Ви є тут

ЕкстернатЕкстернат є особливою формою навчання осіб (екстернів) для здобуття певного рівня вищої освіти шляхом самостійного вивчення навчальних дисциплін і складання в університеті заліків, екзаменів та проходження інших форм підсумкового контролю, передбачених навчальним планом. [Положення про організацію навчального процесу в НТУУ “КПІ”: 3. Форми навчання]

Екстернат зі спеціальності відкривається з дозволу МОН за рішенням Вченої ради університету на підставі рекомендації Методичної ради університету за умови відповідного інформаційного та методичного забезпечення цієї форми навчання.

Екстернат може відкриватися на факультетах (інститутах), що здійснюють підготовку фахівців відповідного ОКР за денною формою навчання з акредитованих спеціальностей.

Кількість екстернів з кожної спеціальності (напряму) не повинна перевищувати п'яти відсотків від контингенту студентів денної форми навчання. [Організація навчання екстернів]

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій