Міністерство освіти і науки України

Адреса МОН України: 01135, м. Київ, пр. Перемоги, 10
Телефон: (044) 481 32 21, (044) 481 47 96
E-mail: ministry@mon.gov.ua
Офіційний сайт: https://mon.gov.ua/

Міністерство освіти і науки України (МОН України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

МОН України входить до системи органів виконавчої влади і є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення формування та реалізації державної політики у сферах освіти і науки, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, інформатизації, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, створення умов для розвитку інформаційного суспільства, а також у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування і форми власності.

МОН України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, дорученнями Президента України, а також цим Положенням.

Основними завданнями МОН України є:

  • забезпечення формування державної політики у сферах освіти і науки, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, інформатизації, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, створення умов для розвитку інформаційного суспільства, а також у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування і форми власності;
  • реалізація державної політики у сфері освіти і науки.

МОН України відповідно до покладених на нього завдань:

1) розробляє та подає в установленому порядку на розгляд Президентові України, Кабінету Міністрів України проекти законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України;

2) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України, Кабінету Міністрів України;

3) погоджує проекти законів, інших актів законодавства, які надходять на погодження від інших міністерств та центральних органів виконавчої влади, готує в межах повноважень висновки і пропозиції до проектів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів законів, внесених на розгляд Верховної Ради України іншими суб'єктами права законодавчої ініціативи, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

4) готує в межах повноважень зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України;

5) здійснює нормативно-правове регулювання у сферах освіти і науки, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, інформатизації, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, створення умов для розвитку інформаційного суспільства, а також у сфері державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування і форми власності;

{Підпункт 5 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 689/2013 від 18.12.2013}

6) забезпечує інтеграцію вітчизняних освіти і науки, інших сфер, віднесених до компетенції МОН України, із неухильним дотриманням принципів збереження і захисту національних інтересів;

7) визначає перспективи і пріоритетні напрями розвитку дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної і вищої освіти, освіти протягом життя, інших сфер, віднесених до компетенції МОН України;

8) здійснює в межах повноважень координацію діяльності органів виконавчої влади, у тому числі органів управління освітою місцевих державних адміністрацій, та органів місцевого самоврядування у сферах, віднесених до компетенції МОН України;

9) створює умови для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної освіти, професійно-технічної, вищої освіти, інклюзивного навчання та освіти протягом життя, наукових ступенів та вчених звань;

10) розробляє та затверджує в установленому порядку Базовий компонент дошкільної освіти, розробляє державні стандарти освіти;

11) розробляє та затверджує типові навчальні плани загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;

12) затверджує норми, стандарти і технічні регламенти у сфері програмного забезпечення, електронного документообігу (єдині формати обміну даними) для органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

13) організовує розроблення та впровадження навчально-методичного забезпечення дошкільних, загальноосвітніх, спеціальних та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти, а також позашкільної освіти;

14) розробляє та затверджує освітні стандарти з конкретних професій;

15) координує діяльність місцевих органів управління освітою в частині формування оптимальної мережі дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів та забезпечує формування оптимальної мережі професійно-технічних навчальних закладів, експериментальних навчальних закладів для задоволення освітніх потреб населення з урахуванням потреб особистості і регіональної специфіки;

16) організовує діяльність психологічної служби та соціально-педагогічного патронажу в системі освіти;

17) визначає основні цілі та завдання виховного процесу в навчальних закладах;

18) розробляє та затверджує умови прийому до навчальних закладів;

19) здійснює нормативно-правове та навчально-методичне забезпечення функціонування навчальних закладів;

20) затверджує порядки проведення державної наукової та науково-технічної експертизи проектів державних, міжнародних і регіональних програм, погоджує проекти концепцій державних програм розвитку галузей економіки та державних програм у частині трансферу технологій;

21) погоджує рішення про створення наукових парків та затверджує пріоритетні напрями їх діяльності;

22) подає державним замовникам пропозиції до проектів державних програм розвитку галузей економіки стосовно набуття або передачі майнових прав на технології та/або їх складові;

23) готує пропозиції щодо законодавчого стимулювання діяльності зі створення та впровадження високих технологій;

24) визначає порядок державної акредитації фізичних і юридичних осіб на право проведення наукової і науково-технічної експертизи, форму свідоцтва на право проведення зазначеної експертизи та перелік документів державного зразка, що дають фізичним особам право на провадження експертної діяльності і надання експертних послуг без отримання свідоцтва;

25) забезпечує розвиток наукового і науково-технічного потенціалу у сфері генетично-інженерної діяльності, розробляє критерії безпеки поводження з генетично модифікованими організмами та провадження генетично-інженерної діяльності в замкнених системах, розробляє та вдосконалює систему контролю за дотриманням правил безпеки генетично-інженерної діяльності;

26) затверджує типове положення про комісію з біологічної та генетичної безпеки проведення генетично-інженерних робіт;

27) установлює разом із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, порядок утилізації, знищення та знешкодження облікового матеріалу генетично модифікованих організмів, одержаного під час випробувань, непридатних або заборонених до використання генетично модифікованих організмів, а також тари від них;

28) розробляє та затверджує перелік альтернативних методів та об'єктів для використання замість експериментальних тварин;

29) установлює порядок проведення наукових дослідів, експериментів на тваринах, затверджує альтернативні методи та об'єкти для отримання наукових даних;

30) визначає стратегію моніторингу якості освіти та забезпечує його проведення;

31) затверджує порядок забезпечення учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів підручниками і навчальними посібниками;

32) здійснює в установленому порядку ліцензування та акредитацію вищих навчальних закладів, закладів післядипломної освіти, а також ліцензування та атестацію професійно-технічних навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування та форми власності;

33) формує та забезпечує функціонування системи атестації педагогічних, у тому числі керівних, наукових і науково-педагогічних кадрів, для встановлення рівня кваліфікації вченого, організовує їх атестацію та підвищення кваліфікації;

34) забезпечує єдність вимог до рівня наукової кваліфікації здобувачів наукових ступенів та вчених звань, проводить експертизу, в тому числі на відсутність текстових запозичень, дисертацій для здобуття наукових ступенів та атестаційних справ для присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, а також забезпечує розгляд апеляцій на рішення спеціалізованих вчених рад та вчених рад вищих навчальних закладів і наукових установ;

35) формує мережу спеціалізованих вчених і експертних рад, затверджує рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукових ступенів та скасовує такі рішення в разі невиконання державних вимог під час атестації наукових кадрів вищої кваліфікації, а також видає відповідні дипломи про наукові ступені;

36) координує діяльність органів виконавчої влади та здійснює керівництво роботою з присудження наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присвоєння вчених звань старшого наукового співробітника, доцента і професора науково-дослідних (науково-технічних) установ та вищих навчальних закладів у сфері атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;

37) присвоює вчені звання старшого наукового співробітника, доцента, професора, видає відповідні атестати, затверджує перелік документів, необхідних для розгляду питань щодо позбавлення (відновлення) вчених звань;

38) призначає в установленому порядку на посади директорів, заступників директорів державних загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;

39) призначає на посади та звільняє з посад керівників підпорядкованих йому вищих і професійно-технічних навчальних закладів за результатами конкурсу;

40) погоджує призначення на посади керівників вищих навчальних закладів державної форми власності, підпорядкованих іншим центральним органам виконавчої влади, комунальної та приватної форми власності;

41) затверджує статути підпорядкованих йому вищих, професійно-технічних, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів;

42) погоджує статути вищих та професійно-технічних навчальних закладів державної форми власності, що підпорядковані іншим центральним органам виконавчої влади, вищих та професійно-технічних навчальних закладів, що належать Автономній Республіці Крим, вищих та професійно-технічних навчальних закладів комунальної форми власності;

43) погоджує статути вищих та професійно-технічних навчальних закладів приватної форми власності;

44) формує щороку пропозиції та доводить до підпорядкованих навчальних закладів державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів для державних потреб;

45) здійснює заходи щодо матеріального та морального стимулювання працівників освіти і науки, інших учасників навчально-виховного процесу та вживає заходів щодо поліпшення матеріальних і житлових умов студентів, учнів, слухачів, вихованців, працівників освіти і науки, організації їх медичного та побутового обслуговування;

46) приймає в установленому порядку рішення про відкриття у вищих навчальних закладах і закладах післядипломної освіти, в наукових установах (за винятком наукових установ Національної академії наук України) аспірантури, ад'юнктури, докторантури;

47) організовує навчання державних службовців з питань, що належать до його компетенції;

48) забезпечує організацію та проведення експертизи навчальних програм, підручників і навчальних посібників для навчальних закладів, у тому числі щодо відповідності принципу їх забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків;

49) забезпечує підготовку і видання підручників, посібників, методичної літератури для навчальних закладів, у тому числі схвалює їх видання для загальноосвітніх навчальних закладів;

50) розробляє та затверджує порядок підтвердження відповідності навчальних видань, засобів навчання і обладнання державним освітнім стандартам, психолого-педагогічним вимогам та визначає доцільність їх впровадження у навчально-виховний процес навчальних закладів України;

51) встановлює порядок замовлення, видачі та ведення обліку документів про освіту державного зразка;

52) координує діяльність органів виконавчої влади щодо розроблення державних цільових наукових та науково-технічних програм, наукової складової інших державних цільових програм і контролює їх виконання;

53) розглядає в установленому порядку пропозиції щодо надання статусу національного і статусу дослідницького вищим навчальним закладам IV рівня акредитації, а також статусу наукового центру науково-дослідним (науково-технічним) установам за поданням органів, до сфери управління яких належать такі заклади і установи;

54) подає на розгляд Кабінету Міністрів України в установленому порядку пропозиції щодо створення та реорганізації державних наукових установ, які повністю або частково фінансуються з державного бюджету, а також пропозиції щодо віднесення наукових об'єктів до таких, що становлять національне надбання;

55) здійснює організаційно-методичне забезпечення державної атестації наукових установ;

56) забезпечує розвиток загальнодержавної системи науково-технічної інформації, національної інноваційної системи, системи наукової і науково-технічної експертизи проектів державних, міжнародних та регіональних програм;

57) формує щороку пропозиції щодо державного замовлення на науково-технічну продукцію на основі переліку найважливіших розробок, спрямованих на створення новітніх технологій та продукції;

58) забезпечує реалізацію державної політики у сфері трансферу (передачі) технологій;

59) визначає строки, перелік навчальних предметів, програми та порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання, контролює здійснення заходів із проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, які виявили бажання вступити до вищих навчальних закладів;

60) розробляє пропозиції щодо обсягів матеріально-технічного і фінансового забезпечення навчальних закладів;

61) забезпечує ведення та функціонування державних електронних баз даних, у тому числі Єдиної державної електронної бази з питань освіти, реєстрів, зокрема навчальних закладів, інших інформаційних систем у сфері, що належить до його компетенції;

62) проводить роботу, пов'язану з визнанням виданих в інших державах документів про освіту, наукові ступені та вчені звання шляхом переатестації або нострифікації, а також роботу, пов'язану з міжнародним визнанням навчальних курсів та кваліфікацій;

63) реалізує державну політику в частині стипендіального забезпечення, нагородження та преміювання відповідно до законодавства (у тому числі нагородження переможців інтелектуальних змагань, турнірів, олімпіад тощо), висуває кандидатів на здобуття Державної премії України в галузі освіти, державних стипендій для видатних діячів освіти;

64) проводить у межах повноважень спеціальну перевірку відомостей щодо освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання в осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

65) бере участь у реалізації державної політики з фізичного виховання і спорту в навчальних закладах всіх типів і рівнів акредитації;

66) забезпечує організацію навчально-виховного процесу і проведення серед учнівської і студентської молоді спортивних заходів, пов'язаних із підготовкою спортивного резерву для національних збірних команд України;

67) забезпечує комплектацію національних збірних команд студентів і учнів з видів спорту для забезпечення їх участі у міжнародних та всеукраїнських змаганнях, організацію і проведення міжнародних і всеукраїнських змагань серед учнівської та студентської молоді;

68) визначає порядок набору іноземців та осіб без громадянства для навчання в Україні, здійснює контроль за його дотриманням українськими навчальними закладами незалежно від їх підпорядкування та форми власності, організовує ведення обліку таких осіб;

69) визначає пріоритетні та перспективні напрями освітніх послуг, що надаються українськими навчальними закладами іноземним громадянам та особам без громадянства;

70) організовує розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних із діяльністю МОН України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, а також стосовно актів, які видаються МОН України;

71) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи та організації, затверджує їх положення (статути), в установленому порядку призначає на посади та звільняє з посад їх керівників, формує кадровий резерв на посади керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МОН України;

72) виконує в межах повноважень інші функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

73) здійснює міжнародне співробітництво, забезпечує виконання зобов'язань, узятих за міжнародними договорами України з питань, що належать до його компетенції;

74) здійснює інші повноваження на основі та на виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України.

...

Указ Президента України від 25 квітня 2013 року № 240/2013 | Джерело: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/240/2013