Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Правила прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2019 році

Основні положення Правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2019 році

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (далі – КПІ ім. Ігоря Сікорського) оголошує прийом для здобуття вищої освіти за ступенями бакалавра, магістра, доктора філософії відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України щодо надання відповідних освітніх послуг, виданої в порядку, установленому законодавством, у межах ліцензованого обсягу.

До КПІ ім. Ігоря Сікорського приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах, мають повну загальну середню освіту або відповідний ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) та виявили бажання здобути вищу освіту.

Прийом до КПІ ім. Ігоря Сікорського на всі ступені вищої освіти здійснюється за результатами конкурсного відбору, який здійснюється за результатами вступних випробувань та інших показників, визначених Умовами прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2018 року № 1096, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 грудня 2018 року за № 1456/32908 (далі – Умови прийому) та іншими нормативно-правовими документами, незалежно від форми здобуття освіти та джерел фінансування навчання.

На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста. На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста). КПІ ім. Ігоря Сікорського приймає на перший курс (за індивідуальними програмами підготовки) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра. На навчання для здобуття ступеня доктора філософії приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають заяви тільки в електронній формі, крім зазначених нижче випадків;

тільки у паперовій формі:

 • для реалізації права на вступ за співбесідою, іспитами та/або квотою, відповідно до Умов прийому;
 • для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до Умов прийому;
 • для реалізації права на першочергове зарахування відповідно до Умов прийому;
 • за наявності розбіжностей в даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і в атестаті про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;
 • у разі подання іноземного документа про освіту;
 • у разі подання заяви іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні;
 • у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
 • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою Приймальної комісії закладу вищої освіти.

Вступники можуть подати до семи заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих (фіксованих) та відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

Вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за всіма спеціальностями за денною та заочною формами здобуття освіти подають заяви тільки у паперовій формі.

Вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальністю 081 "Право" можуть подати до п'яти заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих (фіксованих) та відкритих конкурсних пропозиціях. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

Інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі.

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається Приймальною комісією закладу вищої освіти згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2019 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2018 року № 1096.

Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструються уповноваженою особою Приймальної (відбіркової) комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.

Приймальна комісія КПІ ім. Ігоря Сікорського допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання  вступників на основі повної загальної середньої освіти, які  склали зовнішнє незалежне оцінювання (вступні іспити, творчий конкурс або співбесіду в передбачених Умовами прийому та цими Правилами випадках) з відповідних предметів, визначених Переліком конкурсних предметів, згідно з додатками до цих Правил, якими також визначається мінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсному відборі всіх категорій вступників та невід'ємні вагові коефіцієнти.

У 2019 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018 та 2019 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов, результати яких приймаються лише із сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 та 2019 років.

Вступні випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти проводяться:

 • для вступу за спеціальністю 081 "Право" – у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей. У 2019 році приймаються результати єдиного фахового вступного випробування 2018 та 2019 років. Оцінки з англійської, німецької,  французької та іспанської мов приймаються з результатів єдиного вступного іспиту 2019 року;
 • для вступу за спеціальностями галузей знань 05 "Соціальні та поведінкові науки", 06 "Журналістика", 07 "Управління та адміністрування", 12 "Інформаційні технології", 28 "Публічне управління та адміністрування" – у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань. Оцінки з англійської, німецької та французької мов приймаються з результатів єдиного вступного іспиту 2019 року;
 • з усіх інших спеціальностей – у формі іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань.

Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до Умов прийому та цих Правил.

Рейтингові списки формуються Приймальною (відбірковими) комісіями з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі (надаються посилання на відповідну сторінку у відповідній інформаційній системі, яка здійснює інформування громадськості на підставі даних Єдиної бази) на веб-сайті КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Списки вступників, рекомендованих до зарахування за державним замовленням за кожною конкурсною пропозицією, отримані за даними Єдиної бази, оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах відбіркових комісій та веб-сайті КПІ ім. Ігоря Сікорського відповідно до строків, визначених Правилами прийому.

Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах відбіркових комісій КПІ ім. Ігоря Сікорського. Рішення Приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на веб-сайті КПІ ім. Ігоря Сікорського, а також відображається в кабінеті вступника в Єдиній базі.

Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення, після прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного Умовами прийому та цими Правилами, зобов'язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених Умовами та Правилами прийому, до відбіркової комісії відповідного факультету (інституту) КПІ ім. Ігоря Сікорського. Крім вищеназваного, вступники зазначають бажану пріоритетність освітніх програм у межах конкурсної пропозиції, на яку вони отримали рекомендацію до зарахування. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім вище наведеного, зобов'язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у відбірковій комісії.

Вступник, у якого після подання заяви, але до виконання вимог для зарахування, змінилось прізвище, ім'я, по батькові, додатково особисто пред'являє відбірковій комісії відповідного факультету (інституту) КПІ ім. Ігоря Сікорського свідоцтво про державну реєстрацію акта цивільного стану щодо відповідної зміни та виданого на його підставі документа, що посвідчує особу, відомості про які вносяться до Єдиної бази.

Подані оригінали документів зберігаються в КПІ ім. Ігоря Сікорського протягом усього періоду навчання.

Особи, які в установлені строки не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення, втрачають право в поточному році на зарахування (переведення) на навчання за державним замовленням.

Накази про зарахування на навчання видаються ректором КПІ ім. Ігоря Сікорського на підставі рішення Приймальної комісії. Зарахування вступників відбувається в межах кожної конкурсної пропозиції. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційних стендах Приймальної комісії і веб-сайті Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського у вигляді списку зарахованих у встановлені строки.

Більш докладно з Правилами прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2019 р. можна ознайомитись на сайті Приймальної комісії: https://pk.kpi.ua

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування  на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки: 

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних  документів

01 липня

Початок прийому заяв та документів

10 липня

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які мають проходити творчий конкурс (мають право складати вступні іспити,  співбесіду), що проводить КПІ ім. Ігоря Сікорського

16 липня 1800

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання

22 липня 1800

Строки проведення творчих конкурсів*

01 – 10 липня

Строки проведення вступних випробувань

17 – 22 липня

(співбесіди 17 – 19 липня)

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення**

не пізніше

26 липня 1800

Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення**

не пізніше 18 години

31 липня

Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 17 години

06 серпня***

Терміни зарахування вступників**

за державним замовленням – не пізніше 12 години 01 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб - не пізніше 07 серпня***

* для вступників на місця державного та регіонального замовлень за графіком, погодженим з Міністерством освіти і науки України;

** оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням, здійснюється не пізніше 1200 20 липня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 1000 22 липня, а також подати письмову заяву про виключення заяв на інші місця державного замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 1500 22 липня. Заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення виключаються впродовж 22 липня;

*** у разі наявності вакантних місць, за рішенням Приймальної комісії, терміни можуть бути продовжені.

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті ЗНО (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Спеціальність для вступу на освітній ступінь бакалавра Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів) Ваговікоеф. Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання за квотами, за співбесідою
Усі спеціальності, крім зазначених нижче 1. Українська мова та література 0,2 100
2. Математика 0,5 Один не менше 125 за умови, що інший не менше 100
3. Фізика або іноземна мова 0,2
Прикладна математика*, Інженерія програмного забезпечення*, Комп’ютерні науки*, Комп’ютерна інженерія*, Кібербезпека*, Інформаційні системи та технології* 1. Українська мова та література 0,2 100
2. Математика 0,5 Один не менше 125 за умови, що інший не менше 100
3. Фізика або іноземна мова 0,25
Екологія 1. Українська мова та література 0,2 100
2. Біологія 0,35 Один не менше 125 за умови, що інший не менше 100
3. Хімія або географія 0,35
Гірництво 1. Українська мова та література 0,2 100
2. Математика 0,5 Один не менше 125 за умови, що інший не менше 100
3. Фізика або географія 0,2
Біотехнології та біоінженерія 1. Українська мова та література 0,2 100
2. Біологія 0,35 Один не менше 125 за умови, що інший не менше 100
3. Хімія або математика 0,35
Хімічні технології та інженерія 1. Українська мова та література 0,2 100
2. Математика 0,35 Один не менше 125 за умови, що інший не менше 100
3. Хімія або біологія 0,35
Біомедична інженерія* 1. Українська мова та література 0,2 100
2. Біологія 0,4 Один не менше 125 за умови, що інший не менше 100
3. Математика або іноземна мова 0,35
Фізична терапія, ерготерапія 1. Українська мова та література 0,2 100
2. Біологія або хімія 0,4 Один не менше 125 за умови, що інший не менше 100
3. Фізика або математика 0,35
Видавництво та поліграфія 1. Українська мова та література 0,2 100
2. Математика 0,5 Один не менше 125 за умови, що інший не менше 100
3. Фізика, або хімія, або іноземна мова 0,2
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 1. Українська мова та література 0,2 100
2. Історія України 0,35
3. Творчий конкурс 0,4 125
Економіка, Менеджмент, Маркетинг 1. Українська мова та література 0,2 100
2. Математика 0,4 Один не менше 125 за умови, що інший не менше 100
3. Географія або іноземна мова 0,35
Філологія 1. Українська мова та література 0,35 Один не менше 125 за умови, що інший не менше 100
2. Іноземна мова  0,4
3. Історія України або географія 0,2 100
Соціологія, Публічне управління та адміністрування 1. Українська мова та література 0,35 Один не менше 125 за умови, що інший не менше 100
2. Історія України або іноземна мова 0,4
3. Математика 0,2 100
Право,Соціальна робота 1. Українська мова та література 0,35 Один не менше 125 за умови, що інший не менше 100
2. Історія України 0,4
3. Іноземна мова або математика 0,2 100
Журналістика 1. Українська мова та література 0,5 Один не менше 125 за умови, що інший не менше 100
2. Історія України 0,25
3. Іноземна мова або математика 0,2 100

* - сертифікат СДП не враховується

Вага середнього бала атестата – 0,05. Вага додаткового бала СДП –  0,05. Максимальний конкурсний бал – 200.

Увага! Повний текст правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського публікує сайт Приймальної комісії