УДК 658.26:338.987.008

Економічна стабільність суб'єктів господарювання як передумова забезпечення економічної безпеки території / Сухін Є.І. // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2005. – № 1. – С. 5 – 13.

Розглядаються ресурсні і організаційні можливості використання нетрадиційної енергетичної сировини з метою забезпечення прийнятного рівня економічної стабільності суб'єктів господарювання та економічної безпеки держави і її територій. Наведено відомості про наявний потенціал технології газифікації такої сировини (біомаси, низькоякісного палива тощо) з точки зору можливостей послаблення дефіцитності паливно-енергетичного балансу держави і її територій та еколого-економічної оптимізації навколишнього середовища. Запропоновано методологічний підхід до організації обґрунтування ефективності відповідних технологій.

Іл. 4. Табл. 2. Бібліогр.: 18 назв.

УДК 621.391.82

Синтез цифрової радіорелейної мережі з мінімізацією кількості робочих частот / Коломицев М.О. // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2005. – № 1. – С. 14–20.

Розглядаються мережі, в яких вузли зв'язку з'єднані між собою однопрогінними або багатопрогінними радіорелейними цифровими лініями. Наводиться спосіб модифікації відомих алгоритмів (методів) синтезу структури мережі, який дозволяє мінімізувати частотний ресурс. Оцінку ефективності наведеного способу проведено за допомогою тестових розрахунків із застосуванням цифрових карт.

Іл. 2. Табл. 1. Бібліогр.: 13 назв.

УДК 621.374.5

Конвольвер на магнітостатичних хвилях в епітаксіальній феритовій плівці / Кудінов Є.В., Юрчак Н.С. // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2005. – № 1. – С. 21 – 26.

Розглянуто принцип побудови конвольвера НВЧ-сигналів із використанням прямих об'ємних магнітостатичних хвиль у нормально намагніченій епітаксіальній плівці залізо-ітрієвого фериту. У наближенні квадратичної нелінійності середовища поширення хвиль показано, що вихідний сигнал є згорткою вхідних сигналів, і отримано вираз для визначення його рівня.

Іл. 2. Бібліогр.: 7 назв.

УДК 628.311+658.512:66.011

Моделювання розподілених схем очищення стічних вод промислових підприємств на основі методів інтеграції процесів / Статюха Г.О., Квітка О.О., Джигирей І.М. // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2005. – № 1. – С. 27 – 37.

Запропоновано методику розрахунку розподілених схем очищення стічних вод, розроблену на основі пінч-аналізу та термодинамічного підходу. Розглянуто приклади застосування даної методики до модернізації систем очищення стоків промислових підприємств. Показано, що децентралізовані очисні системи мають ряд переваг у порівнянні з існуючими схемами очищення.

Іл. 8. Табл. 6. Бібліогр.: 18 назв.

УДК 621.91.02

Чисельне визначення обвідної при пошуку початкової інструментальної поверхні / Солодкий В.І. // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2005. – № 1. – С. 38–43.

Запропоновано кілька способів чисельного визначення обвідної до сукупності плоских кривих ліній, розташованих в одній площині, при пошуку початкової інструментальної поверхні. Показано, що обвідна, побудована на основі кубічного сплайна, є кривою, яка має найменшу інтегральну кривизну. Запропоновано ряд критеріальних умов припинення чисельного пошуку обвідної.

Іл. 2. Бібліогр.: 8 назв.

УДК 621.384.326

Вплив інерційності матричного приймача випромінювання тепловізора на похибку визначення координат об'єкта / Демченко Л.І., Колобродов В.Г., Стефанович В.Т., Трандаш М.М. // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2005. – № 1. – С. 44–49.

Розроблено математичну модель формування сигналу в тепловізорі, яка враховує аберації об'єктива і геометричні, енергетичні та інерційні параметри матричного приймача випромінювання, а також швидкість руху об'єкта спостереження. Отримано аналітичний вираз для розрахунку сигналу на виході довільного пікселя, який враховує параметри об'єктива і приймача випромінювання. Розглянуто приклад розрахунку вихідного сигналу мікроболометричної матриці U 3000 A , який сформовано точковим об'єктом, що рухається.

Іл. 4. Бібліогр.: 6 назв.

УДК 534.3

Формування характеристик напрямленості одиночного приймального електропружного циліндричного перетворювача з розрізними електродами / Коржик О.В., Лейко О.Г. // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2005. – № 1. – С. 50 – 55.

Для одиночного п'єзокерамічного циліндричного колового радіально поляризованого перетворювача з розрізними електродами при розв'язанні задачі прийому звуку в наскрізній постановці розраховані напруги на навантаженнях електродів та досліджено формування характеристик напрямленості перетворювача як результату лінійних операцій додавання прямих та інверсних сполучень електричних напруг на вході суматора залежно від величин електричних навантажень у діапазоні частот.

Іл. 4. Бібліогр.: 10 назв.

УДК 531.383

Динаміка інерційного вимірювача кутових прискорень / Маринич Ю.М., Стеценко Т.В., Ковальчук В.М. // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2005. – № 1. – С. 56 – 61.

Досліджено інерційний вимірювач кутового прискорення прямого вимірювання та з компенсаційним зворотним зв'язком. Отримано передаточні функції для пропорційного і інтегрального законів керування та керування за швидкістю. Розглянуто структури вихідного сигналу вимірювача, які покращують його динамічні характеристики.

Іл. 4. Бібліогр.: 9 назв.

УДК 62-50

Застосування методу лінійних матричних нерівностей для синтезу відмовостійкої електромаховичної системи керування мікросупутником / Мелащенко О.М., Бублик Г.Ф. // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2005. – № 1. – С. 62 – 67.

Розглянуто питання багатокритеріального синтезу параметрично-робастної відмовостійкої електромаховичної системи керування космічним апаратом. Поставлену задачу розв'язано на основі ЛМН-підходу і подання космічного апарату з можливими відмовами та пертурбаціями у вигляді політопічної моделі. Ефективність запропонованого підходу продемонстровано комп'ютерним моделюванням мінімально-надлишкової електромаховичної системи керування космічним апаратом.

Іл. 4. Бібліогр.: 11 назв.

УДК 621.372.823

Вимірювальний НВЧ-перетворювач параметрів руху магнітоплану / Плаксін С.В., Соколовський І.І. // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2005. – № 1. – С. 68–76.

Подано концепцію побудови вимірювального НВЧ-перетворювача для інформаційно-керуючої системи магнітолевітуючих транспортних засобів (МТЗ) на електродинамічному підвішуванні, що базується на радіохвильових принципах, в основу якої покладено застосування розміщеної вздовж активної шляхової структури магістральної маркерно-зв'язної комунікаційної лінії з групами вхідних отворів зв'язку. Збудження комунікаційної лінії здійснюється модульованими сигналами, що несуть інформацію про просторове положення МТЗ, які створюються НВЧ-генератором, розміщеним на МТЗ.

Іл. 5. Бібліогр.: 18 назв.

УДК 617.75-535

Визначення просторово-роздільної здатності і глибини фокусної області оптичної системи ока через радіуси других гауссових моментів від функції розсіювання точки / Чиж І.Г. // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2005. – № 1. – С. 77–88.

Розроблено математичний апарат для розрахунків просторово-роздільної здатності і глибини фокусної області оп тичної системи ока з використанням радіусів світлових “моментів інерції” розподілу освітленості в абераційному зображенні точки на сітківці. Показано, що ця задача ефективно розв'язується за умов и зображ ення функції хвильової аберації церніковськими поліномами у формі Лукоша.

Іл. 5. Табл. 2. Бібліогр.: 13 назв.

УДК 629.13.014

Корекція траєкторії стаціонарного руху судна від супутникових радіонавігаційних систем / Янкелевич Г.Є., Збруцький О.В., Хазанович Л.Б., Цірук В.Г. // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2005. – № 1. – С. 89–96.

Пропонується методика визначення за допомогою супутникових радіонавігаційних систем (СРНС) та введення в параметри процесу керування судна величин, що корегують курс, пройдений шлях та швидкість судна, внаслідок чого зменшується відхилення траєкторії стаціонарного руху судна від заданої траєкторії до величини, яка наближається до похибок СРНС визначення місця положення в горизонтальній площині.

Бібліогр. : 6 назв.

УДК 678.02:678.686 (088.8):620

Дослідження процесів формування полімерних композиційних матеріалів із застосуванням фізичної і хімічної модифікації. Повідомлення 1. Оптимізація параметрів хімічної модифікації епоксидних композицій, призначених для ремонту та приготування епоксидних полімерів, що термоусаджуються / Колосов О.Є., Теліцина Н.Є. // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2005. – № 1. – С. 97–106.

Із застосуванням математичних методів планування експериментів отримані адекватні статистичні моделі, що описують вихідні змінні залежно від вхідних змінних (факторів) при здійсненні процесів фізико-хімічної модифікації епоксидних композицій, призначених для ремонту і термоусадження, на базі варіювання інгредієнтів епоксидних композицій. Використання отриманих апроксимуючих моделей дозволить спрямоване регулювання складу і кінцевих властивостей отримуваних виробів у технології формування полімерних композиційних матеріалів.

Табл. 8. Бібліогр.: 17 назв.

УДК 543.544:543.422.6

Експериментальне і квантово-хімічне дослідження термодинаміки комплексоутворення метилбензолів з іоном срібла(І) / Родіонов В.М., Черняєв Б.В., Левандовський І.А., Шубіна Т.Є., Фокін А.А., Юрченко О.Г. // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2005. – № 1. – С. 107–115.

Показано, що квантово-хімічні розрахунки, проведені на рівні теорії B 3 LYP / LANL 2 DZ для всіх метилзаміщених бензолів та їх комплексів з іоном срібла (вільним і гідратованим молекулою води) та метилатом срібла , були успішно застосовані для дослідження термодинаміки комплексоутворення метилбензолів із сріблом(І) у рідинній хроматографії. Перевірено три можливі схеми рівноважного комплексоутворення метилбензолів із різними срібловмісни- ми ефекторами. Методами регресійного аналізу розроблено ряд кореляційних моделей, з яких вибрана модель, що дає можливість найкращим чином співвідносити експериментальні дані з результатами квантово-хімічних розрахунків та прогнозувати константи хімічної рівноваги розрахунковими методами. Було використано як незалежну індикаторну змінну, що відображає вплив положення замісників на властивості ароматичного субстрату ( орто -ефект), а також експериментально визначено ступінь десольватації.

Іл. 6. Табл. 4. Бібліогр.: 13 назв.

УДК 518.9

Лінійні ігри утримання із складною динамікою / Аміргалієва С.Н., Остапенко В.В., Терещенко І.М. // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2005. – № 1. – С. 116–119.

Розглянуто диференціальні ігри утримання. В цій грі мета гравця, що наздоганяє, – утримати траєкторію керованого диференціального рівняння в заданій замкненій підмножині евклідового простору. Мета гравця, що втікає, протилежна. Вивчено випадок лінійної диференціальної гри із складною динамікою, при цьому застосовано метод H -опуклих множин, а структура гри описується операторними конструкціями Б.М. Пшеничного.

Бібліогр.: 6 назв.

УДК 517.9

Про збурення твірного оператора голоморфної півгрупи обмеженим оператором і з відхиленням часу / Асроров Ф.А., Данілов В.Я., Могильова В.В. // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2005. – № 1. – С. 120 – 123.

Досліджується абстрактна задача Коші з твірним оператором і з відхиленням часу.

Бібліогр.: 6 назв.

УДК 541.451

Особливості спектрів випромінювання окремих мікроплазм у кубічному карбіді кремнію / Генкін О.М., Генкіна В.К., Гермаш Л.П. // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2005. – № 1. – С. 124 – 129.

Досліджені спектри пробійної електролюмінесценції мікроплазми у p-n -переході з мікроплазмовим пробоєм, який виготовлено на кристалі карбіду кремнію кубічної модифікації. У випромінюванні цієї мікроплазми найбільш явно виявлена періодична структура, яку вперше спостерігали автори. Ця структура має характер осциляцій з періодом близько 0,16 еВ. Осциляції перекривають увесь досліджуваний спектральний діапазон 1,8 – 4,7 еВ. Їх амплітуда становить 0,05 – 0,25 від амплітуди фонового випромінювання. Характеристики осцилюючої структури відокремлені від характеристик фонового випромінювання, проведено їх порівняння. Виявлена різна залежність цих характеристик від температури та режиму живлення зразка. Аналізується зв'язок осцилюючої структури з енергетичним проміжком у зоні провідності.

Іл. 3. Бібліогр.: 5 назв.

УДК 517.947

Дисипативні оператори і нелінійні півгрупи стиску в , / Кухарчук М.М. // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2005. – № 1. – С. 130 – 136.

Дана стаття – це логічне продовження праці автора “Про розв'язність квазілінійних еліптичних рівнянь другого порядку в ”. В ній встановлено, що оператори, породжені формою, яка досліджувалась у названій праці, є генераторами нелінійної напівгрупи стис ку в , тобто доказано теорему – нелінійний аналог теореми Хілле – Іосіди – Філліпса в .

Бібліогр.: 3 назви.

УДК 519.6

Адаптивні різницеві сітки при розв'язанні двовимірного квазілінійного рівняння теплопровідності / Лук'яненко С.О. // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2005. – № 1. – С. 137–143.

Розглянуто результати застосування до двовимірного квазілінійного рівняння теплопровідності адаптивного алгоритму, який у процесі розв'язання задачі аналізує поведінку шуканої функції і будує змінну нерівномірну різницеву сітку.

Іл. 3. Табл. 1. Бібліогр.: 6 назв.

УДК 512.552.1

Властивостi трикутних порядкiв / Цюпiй С.I. // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2005. – № 1. – С. 144 – 151.

Встановлено ряд властивостей нерозкладних напiвмаксимальних кiлець (черепичних порядкiв). Доведено критерiй трикутностi порядку за будовою його колчана (сагайдака). Для сагайдака трикутного порядку встановлено вигляд будь-якого простого циклу, доведено необхiднi i достатнi умови наявностi простого циклу заданої довжини, доведено необхiдну i достатню умову наявностi всiх петель та встановлено обмеження на кiлькiсть простих циклiв. Доведено необхiдну i достатню умову горенштейновостi трикут ного порядку за виглядом матрицi показникiв порядку. Встановлено обмеження на значення iндексу трикутного порядку та наведено всi можливi значення iндексу горенштейнового трикутного порядку.

Бібліогр.: 5 назв.

УДК 517.968

Про системи гібридних парних інтегральних рівнянь / Южакова Г.О. // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2005. – № 1. – С. 152 – 156.

Розглянуто задачу пошуку розв'язку систем гібридних парних інтегральних рівнянь, що містять в ядрах функцію Бесселя 1-го роду та тригонометричні функції. Розв'язки вказаних систем знайдено в замкненій формі. Системи гібридних парних інтегральних рівнянь складнішого вигляду (з ваговою функцією в ядрах) зведено до системи інтегральних рівнянь Фредгольма 2-го роду.

Бібліогр.: 10 назв.