Засідання ректорату КПІ ім. Ігоря Сікорського 22 листопада 2021 року

Засідання ректорату відбулося в дистанційному режимі під головуванням ректора КПІ ім.Ігоря Сікорського М.З.Згуровського. «Ми маємо обговорити режим подальшої роботи університету з огляду на епідемічну ситуацію, рішення міської влади про поновлення очного навчання в комунальних навчальних закладах, та інші поточні питання», – сказав він, відкриваючи засідання, після чого учасники засідання перейшли до розгляду порядку денного.

Перший проректор Ю.І. Якименкоc

Адміністративно-управлінська робота

В умовах загалом складної епідемічної ситуації показники захворюваності в КПІ покращилися. На минулому тижні захворів 1 працівник і 4 студенти, 1 із них (ННФТІ) проживає в гуртожитку. Зараз в ізоляторах студмістечка залишилося 2 хворих. 33 працівники одужали. Позитивна динаміка показників – це результат поступового формування колективного імунітету за рахунок вакцинації, а також дотримання протиепідемічних заходів.

Зокрема на минулому тижні було вакциновано 65 працівників і 77 студентів. Відповідно до встановленого порядку роботи університету працівникам, які не пройшли вакцинацію, надано за їхніми заявами чергові невикористані відпустки (350 осіб), а також відпустки за власний рахунок (150). 24 працівники за поданням керівників підрозділів відсторонені від роботи. Після вакцинації 10 працівників подали заяви про повернення до виконання своїх обов'язків із представленням підтвердження про проведене щеплення проти COVID-19.

За результатами цих заходів та відповідно до наказів МОЗ розглянуто і обговорено зі студентами можливість повернення до режиму змішаного навчання. Визначено, що для цього потрібен додатковий час, насамперед для завершення вакцинації студентів. За різними даними вакциновано від 60% до 70% студентів (у гуртожитках після опитування кількість вакцинованих складає  72%). Третина студентів не вакциновані. Виходячи з наших правил, ми не можемо їх допускати до навчальних корпусів. Окрім того, багато студентів поїхали додому і для їх повернення необхідно мати певний час. Опитування, проведене за останні 3 дні студрадою серед понад 8000 студентів (7600 онлайн та 600 – у гуртожитках офлайн) засвідчило, що від 77% до 86% студентів, залежно від факультетів і курсів, висловилися за збереження дистанційного режиму навчання до кінця семестру. Проте, на їхню думку, очне навчання дає більше знань, і вони пропонують перехід до змішаного або очного навчання з 1 лютого 2022 р. Це відповідає чинному наказу про режим освітнього процесу в КПІ і не вимагає додаткових заходів.

Підготовлений і направлений до МОН комплексний звіт про виконання держзамовлення за 2021 рік Міністерством перевірено і прийнято. Станом на 1 листопада контингент студентів КПІ нараховує 22446 осіб, кількість викладачів становить 2730, з них 2371 штатний.

Бюджетна комісія. Завершено підготовку проєктів кошторисів. До підрозділів доведено необхідну інформацію і форми для представлення і захисту бюджетів, що розпочинається з 23 листопада.

Робоча група з удосконалення рейтингів НПП здійснює збір даних і аналіз пропозицій, що активно надходять від підрозділів.

Робоча група з удосконалення інформаційного порталу університету на своєму першому засіданні розглянула питання оптимізації і кадрового забезпечення порталу за умови роботи на постійній основі, комплекс питань щодо структури і змісту сайтів і визначила план своєї  роботи.

Спільно з проректором С.І.Сидоренком проведено консультативну зустріч з представниками робочої групи з реалізації проєкту «Президентський університет» на їх прохання.

На черговій нараді з оптимізації розміщення підрозділів у навчальних корпусах визначено, що підрозділи ДМС буде переміщено в 31-й корпус, де їм виділено 162 кв.м, а підрозділи ФБМІ – у 22-й корпус. За результатами аудиту готуються накази про розміщення підрозділів ННІМЗ в 23-му корпусі, а також ФММ в 17-му корпусі.

Освітній процес

Освітній процес продовжується в дистанційному режимі з супроводженням в системі «Електронний кампус» (ЕК). В ЕК одночасно розпочалося завантаження компонентів з підготовки до семестрового контролю.

Минулого тижня видано наказ про продовження освітнього процесу в дистанційному режимі до 31 грудня 2021 р.

Проведено аналіз затребуваності студентами вибіркових дисциплін загальноуніверситетського каталогу, на основі якого формуються пропозиції з оптимізації кількості та переліку дисциплін.

Науково-методичні комісії продовжують роботу з оновлення освітніх програм, зокрема оптимізації кількості та змісту ОНП магістрів і їхньої відповідності освітньо-науковим програмам PhD.

Відбулося засідання методичної комісії з питань англомовної підготовки. Розглянуто проміжні результати ректорського контролю знань студентів, з урахуванням яких також проводились вибіркові відвідування занять на ФПМ та в ННІАТ, а також результати опитування студентів. Комісія продовжує збір і аналіз показників рівня підготовки по курсах і ф-тах/ННІ та формування пропозицій з удосконалення мовної підготовки.

Експертно-кваліфікаційна комісія проводить детальний розгляд конкурсних справ претендентів на 116 посад НПП. За результатами розгляду справ 18 претендентів на посади професорів відповідно до їхніх професійних даних, показників роботи, а також результатів співбесіди комісія прийняла рішення про укладення контрактів на 1, 2, 3 та 5 років.

Акредитація

На минулому тижні Галузева експертна рада прийняла позитивні рішення щодо  акредитації  професійної і наукової магістерських програм зі спеціальності 163 Біомедична інженерія. Подано на акредитацію до НАЗЯВО дві освітні програми зі спеціальностей 151 Автоматизація і комп'ютерно інтегровані технології, 032 Історія і археологія. Готуються до подання бакалаврська ОП зі спеціальності 163 Біомедична інженерія і ОНП доктора філософії зі спеціальності 186 Видавництво і поліграфія.

Внутрішня акредитація. Акредитаційна комісія проводить аналіз результатів самоаналізу і показників роботи кафедр, освітніх програм і їх кадрового забезпечення.

М.З. Згуровський

Виходячи з того, що зараз заклади освіти комунальної форми власності м. Києва перейшли до очної форми навчання і щодо цього розпочалася дискусія в освітянському середовищі,  постає запитання – а що робити університетам? Нам слід прийняти рішення ректорату щодо режиму  навчання в КПІ. Юрій Іванович надав аналіз, який ґрунтується на матеріалах опитування студентів та об'єктивних даних щодо кількості вакцинованих студентів. З аналізу випливає, що нашому університету доцільно продовжувати дистанційний режим навчання до кінця поточного семестру. На початку 2022 календарного року зорієнтуємося щодо режиму подальшої роботи університету, виходячи з епідемічної ситуації станом на той час. Зараз нам потрібно прийняти рішення стосовно продовження дистанційної форми навчання до кінця поточного семестру. Немає заперечень проти такого рішення? … Немає.

Попрошу пресслужбу довести це рішення ректорату до громадськості.

Проректор з навчальної роботи А.А. Мельниченко 

Минулого тижня діяльність департаменту була спрямована на роботу з підрозділами щодо оновлення освітніх програм і вирішення питань щодо об'єднання освітніх наукових програм магістрів. Загальна кількість освітніх наукових програм скоротиться, але будемо враховувати різні компроміси. На сьогодні є пропозиції від деяких підрозділів, які хотіли б відмовитися від освітньо-професійних програм, залишивши освітньо-наукові.

Для формування оновленого каталогу загальноуніверситетських дисциплін (для бакалаврів) проводиться перевірка описів та силабусів вибіркових дисциплін, що пропонуються кафедрами на 2021/2022 навчальний рік.

Експертною радою з навчальних видань підготовлено до розгляду вимоги до структури та змісту різних видів навчальних видань та рекомендації щодо їх створення.

Проводимо обробку подань вчених рад факультетів/ННІ щодо визнання рукописів навчальними посібниками (вибірково перевіряється якість рукописів, підготовлених авторами/упорядниками).

Проводимо консультування підрозділів щодо запровадження сертифікатних програм, кількість яких останнім часом зросла, і це є позитивним явищем.

Завершується затвердження тем дисертацій та індивідуальних планів роботи аспірантів 2021 року зарахування (до 30.11.2021).

На виконання наказу НГФ/190/2021 від 17.11.2021 р. «Щодо організації роботи із здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук, які навчаються за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб» до 17 грудня 2021 року планується передати всі необхідні документи здобувачів, які навчаються за рахунок коштів юридичних та/або фізичних осіб, відповідальним особам інститутів/факультетів.

Забезпечується взаємодія з підрозділами щодо отримання заявок на замовлення бюджетних місць в аспірантурі та докторантурі на 2022 рік.

Триває підготовка проєкту розпорядження про зміни у порядку здійснення контролю за веденням індивідуальних планів аспірантів відділом аспірантури та докторантури та інститутом/факультетом.

Проведено інструктивно-методичні заняття з робочими групами НМК з підготовки до акредитації ОНП докторів філософі з 01.09.2022 року за спеціальностями 091, 126, 053, 033.

Проводилася повсякденна робота з деканатами щодо підготовки наказів для забезпечення роботи ЕК у грудні 2021 року та роботи ЕК у 2022 календарному році. Завершилась робота з підрозділами з підготовки розкладів роботи ЕК у грудні 2021р.

Продовжується робота щодо погодження з підприємствами та установами договорів на практику здобувачів вищої освіти. Триває оцінка використання договорів про співпрацю з підприємствами щодо використання баз практики. Здійснюється збір та аналіз звітів про проходження практики здобувачами вищої освіти.

Брали участь у зустрічі з роботодавцями, під час якої було представлено нову систему працевлаштування в КПІ. Від роботодавців отримано позитивний відгук про систему і виявлено зацікавленість до неї.

Проводилась робота з удосконалення нормативних документів функціонування Центру з  питань дуальної освіти спільно з компанією «Прогрестех Україна».

Доопрацьовуються окремі НП, РНП в англомовному варіанті для студентів-іноземців, які навчаються іноземною мовою.

Ведеться робота щодо аналізу та обговорення з керівниками відповідних підрозділів наданих студентами оцінок професійних якостей окремих викладачів.

Проведено засідання робочої групи з удосконалення вебресурсів університету. Напрацьовано пропозиції і окремі рішення. Сплановано роботу на тривалий період.

Підготовка до запуску конгломерату сайтів КПІ. Проводили аналіз технічної документації, розробляли плани налаштувань ПЗ та обладнання.

Проводяться роботи з підготовки річного плану закупівель ліцензійного ПЗ на 2022 рік.

Проводився моніторинг аукціонів на замовлене ліцензійне програмне забезпечення в електронній системі закупівель ProZorro.

Переглянуто 2436 профілів НПП КПІ ім. Ігоря Сікорського в системі Google Scholar. Здійснено актуалізацію переліку з базою співробітників. Частина профілів поки що не працює на імідж університету. Підтверджена електронна адреса в kpi.ua є в 2033 профілях (93% від НПП, які мають профіль). В ЕК модифіковано модуль «Рейтинг НПП 2019-2020» – додано роль «Ректор» для перегляду рейтингів усіх працівників.

Проводили опитування щодо COVID-19, академічної доброчесності, опитування роботодавців. Кількість опитаних зросла втричі.

Узяли участь у третьому турі проєкту «Ініціатива академічної доброчесності», організованого Американськими радами.

Узяли участь у семінарі-нараді з МОН щодо проведення ЄДКІ.

М.З. Згуровський

Анатолію Анатолійовичу, ми з вами запланували провести дві наради. Одна нарада пов'язана з функціонуванням Центру з дуальної підготовки авіаційних інженерів, друга – з  роботою інформаційного середовища університету та з подальшого його розвитку. Я пропоную на цьому тижні зосередитися на першому проєкті, щоб ви не розривалися на два напрями.

Почнемо з обговорення питань створення Центру дуальної підготовки авіаційних інженерів.  Ми вперше створюємо такий унікальний міжфакультетський центр. Він охоплюватиме одразу 5-6 факультетів і здійснюватиме дуальну підготовку за бакалаврським, магістерським освітніми рівнями, а також забезпечуватиме підвищення кваліфікації, перепідготовку, пропонуватиме інноваційні складові в роботі з Малою академією наук та інше. Це унікальна модель, якої у нас не було, та й немає в усій Україні. Ми її створюємо вперше. Добре, що наш партнер на це йде і пропонує нам такі нестандартні форми. Тому я пропоную сконцентрувати ваші зусилля і вашої команди на тому, щоб ми добре доопрацювали цю модель. Якщо вдасться – і підписати наприкінці цього тижня з партнером відповідні документи. А вже з наступного тижня перейти до другого, дуже важливого напрямку –розвиток інформаційного середовища університету.

Проректорка з навчально-виховної роботи Н.В. Семінська

Організаційно-виховна робота

До Міжнародного дня студента Солом'янська РДА за високі здобутки в навчанні, науковій роботі та активну участь у громадському житті нагородила студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського Єлизавету Столярчук  (ІПСА, 2-й курс, КА-06), Івана Загорулька (РТФ, 2-й курс, РЕ-01) і Гліба Карягіна (ФЕЛ, 2-й курс, ДК-01).

Здійснено інформаційну підтримку заходів до Дня Гідності та Свободи, підготовлено привітання і статтю (https://t.me/dnvr_31/1645).

Спільно з колективами ЦКМ підготовлено відеопривітання до Дня студента.

Спільно з представниками ННВПІ проведено робочу нараду щодо організації та запуску проєкту «КПІ стіна оновлення».

Спільно з департаментом інновацій взяли участь у ХХ Міжнародному промисловому форумі. 

Мобільність

Для підготовки проєктів кредитної мобільності за новою програмою «Еразмус» партнерам надіслано 70 листів з пропозиціями щодо подальшої співпраці та детальним описом результатів співпраці з кожним університетом-партнером згідно з опрацьованими  даними, наданими факультетами/ інститутами.

Відбувся робочий візит представників відділу академічної мобільності (О.П.Демиденко, М.Ф.Калініна) до університету Західної Богемії (м. Пльзен, Чеська Республіка). За результатами візиту планується укладання договору про співпрацю і спільна участь у міжнародних проєктах. Представники низки його факультетів та наукового парку зацікавлені у співпраці з ННММІ, ФЕЛ, ННІАТ, ННІМЗ, ФБТ, ФБМІ, ННФТІ, ННВПІ. Заплановано організацію спільного нетворкінг-івенту для науковців обох університетів для предметного обговорення подальшої взаємодії.

Стипендіальне забезпечення

Відповідно до наказу МОН 4 студенти 1-го курсу протягом поточного навчального року отримуватимуть стипендію Президента України як переможці Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт членів МАН України. Це Георгій Білостенко (ННФТІ), Аліса Гіль (ФІОТ), Ольга Гопанчук (ННВПІ) та Ілля Наливайко (ФІОТ).

Підготовлено наказ для виплати матеріальної допомоги у 2021 році студентам-сиротам для нарахування ДЕФ.

Профорієнтація

Школярі. Триваєробота з підготовки до Дня відкритих дверей КПІАбітFest, який   заплановано на 11 грудня. Здійснюємо інформаційний супровід Дня відкритих дверей ф/ін.

Студенти. Проєкт «Історії успіху». 16 листопада опубліковано відеоролик партнерів КПІ – компанії «Генезис», заплановано відзняти ролик за участю компанії «Солід».

16 листопада в залі Адміністративної ради з онлайн-трансляцією в рамках Ярмарку вакансій проведено Кар'єрний форум «Професії майбутнього: як готуватися до них уже сьогодні?» Участь у ньому взяли 7 компаній, представники факультетів/інститутів та студентства. Під час форуму розглянуто низку питань, серед яких презентовано оновлений підхід до системи працевлаштування.

Продовжується супровід договорів про співпрацю з АТ «Комерційний індустріальний Банк», ТОВ «Верамед Україна», СШ №159 м. Києва, Хмельницькою школою №21.

Завершено розробку сайту брендбука https://brand.kpi.ua/, на якому сформульовано рекомендації щодо використання символіки КПІ ім. Ігоря Сікорського. На сайті можна завантажити зображення символіки в різних варіантах, палітри кольорів у RGB та CMYK, гарнітуру (шрифти), шаблони презентацій, вітального листа тощо; переглянути приклади впровадження єдиного стилю в рубриці «Брендбук враховано»;  подати запит на отримання векторних файлів (через форму зворотного зв'язку) тощо.

Соціально-психологічна робота

Проведено 17 онлайн-консультацій.

На запит студентів проведено вебінари:

  • лікаря-психіатра Владислава Кучеренка «Як при депресії наша біологія робить «0» меншим за «-1» та як діяти у цій ситуації»;
  • психолога Юлії Дошлюк «Інтимні стосунки в парі, їхня роль та основи здоров'я інтимних стосунків»;
  • студенток-практикантів «Аб'юзивні відносини як прояв психологічного насилля». 

Проведено зустріч-знайомство зі Школою волонтерства КПІ.

Проведено 17 психологічних консультацій і надавалися відповіді на запитання в чат-боті.  

Вакцинація

Минулого тижня вакциновано 142 особи. З них:

  • 77 студентів (33 перша доза, 8 іноземних студентів, 36 – друга доза),
  • 65 співробітників (14 перша доза, 51 – друга).

Опитування щодо вакцинації серед студентів. Станом на сьогодні 2200 студентів пройшло опитування, з них 1600 вакциновано.

Брали участь у засіданнях орендної комісії, робочої групи з удосконалення інформаційного порталу університету та у засіданні ЕКК університету. Здійснювалася розробка  пропозицій з удосконалення рейтингів НПП.

Проректор з наукової роботи В.А. Пасічник

Про актуальні конкурси НДР

16 листопада завершився термін подання проєктів на 2 конкурси НФДУ. Від КПІ подано 10 проєктів (8 – на конкурс «Передові дослідження в галузі математичних, природничих і технічних наук» (3 заявки від ІХФ, 2 – від ННІМЗ, по одній від ННФТІ, ННІАТ, ХТФ), 2 – на конкурс «Людина, суспільство, наука перед сучасними викликами: інноваційні дослідження в суспільно-гуманітарній сфері» (ФСП, ФБМІ).

1 грудня очікуємо результатів попереднього конкурсу НФДУ, на який ми подавали проєктні заявки наприкінці літа. Від КПІ було подано 17 проєктів, з яких 4 проєкти були за формальними ознаками відхилені зразу.

Продовжуємо супроводжувати подання заявок на конкурс за Держзамовленням. Термін подання – до 25 листопада.  

Організовуємо участь підрозділів у конкурсі проєктів, які фінансуватимуться за рахунок зовнішнього інструменту допомоги Європейського Союзу для виконання зобов'язань України за програмою «Горизонт 2020». Працюємо з потенційними керівниками наукових проєктів, які мають досвід підготовки заявок за програмою «Горизонт 2020», а також погоджуємо регламент відбору пропозицій підрозділів для подання від КПІ єдиного проєкту, спрямованого на розширення можливостей університетського Центру колективного користування науковим обладнанням «Матеріалознавство тугоплавких сполук та композитів». За іншими напрямами подання проєктів ми не обмежені. Але суттєвим обмеженням участі є, по-перше, досвід участі в проєктах «Горизонт 2020», по-друге – необхідність залучення співфінансування під ці проєкти на рівні не нижче 40%. Ми очікуємо, що від КПІ будуть подані, окрім Центру колективного користування науковим обладнанням, ще 6-7 проєктів.

На виконання доручень ректора

19 листопада проведено планову тижневу нараду Ради комплексної космічної програми університету. Обговорено питання підготовки договору на другий етап робіт за договором з ЗАО НДІРВ, підготовки проєкту на конкурс держзамовлення, створення лабораторії вібровипробувань на ННІАТ, співпрацю з КНР в космічній сфері та розміщення лабораторії термовакуумних випробувань.

На виконання рішень Координаційної ради

Здійснено тижневий моніторинг тендерних пропозицій. До структурних підрозділів надіслано 10 пропозицій (1 – ННІАТ; 1 – «ТЕЗІС»; 2 – ННІАЕТ; 1 – ФЕА; 2 – ФІОТ, ННІПСА, ФТІ, ФПМ; 1 – ФЛ; 2 – ХТФ).

18 та 19 листопада співробітники ДІТТ взяли участь у заході «Жінки в інтелектуальній власності», організованому Укрпатентом у співпраці з Міністерством економіки України та Всесвітньою організацією інтелектуальної власності. Представлено доповідь щодо засад гендерної рівності в КПІ ім. Ігоря Сікорського, де надано інформацію про стан гендерних питань в декількох напрямах університетської діяльності: в науково-інноваційній роботі, осітньому процесі та винахідницькій діяльності.

У мережі Фейсбук створено сторінку Центру 4.0 (DigitalInnovation HUB «КПІ»), на якій планується системно інформувати як про проєкт BOWI, так і про діяльність Центру 4.0 загалом, висвітлювати питання трансферу технологій та Індустрії 4.0.

Спільно з ДНВР взяли участь у ХХ Міжнародному промисловому форумі (16-19 листопада). На форумі було представлено розробки ФІОТ, ННІАТ, ПБФ, ННІМЗ, ФЕА, ННММІ.

Минулого тижня отримано 2 патенти на винахід (ННММІ, ПБФ).

Робота у взаємодії з підрозділами КПІ ім. Ігоря Сікорського

18 листопада у взаємодії з ДМС проведено нараду щодо організації стажування молодих учених з Узбекистану в КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2022 році. Розглянуто проєкти договорів (рамкового та індивідуального) для кожного стажиста.

На виконання рішення засідання робочої групи з удосконалення рейтингової системи оцінювання науково-педагогічних працівників напрацьовуємо пропозиції від НДЧ щодо покращення системи рейтингування НПП в частині науки та інноватики. Пропонується важлива позиція стосовно науки та інноватики, підтримку якої хотіли б отримати від членів робочої групи і проректорів. Важливо, щоб показники у рейтингу залишалися лише ті, які впливають на акредитацію освітніх програм, на міжнародні рейтинги КПІ, враховуються при поданні проєктів на конкурси МОН, ДФНДУ, Держзамовлення, «Горизонт» або враховані при науковій атестації. Всі інші бажано не враховувати, оскільки для розвитку університету вони нічого не дадуть.

Робота із зовнішніми партнерами

18 листопада спільно з керівництвом Фестивалю інноваційних проєктів «Sikorsky Challenge» взяли участь у зустрічі з представниками Державної інноваційної фінансово-кредитної установи. Обговорено питання підтримки фондом експертизи проєктів-фіналістів  конкурсу «Sikorsky Challenge» щодо доцільності їх подальшої акселерації. Надійшло дуже багато пропозицій. Ми пропонуємо обов'язково враховувати  ті, які впливають на акредитацію освітніх і науково-освітніх програм, на міжнародні рейтинги КПІ, подання на всі конкурси по лінії МОН, НФДУ, Держзамовлення, «Горизонт», а також при науковій атестації. Тобто, якщо пропозиція, яка надійшла від підрозділу, входить до цього переліку, її треба врахувати. Якщо вона ніде не враховується, то бажано її і не враховувати.

М.З. Згуровський

Ми повинні мати групу визначальних показників за усіма напрямами роботи. Показники з наукової діяльності входять до цієї множини. Ми формуємо профілі підрозділів, у яких вже є показники за різними напрямами. Зараз приєднується ДМС з показниками, які мають враховуватися в міжнародних рейтингах. Усе це єдиний «портрет» нашого університету, який формується з набору базових показників. Відокремлено по кожному напряму вирішувати питання – небажано. Бажано, щоб ми системно, цілісно визначилися з «портретом» університету.

Юрію Івановичу, Михайле Юхимовичу, прошу виконати аналіз усіх показників, які мають увійти до профілів чи «портретів» підрозділів. Далі ми повинні виходити на профіль університету загалом. Це основа для звітів, за ним нам розраховують фінансування і визначають багато інших складових.

О.А. Жученко

Наказом по університету створено робочу групу, яка нині працює. До цієї робочої групи ввійшли представники всіх департаментів, у тому числі й наукового, для того, щоб це питання опрацювати системно і вийти на єдину систему показників. Ця система має охоплювати рейтинги викладачів, входити у профілі, фінансування тощо. Отож ця група працює, і ми нині – на етапі узгодження всіх цих позицій.

Ю.І. Якименко

Ми, звичайно, долучимо те, про що зараз доповів Віталій Анатолійович. Дійсно, попередні засідання робочої групи вже пройшли, і контури цієї системи напрацьовано. Завершальні кроки зробимо.

М.З. Згуровський

Я знаю, що така група є. Ми її ретельно формували раніше. Але я про те, щоб була ініційована наступна ітерація для її удосконалення з урахуванням пропозицій департаменту науки та  ДМС. Тому слід зробити наступну ітерацію для аналізу і корекції того, що вже є.

Голова Вченої ради М.Ю. Ільченко

Комісія Вченої ради з освітньої діяльності (В.І.Тимофєєв) у порядку громадського обговорення розглянула проєкт наказу МОН України стосовно «Положення про дуальну форму здобуття вищої та фахової передвищої освіти». Напрацьовано 14 зауважень та пропозицій, які розглянуто та погоджено спільно з Ю.І. Якименком та А.А. Мельниченком. Ці пропозиції сприятимуть більш високій якості документа, який буде затверджено наказом МОН.

17 листопада Постановою КМ України №1197 затверджено Порядок присудження (позбавлення) наукових ступенів доктора наук і кандидата наук (це не стосується докторів філософії, ці дві категорії вичленені окремо) спеціалізованими вченими радами для захисту дисертацій. Ці ради мають бути повністю оновлені і діяти згідно з новаціями, ухваленими  цією Постановою. Окремі з цих новацій були запропоновані комісіями Вченої ради нашого університету на етапі громадського обговорення.

Комісії Вченої ради університету долучилися до запропонованого МОН України громадського обговорення проєкту Постанови КМ України щодо вдосконалення системи державного регулювання цін (тарифів) на окремі види послуг, зокрема на оформлення, переоформлення, видачу дубліката сертифіката про акредитацію напряму підготовки, спеціальності, освітньої програми для закладів вищої освіти (дедлайн 16 грудня 2021 року).

Стосовно виконання завдань Космічної програми університету:

- організовано низку інтерв'ю виконавців програми з військовим експертом, письменником Валентином Бадраком. Надана інформація представлена в суботньому (13 листопада)  спецвипуску телевізійного каналу «Апостроф». Відеоматеріал триває 30 хвилин, 20 з яких стосується  досягнень КПІ, який займає лідерські позиції. Вперше в такому публічному матеріалі дано перелік 8 космічних апаратів, які перебувають на орбіті. У цьому переліку тепер уперше знаходяться офіційно «PolyItan-1» і «PolyItan-2»;

- акцентовано увагу на змістовній підготовці КПІ до участі в міждержавній нараді за участю державних космічних агентств України і КНР (від КПІ – І.В. Коробко та А.П. Шишолін) стосовно створення та діяльності космічної лабораторії спільно з Північно-західним університетом Китаю, а також у нараді з фахівцями Познанської політехніки за участю Б.М. Рассамакіна та Ю.М. Сидоренка;

- розпочато обговорення дорученого на минулому ректораті питання щодо розвитку лабораторії термовакуумних випробувань космічної техніки.

Проректор з міжнародних зв'язків С.І. Сидоренко

Головне

Здійснюється підготовка до заходів, пов'язаних з увічненням пам'яті Бориса Євгеновича Патона, які відбудуться 26 листопада. У програмі – відкриття пам'ятника Б.Є. Патону біля корпусу №1; меморіальної дошки на будинку, де він проживав; інформаційної дошки у зв'язку з присвоєнням Державному політехнічному музею при КПІ імені Б.Є. Патона.

До участі в заходах запрошуються президент НАН України академік А.Г. Загородній, директор Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона академік І.В. Крівцун, міністр освіти і науки С.В. Шкарлет, Київський міській голова В.В. Кличко, члени родини Б.Є. Патона. Запрошення усім розвезено і продубльовано електронною поштою.

На звернення заступника міністра освіти і науки України Ігоря Гарбарука керівники міжнародного і наукового напрямів університету провели консультаційну нараду з працівниками Центру спеціальних проєктів МОН України, на якій обговорено шляхи пошуку партнерів для залучення міжнародних інвестицій на забезпечення діяльності новостворюваного «Президентського університету». На зустрічі було презентовано концепцію діяльності майбутнього університету і досвід КПІ щодо залучення міжнародних інвестицій для розвитку навчально-лабораторної і дослідницької бази КПІ. На основі позитивної оцінки такого досвіду КПІ запрошено до участі в підготовці змістовних пропозицій щодо перших кроків по запуску діяльності «Президентського університету».

Робота з посольствами

Держава Ізраїль.Після того як новопризначений посол Держави Ізраїль в Україні Міхаель Бродський вручив вірчі грамоти, йому було направлено лист-запрошення здійснити перший візит до КПІ, щоб він міг ознайомитися з університетом, діяльністю Інноваційної екосистеми «Sikorsky Challenge Ukraine» і на основі цього – розвинути співпрацю КПІ з партнерами в Ізраїлі у сфері високотехнологічного розвитку, науки та інноватики.

Японія.Уточнюється дата першого візиту до КПІ новопризначеного посла Японії в Україні пана Кунінорі Мацуди.

3 грудня плануємо зустріч із делегацією компанії «Information Security» (м. Кобе, Японія) на предмет співпраці у сфері кібербезпеки. Працюємо спільно з О.М.Новіковим.

Продовжуємо роботу із МЗС України, Міненерго України щодо відкриття в КПІ нової магістерської програми «Зняття АЕС з експлуатації». Працюємо спільно з Ю.І.Якименком і А.А.Мельниченком. У цьому контексті делегація КПІ взяла участь у конференції «Фізична ядерна безпека в Україні» за участю МАГАТЕ, Міжрегіонального науково-дослідницького інституту ООН з питань правопорушень та правосуддя (UNICRI), Держдепартаменту США, Департаменту енергетики США, Шведського департаменту з ядерної безпеки, Центру з нерозповсюдження Джеймса Мартіна (США). Всі ці організації виступають глобальними  організаціями-донорами в питаннях ядерної безпеки. Контакти з ними сприятимуть відкриттю в КПІ нової магістерської програми «Зняття АЕС з експлуатації». Від КПІ було представлено доповідь «Оновлення інформації щодо діяльності КПІ в рамках Глобального партнерства» (проф. Є.М.Письмений).

Узбекистан.На звернення Посольства Республіки Узбекистан готуємо делегацію КПІ для онлайн-участі у Міжнародному тижні інноваційних ідей «InnoWeek.Uz-2021» 22-27 листопада 2021 року в Ташкенті. Це нагода познайомитися з потенційними технологічними та бізнес-партнерами з Узбекистану і країн Азії та Тихоокеанського регіону.

Робота координаційної ради з питань набору іноземних громадян на навчання в КПІ

Завершується цьогорічний набір на навчання іноземних громадян. Станом на 19.11.2021 р. до КПІ ім. Ігоря Сікорського зараховано 314 іноземців (станом на аналогічний період у 2020 році – 268).

Триває вакцинація іноземців. Вакциновано ще 6 іноземних студентів.

На пропозицію Фонду розвитку та інтернаціоналізації вищої освіти (FIRVO) (Туреччина) обговорити шляхи співпраці з КПІ  готуємо зустріч із керівником Фонду Гіяседдіном Хазневі. Діяльність Фонду полягає в рекламі української вищої освіти в зарубіжних країнах та сприяє розвитку інтернаціоналізації задля визнання КПІ ім. Ігоря Сікорського Міністерствами освіти інших країн. Серед цілей Фонду – наміри збільшити кількість іноземних студентів у КПІ до 2030 року в три і більше разів та плани щодо віртуальної освіти.

Міжнародна проєктно-грантова діяльність

Продовжується проведення в підрозділах семінарів-практикумів для організаторів і керівників діючих наукових груп, що присвячені методикам здійснення міжнародної проєктної діяльності. 19 листопада  такий семінар було проведено на ФСП.

У рамках проєкту створення освітньої програми «Фізичний захист та облік і контроль ядерних матеріалів» за підтримки МАГАТЕ в ННІАТЕ до відкриття готується ще одна навчальна лабораторія.

Делегація КПІ, яка займається організацією взаємодії КПІ з European Clean Hydrogen Alliance, готується взяти участь у Hydrogen Forum, який відбудеться в режимі онлайн 30 листопада.

Робота групи із забезпечення позитивної динаміки показників КПІ у світових рейтингах університетів

Упорядники рейтингу QS надіслали до КПІ для деяких уточнень результати регіонального QS рейтингу для європейських країн, що розвиваються, та країн Центральної Азії (Emerging Europe and Central Asia) – QS EECA University Rankings 2022. До 15 грудня 2021 р. результати рейтингу «QS EECA University Rankings 2021» не підлягають оприлюдненню. Сьогодні можна лише сказати, що є підстави вважати, що КПІ покращив свої позиції.

Збираємо і завантажуємо відповідно до вимог глобального рейтингу QS World University Rankings  всі необхідні дані від КПІ про діяльність університету в 2020 р. Цей період завантаження розподілено в часі: окремі складові завантажуються в різні місяці. Загальний дедлайн – 4 лютого 2022 року.

М.З.Згуровський

Дякую. Скажіть, будь ласка, який дозвіл і від кого нам потрібен, щоб відкрити магістерську програму «Зняття АЕС з експлуатації»? Це очевидна потреба. Наш Інститут атомної і теплової енергетики повинен цим займатися. У декількох з 15 українських атомних енергоблоків, на превеликий жаль, у 2025 – 2028 роках добігають кінця терміни експлуатації. Вони будуть з експлуатації зніматися. За цей час ми мусимо підготувати відповідних фахівців. Тож, напевно, жодних дозволів для цього нам не потрібно.

С.І.Сидоренко

Нам не потрібні дозволи. Ми звертаємося до наших керівних органів і міжнародних партнерів за змістовною допомогою в цьому плані. До того ж, відкриття такої програми потрібно фінансувати. Адже це величезна кількість різноманітних заходів. На звернення КПІ МЗС України та представництва України при міжнародних організаціях у Відні працювали з МАГАТЕ, з секретаріатом цієї організації та радниками її генерального директора. Для нас було написано план дій, в якому передбачено низку необхідних заходів, у тому числі й відповідну підготовку наших викладачів. Практично тут має бути повторено той шлях, який ми пройшли, перш ніж два роки тому відкрили  нову магістерську програму зі збереження і контролю за використанням ядерних матеріалів, яка не мала аналогів в Україні. Що ж стосується дозволів, нам вони не потрібні. Але залишається питання, хто в Україні буде її експертами.

А.А.Мельниченко

Хочу уточнити, що там все ж таки є певні моменти. Тому що, коли нова програма буде відкриватися за спеціальністю «Атомна енергетика», ми маємо пам'ятати, що це регульована спеціальність, яка має особливості.

Ю.І.Якименко

Тут ще є такий момент: для того, щоб програма отримала статус міжнародної, слід зразу вирішувати і питання міжнародної акредитації. Крім того, слід вирішувати можливості фінансування підготовки викладачів та інше.

М.З.Згуровський

А який крок має бути першим: започаткування в нас такої освітньої програми, а потім звернення до партнерів по допомогу у фінансуванні та міжнародній акредитації тощо?

Ю.І.Якименко

Після відкриття магістерської програми через півтора року ми мусимо її акредитувати. Тому тут має бути розроблено план, у якому всі елементи були б враховані. Кадрове супроводження, матеріальна база, методичне забезпечення мають бути підготовлені до акредитації. Все це повинні зробити ми. Тож після прийняття рішення про створення такої програми ми повинні працювати паралельно у двох напрямах: перший – підготовчо-організаційно-методичний, другий – робота з міжнародними партнерами.

М.З.Згуровський

Очевидно, нам слід діяти так, як ми це робили завжди. Започатковувати цю освітню  програму з усіма заходами, які з цього рішення випливають і про які ви вже сказали. І паралельно з цим чи одразу після цього звертатися до партнерів: повідомляти як факт, що така програма є і має в нас бути, і починати спільно працювати. Тому я прошу Юрія Івановича і Анатолія Анатолійовича взяти це  під контроль, але при цьому не забувати і про Євгена Миколайовича Письменного та його команду. Це ж вони і є головними виконавцями цієї роботи.

Ю.І.Якименко

Звичайно, це все робиться разом з ними. 

Проректор з адміністративної роботи В.А. Кондратюк

Господарська робота

- Університет отримав наряди на теплопостачання від «Київтеплоенерго». На попердньому тижні нам уже вдалося підключити до тепла системи опалення в навчальних корпусах №№ 22, 23, 24, 27 і 31. Станом на неділю 21 листопада почалося підвищення параметрів теплоносія по температурі, бо на попередньому тижні в інші корпуси тепло подати не вдалося, оскільки на виході з ТЕЦ теплоносій мав мінімальні параметри по температурі. Тому зранку 22 листопада почали подавати тепло у 18, 19, 20-й навчальні корпуси і починатимемо запуск 1-го корпусу, НТБ і 7-го корпусу. У нас є покроковий план підключення  системи опалення в університеті по всіх навчальних корпусах. Про хід підключення їх до опалення будемо інформувати через Медіалабораторію;

- на попередньому тижні завершено і прийнято роботи зі встановлення автоматичної пожежної сигналізації 18-му гуртожитку та в 21-му навчальному корпусі. На цьому тижні завершимо прийомку в 16-му гуртожитку. Досягли домовленостей з працівниками ДСНС щодо проведення в нас позапланових перевірок на цих об'єктах. Чекаємо на наказ. Перевірки планується провести в період з 29 листопада по 10 грудня.

- розпочали підготовчі заходи щодо перезарядки та опосвідчення первинних засобів пожежогасіння по всіх об'єктах університету;

- продовжуються роботи зі створення нової навчальної зони поруч з 30-м навчальним корпусом. Проводяться підготовчі роботи до гідроізоляції фундаменту;

- провели робочу нараду щодо виконання робіт з благоустрою території  в новій парковій зоні за 18, 19, 21, 28-м навчальними корпусами. Внесли перші мінеральні добрива під висадженні зелені насадження. Продовжуємо роботи зі створення основи під тротуарні пішохідні доріжки та продовжуємо встановлювати бордюри;

- зі спеціалізованою зовнішньою комісією провели атестацію робочих місць, на яких люди працюють у шкідливих умовах. Атестація пройшла успішно, чекаємо на відповідні звіти;

- спільно з помічниками деканів/директорів факультетів/ННІ підбили попередні підсумки  місячнику з благоустрою;

- продовжуємо готувати річний план закупівель товарів, робіт та послуг по господарському напрямку роботи;

- продовжено тестування модуля моніторингу температур у приміщеннях навчальних корпусів, який дозволятиме робити це дистанційно. Тестування проведено з відповідальними особами від п'яти навчальних корпусів;

- у зв'язку з підвищенням тарифів на тепло для відомчого житла підготовлено інформацію щодо можливих шляхів застосування для мешканців наших житлових будинків такого само тарифу, як і для решти населення Києва. Її передано до департаменту майнових і соціальних питань;

- з 22 листопада підрядник розпочинає запуск системи опалення гуртожитку №5 та виконання регламентованих 72 годин напрацювання обладнання ІТП та пусконалаштувальних робіт. Паралельно забезпечуємо внесення змін до чинного договору КПІ на теплопостачання в частині внесення окремого особового рахунку по новому гуртожитку;

- розпочато підготовку документів для продовження умов на скидання стічних вод для об'єктів університету;

- продовжуємо збір Звіту 1-ВТ (відходи) від структурних підрозділів за 3-й квартал 2021.

Соціальний напрям

- На СОТ «Політехнік» продовжується робота щодо надання послуг з харчування з дотриманням усіх карантинних умов.  «Політехнік» працює в «режимі вихідного дня» та приймає відпочивальників, які мають сертифікати про вакцинацію.

- проводиться збір даних про вакцинацію працівників;

- здійснюється підготовка планів закупівель на 2022 рік. До 10 грудня мусимо сформувати річний план закупівель на наступний рік;

- чергові засідання тендерного комітету пройшли в онлайн-режимі 16.11.2021, 18.11.2021;  

- уклали угоди на  придбання аналізатора спектра, тензометричної станції приладів для вимірювання механічних величин, склопакетів, фотографічного обладнання, лабораторних стендів, інтерактивної панелі;

- засідання орендної комісії відбулося 17.11.2021 року. Були розглянуті питання продовження договорів оренди з орендарями;

- підписано наказ про перезакріплення площ у 31-му навчальному корпусі за департаментом міжнародного співробітництва;

- спільно з відділом закупівель та МТП проводиться робота з розподілу між факультетами та ННІ засобів індивідуального захисту (масок), антисептиків;

- розпочали рекламну кампанію університетських баз відпочинку на наступний сезон.

Безпека

- На попередньому тижні   складних правопорушень на території університету виявлено не було;

- продовжуємо поетапно впроваджувати алгоритми системи контролю та управління доступом в Центрі фізичного виховання та спорту «Політехнік»;

- продовжуємо встановлення на території камер відеоспостереження (усього їх буде 26);

- стежимо за виконанням Розпорядження про порядок допуску до приміщень університету на період «червоного» рівня епідемічної небезпеки.

М.З.Згуровський

Дякую. А чи можемо ми на час дистанційного навчання зменшити витрати теплоносіїв на обігрів аудиторного фонду?

В.А.Кондратюк

Ми будемо подавати теплоносій з такого розрахунку, щоб створити мінімально допустимі температурні умови, за яких не відбуватиметься руйнування наших споруд. 

М.З.Згуровський

Потрібно це робити точково. Бо в корпусах працюють люди – науковці, представники адміністрації, деканати – в їхніх приміщеннях має бути робочий тепловий режим.   А от аудиторний фонд бажано поставити на економний режим.

В.А.Кондратюк

Ми так і передбачаємо працювати. Для людей, які працюють на своїх робочих місцях, створити для цього комфортні умови згідно з визначеними нормами, а по аудиторіях, там де це можливо, регулювати запірною арматурою.

Директор департаменту якості освітнього процесу О.А. Жученко

Минулого тижня Президент України підписав закон, який дозволяє сформувати тимчасовий склад НАЗЯВО. Сподіваюся, що ближчим часом Кабінет Міністрів України затвердить цей склад і ці люди працюватимуть до оголошення результатів конкурсу. Але цей термін не може перевищувати 6 місяців.

У плановому режимі минулого тижня ми подали, як уже сказав Юрій Іванович, дві освітні програми. На цьому тижні подамо ще дві програми – одну бакалаврську, другу – рівня PhD.  Загалом станом на сьогодні через затримку з формуванням складу НАЗЯВО 8 наших освітніх програм чекають остаточного затвердження колегією, тобто вони пройшли й експертні групи, і галузеві експертні ради; 6 програм чекають на призначення експертизи, тому що підписання наказів про їх проведення також призупинено; ще 2 програми перебувають на різних стадіях розгляду.

Окрім того, сьогодні вже згадували про роботу групи з удосконалення показників рейтингів науково-педагогічних працівників. Вона активно працює, в її складі представники всіх департаментів, до її роботи залучено і представників факультетів. Окрім того, надходять пропозиції і від деканів факультетів і директорів інститутів. Усю цю інформацію ближчим часом буде узагальнено і систематизовано, після чого сформовано єдину систему рейтингів НПП до профілів підрозділів, факультетів і загального профілю університету.     

Начальниця департаменту економіки і фінансів університету, головний бухгалтер Л.Г. Субботіна

Виплачено заробітну плату за І половину листопада.

Нараховано стипендію за листопад. Академічну стипендію буде перераховано на картки 22 листопада, соціальну – після отримання фінансування.

Підписано наказ про підвищення заробітної плати з 1 грудня 2021 року. Формуємо і перевіряємо персональні накази про нові розміри посадових окладів усіх видів працівників, готуємо новий штатний розпис з 1 грудня з урахуванням підвищення. 

Узяли участь у повторному засіданні МОН щодо проєкту змін до системи формульного розподілу фінансування закладів вищої освіти. Представником КПІ в ній є М.В.Броницька. Дуже активну позицію в роботі цієї комісії займають ректори і проректори різних університетів. Річ у тім, що базове фінансування розраховується, виходячи з 80% від фінансування попереднього року. Це не дає можливості забезпечити фінансування захищених статей, тобто заробітної плати і комунальних витрат. Тому ректори і проректори низки університетів наполягають на тому, щоби базове фінансування вираховувалося на основі нормативів, і щоб воно забезпечувало фінансування заробітної плати згідно із затвердженими кошторисами і витрат на оплату комунальних послуг. Залишки коштів при цьому мають розподілятися згідно з коефіцієнтами та рейтингами вишів. Пропозиції ці нині вивчаються, комісія  збирається щотижня.    

Узагальнили інформацію про підписані наші договори і акти виконаних робіт для публікації на єдиному вебпорталі Е-data.

Готові до захисту бюджетів. Усі форми готові, проаналізовані. Захисти розпочинаються з 23 листопада.

Триває процес ліквідації двох наукових підрозділів (НДІ ІП та НДІ «Енергія») і реорганізації НДЦ «Тезіс» та його передачі до іншого підрозділу. Спільно з юридичним управлінням готуємо відповідні документи.

Платежі в Казначействі здійснюються без затримок.

М.З.Згуровський

Дякую. Хочу просити вас спільно з Мариною Володимирівною та Олегом Анатолійовичем Гавришем дуже ретельно проаналізувати  програми стратегічного розвитку. Нам нині  потрібно мати програми робочі, щоб ми підійшли до 125-річчя університету з вагомішими результатами за головними напрямами. Тобто в програмах мають бути передбачені конкретні заходи, терміни їх виконання і обсяги їх фінансування.  Безумовно, з часом доведеться, можливо, щось коригувати, ми не знаємо, якою буде фінансова ситуація в наступні роки, але слід стартувати з тих вихідних умов, у яких ми перебуваємо тепер, і рухатися далі. Тому я прошу дуже детально проаналізувати кожний захід кожної програми, щоб вони були не декларативними, а робочими. Бажано погодити ці програми на Раді стратегічного розвитку приблизно до 15 – 25 грудня, щоб на першому засіданні Вченої ради ми могли їх остаточно затвердити як робочі.

Директор студмістечка О.А. Іщенко

Станом на сьогодні в гуртожитках проживають 11 523 студенти. Щойно надійшла інформація, що студент, який був хворий на  COVID-19, одужав, тому в нас на все студмістечко залишається один хворий.

Соціально-виховний напрям. Наразі у студмістечку проходить моніторинг соціально-психологічного стану студентів. Проводяться лекції з профілактики конфліктних ситуацій у студентському середовищі. Також разом з соціальною службою ДНВР проводимо школу волонтера КПІ.

Ремонти. У гуртожитках №№8, 12, 15, 16, 18 і 19 виконуємо ремонти власними силами. Завершили встановлення автоматичної пожежної сигналізації в 16-му і 18-му гуртожитках, тепер підрядники встановлюють сигналізацію в 19-му і 20-му гуртожитках.

Правопорядок. Упродовж минулого тижня і вихідних у гуртожитках і на території студмістечка все було спокійно.  

М.З.Згуровський

Дякую. Хочу привітати Оксану Миколаївну Бруй з обранням удруге президентом Української бібліотечної асоціації. Це визнання і вашої персональної роботи, і роботи колективу бібліотеки, і, певною мірою, університету. Вітаємо вас!

Директорка Науково-технічної бібліотеки О.М. Бруй

Дякую!

На минулому тижні ми взяли участь у засіданні робочої групи МОН з відкритої науки, на якому розглядалися питання доопрацювання проєкту Національного плану відкритої науки. Цей план ще перебуває на етапі погодження деяких його положень і уточнення формулювань, отож   робота над ним триває.

Бібліотека була відчинена, працювали над перевіркою проблемних профілів авторів КПІ ім. Ігоря Сікорського в Google Scholar,  надавали консультації щодо актуалізації профілів авторів в Гугл Академії, Scopus, віддаленого доступу до Scopus, визначення індексу  УДК, користування системою Unicheck.

Надавали консультації представникам редакцій наукових періодичних видань та оргкомітетів конференцій з питань роботи функціоналу OJS, OCS, рекомендації щодо планування роботи редакції за міжнародними стандартами, відстеження цитування журналів КПІ у БД Scopus та Web of  Science, підготовки документів до засідання Вченої ради, порядку надання і замовлення DOI.

Проведено лекції з основ інформаційної грамотності для 14 груп студентів першого курсу, що склало загалом 28 лекційних годин.

Підготовлено та надано пропозиції від НТБ до оновлення Норм бального оцінювання рейтингування науково-педагогічних працівників.

Підготовлено та подано до редакції Українського журналу з бібліотекознавства та інформаційних наук матеріал про щорічну та звітно-виборну конференцію ВГО Українська бібліотечна асоціація.

Голова Ради з питань розвитку університету В.Й. Котовський

26 листопада в нас відбудеться відкриття пам'ятника та меморіальних дошок Борису Євгеновичу Патону. Робота над пам'ятником і дошками завершується. Плануємо 23 листопада закінчити остаточний монтаж пам'ятника. Сьогодні буде встановлено дошку на Музеї. У четвер зранку плануємо закріпити дошку на будинку №5, де Борис Патон провів перші роки життя. Певна затримка з цією останньою дошкою пов'язана з технологічними моментами: дошку виготовлено не з бронзи, а з особливого полімеру, і вона потребує покриття кількома шарами спеціальної фарби, термін висихання якої становить 24 години. Решту робіт встигаємо зробити заздалегідь.

Уповноважена особа з питань запобігання  корупції  Я.Ю.Цимбаленко

Усіх запрошую 25 листопада на лекцію, яку буде присвячено роз'ясненням, що таке конфлікт інтересів, і як цьому запобігати. Початок о 14:00.

М.З.Згуровський

Запрошувати всіх – це добре, але  прохання адресно дати інформацію тим людям, яких це може безпосередньо стосуватися. Щоб вони були поінформовані, як їм поводитися, як і кому вони повинні повідомляти про такі випадки, щоб потім ці люди через незнання законодавства не опинилися в неприємній ситуації. У вас має бути повний перелік усіх наших співробітників, у яких працюють родичі і так далі. Поінформуйте передусім їх.  А загальний семінар, безумовно, потрібно провести, бо це питання дуже важливе.

Голова  об'єднаного  профкому М.О.Безуглий

Насамперед хочу подякувати  Вадимові Анатолійовичу за те, що він прийняв рішення оперативно інформувати колектив університету про етапи підключення корпусів до теплопостачання. Це дуже важливо, надто там, де таке підключення буде технічно неможливим. Ми, зі свого боку, на рівні профбюро підрозділів прийняли рішення додатково закупити чи обладнати такі приміщення, де постійно працюватимуть люди,  сертифікованими опалювальними пристроями.

Хочу також, як це передбачено Статутом, перед підготовкою до Конференції трудового колективу оновити наші Правила внутрішнього розпорядку – уже і законодавство дещо змінилося, дещо оновилися формулювання, тож це питання на часі. У нас є 4-5 місяців до Конференції, тобто час уже розпочинати цю роботу. Ми, зі свого боку, до цієї роботи, звичайно, підключимося.

Беремо участь у роботі всіх комісій університету, зокрема й у комісії з удосконалення системи рейтингування НПП.

М.З.Згуровський

Дякую. Прошу Марину Олександрівну Мазур звернути увагу на слова Михайла Олександровича щодо необхідності оновлення Правил внутрішнього розпорядку. Дійсно, вже час їх оновлювати, тому я прошу розпочинати роботу з цього питання.

Голова профкому студентів Ігор Степанюк

17 листопада пройшов День студента. Ми спільно зі студентськими профкомами інших вишів підготували відеозвернення до Кабінету Міністрів України про недопущення скорочення кількості стипендіатів. Воно викликано тим, що уряд планує вже з 1 січня зрізати їхнє число на 10%. Є також інформація, що скорочення на цьому не завершиться, а триватиме й надалі. Ми всі виступили з вимогою цього не робити і взагалі привести стипендію у відповідність до рівня прожиткового мінімуму. Будемо сподіватися, що нас почують. Якщо ні, будемо переходити до активніших дій.

Також організували трансляцію футбольного матчу. Оскільки погода вже холодна, трансляція проводилася в Центрі консолідації студентів. Це дуже зручно, і дуже добре, що в ньому зробили ремонт. У цьому приміщенні тепер багато заходів можна проводити, звичайно з дотриманням усіх карантинних вимог. Сподіваємося, що обмеження «червоної зони» незабаром закінчаться і ми перейдемо до більш звичних форм роботи. Тим більше, що показники вакцинування студентів зростають і дозволять нам перейти до повноцінного режиму навчання.

М.З.Згуровський

Дякую. На жаль, ми поки що маємо недостатню кількість вакцинованих студентів.  Тому тут потрібно працювати. В плані роз'яснювальної роботи я розраховую і на органи студентського самоврядування, і на студентську профспілку.

Ігор Степанюк

Звичайно. Ми постійно роз'яснюємо необхідність вакцинації, заохочуємо до неї як тільки можемо. Ми рівняємося на Херсонський державний університет. Якщо вони за місяць забезпечили вакцинування більше ніж половини студентів (хоча там їх і менше, ніж у нас), то й ми можемо. Але питання не в тому, скільки вакцинували, а в тому, скільки студентів хочуть вакцинуватися. Ми працюємо в цьому напрямі, і я вірю, що нам вдасться досягти колективного імунітету серед студентів.

М.З.Згуровський

Так, необхідна роз'яснювальна робота. Бо якщо ми хочемо повернутися до очного режиму навчання, то якомога більша кількість студентів повинна бути вакцинована. Ви бачите, що навіть під час дистанційного навчання ми практично кожного тижня втрачаємо наших викладачів. Очне ж навчання пов'язане з великими концентраціями людей в замкнутих просторах, що значно підвищує ризики, особливо для викладачів зрілого віку. Якраз така роз'яснювальна робота з боку студентських організацій дуже потрібна. Розраховуємо на вас.