Ви є тут

Тимчасове положення про організацію освітнього процесу в НТУУ «КПІ»: 5. Методичне та організаційне забезпечення навчального процесуМетодичне та організаційне забезпечення навчального процесу є важливою та необхідною умовою якісного засвоєння програм підготовки фахівців і включає:

 • навчально-організаційні документи деканату і кафедр;
 • навчально-методичну документацію зі спеціальності;
 • навчально-методичну документацію з кожної навчальної дисципліни;
 • інформаційне забезпечення навчального процесу (підручники і навчальні посібники, дидактичні матеріали, методичні рекомендації і вказівки, електронні видання на сайтах НТБ, кафедр та в електронному кампусі університету тощо).

Документація деканату:

1. Документи навчально-організаційного забезпечення:

 • положення про інститут/факультет;
 • інформаційний пакет інституту/факультету*;
 • графіки навчального процесу за всіма формами навчання;
 • розклад занять за всіма формами навчання;
 • семестрові графіки виконання студентами індивідуальних семестрових завдань з навчальних дисциплін за спеціальностями;
 • журнал обліку успішності студентів;
 • навчальні картки студентів;
 • книга видачі відомостей обліку успішності;
 • відомості обліку успішності;
 • книга реєстрації довідок-викликів студентів заочної форми навчання;
 • книга реєстрації атестаційних листів екстернів;
 • книга реєстрації академічних довідок;
 • журнали занять академічних груп;
 • накази по контингенту студентів (зарахування, відрахування, переведення, поновлення та ін.);
 • план роботи інституту/факультету за всіма напрямками діяльності;
 • протоколи засідань вченої ради інституту/факультету;
 • розпорядження директора інституту/декана факультету про склад методичної комісії інституту/факультету;
 • положення про методичну комісію;
 • план роботи методичної комісії;
 • протоколи засідань методичної комісії;
 • список кураторів академічних груп;
 • протоколи засідань стипендіальної комісії;
 • копії документів студентів-пільговиків (осіб, які постраждали внаслідок катастрофи на ЧАЕС; дітей-сиріт; інвалідів; студентів, які мають дітей, та ін.);
 • списки студентів, які мешкають у гуртожитках студмістечка;
 • журнал профілактики правопорушень серед студентів та аспірантів.

2. Навчально-методична документація:

 • навчальні та робочі навчальні плани за спеціальностями/спеціалізаціями, відповідними РВО та формами навчання, за якими проводиться освітня діяльність;
 • структурно-логічні схеми за спеціальностями/спеціалізаціями та відповідними РВО.

Документація кафедри:

1. Документи навчально-організаційного забезпечення:

 • положення про кафедру;
 • штатний розклад кафедри;
 • графіки навчального процесу за всіма формами навчання;
 • план роботи кафедри;
 • дані для розрахунку обсягу навчальної роботи кафедри на поточний рік;
 • розрахунок обсягу навчального навантаження кафедри на поточний рік;
 • план навчального навантаження науково-педагогічних працівників кафедри на поточний навчальний рік;
 • звіт про виконання навчального навантаження науково-педагогічними працівниками кафедри за попередній навчальний рік;
 • індивідуальні плани роботи науково-педагогічних працівників;
 • графік підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;
 • розклад занять науково-педагогічних працівників;
 • графік зайнятості лабораторій кафедри;
 • графік консультацій науково-педагогічних працівників;
 • протоколи засідань кафедри;
 • звіт кафедри про роботу за минулий навчальний рік;
 • звіт з навчальної роботи науково-педагогічних працівників за минулий навчальний рік;
 • журнал закріплення за студентами тем (варіантів) КП, КР та індивідуальних завдань з навчальних дисциплін;
 • журнали обліку виконання студентами лабораторних робіт, комп’ютерних практикумів;
 • журнали обліку виконання індивідуальних завдань студентами заочної форми навчання та екстернами.

2. Навчально-методична документація:

 • програми навчальних дисциплін і робочі програми КМ кафедри;
 • рейтингові системи оцінювання результатів навчання студентів з КМ;
 • засоби діагностики для поточного, рубіжного контролю та семестрового контролю з КМ;
 • методичні рекомендації (вказівки) до СРС з КМ;
 • методичні рекомендації (вказівки) до лабораторних робіт, комп’ютерних практикумів;
 • методичні рекомендації (вказівки) до виконання курсових проектів/робіт;
 • методичні рекомендації (вказівки) до виконання індивідуальних завдань з КМ: розрахункових (розрахунково-графічних, графічних) робіт, ДКР, рефератів тощо;
 • дидактичні матеріали до лекцій, семінарських та практичних занять;
 • тематика курсових проектів і робіт з навчальних дисциплін;
 • варіанти індивідуальних завдань з кредитних модулів;
 • комплект комплексних контрольних завдань з навчальних дисциплін для проведення акредитації спеціальності (спеціалізації) та критерії оцінки рівня підготовки студентів;
 • у разі необхідності, інші документи за рішенням кафедри, наприклад, графік самостійної роботи студентів (подання виконаних індивідуальних завдань, курсових проектів/робіт та ін.).

Додаткова навчально-методична документація випускових кафедр:

 • стандарти вищої освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) та рівнями вищої освіти, за якими проводиться освітня діяльність;
 • освітні програми за спеціальностями (спеціалізаціями) та рівнями вищої освіти, за якими проводиться освітня діяльність;
 • структурно-логічні схеми програм підготовки за спеціальностями (спеціалізаціями) та відповідними РВО*;
 • описи кредитних модулів*;
 • навчальні і робочі навчальні плани за спеціальностями (спеціалізаціями), рівнями вищої освіти та формами навчання, за якими проводиться освітня діяльність (у тому числі – за скороченим терміном навчання);
 • індивідуальні навчальні плани студентів;
 • електронні версії навчальних програм усіх навчальних дисциплін навчальних планів;
 • програми (робочі програми) практик;
 • програми випускних екзаменів (за наявності) та критерії оцінювання за 100-бальною шкалою;
 • накази про затвердження тем і керівників дипломних проектів/робіт (наукових керівників магістерських дисертацій) здобувачів вищої освіти;
 • методичні рекомендації (вказівки) для студентів до виконання атестаційних робіт за спеціальностями/спеціалізаціями і відповідними РВО та критерії оцінювання за 100-бальною шкалою.

Навчально-методична документація зі спеціальності/спеціалізації (за винятком Стандарту вищої освіти) розробляється відповідними випусковими кафедрами. Відповідальність за якість та повноту навчально-методичної документації зі спеціальності/спеціалізації покладається на завідувача випускової кафедри.

Навчально-методична документація з навчальних дисциплін розробляється кафедрами, що здійснюють викладання цих дисциплін. Відповідальність за розробку навчально-методичної документації з навчальних дисциплін кафедри покладається на завідувача кафедри.

Всі кафедри до початку навчального року мають подати в електронній формі до деканатів і випускових кафедр, студентів з якими вони проводять заняття, відповідний комплект навчально-методичної документації.

Навчально-методична документація з навчальних дисциплін зберігається на кафедрах, які забезпечують викладання цих дисциплін.

Основними документами, що конкретизують зміст навчання, є навчальні та робочі навчальні плани, а також програми навчальних дисциплін та робочі програми КМ. Програми навчальних дисциплін розробляються на підставі відповідних освітніх програм. Програми навчальних дисциплін, у тому числі всіх дисциплін, що пропонуються студентам для вибору, мають бути затверджені не пізніше ніж за два місяці до початку нового навчального року. Програми навчальних дисциплін розробляються провідними науково-педагогічними працівниками профільних кафедр університету, відповідальність за їх розробку покладається на завідувачів кафедр.

Вимоги до структури та оформленню програм навчальних дисциплін та робочих програм кредитних модулів визначені у «Методичних рекомендаціях до складання програм навчальних дисциплін та робочих програм кредитних модулів».

Програма навчальної дисципліни визначає:

 • мету засвоєння навчальної дисципліни у вигляді системи здатностей (компетентностей), типових задач діяльності та її місце у системі підготовки фахівця (відповідно до освітньої програми);
 • завдання дисципліни у вигляді системи очікуваних результатів навчання – знань та вмінь (із зазначенням рівня їх сформованості);
 • обсяг (навчальний час на її засвоєння) та вид семестрового контролю;
 • виклад структурованого змісту навчальної дисципліни;
 • рекомендовані тематика практичних (семінарських) занять, перелік лабораторних робіт (комп’ютерних практикумів) та індивідуальні завдання;
 • перелік рекомендованої літератури, інших методичних та дидактичних матеріалів.

Програми навчальних дисциплін розробляються згідно з вимогами відповідних освітніх програм. З метою забезпечення цілісності навчального матеріалу, забезпечення професійної спрямованості змісту навчання, попередження можливого дублювання, врахування міждисциплінарних зв’язків навчальні програми розглядаються методичною комісією того інституту/факультету, для спеціальностей якого розроблена програма відповідної навчальної дисципліни. Після ухвалення програми методичною комісією інституту/факультету вона затверджується директором/деканом інституту/факультету-замовника.

Програми загальноуніверситетських навчальних дисциплін загальної (інваріантної до спеціальностей) підготовки, що приймають участь у формуванні загальних (соціально-особистісних) компетентностей та загальних навчальних дисциплін підготовки за програмами підготовки другого (магістерського) та першого наукового рівнів вищої освіти розглядаються Методичною радою університету і затверджуються першим проректором.

Робоча програма кредитного модуля є основним методичним документом, що визначає мету та завдання, зміст і технологію навчання з КМ за певною формою навчання для конкретного навчального року. Робоча програма КМ складається на основі програми відповідної навчальної дисципліни і робочого навчального плану спеціальності певної форми навчання.

Робочий навчальний план визначає рамки технології навчання з кожного КМ шляхом визначення розподілу навчального часу за видами занять та СРС, контрольних заходів та індивідуальних семестрових завдань тощо.

Робоча програма містить вимоги до результатів навчання у вигляді конкретно сформульованих мети і завдань засвоєння КМ. Мета визначається через систему здатностей (компетентностей), які має продемонструвати студент після засвоєння КМ. Завдання кредитного модуля подаються через систему знань і умінь із зазначенням певного рівня їх сформованості. Робоча програма КМ містить викладення змісту навчального матеріалу з розподілом на окремі навчальні заняття, індивідуальні завдання, самостійну роботу; визначає форми і засоби поточного та підсумкового контролю; інформаційно-методичне забезпечення тощо.

У робочій програмі КМ можуть бути змінені послідовність та ступінь докладності (рівень) вивчення окремих розділів, тем і питань залежно від особливостей спеціальності, форми навчання тощо.

Складовими робочої програм є рейтингова система оцінювання результатів навчання студентів (РСО) та засоби діагностики рівня засвоєння студентами навчального матеріалу, сформованості їхніх знань і умінь для проведення запланованих контрольних заходів та семестрового контролю.

Робочі програми КМ щорічно обговорюються на засіданнях кафедр. У разі необхідності інститути/факультети-замовники можуть поставити вимогу узгодження робочих програм. Робочі програми всіх КМ, які відповідно до робочих навчальних планів мають вивчатися у наступному навчальному році, повинні бути затверджені не пізніше ніж за два місяця до початку навчального року. Робочі програми затверджуються (перезатверджуються) директором інституту/деканом факультету кафедри-розробника робочої програми.

Навчальні плани та програми навчальних дисциплін, інша навчально-методична документація кафедр є інтелектуальною власністю університету і може бути використана іншим вищим навчальним закладом лише з дозволу НТУУ «КПІ».

Вимоги до структури і змісту Інформаційного пакету інституту/факультету надані у Додатку Г цього Положення.

Див. Положення про кредитно-модульну організацію навчального процесу в НТУУ «КПІ».

Див. Додаток Д цього Положення.

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій