Ви є тут

Розпочала роботу рада молодих учених НТУУ «КПІ»


Розпочала роботу рада молодих учених НТУУ «КПІ»

У нашому університеті почала функціонувати Рада молодих учених, створена з метою всебічного сприяння науковій, інноваційній, винахідницькій та іншій творчій діяльності молодих учених; представництва, захисту і реалізації професійних, інтелектуальних, юридичних і соціально-економічних прав молодих учених; сприяння міжвузівській інтеграції молодих учених.

2 жовтня цього року пройшли перші збори Ради молодих учених, де відкритим голосуванням було обрано голову Ради. Ним став аспірант факультету електроенерготехніки та автоматики НТУУ «КПІ», асистент кафедри теоретичної електротехніки Олег Білецький.

В останнє десятиліття у світі помітно змінилося ставленні до молоді і, зокрема, до молодих науковців. Молоді люди частіше розглядаються як активні учасники соціальних перетворень, а не тільки як порушники загальноприйнятих правил, що викликають громадське занепокоєння. Це відбувається, певним чином, завдяки зусиллям наукових (науково-технічних) молодіжних організацій в усьому світі. Ця роль певною мірою відводиться і Раді молодих учених НТУУ «КПІ».

Важливим завданням університету є допомога молодим дослідникам в розширенні їх можливостей для активної участі в процесі розвитку суспільства, що передбачає усвідомлення молодими науковцями цілей і завдань, які стоять перед ними, та пошук ефективних шляхів їх досягнення.

Основними завданнями Ради є: підтримка наукової діяльності молодих учених, надання їм організаційної та інформаційної допомоги; залучення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, до науково-дослідницької роботи; участь в організації конференцій, семінарів, конкурсів молодих учених, циклів лекцій провідних учених України та інших держав; сприяння заохоченню обдарованих представників молодих учених; допомога в організації участі молодих учених у наукових конференціях, семінарах, симпозіумах, конкурсах на здобуття грантів тощо; подання пропозицій до Вченої ради університету щодо кандидатів на отримання іменних стипендій, премій, нагород  тощо; співробітництво з науковими, студентськими й іншими організаціями в Україні та за кордоном; збір і поширення інформації про фонди та організації, що здійснюють грантову підтримку наукових досліджень; сприяння в отриманні оперативної інформації про проведення наукових заходів; методична та організаційна підтримка видання наукових праць молодих учених; сприяння впровадженню результатів досліджень молодих учених і фахівців; допомога у вирішенні соціальних проблем молодих учених вищого навчального закладу; сприяння в захисті інтелектуальної власності молодих учених; здійснення громадського контролю за дотриманням прав молодих учених та ін.

Прохання до всіх директорів інститутів та деканів факультетів надавати всебічну допомогу в роботі Ради, а також довести до відома молодих учених інформацію про створення Ради, ознайомити з її положеннями, створити ініціативну групу, що буде представляти інститут чи факультет на університетських зборах (конференціях) Ради.

Пріоритетом у 2014 році має стати здійснення змін у підготовці докторів і кандидатів наук як базису створення нових і розвитку існуючих наукових шкіл університету за активною участю молодих науковців. Мова йде про те, щоб максимально поєднати мудрість науковців старших поколінь, які накопичили як позитивний, так і негативний досвід нинішнього прогресу, з енергією і цілеспрямованістю молоді, яка цілком природно потребує нових концепцій розвитку, в які вона зможе повірити, а отже, і брати участь у їх реалізації.

Молодь найбільше зацікавлена сьогодні жити в більш безпечному, більш справедливому і більш гуманному світі, оскільки починає планувати і будувати своє майбутнє.

В.Й.Котовський, д.т.н., заступник проректора з наукової роботи

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій