10 вересня 2005 року виповнилося 70 років доктору технічних наук , професору , заслуженому діячу науки і техніки України, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки, завідувачу кафедри технології електрохімічних виробництв ( ТЕХВ ) хіміко - технологічного факультету НТУУ “КПІ” Чвіруку Володимиру Петровичу. Після закінчення у 1958 р . Київського політехнічного інституту він працював у Київській філії науково - дослідного інституту хлорної промисловості , звідки у 1986 р . з посади завідувача головного науково - дослідного відділу перейшов на посаду завідувача кафедри ТЕХВ Київського політехнічного інституту .

В.П. Чвірук – видатний учений у галузі виробництва хімічних продуктів електролізом, електродних матеріалів, електрокаталізу та електрохімічних сенсорів. Під його науковим керівництвом і за безпосередньою участю створено та впроваджено у промисловість виробництво особливо чистих і надчистих лугів для напівпровідникової та надпровідникової техніки (1965 – 1976 рр.), технологію виробництва та тонкої очистки лугів потужністю близько 1 млн. т на рік (1970 – 1985 рр.), яка ввійшла у світову практику як типове технологічне рішення, та проведено переозброєння хлорної промисловості із заміною витратних графітових на енергозберігаючі оксидні рутенієво-титанові аноди (1976 – 1986 рр.). Висунута та розв'язана ним проблема створення каталітично активної насадки для хлорних електролізерів (1975 – 1986 рр.) дозволила не тільки відмовитись від імпорту, але й експортувати з України насадку “Гратон” у промислово розвинуті країни як патентно чисту продукцію.

Результатом започаткованого i розвинутого ним у НТУУ “КПІ” нового наукового напрямку – електрохімія твердотільних систем з протонними та матричними електролітами та каркасними каталітично активними газодифузійними електродами – стало створення уніфікованої серії газових сенсорів нового покоління для моніторингу повітряного середовища (1986 – 2005 рр.). Ці сенсори за технічними показниками перевищують кращі зразки провідних зарубіжних фірм. На їх основі створено і впроваджено в piзні галузі промисловості та комунальне господарство портативні та стаціонарні газоаналізатори і багатоканальні газоаналітичні системи, в тому числі із сенсорними блоками для дистанційної діагностики, що не мають аналогів у світі.

Кафедра, яку очолює В.П. Чвірук, здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів, магістрів та кандидатів і докторів наук з технології електрохімічних виробництв i захисту металів від корозії. При кафедрі діє проблемна науково-дослідна лабораторія з прикладної електрохімічної кінетики. Поряд з науково-педагогічною він проводить активну суспільну роботу – є головою докторської спеціалізованої вченої ради при НТУУ “КПІ”, членом редколегії журналу “Сенсорна електроніка і мікроелектронні технології”, членом наукової ради з сенсорних систем і технологій при президії НАН України, експертом проектів із науково-дослідних державних програм, редагує та рецензує монографії та навчальні посібники.

Чвірук В.П. є членом Міжнародного товариства електрохіміків, академіком Академії інженерних наук України та Нью-Йоркської академії наук. У різний час був членом експертної ради Вищої атестаційної комісії України, членом редколегії Українського хімічного журналу, головою секції електрохімії Українського наукового товариства, членом наукових секцій при президії Академії наук СРСР.

Науковий доробок Чвірука В.П. складає 300 наукових праць, у тому числі 98 авторських свідоцтв і патентів на винаходи. У 1983 i 1987 рр. його розробки удостоєно золотих медалей ВДНГ СРСР. Він нагороджений знаками “Отличник химической промышленности СССР” (1978 р.), “Відмінник освіти України” (1998 р.), трьома медалями.

Чесність, сумлінність, працелюбність, наполегливість, принциповість і високий професійний рівень притаманні Володимиру Петровичу і як ученому, і як керівнику, і як людині.

Колеги, друзі та співробітники від щирого серця вітають ювіляра, бажають йому гармонії, наснаги, довголіття і великих творчих успіхів.