Ви є тут

Київський політехнічний у розвитку: підсумки та завдання


Фото. Новіков Олексій Миколайович, проректор з перспективного розвитку

Департамент перспективного розвитку, створений наказом ректора НТУУ "КПІ" від 21 лютого 2013 р., є структурним підрозділом університету, який координує реалізацію "Стратегії розвитку НТУУ "КПІ" на період 2012–2020 роки", вирішує завдання з розвитку та управління майновим комплексом, розвитку інформатизації управлінської діяльності, співпраці з громадськими студентськими організаціями, реалізує завдання забезпечення безпеки та правопорядку в університеті та інші. Департамент налічує 346 співробітників: 45 – фахівців за напрямами, 188 співробітників відділу охорони, 113 співробітників їдальні ВІТІ та ІСЗЗІ.

Охарактеризую основні результати роботи, проблеми та завдання за напрямами.

Роботи з практичної реалізації "Стратегії розвитку НТУУ "КПІ" на період 2012–2020 роки".Виконання цієї стратегії та плану дій є завданням усього трудового колективу нашого університету. Організація та контроль виконання є предметом пильної уваги органів управління університету, ректорату та ректора особисто. Рішеннями конференцій трудового колективу НТУУ "КПІ" у 2012 та 2013 рр. хід виконання стратегії розвитку було визначено як успішний. Це свідчить про високий рівень організації системи управління університетом.

З метою подальшого розвитку цієї системи в частині науково-методичної та інформаційної підтримки прийняття управлінських рішень пропонується:

– у поточному році підготувати та провести науково-методичний семінар з проблем стратегічного розвитку й управління університетом з можливим переведенням його у статус постійно діючого;

– розробити концепцію та підготувати пропозиції щодо розробки та впровадження автоматизованої системи підтримки прийняття управлінських рішень;

– розробити та впровадити підсистему контролю рішень Вченої ради університету;

– удосконалювати систему внутрішнього моніторингу (рейтингування) та врахування зовнішніх рейтингів як інструменту системи оцінювання якості управління університетом.

Розвиток майнового комплексу та оптимізація використання площ університету. Загальна площа майнового комплексу університету за минулий рік зменшилась за рахунок площі ВІТІ, який вийшов зі складу університету. На сьогодні вона складає 535,5 тис. м2, у тому числі 35 навчальних корпусів і  21 гуртожиток. Площа навчальних корпусів складає 348621 м2, з них 114780 м2 – навчальна діяльність, 6882 м2 – наукова діяльність. Останніми роками зберігалась тенденція переведення наукових приміщень у навчальний фонд. За останній рік було переведено 1062 м2. Проблемою є те, що частина цих площ не використовується.

Улітку 2013 року рішенням Кабміну України зі складу нашого університету було виведено ВІТІ, але військова кафедра, один з підрозділів ВІТІ, розміщується на нашій території в навчальному корпусі №27. Тому перед нами стоїть важливе завдання щодо перебазування Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації до 27-го корпусу.

Як і в минулі роки, частина площ  університету здається в оренду. Нині університет здає в оренду 4414 м2. Орендовані площі здебільшого використовуються для надання соціально-побутових послуг. За 2013 р. від орендарів до університету надійшло коштів на суму 5,4 млн грн.

Одним із завдань оптимізації використання площ університету є вирішення питання розміщення факультету біомедичної інженерії.

Організація виконання інвестиційних проектів розвитку. Державне фінансування на будівництво нових навчальних корпусів і студентських гуртожитків уже тривалий час не виділяється. Тому для будівництва необхідних навчальних комплексів та студентських гуртожитків на власній території наш університет змушений орієнтуватися на обмежені власні кошти, а також шукати можливість залучення коштів сторонніх інвесторів з передачею їм частини побудованих об'єктів. Усі рішення щодо супроводження інвестиційних проектів приймаються інвестиційною комісією на її засіданнях.

На сьогодні університет має такі інвестиційні проекти будівництва:

– будівництво ІБК "Столиця" першої черги студентського гуртожитку (1-3 поверхи, вул. Виборзька) на 500 місць та житлового будинку (пров. Ковальський);

– будівництво ТОВ "Стандарт" другої черги студентського гуртожитку (4-11 поверхи, вул. Виборзька) та житлового комплексу (вул. Польова).

