Ви є тут

Тимчасове положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського: додаток Ж. 4. Вимоги до науково-педагогічних працівників кафедриКерівництво кафедрою здійснює завідувач кафедри, який має вчене звання або науковий ступінь і стаж науково-педагогічної роботи не менше п’яти років. Завідувач випускової кафедри повинен мати науковий ступінь доктора наук за профілем відповідної кафедри. Завідувач кафедри обирається на цю посаду за конкурсом Вченою радою університету. Із завідувачем кафедри укладається контракт строком на п’ять років.

Заміщення посад науково-педагогічних працівників проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору або обрання за конкурсом при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів).

До складу кафедри повинно входити не менше п’яти науково-педагогічних працівників, для яких кафедра є основним місцем роботи (штатні працівники). Не менше 70 % штатних НПП мають бути з науковими ступенями та/або вченими званнями, у т.ч. докторів наук за профілем кафедри не менше 2 осіб на одну спеціалізацію (освітню програму). Крім того, на кафедрі мають бути науково-педагогічні та/або наукові працівники з науковим ступенем та/або вченим званням у віці до 35 років.

На кафедрі мають бути НПП (у тому числі аспіранти і докторанти), які впродовж п’яти років навчались (стажувались) не менше трьох місяців в іноземних вищих навчальних закладах (наукових установах) за межами України. Не менше 10 % НПП кафедри протягом п’яти років мають підвищувати рівень володіння англійською мовою.

Кожен НПП кафедри повинен приймати участь у науково-дослідній і методичній роботі, підвищувати кваліфікацію кожні п’ять років, а також мати за останні п’ять років не менше трьох досягнень з 16 пунктів переліку Показників для визначення рівня наукової та професійної активності науково-педагогічного (наукового) працівника («Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти», Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187):

1) наявність наукової публікації у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection, рекомендованих МОН;

2) наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, та/або авторських свідоцтв, та/або патентів загальною кількістю п’ять досягнень;

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника, що рекомендований МОН, іншим центральним органом виконавчої влади або вченою радою закладу освіти, або монографії (у разі співавторства – з фіксованим власним внеском);

4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня;

5) участь у міжнародному науковому проекті/залучення до міжнародної експертизи, наявність звання «суддя міжнародної категорії»;

6) проведення навчальних занять іноземною мовою (крім мовних навчальних дисциплін) в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік;

7) робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій з вищої освіти МОН, або робочих груп з розроблення стандартів вищої освіти України;

8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання;

9) керівництво студентом, який зайняв призове місце, або робота у складі організаційного комітету/журі/апеляційної комісії Міжнародної студентської олімпіади/II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт)/III-IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів/II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук; керівництво студентом, який став призером Олімпійських, Паралімпійських ігор, Всесвітньої та Всеукраїнської Універсіади, чемпіонату світу, Європи, Європейських ігор, етапів Кубку світу та Європи, чемпіонату України; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу;

10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/факультету/відділення (наукової установи)/ інституту/філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника;

11) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена спеціалізованої вченої ради;

12) присудження наукового ступеня доктора наук або присвоєння вченого звання професора;

13) наявність авторських свідоцтв та/або патентів загальною кількістю два досягнення;

14) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання/конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування;

15) присудження наукового ступеня доктора філософії або присвоєння вченого звання доцента, або отримання документа про другу вищу освіту;

16) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою, або виконання обов’язків куратора групи; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубку світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди  України з видів спорту.

НПП, які працюють за основним місцем роботи на кафедрі та мають науковий ступінь та/або вчене звання повинні забезпечити не менше 50 % часу лекційних занять, визначених відповідними навчальними планами спеціальностей (спеціалізацій) другого (магістерського) РВО, у тому числі не менше 25 % лекційних годин мають бути проведені НПП, які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора.

За програмами підготовки докторів філософії НПП, які працюють за основним місцем роботи на кафедрі та мають науковий ступінь та/або вчене звання повинні забезпечити не менше 80 % часу лекційних занять, у тому числі не менше 50 % лекційних годин мають бути проведені НПП, які мають науковий ступінь доктора наук та вчене звання.

Крім того, не менше 15 % лекційних занять з фахових навчальних дисциплін програм підготовки магістрів мають бути проведені НПП, які є визнаними професіоналами з досвідом дослідницької, управлінської, інноваційної або творчої роботи за фахом. Щодо програм підготовки докторів філософії, ця вимога підвищується до 50 %.

За програмами підготовки бакалаврів не менше 10 % лекційних занять з фахових навчальних дисциплін мають бути  проведені НПП, які мають досвід практичної роботи за фахом.

Рівень науково-інноваційної роботи кафедри має бути підтверджений захистом не менше однієї докторської дисертації кожні сім років та не менше п’яти дисертацій ДФ за п’ять років.

Скачати оригінали документівРозмір
PDF icon Вимоги до НПП кафедри [text, uk, .pdf]358.55 КБ
x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій