Методична рада

Адреса: корпус № 1, кімната 240-А
Телефони для довідок: (+38044) 204-93-91
E-mail: metodrada[at]kpi.ua
https://osvita.kpi.ua/metodrada
Секретар методичної ради: Осадча Надія Олександрівна

Методична рада Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» є колегіальним дорадчим органом, що здійснює вироблення стратегії та напрямів провадження освітньої діяльності Університету, напрацювання практичних рекомендацій щодо вдосконалення системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.

Методична рада функціонує на принципах колегіальності, демократичності та відкритості. Методична рада є однією з форм забезпечення участі науково-педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти у формуванні змісту освіти для забезпечення якості освіти і освітньої діяльності.

Положення про Методичну раду затверджується Вченою радою Університету та вводиться в дію відповідним наказом ректора.

ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

Основними завданнями Методичної ради є:

 1. розробка та удосконалення системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Університеті;
 2. впровадження в освітній процес інноваційних технологій навчання та їх методичне супроводження;
 3. координація навчально-методичної роботи факультетів, навчально-наукових інститутів;
 4. моніторинг процесу проведення та результатів ліцензування спеціальностей, внутрішньої та зовнішньої акредитації освітніх програм;
 5. та інші.

Методична рада виконує такі функції:

 1. аналізує та узагальнює досвід проведення навчальних занять, практик та атестації здобувачів вищої освіти, організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти, інформаційно-методичного забезпечення навчальних дисциплін, іншої навчально-методичної роботи підрозділів Університету, розробляє пропозиції щодо їх поліпшення;
 2. розробляє пропозиції з організації контролю та системи оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти, аналізу результатів контролю якості підготовки;
 3. аналізує підсумки прийому студентів на навчання і працевлаштування випускників, результати навчальної діяльності навчальних підрозділів;
 4. розглядає пропозиції науково-методичних комісій Університету зі спеціальностей з відкриття нових/оновлення існуючих освітніх програм і навчальних планів до них та готує рекомендації Вченій раді щодо їх затвердження;
 5. розглядає та ухвалює: загальноуніверситетські каталоги вибіркових навчальних дисциплін (ЗУ-Каталоги), довідники навчальних дисциплін для розробників освітніх програм та робочі програми (силабуси) таких дисциплін; каталоги вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки (Ф-Каталоги);
 6. розглядає та ухвалює норми бального оцінювання рейтингування науково-педагогічних працівників;
 7. розглядає подання Експертної ради з навчальних видань, виносить клопотання перед Вченою радою Університету щодо присвоєння рукописам навчальних видань грифа «Затверджено Вченою радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як підручник», надає рукописам навчальних видань гриф «Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як навчальний посібник»;
 8. приймає рішення про видачу сертифікатів дистанційних курсів;
 9. та інші.

Засідання Методичної ради відбуваються, як правило, щомісячно впродовж навчального року в третій четвер місяця або в інший день, визначений головою Методичної ради.

Проводить засідання голова Методичної ради, а за його відсутності – заступник голови Методичної ради.