Актуальний посібник "Неорганічна хімія біогенних елементів"

Вийшов друком навчальний посібник "Неорганічна хімія біогенних елементів", автором якого є завідувач кафедри загальної та неорганічної хімії ХТФ д.х.н., проф. О.О.Андрійко. У посібнику розглянуто хімічні елементи, що відіграють важливу роль у біологічних системах, а також елементи, сполуки яких становлять загрозу для біосистем. Посібник призначається для студентів першого курсу вищих технічних навчальних закладів, майбутні спе­ціальності яких пов'язані з біотехнологією, екологією, охороною навколишнього середовища.

При викладанні неорганічної хімії у ВТНЗ непростою проблемою є вибір фактичного матеріалу, який мають засвоїти студенти певного напряму підготовки, оскільки більш ґрунтовно вони мають вивчати ті елементи, сполуки і процеси, з якими стикатимуться у своїй майбутній практичній роботі. Важлива також проблема співвідношення між теоретичним і фактичним матеріалом.

Ці проблеми автор вирішував на основі досвіду, якого набув, коли читав лекції із загальної та неорга­нічної хімії для студентів першого курсу факультету біотехнології і біотехніки НТУУ "КПІ". Виклад матеріалу узгоджено з виконанням лабораторного практикуму, що є необхідною складовою курсу неорганічної хімії.

Посібник може також бути корисним для викладачів хімії середніх шкіл, технікумів та вищих навчальних закладів України. Слід зазначити, що такий посібник в Україні видається вперше.

Інф. «КП»