УДК 66.012:658.567.1:504
Корпан Р.В.

Вплив екологічного регулювання на економічне зростання

С. 5–12., укр., Бібл.: 11 назв.

Досліджуються можливості реалізації еколого-орієнтованих управлінських рішень на макроекономічному рівні з точки зору зміни макроекономічних показників – показників економічного зростання та інфляції. Як головний інструмент екологічного регулювання розглядаються різні рівні екологічних зборів за забруднення навколишнього природного середовища. Аналізуються фіансово-економічні показники енергогенеруючих підприємств і показники екологоємності виробництва внаслідок зміни рівня їх екологічних платежів.

УДК 338.22(477-73)
Малик І.П.

Формування української моделі корпоративного управління в контексті світового досвіду

С. 13–19., укр., Бібл.: 15 назв.

Досліджуються підходи зарубіжних і вітчизняних вчених до визначення поняття корпоративного управління, корпорації та базових світових моделей корпоративного управління. Розглянуто світові моделі корпоративного управління, їх особливості, переваги та недоліки. Визначено характерис тики української моделі корпоративного управління, які най більше відповідають тенденціям розвитку вітчизняної економіки.

УДК 621.382
Мельниченко М.М., Свеженцова К.В., Шмирєва О.М., Сизов Ф.Ф.

Особливості формування поруватого кремнію на текстурованій поверхні фотоелектричних перетворювачів

С. 20–24., укр., Бібл.: 6 назв.

Досліджено особливості формування і вплив методів одер жання на структурні, фотолюмінесцентні та антивідби вальні властивості шарів поруватого і нанопоруватого крем нію, які сформовані на текстурованій поверхні фотоелект ричних перетворювачів. Показано, що застосування шарів на нопору ватого кремнію забезпечує зниження коефіцієнта відбиття світла та ефективне перетворення короткохви льової частини спектра завдяки його перевипромінюванню.

УДК 378(092)
Девтерова Т.В.

Григорій Іванович Денисенко – герой труда, видатний вчений-енергетик, ректор і керівник корпусу ректорів Ки ївського вузівського центру

С. 25–30., укр., Бібл.: 12 назв.

Стаття присвячена життєвому і творчому шляху видатного вченого-енергетика, ректора Київського політехнічного інс титуту, Героя Соціалістичної Праці, Голови Ради ректорів Київського регіону Григорія Івановича Денисенка .

УДК 678.02:678.686 (088.8):620
Колосов О.Є., Теліцина Н.Є.

Дослідження процесів формування полімерних композиційних матеріалів із застосуванням фізичної і хімічної модифікації. Повідомлення 2. Оптимізація параметрів хімічної і ультразвукової модифікації наповнених епоксидних композицій при формуванні виробів, що термоусаджуються

С. 31–40., укр., Бібл.: 10 назв.

Показано, що із застосуванням математичних методів планування експериментів отримано адекватні статистичні моделі, які описують вихідні змінні залежно від вхідних змін них (факторів) при здійсненні процесів фізико-хімічної мо дифікації наповнених дисперсними наповнювачами епоксидних композицій, призначених для ремонту і для термо усадження, на базі варіювання інгредієнтів епоксидних ком позицій та параметрів УЗ. Доведено, що використання отриманих апроксимуючих моделей дозволить прогнозувати технологічні параметри цих процесів, а також спрямовано регулювати склад і кінцеві властивості отримуваних виро бів у технології формування полімерних композиційних ма теріалів.

УДК 517.9
Мізерний В.М.

Аналіз задач оптимального керування сингулярними змі шаними системами

С. 41–47., укр., Бібл.: 9 назв.

Проведено аналіз задач оптимального керування для об'єктів, математична модель яких містить рівняння різних типів (з частинними похідними, звичайні диференціальні, ін тегральні тощо), а також розглянуто умови розв'язності і властивості розв'язків екстремальних задач.

УДК 531.768
Барабаш М.Ю., Олікер В.Ю.

Мікромеханічні випробування Ni–Al–Re-сплавів методом індентування

С. 48–51., укр., Бібл.: 6 назв.

Присвячена стаття дослідженню впливу ренію на структуру і механічні властивості сплавів систем Ni–Al–Re . Метод мікромеханічного індентування дозволив оцінити комплекс механічних властивостей: модуль Юнга, границю текучесті та відносне подовження. За допомогою рентгенівської диф рактометрії підтверджено про наявність двох фаз у сплавах системи Ni–Al–Re . Показана зміна структури залежно від вмісту ренію у сплавах системи Ni–Al–Re . Доведено, що сплави цих систем мають унікальні фізико-механічні властивості. Інтерес вивчення впливу ренію на струк туру і ме ханічні властивості сплавів системи Ni–Al–Re обумовлю ється можливістю використання отриманих результатів при розробці технологій створення нових композиційних мате ріалів з евтектичною структурою та їх застосування як конструкційних матеріалів і жаростійких покриттів. От римано ряд результатів, що мають наукову і практичну цінність. Вста новлено евтектичний характер діаграм плавлення системи Ni–Al–Re .

УДК 539.4:620.17
Зазимко Н.М., Малежик М.П., Шут М.І.

Дослід ження формування напружено-деформованого ста ну поблизу вершини тріщини в полімерній пластині при імпульсному навантаженні

С. 52–55., укр., Бібл.: 9 назв.

Отримано аналітичні вирази для кількісного аналізу напру жено-деформованого стану енергетичних потоків у фотопружній пластині поблизу вершини тріщини при імпульсному на вантаженні. Пропонується модель формування зони підвищених напружень і зони розвантаження, а також методика визначення їх параметрів у пластинах з оптично-чутливих полімерів.

УДК 534.1+539.3
Легеза В.П., Гузенко С.В.

Оц і нка рівня динам ічних навантажень на е лемент и транспортно ї віброзахисної системи з маятниковими амортиза торами

С. 56–61., укр., Бібл.: 12 назв.

Досліджуються поздовжні коливання тримасової віброзахис ної системи твердих тіл “довгомірний вантаж–турнікети з ма ятниковими амортизаторами–зчеп з двох залізничних плат форм” після зіткнення із загальмованим вагоном-бойком. Сформульовано диференціальні рівняння руху і проведено числовий аналіз рівня динамічних навантажень на еле менти віброзахисної системи.


УДК 621.785 ; 539
Лоскутов В.Ф., Бобіна М.М., Лоску това Т.В.

Новий спосіб і нова реакційна камера для нанесення карбідних покриттів

С. 62 – 65 ., укр., Бібл.: 3 назви.

Запропоновано нові конструкція і технологія нанесення покриттів на основі карбідів перехідних металів на поверхню сталевих і твердосплавних деталей та інструменту, які дають можливість спростити конструкцію реакційної камери, поліпшити екологічні умови проведення процесу нанесення дифузійних покриттів, а також підвищити фізико-механічні властивості отриманих шарів як на сталях, так і на твердих сплавах.

УДК 678.025+678.055
Мікульонок І.О.,   Радченко Л.Б.,   Ружинська Л.І.

Моделювання термообробки погонних композитних матеріалів

С. 66–71., укр., Бібл.: 25 назв.

Розглянуто фізичні й математичні моделі процесів термічної обробки наповнених і шаруватих композитних матеріалів у пристроях конвективного, барабанного і комбінова ного типів. Розроблені математичні моделі д а ють можли вість для заданої продуктивності технологічної лінії знаходити основні розміри пристроїв для термообробки або для заданих розмірів пристроїв визначати максимально при пустиму продуктивність лінії. Методика розрахунку може бу ти рекомендована для інженерних розрахунків технологічного устаткування для переробки полімерів і композитних матеріалів на їх основі.

УДК 621.793
Пащенко В.М., Солодкий С.П.

Дослідження впливу геометричних та режимних параметрів плазмотронів із комбінованим підведенням енергії на температурні та швидкісні поля плазмового струменя

С. 72–79.,
укр.,
Бібл.: 7 назв.

Наведено результати досліджень впливу режимних та кон структивних параметрів газоповітряних плазмотронів на просторовий розподіл температури та швидкості газу в плаз мовому струмені, який генерується. Запропоновано шля хи керування структурою температурних та швидкісних по лів.

УДК 621.91.02
Солодкий В.І., Равська Н.С.

Метод рухомої поверхні при дослідженні умов формоутворення гвинтових поверхонь циліндричним інструментом

С. 80–85., укр., Бібл.: 5 назв.

Розглянуто питання формоутворення гвинтової поверхні ци ліндричним інструментом, що рівнозначно застосуванню дис кового інструмента нескінченно великого діаметра. Отримано залежності для визначення профілю початкової інструментальної поверхні і знаходження похибки формоутво рення, що виникає при обробці гвинтових поверхонь ци ліндричним інструментом із прямолінійною направляючою.

УДК 621.762
Степанчук А.М., Притуляк А.С.

Одержання і властивості плавлених карбоборидів титану

С. 86–91., укр., Бібл.: 13 назв.

Вивчено умови одержання плавлених сплавів карбоборидів титану. Показано, що вони залежать від вмісту складових та їх властивостей. Сплави із стовідсотковою щільністю і заданим складом можна одержувати при щільностях струму дуги 180–22 0 А/см 2 і тискові захисного газу аргону близько 2, 0 МПа. Встановлено, що на абразивну здатність плавлених тугоплавких сполук впливає, поряд з їх ве ликою твердістю, пластичність, яка, в свою чергу, значно впливає на міцність абразивних зерен. У зв'язку з цим збільшення вміс ту в сплаві більш пластичного дібориду титану приводить до підвищення його абразивної здатності. Показано переваги використання плавлених тугоплавких сполук щодо якос ті поверхні, яка ними обробляється. Вища якість поверхні зумовлена вищою їх теплопровідністю і міцністю зерен, що запобігає виникненню припалів та шаржування. Стверджується, що одержані результати дають можливість створювати абразивні матеріали з наперед заданими властивостями щодо матеріалу, який обробляється, змінюючи їх структуру і склад.

УДК 62-50
Бублик Г.Ф., Мелащенко О.М.

Синтез параметрично-робастного закону керування кос мічним апаратом із заданим розміщен ням полюсів замк неної системи

С. 92–97., укр., Бібл.: 7 назв.

Розглянуто питання малоконсервативного синтезу параметрично-робастних регуляторів для керування динамічними об'єктами. На основі ЛМН-підходу розв'язано задачу H 2 -оптимізації системи керування з одночасним розміщенням її полюсів у заданій опуклій області. Ефективність запропонованого алгоритму синтезу регуляторів продемонстрована комп'ютерним моделюванням замкненої системи керування космічним апаратом з гнучкою динамікою.

УДК 681.32 7+ 656.34 : 519.6
Зінченко В.П., Зінченко Н.П.

Розробка методичної і програмної компонент інформаційної технології

С. 98–109., укр., Бібл.: 18 назв.

Викладено результати розробки уніфікованих засобів і методів методичної і програмної компонент інформаційної технології тензометричних експериментальних досліджень моделей літальних апаратів в аеродинамічних трубах.

УДК 616.28
Лазарєв Ю.Ф., Лисенко О.М.

Дослідження кодокерованої пневмосистеми аналізатора середнього вуха АУІ1

С. 110–114., укр., Бібл.: 10 назв.

Подано результати розробки SimuLink-моделі, проведення моделювання динамічних процесів та експериментальних досліджень кодокерованої пневмосистеми на основі мікрокомпресора з електромеханічним перетворювачем електродинамічного типу, який застосовується в створеному аналізаторі середнього вуха АУІ1.

УДК 531.383
Маринич Ю.М., Стеценко Т.В., Ковальчук В.М.

Похибки інерційного вимірювача кутових прискорень

С. 115–118., укр., Бібл.: 2 назви.

Розглянуто похибки інерційного вимірювача кутових прискорень, викликані зовнішніми збурюючими моментами, що діють по осі підвісу чутливого елемента, нульовими сигналами та шумами. Досліджено похибки для різних видів компенсаційного зворотного зв'язку та різних структур вихідного сиг налу. Отримано вирази для похибок, що дозволяють вибирати параметри системи з врахуванням їх мі ні мізації.

УДК 676.12
Гомеля М.Д., Коваль О.С.

Оцінка впливу домішок і флокулянтів на ефективність ос вітлення зворотних вод виробництва картону

С.   119–125., укр., Бібл.: 6 назв.

Вивчено процеси освітлення зворотних вод виробництва картону і модельних суспензій крохмалів і каоліну відсто юванням та фільтруванням. Показано, що залишкова каламутність зворотних вод зумовлена переважно залишками крохмалів і наповнювачів. Застосування флокулянтів забезпечує підвищення ефективності освітлення зворотних вод виробництва картону і суспензій крохмалів як при відсто юванні, так і при фільтруванні. Встановлено, що каолін по гано відділяється при відстоюванні як із модельних суспензій, так і із зворотних вод з використанням та без використання флокулянтів і значною мірою зумовлює залишкову каламутність води. Ефективного вилучення каоліну досягнуто фільтруванням при використанні катіонних флокулянтів.

УДК 538
Горобець С.В., Горобець О.Ю., Гойко І.Ю.

Визначення швидкості корозії за швидкістю потоків елек тролітів навколо металевих елементів у магнітному полі

С. 126–129., укр., Бібл.: 13 назв.

Досліджується кореляція швидкості потоків розчину, які виникають навколо металевих елементів під дією постійного магнітного поля з швидкістю корозії цих елементів. По казано, що корозія металевих елементів прискорюється при збільшенні напруженості зовнішнього магнітного поля.

УДК 167.6:80
Тищенко К.М.

Класифікація закономірностей мовознавства

С. 130–138., укр., Бібл.: 64 назви.

Стаття містить перше систематизоване зведення законів мовознавства. Відкриті досі серед незліченних мовленнєвих фак тів 190 закономірностей мовних явищ класифіковані за п'ятьма типами і шістьма метатеоретичними галузями мовознавства .

УДК 517.9
Касьянов П.О.

Метод Гальоркіна для класу диференціально-операторних включень із багатозначними відображеннями псевдомо но тонного типу

С. 139–151., укр., Бібл.: 14 назв.

Розглядається клас диференціально-операторних включень із відображенням псевдомонотонного типу, збуреного субдиференціалом власного опуклого напівнеперервного знизу функціонала. Доведено достатні умови розв'язності даних включень методом Гальоркіна. В ході дослідження були ви ведені апріорні оцінки для розв'язків.

УДК 517.9:532
Яковлєв О.В.

Про малі рухи твердого тіла з порожниною, заповненою в'яз копружною рідиною

С. 152–155., укр., Бібл.: 12 назв.

Досліджено спектральну задачу про малі рухи твердого тіла з порожниною, яка повністю заповнена в'язкопружною рідиною. Вивчено структуру спектра частот нормальних ко ливань. Отримано результати про властивості системи влас них і приєднаних елементів. При розгляді задач про нор мальні коливання використано методи теорії самоспряже них операторів у просторах з індефінітною метрикою та спект ральної теорії операторних пучків. Розглянуто окремі та ви роджені випадки. Дано фізичне пояснення отриманим результатам.