Ви є тут

ЕкстернатЕкстернат є особливою формою навчання осіб (екстернів) для здобуття певного рівня вищої освіти шляхом самостійного вивчення навчальних дис­циплін і складання в університеті заліків, екзаменів та проходження інших форм підсумкового контролю, передбачених навчальним планом. [Положення про організацію навчального процесу в НТУУ “КПІ”: 3. Форми навчання]

Екстернат зі спеціальності відкривається з дозволу МОН за рішен­ням Вченої ради університету на підставі рекомендації Мето­дичної ради університету за умови відповідного інформаційного та методичного забезпечення цієї форми навчання.

Екстернат може відкриватися на факультетах (інститутах), що здійснюють підготовку фахівців відповідного ОКР за денною формою навчання з акредитованих спеціальностей.

Кількість екстернів з кожної спеціальності (напряму) не повинна пере­вищувати п'яти відсотків від контингенту студентів денної форми навчання. [Організація навчання екстернів]

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси