Методична рада у 2009/2010 н.р.

17 червня відбулося останнє засідання Методичної ради університету у 2009/2010 навчальному році. З доповіддю “Підсумки діяльності Методичної ради та основні напрямки методичної  роботи у 2010/2011 н.р. виступив голова Методичної ради – перший проректор Ю.І.Якименко.

За 2009/2010 н. р. на 10 засіданнях Методичної ради було розглянуто близько 60 питань порядку денного.

Пріоритетними напрямами роботи Методичної ради були підвищення якості освіти в університеті та виконання завдань університету як дослідницького. Були заслухані питання підготовки студентів з фундаментальних дисциплін як підґрунтя якісної підготовки фахівців, зокрема, з фізики, математики, лабораторних робіт з хімії. Розглянуто питання створення п’яти філіалів кафедр на ІХФ, ХТФ спільно з НАН України – один із шляхів розвитку університету як дослідницького.

Велику увагу Методичною радою університету було приділено методичному забезпеченню навчального процесу. Радою було ухвалено та затверджено до видання “Рекомендації щодо змісту та структури магістерських дисертацій”. Переглянуті та затверджені навчальні програми дисциплін “Історія України”, “Іноземна мова загальнотехнічного спрямування”, “Іноземна мова професійного спрямування”, “Охорона праці в галузі”, “Історія української культури”, “Українська мова”, “Інтелектуальна власність”, “Патентознавство та авторське право”, “Психологія”. Рада заслухала питання про планування вибіркових навчальних дисциплін; особливості планування і організації навчального процесу у 2010/2011 н.р.; шляхи вдосконалення РСО НПП.

Методична рада заслухала аналізи:

 • результатів вступної кампанії до магістратури у 2009 році;
 • підсумки видання навчальної та навчально-методичної літератури у 2008/2009 н.р.;
 • результати інспектування університету та завдання щодо усунення цих недоліків;
 • порівняльний аналіз конкурсної ситуації та працевлаштування випускників у 2009 році;
 • підсумки конкурсів дипломних проектів та робіт ОКР “спеціаліст”; магістерських дисертацій;
 • результати державної атестації студентів і завдання щодо її поліпшення.

Методичною радою університету надано гриф університету та рекомендовано до присвоєння  грифу Міносвіти 433 навчальним виданням.

У зв’язку з тим, що найближчим часом Верховна Рада Україна має затвердити зміни до Закону “Про вищу освіту”, головним завданням  роботи у наступному навчальному році, як наголосив Юрій Іванович, є практична реалізація переходу на дворівневу підготовку фахівців: “бакалавр – магістр”.

При цьому потрібно забезпечити затребуваність бакалаврів на ринку праці задля виконання сервісно-експлуатаційного рівня професійної діяльності. Необхідно також остаточно визначитися з принципами профілізації магістрів:

 • або забезпечувати підготовку магістрів широкого профілю для виконання всього спектру професійної діяльності від проектно-конструкторської до науково-дослідницької та педагогічної (з подальшим розподіленням випускників згідно з рівнем успішності, нахилів тощо);
 • або готувати магістрів за двома інноваційними видами професійної діяльності:
  • перша – проектно-конструкторська;
  • друга – науково-дослідницька та педагогічна.

Для основних галузей матеріального виробництва необхідні не тільки і не стільки дослідники, скільки висококваліфіковані розробники нових прогресивних технологій та ефективних засобів виробництва: проектанти, конструктори, інженери-технологи. Тому і кількісний розподіл магістрантів за відповідними профілями підготовки має відповідати реальному попиту на ринку праці.

Наступним завданням є розробка стандартів вищої освіти нового покоління за новими переліками бакалаврських напрямів підготовки та магістерськими спеціальностями. На жаль, великою проблемою вирішення цього завдання є відсутність затвердженої концепції та методики створення нового покоління стандартів на принципах компетентнісного підходу до опису здатностей випускника вищого навчального закладу.

Далі, природно, постає завдання розробки нових навчальних і робочих навчальних планів, відповідна переробка методичного забезпечення навчальних дисциплін. При цьому необхідно вирішити достатньо болючу проблему інтегрування невеликих за обсягом навчальних дисциплін, забезпечити оптимальну кількість навчальних дисциплін, що одночасно вивчаються в кожному семестрі.

Актуальним завданням є також інформатизація навчального процесу, яка має три аспекти:

 • по-перше, завершення роботи щодо надання на сайті факультетів та кафедр повної навчально-методичної інформації, яка має забезпечити усвідомлене навчання студентів. Це інформаційні пакети факультетів і кафедр, галузеві стандарти за відповідними напрямами підготовки і спеціальностями, “семестровки” (робочих навчальних планів), робочі навчальні програми кредитних модулів, методичні рекомендації студентам з вивчення певних навчальних дисциплін за всіма формами навчання, методичні рекомендації з лабораторних робіт і комп’ютерних практикумів, з виконання певних індивідуальних завдань та дипломних проектів, магістерських дисертацій;
 • по-друге, впровадження в навчальний процес елементів дистанційної освіти, а саме надання студентам електронних конспектів лекцій, мультимедійних курсів з навчальних дисциплін тощо;
 • по-третє, розширення використання засобів САПР, оптимізації при вирішенні студентами завдань інженерного проектування в процесі навчання і виконання дипломних проектів, магістерських дисертацій.

І, нарешті, найголовнішим завданням усього колективу університету в наступному навчальному році є забезпечення досягнення критеріїв дослідницького університету за всіма напрямами роботи. Важливим важелем вирішення цього завдання є впровадження рейтингової системи визначення ефективності праці науково-педагогічних працівників. У цьому році запроваджено нову, модернізовану версію РСО НПП. Наше завдання – проаналізувати результати рейтингування викладачів, використати ці результати при формуванні штатного розкладу, розподілу навчального навантаження у новому навчальному році, затвердженні індивідуальних планів роботи викладачів, а також розробити пропозиції щодо подальшого вдосконалення РСО НПП.

Виходячи із поставлених завдань методичного напряму роботи університету, можна окреслити перелік питань, які мають бути обговорені, по-перше, на ІХ Всеукраїнській науково-методичній конференції “Болонський процес: стан та перспективи розвитку вищої освіти в Україні”, яка відбудеться в університеті 21 – 22 жовтня 2010 р., а також на засіданнях Методичної ради в новому навчальному році:

 1. Розроблення компетентнісних моделей фахівців ОКР “бакалавр” і “магістр” для певних галузей знань та відповідних вимог до дипломних проектів і магістерських дисертацій, удосконалення навчальних планів.
 2. Концепція трансформації нового покоління стандартів вищої освіти.
 3. Проблеми та технології забезпечення академічної мобільності студентів.
 4. Програми навчальних дисциплін за вибором студентів.
 5. Концепція та технології вибору студентами варіативної складової соціально-гуманітарної складової програми навчання та організації навчальної роботи.
 6. Якість вступної компанії за програмами підготовки ОКР “бакалавр” і “магістр”, удосконалення правил прийому.
 7. Нова версія Положення про організацію навчального процесу з урахуванням положень Болонського процесу.

В.П.Головенкін, начальник навчально-методичного відділу