонарну мережу, а також через термінали супутникового інтернету Starlink. Це гарантувало неперервність і стійкість роботи під час сесії. У співпраці з ДС СЗЗІ, НН ФТІ та НТО "КПІ Телеком" продовжувалися роботи з підвищення рівня захисту інформації та кібернетичної безпеки. Нашу телекомунікаційну мережу розвиватимемо й надалі, збільшуватимемо її потужності, зокрема завдяки спонсорам.

Зазначу, що портал університету було суттєво оновлено, робота з його вдосконалення триває: 40% факультетів та 31% кафедр оновлюють сайт щотижня, 82% факультетів та 74% кафедр принаймні раз на місяць, збільшується кількість перекладів освітніх програм і навчальних планів підрозділів англійською мовою, кількість новин, які публікуються на сайтах кафедр англійською мовою, зросла в 1,7 разу. До того ж відчутно збільшилася кількість підписників за всіма соціальними мережами. Приміром, загальна кількість підписників телеграм-каналів деканатів у 2022 році – 24543 особи, середня кількість публікацій на телеграм-каналах інститутів і факультетів за тиждень – 341, середня кількість відповідей у телеграм-ботах інститутів і факультетів за тиждень – 298. Значну роботу щодо інформаційно-комунікаційного просування здійснює ННЦ ІМЯО: відкрито студію КПІмедіа, за рік створено майже 300 відео, проведено 63 прямих трансляції тощо. Відеоконтент відповідає стандартам журналістської діяльності та роботи з медіаресурсами. А отже, відомість університету серед стейкхолдерів, батьків, абітурієнтів, роботодавців зростає.

Розробляючи подальші стратегії розвитку університету, маємо враховувати різні сценарії розвитку й оцінювання вищої освіти в Україні. Для КПІ не може бути іншого сценарію, ніж оптимістичний, коли ми станемо на рівні провідних університетів світу, здійснимо інформаційну трансформацію і досягнемо високих результатів, хоча це буде важко під час війни.

Наші Збройні сили захищають нас і дають можливість здійснювати свою професійну діяльність. Впевнений, що ми і надалі повинні використовувати освіту як ту найпотужнішу зброю, яка дозволить робити світ кращим. Недарма ж у нашому університеті стоять пам'ятники саме тим людям, які змінили світ.