– будівництво ТОВ "НВЦ "ТОР" блоку поточних аудиторій Інституту телекомунікаційних систем (вул. Індустріальна);

– будівництво "Аксон-Інвест" навчального корпусу факультету авіаційних і космічних систем.

Стартував ще один проект – будівництво навчально-лабораторного корпусу факультету інформатики та обчислювальної техніки та факультету прикладної математики, він перебуває на стадії проектування.

На жаль, переважна більшість інвестиційних проектів не виконується, а проект будівництва першої черги студентського гуртожитку (ІБК "Столиця") виконується із суттєвим відставанням. Причиною такого відставання є економічна криза 2008 р., наступна рецесія та брак коштів у інвесторів.

Інвестиційна комісія протягом останніх місяців проводила роботу з інвесторами щодо пошуку джерел фінансування та термінового початку будівництва об'єктів; узгоджено додаткові угоди, що передбачають передачу об'єкта іншому інвестору у випадку невиконання зобов'язань по термінах початку будівництва. З ІБК "Столиця" досягнено домовленостей щодо завершення будівництва першої черги гуртожитку.

Розвиток інформатизації управлінської діяльності. Забезпечення захисту інформації та персональних даних. Інформатизація університету – це потужний інструмент інтегрування та використання інформації, надання комунікаційних та інших послуг для підвищення якості освіти, науки, управління університетом та інтегрування КПІ в національний, європейський та світовий освітньо-науковий простір.

Інформаційно-комунікаційна система університету є масштабним середовищем, яке виконує традиційні завдання: інформування щодо діяльності університету; дистанційний доступ до освітнього (е-кампус розробки КБ ІС КПІ) та бібліотечного ресурсів; облік контингенту студентів; оперативна взаємодія з МОН України; інформатизація управлінської діяльності ректорату та підрозділів університету та інші.

Інформаційно-комунікаційна система складається приблизно з 5 000 одиниць техніки, інтегрованих у мережу (з них 27 – системоутворюючих серверів НТО "КПІ-Телеком", 100 серверів кафедр і більш як 4 500 робочих місць користувачів). У студентському містечку до мережі інтегровано приблизно 6 000 комп'ютерів.

Протягом 2013 р. за цим напрямом було виконано низку завдань з розвитку інформатизації управлінської діяльності. Зокрема, роботи з розвитку інформаційного середовища шляхом впровадження нових підсистем інформатизації управлінської діяльності. А саме – 6 модулів АС "Деканат", нової АС "Тест" для моніторингу знань випускників системи довузівської підготовки, впроваджується підсистема "Документообіг". Підвищено рівень оперативної взаємодії АС "Деканат" з Єдиною державною електронною базою з питань освіти (ЄДЕБО). Розроблено новий багатофункціональний портал університету http://kpi.ua. Спільно з КБ ІС, КПІ-телеком, ІОЦ ЗНП (інформаційно-обчислювальний центр забезпечення навчального процесу) виконувались роботи з розвитку інфраструктури інформаційно-комунікаційної системи, зокрема обстеження та формулювання технічного завдання на модернізацію єдиного сховища даних Дата-центру. Створено координаційну раду з питань захисту інформації і службу захисту інформації. У співпраці з НДЦ "ТЕЗІС" та лабораторією "Безека" ФТІ розпочато виконання комплексу робіт з підвищення рівня захисту інформації та персональних даних. Виконувались окремі проекти, пов'язані з базою обліку студентів: супровід та підготовка до нового формату додатків до диплома через автоматизовану систему "Освіта"; координація замовлення та виготовлення студентських електронних квитків, об'єднаних з банківською карткою; супровід проекту студентський е-квиток – проїзний метро.

Серед проблем інформатизації можна визначити недостатній рівень її інтегрованості та структурованості, обмежену кількість сучасних дистанційних та он-лайн сервісів, низький рівень захисту інформації та персональних даних, застарілість інфраструктури обладнання та програмного забезпечення.

Завдання інформатизації – створити інтегроване мультисервісне інформаційне середовище з он-лайн функціями е-освіти (е-кампус, е-лекції, дистанційна освіта, е-оцінювання якості знань (тестування), е-навчальні плани, навантаження викладача, е-розклади та ін.), віртуального середовища науковця (дистанційні наукові сервіси та он-лайн експерименти, е-бібліотека, наукові е-видання та е-конференції, патентне та науково-метричне супроводження науковців та ін.), рейтингове та оціночне середовище (рейтинг викладача-дослідника, молодого викладача-дослідника, студента та ін.), електронне інтегроване середовище управління університетом (е-планування, е-документообіг, е-відділ кадрів, е-бухгалтерія, е-аналітика та ін.), е-платіжні сервіси. В якості єдиної точки входу розвивати єдиний портал університету.

Також необхідно разом з департаментом навчальної роботи підвищити рівень використання системи "Електронний кампус КПІ"; надалі вдосконалювати взаємодію АС "Деканат" та ЄДЕБО; розробити часткове технічне завдання на створення комплексної системи захисту інформації АС"Деканат"; продовжити роботу зі створення комплексної системи захисту інформації та з модернізації Дата-центру; забезпечити доступ керівників структурних підрозділів КПІ до інтегрованих баз даних і статистичних показників з можливістю проведення тематичного аналізу та прогнозування.

Організація співпраці та координація робіт громадських студентських організацій. У нашому університеті створена і функціонує одна з кращих у країні систем студентського самоврядування. Її діяльність спрямована на інтенсифікацію процесів зростання соціальної активності у студентському середовищі, ініціативності та відповідальності за доручені справи, а також сприяння гармонійному розвитку особистості студентів, набуття ними якостей та навичок лідера, організатора, керівника. Органи системи студентського самоврядування працюють у тісній взаємодії з адміністрацією університету на всіх рівнях.

З метою вдосконалення системи студентського самоврядування, підвищення рівня співпраці з адміністрацією та координації робіт громадських студентських організацій було створено координаційну раду для роботи зі студентськими організаціями НТУУ "КПІ". На засіданнях ради розглядаються актуальні питання організації діяльності ради та конкретні проекти. Наразі радою обговорюється зміст проекту студентського розділу Колективної угоди, яка буде розглядатися та прийматися на конференції трудового колективу у цьому році.

Стипендіальне та соціальне забезпечення студентів. Майже незмінною залишається частка студентів, які отримують стипендію – 83%. Розмір мінімальної академічної стипендії з 01.09.2013 р. складає 730 грн. Для відмінників з 01.01.14 р. стипендію підвищено до 830 грн, а стипендіатам ректора та іменних стипендій КПІ – до 850 грн.

У КПІ діє система заохочення кращих у навчанні студентів: встановлені і виплачуються іменні та персональні стипендії КПІ (близько 175), стипендії Президента України (5), Кабінету Міністрів України (2), Верховної Ради України (4), імені І.В.Курчатова (2).  Додатково до основної стипендії призначається стипендія в розмірі 1000 грн: ДП НАЕК "Енергоатом" (16) та Персональна стипендія випускника КПІ, народного депутата України Д.І.Андрієвського (10), банку "Надра" (5).

Соціальна допомога та соціальний захист пільгових категорій студентів. У КПІ проводиться значна та важлива для суспільства робота з соціальної допомоги та соціального захисту пільгових категорій студентів. Кількість дітей-сиріт серед студентів університету складає 140 осіб. Найбільше їх на ФІОТ, ВПІ і ФЕЛ. У КПІ навчається також 232 особи з особливими потребами (переважно на ФІОТ, ММІ, ФММ, ФЛ) та 45 чорнобильців. 44 студентські сім'ї мають дітей. Усі вони перебувають на обліку в департаменті, з ними ведеться постійна робота та надається допомога.

Виконання програми "Майбутнє України" у співпраці з Малою академією наук, ліцеями та школами, організація творчих конкурсів для молоді та профорієнтаційна робота. Мета програми "Майбутнє України" полягає у створенні умов для пошуку талановитої молоді, розширення можливості отримання нею якісної вищої технічної освіти задля високотехнологічного інноваційного розвитку суспільства. програма "Майбутнє України" об'єднує три щорічні комплексні заходи: наукові конференції; наукові та інженерні виставки; олімпіади юних дослідників за галузями знань.

Конкурси наукової творчості молоді є невід'ємною складовою роботи програми. У 2013 році серед інших було проведено: Всеукраїнський фестиваль інноваційних проектів "Sikorsky Challenge"; Європейські інженерні змагання; Всеукраїнський юнацький водний приз (на базі ХТФ); Intel-Техно Україна 2013 (на базі ФТІ).

Забезпечення безпеки та правопорядку на території університету,  організація роботи відділу охорони, народної дружини, відділу безпеки життєдіяльності, штабу цивільної оборони. Забезпечення безпеки та правопорядку на території університету є важливим для нашого колективу завданням. Ефективність роботи в цьому напрямі суттєво впливає на ефективність праці співробітників та студентів, всебічне задоволення їх матеріальних та духовних потреб.

Система безпеки та забезпечення правопорядку в університеті забезпечуються 1-м відділом міліції МВС України (12 співробітників), відділом охорони (188 співробітників) та добровільною народною дружиною (517 дружинників). Система забезпечення безпеки в університеті базується на дотриманні спільних для всієї системи принципів законності, балансу життєво важливих інтересів особи, суспільства та держави, їх взаємної відповідальності щодо забезпечення безпеки та інтеграції з територіальними системами безпеки тощо.

Рівень загроз залежить від рівня криміногенності в нашому районі та місті. Робота вимагає постійної цілодобової уваги. У 2013 р. на території університету міліцією зафіксовано 131 випадок крадіжок у корпусах; 23 випадки пограбування. Крім того, до чергової частини відділу охорони університету у 2013 р. надійшло 660 викликів, з них 221 випадок порушення правил внутрішнього розпорядку, 439 випадків спрацювання сигналізації.

Найбільш криміногенними об'єктами університету є: корпус №1 – 52 випадки крадіжок, №7 – 41 випадок крадіжок, №18 – 38 випадків крадіжок. Ефективно запобігти злочинам у цих корпусах можна шляхом впровадження систем контролю доступу (турнікети) та систем відеоспостереження.

Важливими напрямами роботи департаменту є безпека життєдіяльності та цивільної оборони. Роботу за цими напрямами очолюють відділ безпеки життєдіяльності та штаб цивільної оборони.

Організація взаємодії та інтеграції діяльності ВІТІ та ІСЗЗІ з університетом. Одним з важливих напрямів роботи департаменту у 2013 р. було підсилення взаємодії та поглиблення інтеграції між університетом та його підрозділами подвійного підпорядкування – ВІТІ та Інститутом спеціального зв'язку та захисту інформації (ІСЗЗІ). Для реалізації цього завдання в лютому 2013 р. було створено Комплекс військової та спеціалізованої підготовки НТУУ "КПІ" у складі ВІТІ та ІСЗЗІ та введено керівництво комплексом з боку НТУУ "КПІ".

Завданням комплексу військової та спеціалізованої підготовки є: підсилення інтеграції навчально-методичного та наукового напрямів роботи ВІТІ та ІСЗЗІ з університетом; покращення взаємодії адміністративних і господарських служб ВІТІ та ІСЗЗІ з університетом; виконання контрактів з МО України та ДСЗЗІ України з надання послуг харчування військовослужбовців ВІТІ та ІСЗЗІ. Загальна вартість контрактів складає 20,2 млн грн (ВІТІ – 15,6 млн грн, ІСЗЗІ – 4,6 млн грн).

На сьогодні актуальними завданнями є: перебазування ІСЗЗІ з території Державного університету телекомунікацій (ДУТ) на територію НТУУ "КПІ" (27-й корпус); перебазування військової кафедри ДУТ на територію ВІТІ ДУТ (вул. Московська 45/1); завершення виконання контрактів з МО України та ДСЗЗІ України з надання послуг харчування військовослужбовців ВІТІ ДУТ та ІСЗЗІ НТУУ "КПІ".

Робота на перспективу. Основна ідея новосформованого департаменту – робота на перспективу. Ми повинні зосередитись на втіленні проектів розвитку НТУУ "КПІ" та пошуку нових ідей, що наблизить наш університет до світових стандартів. Для досягнення мети сподіваюсь на співпрацю з усіма департаментами та безпосередню участь інститутів і факультетів. Насамкінець хочу висловити вдячність співробітникам усіх підрозділів департаменту перспективного розвитку за плідну роботу. Адже, попри певні складнощі, університет впевнено крокує у майбутнє, і разом ми цілком спроможні досягти цілей, визначених "Стратегією розвитку НТУУ "КПІ" на 2012–2020 роки".

О.М. Новіков, проректор з перспективного розвитку

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій