Ви є тут

Вартість навчання українських студентів за кошти фізичних та юридичних осіб - контрактВідповідно до ст.73 Закону України «Про вищу освіту» та враховуючи фактичний попит на фахівців за окремими спеціальностями, встановити з 1 вересня 2016 року розмір вартості навчання українських студентів, які будуть зараховані ( в тому числі переведені з інших навчальних закладів, з Інших спеціальностей та поновленні на навчання) на контрактній основі у 2016/2017 навчальному році, окремо за освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки, галузями знань та формами навчання ( додаток №1 ).

Підстава: рішення Бюджетної комісії НТУУ "КПІ" від 22.06.2016 р.

Додаток № 1 до розпорядження № 5-98a від 22.06.2016 року

Бакалавр (контракт 1-4 курс)

Галузь знань Спеціальність (напрям підготовки) Спеціалізація (освітня програма) Вартість одного року навчання, грн. 
Код Назва Код Назва Денна форма навчання Заочна форма навчання

Видавничо-поліграфічний інститут

02 Культура і мистецтво 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація  Oбразотворче мистецтво 22000 13100
06 Журналістика 061 Журналістика  Реклама і зв'язки з громадськістю 22000 13100
06 Журналістика 061 Журналістика  Видавнича справа та редагування 22000 13100
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент  Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі 22000 13100
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування  Поліграфічні машини та автоматизовані комплекси 12300 8600
18 Виробництво та технології 186 Видавництво та поліграфія  Поліграфічні медіатехнології 12300 8600
18 Виробництво та технології 186 Видавництво та поліграфія  Цифрові технології репродукування 12300 8600
18 Виробництво та технології 186 Видавництво та поліграфія  Технології електронних мультимедійних видань 12300 8600

Зварювальний факультет

13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Автоматизовані технологічні системи у зварюванні 10900 7600
13 Механічна інженерія 132 Матеріалознавство  Інженерія та нанотехнології покриттів 10900 7600
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Технології та інжиніринг у зварюванні 10900 7600

Інженерно-фізичний факультет

13 Механічна інженерія 132 Матеріалознавство  Матеріалознавство порошкових композитів і покриттів 13700 8200
13 Механічна інженерія 132 Матеріалознавство  Нанотехнології та комп’ютерний дизайн матеріалів  13700 8200
13 Механічна інженерія 132 Матеріалознавство  Фізичне матеріалознавство 13700 8200
13 Механічна інженерія 132 Матеріалознавство  Металознавство та процеси термічної обробки 13700 8200
13 Механічна інженерія 136 Металургія  Художнє та ювелірне литво  10900 7600
13 Механічна інженерія 136 Металургія  Спеціальна металургія 13700 8200
13 Механічна інженерія 136 Металургія  Порошкова металургія 13700 8200
13 Механічна інженерія 136 Металургія  Ливарне виробництво та комп'ютеризація процесів литва 10900 7600

Інженерно-хімічний факультет

10 Природничі науки 101 Екологія  Екологічна безпека 15500 9300
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Машини і технології паковання 10900 7600
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування  Інжиніринг, обладнання та технології целюлозно-паперового виробництва 10900 7600
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування  Інжиніринг, обладнання та технології  хімічних і нафтопереробних виробництв 10900 7600
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування  Інжиніринг, обладнання та технології виробництв полімерних та будівельних матеріалів і виробів 10900 7600
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  Комп'ютерно-інтегровані технології хімічних та нафтопереробних виробництв 15500 9300
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  Автоматизація хіміко-технологічних процесів і виробництв 15500 9300
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія  Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини 10900 7600

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

10 Природничі науки 101 Екологія  Інженерна екологія та ресурсозбереження 15500 9300
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Системи електропостачання 13700 8200
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Інжиніринг електротехнічних комплексів 13700 8200
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Енергетичний менеджмент та енергоефективніcть 13700 8200
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Електромеханічні та мехатронні системи енергоємних виробництв 13700 8200
14 Електрична інженерія 144 Теплоенергетика  Енергетичний менеджмент та інжиніринг 13700 8200
18 Виробництво та технології 184 Гірництво  Розробка родовищ та видобування корисних копалин 13700 8200
18 Виробництво та технології 184 Гірництво  Геотехнічне і міське підземне будівництво 13700 8200

Інститут прикладного системного аналізу

12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології  Системне проектування сервісів 15500 9300
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології  Інформаційні системи та технології проектування 15500 9300
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології  Інтелектуальний аналіз даних в управлінні проектами  15500 9300
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології  Системи штучного інтелекту 15500 9300
12 Інформаційні технології 124 Системний аналіз  Системний аналіз і управління 15500 9300
12 Інформаційні технології 124 Системний аналіз  Системи і методи прийняття рішень 15500 9300

Інститут телекомунікаційних систем

17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка  Апаратно-програмні засоби електронних комунікацій 15500 9300
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка  Інформаційно-комунікаційні технології 15500 9300
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка  Телекомунікаційні системи та мережі 15500 9300
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка  Мобільні телекомунікації 15500 9300

Механіко-машинобудівний інститут

13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Динаміка і міцність машин 10900 7600
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Технології машинобудування 10900 7600
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування 10900 7600
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Лазерна техніка та процеси фізико-технічної обробки матеріалів 10900 7600
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Інформаційні системи та технології в машинобудуванні 10900 7600
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Гідравлічні і пневматичні машини та системи приводів 10900 7600
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Мехатронні системи в машинобудуванні 10900 7600
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Обладнання та технології  виробів з  наноструктурних та композиційних матеріалів 10900 7600
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Технології виготовлення деталей і складання вузлів літальних апаратів 10900 7600
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування  Інструментальні системи та технології формоутворення деталей 10900 7600
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування  Металорізальні верстати та системи 10900 7600

Приладобудiвний факультет

15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  Комп'ютерно-інтегровані технології та системи неруйнівного контролю і діагностики 10900 7600
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  Комп’ютерно- інтегровані технології та системи  точної механіки 10900 7600
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  Комп'ютерно-інтегровані технології виробництва приладів 10900 7600
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  Комп'ютерно-інтегровані технології та системи навігації і керування 10900 7600
15 Автоматизація та приладобудування 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  Фотоніка та оптоінформатика 10900 7600
15 Автоматизація та приладобудування 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  Інформаційно-вимірювальні системи та технології екологічного моніторингу 10900 7600
15 Автоматизація та приладобудування 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  Біомедична вимірювальна техніка 10900 7600
15 Автоматизація та приладобудування 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  Інформаційно-вимірювальні системи та технології точної механіки 10900 7600
15 Автоматизація та приладобудування 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  Оптико-електронні інформаційно-вимірювальні системи та технології 10900 7600

Радіотехнічний факультет

17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка  Радіотехнічні інформаційні технології 13700 8200
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка  Радіозв’язок  і оброблення сигналів 13700 8200
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка  Радіосистемна інженерія 13700 8200
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка  Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки 10900 7600

Теплоенергетичний факультет

12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення  Програмне забезпечення web-технологій та мобільних пристроїв 22000 13100
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення  Програмне забезпечення розподілених систем 22000 13100
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології  Інформаційні технології моніторингу довкілля  15500 9300
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології  Геометричне моделювання в інформаційних системах  15500 9300
14 Електрична інженерія 142 Енергетичне машинобудування  Тепло- і парогенеруючі установки 11800 8200
14 Електрична інженерія 143 Атомна енергетика  Атомні електричні станції 13700 8200
14 Електрична інженерія 144 Теплоенергетика  Теплові електричні станції та установки 13700 8200
14 Електрична інженерія 144 Теплоенергетика  Промислова та муніципальна теплоенергетика і енергозбереження 13700 8200
14 Електрична інженерія 144 Теплоенергетика  Теплофізика 13700 8200
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва 15500 9300
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  Автоматизоване управління технологічними процесами 15500 9300

Факультет авіаційних та космічних систем

13 Механічна інженерія 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка  Літаки і вертольоти 15500 9300
15 Автоматизація та приладобудування 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  Метрологія та вимірювальна техніка 13700 8200
15 Автоматизація та приладобудування 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  Інформаційні вимірювальні технології та системи 13700 8200
17 Електроніка та телекомунікації 173 Авіоніка  Системи керування літальними апаратами та комплексами 15500 9300

Факультет біомедичної інженерії

12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології  Інформаційні технології в біології та медицині 15500 9300
15 Автоматизація та приладобудування 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  Біомедичні прилади іінформаційні системи 10900 7600
16 Хімічна та біоінженерія 163 Біомедична інженерія  Клінічна інженерія 15500 *
16 Хімічна та біоінженерія 163 Біомедична інженерія  Реабілітаційна інженерія  15500 *
22 Охорона здоров’я 227 Фізична реабілітація  Фізична реабілітація 15500 9300

Факультет біотехнології і біотехніки

13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування  Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв 10900 7600
16 Хімічна та біоінженерія 162 Біотехнології та біоінженерія  Промислова біотехнологія 13700 8200
16 Хімічна та біоінженерія 162 Біотехнології та біоінженерія  Екологічна біотехнологія та біоенергетика 13700 8200
16 Хімічна та біоінженерія 162 Біотехнології та біоінженерія  Молекулярна біотехнологія 13700 8200

Факультет електроенерготехніки та автоматики

14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії 13700 8200
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Електричні системи і мережі 13700 8200
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Електричні станції 13700 8200
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Електричні машини і апарати 13700 8200
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії 13700 8200
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Електромеханічні системи автоматизації та електропривод 13700 8200
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Техніка та електрофізика високих напруг 13700 8200

Факультет електроніки

15 Автоматизація та приладобудування 153 Мікро- та наносистемна техніка  Електронні біомедичні системи і технології 15500 9300
15 Автоматизація та приладобудування 153 Мікро- та наносистемна техніка  Інформаційні технології проектування в електроніці та наносистемах 15500 9300
15 Автоматизація та приладобудування 153 Мікро- та наносистемна техніка  Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої 15500 9300
15 Автоматизація та приладобудування 153 Мікро- та наносистемна техніка  Мікроелектронні інформаційні системи 15500 9300
17 Електроніка та телекомунікації 171 Електроніка  Електронні прилади та пристрої 10900 7600
17 Електроніка та телекомунікації 171 Електроніка  Електронні системи 10900 7600
17 Електроніка та телекомунікації 171 Електроніка  Електронні та інформаційні системи і технології телебачення, кінематографії та звукотехніки 10900 7600
17 Електроніка та телекомунікації 171 Електроніка  Біоакустичні системи 10900 7600
17 Електроніка та телекомунікації 171 Електроніка  Акустичні мультимедійні технології та системи 10900 7600
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка  Інформаційно-обчислювальні засоби електронних систем 10900 7600

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення  Програмне забезпечення високопродуктивних комп'ютерних систем та мереж 22000 13100
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення  Програмне забезпечення інформаційних управляючих систем та технологій 22000 13100
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення  Програмне забезпечення інформаційно-комунікаційних систем 22000 13100
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення  Програмне забезпечення інтелектуальних та робототехнічних систем 22000 13100
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології  Інформаційні управляючі системи та технології 16900 10200
12 Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженерія  комп'ютерні системи та мережі 22000 13100
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  Комп'ютеризовані системи управління 22000 13100
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  Комп’ютеризовані та робототехнічні системи 22000 13100

Факультет лінгвістики

03 Гуманітарні науки 035 Філологія  Романські мови та літератури (переклад французька та англійська мови) 22000 13100
03 Гуманітарні науки 035 Філологія  Германські мови та літератури (переклад німецька та англійська мови) 22000 13100
03 Гуманітарні науки 035 Філологія  Германські мови та літератури (переклад англійська та німецька або французька) 22000 13100

Факультет менеджменту та маркетингу

05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка  Управління персоналом і економіка праці 22000 13100
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка  Економічна кібернетика 22000 13100
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка  Міжнародна економіка 22000 13100
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка  Економіка підприємства 22000 13100
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка  Прикладна статистика 22000 13100
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент  Менеджмент і бізнес-адміністрування 22000 13100
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент  Менеджмент інновацій 22000 13100
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент  Менеджмент міжнародних проектів 22000 13100
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент  Логістика 22000 13100
07 Управління та адміністрування 075 Маркетинг  Промисловий маркетинг 22000 13100

Факультет прикладної математики

11 Математика та статистика 113 Прикладна математика  Наука про данні та математичне моделювання 15500 9300
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення  Програмне забезпечення комп’ютерних та інформаційно-пошукових систем  22000 13100
12 Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженерія  Системне програмування 22000 13100
12 Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженерія  Спеціалізовані комп’ютерні системи 22000 13100
12 Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженерія  Комп’ютерні системи та компоненти 22000 13100

Факультет соціології і права

05 Соціальні та поведінкові науки 054 Соціологія  Соціологія модернізації та науково-технічного розвитку 22000 13100
08 Право 081 Право  Інформаційне право та право інтелектуальної власності 22000 13100
08 Право 081 Право  Господарське та адміністративне право і процес 22000 13100
23 Соціальна робота 231 Соціальна робота  Соціальна робота та інтернет-технології 22000 *

Фізико-математичний факультет

10 Природничі науки 104 Фізика та астрономія  Комп’ютерне моделювання фізичних процесів 10900 *
11 Математика та статистика 111 Математика  Страхова та фінансова математика 10900 *

Фізико-технічний інститут

10 Природничі науки 105 Прикладна фізика та наноматеріали  Фізика живих систем 13700 *
10 Природничі науки 105 Прикладна фізика та наноматеріали  Фізика новітніх джерел енергії 13700 *
10 Природничі науки 105 Прикладна фізика та наноматеріали  Високі фізичні технології 13700 *
11 Математика та статистика 113 Прикладна математика  Математичні методи комп'ютерного моделювання 15500 9300
11 Математика та статистика 113 Прикладна математика  Прикладна криптологія 15500 9300
12 Інформаційні технології 125 Кібербезпека  Системи технічного захисту інформації 16900 10200
12 Інформаційні технології 125 Кібербезпека  Системи і технології кібербезпеки 16900 10200
12 Інформаційні технології 125 Кібербезпека  Математичні методи кібербезпеки 16900 10200

Хіміко-технологічний факультет

15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  Комп’ютерно-інтегровані технології сталих хімічних виробничих комплексів  15500 9300
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія  Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищення 10900 7600
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія  Хімічні технології в'яжучих речовин 10900 7600
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія  Хімічні технології кераміки та скла 10900 7600
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія  Енергоефективна технічна електрохімія та захист металів від корозії 10900 7600
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія  Хімічні технології косметичних засобів та харчових добавок  10900 7600
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія  Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів 10900 7600
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія  Хімічні технології органічних речовин 10900 7600

Магістр (контракт 5-6 курс)

Галузь знань Спеціальність (напрям підготовки) Спеціалізація (освітня програма) Вартість одного року навчання, грн. 
Код Назва Код Назва Денна форма навчання Заочна форма навчання

Видавничо-поліграфічний інститут

02 Культура і мистецтво 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація  Образотворче мистецтво 24600 13100
06 Журналістика 061 Журналістика  Реклама і зв'язки з громадськістю 24600 13100
06 Журналістика 061 Журналістика  Видавнича справа та редагування 24600 13100
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент  Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі 24600 13100
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування  Поліграфічні машини та автоматизовані комплекси 14900 8600
18 Виробництво та технології 186 Видавництво та поліграфія  Цифрові технології репродукування 14900 8600
18 Виробництво та технології 186 Видавництво та поліграфія  Поліграфічні медіатехнології 14900 8600
18 Виробництво та технології 186 Видавництво та поліграфія  Технології електронних мультимедійних видань 14900 8600

Зварювальний факультет

07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент  Якість, стандартизація та сертифікація 13150 7600
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Технології та інжиніринг у зварюванні 13150 7600
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Автоматизовані технологічні системи у зварюванні 13150 7600
13 Механічна інженерія 132 Матеріалознавство  Інженерія та нанотехнології покриттів 13150 7600

Інженерно-фізичний факультет

13 Механічна інженерія 132 Матеріалознавство  Металознавство та процеси термічної обробки 15950 8200
13 Механічна інженерія 132 Матеріалознавство  Матеріалознавство порошкових композитів і покриттів 15950 8200
13 Механічна інженерія 132 Матеріалознавство  Нанотехнології та комп’ютерний дизайн матеріалів  15950 8200
13 Механічна інженерія 132 Матеріалознавство  Фізичне матеріалознавство 15950 8200
13 Механічна інженерія 136 Металургія  Художнє та ювелірне литво 13150 7600
13 Механічна інженерія 136 Металургія  Спеціальна металургія 15950 8200
13 Механічна інженерія 136 Металургія  Ливарне виробництво та комп'ютеризація процесів литва 13150 7600
13 Механічна інженерія 136 Металургія  Порошкова металургія 15950 8200

Інженерно-хімічний факультет

10 Природничі науки 101 Екологія  екологічна безпека 18100 9300
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Машини і технології паковання 13150 7600
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування  Інжиніринг, обладнання та технології целюлозно-паперового виробництва 13150 7600
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування  Інжиніринг, обладнання та технології виробництв полімерних та будівельних матеріалів і виробів 13150 7600
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування  Інжиніринг, обладнання та технології  хімічних і нафтопереробних виробництв 13150 7600
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  Автоматизація хіміко-технологічних процесів і виробництв 18100 9300
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія  Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини 13150 7600

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

10 Природничі науки 101 Екологія  Інженерна екологія та ресурсозбереження 18100 *
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Електромеханічні та мехатронні системи енергоємних виробництв 15950 8200
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Енергетичний менеджмент та енергоефективніcть 15950 8200
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Інжиніринг електротехнічних комплексів 15950 8200
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Системи електропостачання 15950 8200
14 Електрична інженерія 144 Теплоенергетика  Енергетичний менеджмент та інжиніринг 15950 8200
18 Виробництво та технології 184 Гірництво  розробка родовищ та видобування корисних копалин 15950 8200
18 Виробництво та технології 184 Гірництво  Геотехнічне і міське підземне будівництво 15950 8200

Інститут прикладного системного аналізу

12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології  Системи штучного інтелекту 18100 9300
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології  Системне проектування сервісів 18100 9300
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології  Інтелектуальний аналіз даних в управлінні проектами  18100 9300
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології  Інформаційні системи та технології проектування 18100 9300
12 Інформаційні технології 124 Системний аналіз  Системний аналіз і управління 18100 9300
12 Інформаційні технології 124 Системний аналіз  Системи і методи прийняття рішень 18100 9300

Інститут телекомунікаційних систем

17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка  Телекомунікаційні системи та мережі 18100 9300
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка  Апаратно-програмні засоби електронних комунікацій 18100 9300
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка  Інформаційно-комунікаційні технології 18100 9300
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка  Мобільні телекомунікації 18100 9300

Механіко-машинобудівний інститут

13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Технології та конструкції виробів спеціального призначення 13150 7600
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Технології машинобудування 13150 7600
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Лазерна техніка та процеси фізико-технічної обробки матеріалів 13150 7600
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Динаміка і міцність машин 13150 7600
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування 13150 7600
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Інженерія логістичних систем 13150 7600
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Інформаційні системи та технології в машинобудуванні 13150 7600
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Технології виготовлення деталей і складання вузлів літальних апаратів 13150 7600
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Обладнання та технології  виробів з  наноструктурних та композиційних матеріалів 13150 7600
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Мехатронні системи в машинобудуванні 13150 7600
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Гідравлічні і пневматичні машини та системи приводів 13150 7600
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування  Інженерний дизайн 13150 7600
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування  Інструментальні системи та технології формоутворення деталей 13150 7600
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування  Металорізальні верстати та системи 13150 7600

Приладобудiвний факультет

15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  Комп'ютерно-інтегровані технології виробництва приладів 13150 7600
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  Комп’ютерно- інтегровані технології та системи  точної механіки 13150 7600
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  Комп'ютерно-інтегровані технології та системи навігації і керування 13150 7600
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  Комп'ютерно-інтегровані технології та системи неруйнівного контролю і діагностики 13150 7600
15 Автоматизація та приладобудування 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  Інформаційно-вимірювальні системи та технології точної механіки 13150 7600
15 Автоматизація та приладобудування 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  Біомедична вимірювальна техніка 13150 7600
15 Автоматизація та приладобудування 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  Оптико-електронні інформаційно-вимірювальні системи та технології 13150 7600
15 Автоматизація та приладобудування 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  Інформаційно-вимірювальні системи та технології екологічного моніторингу 13150 7600
15 Автоматизація та приладобудування 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  Фотоніка та оптоінформатика 13150 7600

Радіотехнічний факультет

17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка  Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки 13150 7600
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка  Радіозв’язок  і оброблення сигналів 15950 8200
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка  Радіотехнічні інформаційні технології 15950 8200
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка  Радіосистемна інженерія 15950 8200

Теплоенергетичний факультет

12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення  Програмне забезпечення розподілених систем 24600 *
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення  Програмне забезпечення web-технологій та мобільних пристроїв 24600 *
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології  Геометричне моделювання в інформаційних системах  18100 *
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології  Інформаційні технології моніторингу довкілля  18100 *
14 Електрична інженерія 142 Енергетичне машинобудування  Тепло- і парогенеруючі установки 14350 8200
14 Електрична інженерія 143 Атомна енергетика  Атомні електричні станції 15950 8200
14 Електрична інженерія 144 Теплоенергетика  Промислова та муніципальна теплоенергетика і енергозбереження 15950 8200
14 Електрична інженерія 144 Теплоенергетика  Теплові електричні станції та установки 15950 8200
14 Електрична інженерія 144 Теплоенергетика  Теплофізика 15950 8200
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  Автоматизоване управління технологічними процесами 18100 9300
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва 18100 9300

Факультет авіаційних та космічних систем

13 Механічна інженерія 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка  Літаки і вертольоти 18100 9300
15 Автоматизація та приладобудування 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  Інформаційні вимірювальні технології та системи 15950 8200
15 Автоматизація та приладобудування 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  Метрологія та вимірювальна техніка 15950 8200
17 Електроніка та телекомунікації 173 Авіоніка  системи керування літальними апаратами та комплексами 18100 9300

Факультет біомедичної інженерії

12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології  Інформаційні технології в біології та медицині 18100 9300
15 Автоматизація та приладобудування 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  Біомедичні прилади іінформаційні системи 13150 7600
16 Хімічна та біоінженерія 163 Біомедична інженерія  Клінічна інженерія 18100 9300
16 Хімічна та біоінженерія 163 Біомедична інженерія  Реабілітаційна інженерія  18100 9300

Факультет біотехнології і біотехніки

13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування  Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв 13150 7600
16 Хімічна та біоінженерія 162 Біотехнології та біоінженерія  Екологічна біотехнологія та біоенергетика 15950 8200
16 Хімічна та біоінженерія 162 Біотехнології та біоінженерія  Промислова біотехнологія 15950 8200
16 Хімічна та біоінженерія 162 Біотехнології та біоінженерія  Молекулярна біотехнологія 15950 8200

Факультет електроенерготехніки та автоматики

14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Електричні системи і мережі 15950 8200
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Електричні станції 15950 8200
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії 15950 8200
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії 15950 8200
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Електричні машини і апарати 15950 8200
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Електромеханічні системи автоматизації та електропривод 15950 8200
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Техніка та електрофізика високих напруг 15950 8200

Факультет електроніки

15 Автоматизація та приладобудування 153 Мікро- та наносистемна техніка  Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої 18100 9300
15 Автоматизація та приладобудування 153 Мікро- та наносистемна техніка  Мікроелектронні інформаційні системи 18100 9300
15 Автоматизація та приладобудування 153 Мікро- та наносистемна техніка  Інформаційні технології проектування в електроніці та наносистемах 18100 9300
15 Автоматизація та приладобудування 153 Мікро- та наносистемна техніка  Електронні біомедичні системи і технології 18100 9300
17 Електроніка та телекомунікації 171 Електроніка  Акустичні мультимедійні технології та системи 13150 7600
17 Електроніка та телекомунікації 171 Електроніка  Біоакустичні системи 13150 7600
17 Електроніка та телекомунікації 171 Електроніка  Електронні та інформаційні системи і технології телебачення, кінематографії та звукотехніки 13150 7600
17 Електроніка та телекомунікації 171 Електроніка  Електронні прилади та пристрої 13150 7600
17 Електроніка та телекомунікації 171 Електроніка  Електронні системи 13150 7600
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка  Інформаційно-обчислювальні засоби електронних систем 13150 7600

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення  Програмне забезпечення інформаційних управляючих систем та технологій 24600 *
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення  Програмне забезпечення високопродуктивних комп'ютерних систем та мереж 24600 *
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології  Інформаційні управляючі системи та технології 19700 *
12 Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженерія  Комп’ютерні системи та мережі 24600 *
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  Комп’ютеризовані та робототехнічні системи 24600 13100
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  Комп'ютеризовані системи управління 24600 13100

Факультет лінгвістики

03 Гуманітарні науки 035 Філологія  Романські мови та літератури (переклад французька та англійська мови) 24600 13100
03 Гуманітарні науки 035 Філологія  Германські мови та літератури (переклад німецька та англійська мови) 24600 13100
03 Гуманітарні науки 035 Філологія  Германські мови та літератури (переклад англійська та німецька або французька) 24600 13100

Факультет менеджменту та маркетингу

05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка  Економічна кібернетика 24600 13100
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка  Міжнародна економіка 24600 13100
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка  Економіка підприємства 24600 13100
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент  Логістика 24600 13100
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент  Менеджмент міжнародних проектів 24600 13100
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент  Менеджмент інновацій 24600 13100
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент  Менеджмент і бізнес-адміністрування 24600 13100
07 Управління та адміністрування 075 Маркетинг  Промисловий маркетинг 24600 13100

Факультет прикладної математики

11 Математика та статистика 113 Прикладна математика  Наука про данні та математичне моделювання 18100 9300
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення  Програмне забезпечення комп’ютерних та інформаційно-пошукових систем  24600 *
12 Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженерія  Системне програмування 24600 *
12 Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженерія  Спеціалізовані комп’ютерні системи 24600 *
12 Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженерія  Комп’ютерні системи та компоненти 24600 *

Факультет соціології і права

05 Соціальні та поведінкові науки 054 Соціологія  Соціологія модернізації та науково-технічного розвитку 24600 13100
07 Управління та адміністрування 074 Публічне управління та адміністрування  Адміністративний менеджмент 24600 13100
07 Управління та адміністрування 074 Публічне управління та адміністрування  Електронне урядування 24600 13100
08 Право 081 Право  Господарське та адміністративне право і процес 24600 *
08 Право 081 Право  Інформаційне право та право інтелектуальної власності 24600 *
23 Соціальна робота 231 Соціальна робота  Соціальна робота та інтернет-технології 24600 13100

Фізико-математичний факультет

10 Природничі науки 104 Фізика та астрономія  Комп’ютерне моделювання фізичних процесів 13150 *
11 Математика та статистика 111 Математика  Страхова та фінансова математика 13150 *

Фізико-технічний інститут

10 Природничі науки 105 Прикладна фізика та наноматеріали  Фізика новітніх джерел енергії 15950 *
10 Природничі науки 105 Прикладна фізика та наноматеріали  Фізика живих систем 15950 *
10 Природничі науки 105 Прикладна фізика та наноматеріали  Високі фізичні технології 15950 *
11 Математика та статистика 113 Прикладна математика  Прикладна криптологія 18100 9300
11 Математика та статистика 113 Прикладна математика  Математичні методи комп'ютерного моделювання 18100 9300
12 Інформаційні технології 125 Кібербезпека  Системи технічного захисту інформації 19700 10200
12 Інформаційні технології 125 Кібербезпека  Системи і технології кібербезпеки 19700 10200
12 Інформаційні технології 125 Кібербезпека  Математичні методи кібербезпеки 19700 10200

Хіміко-технологічний факультет

15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  Комп’ютерно-інтегровані технології сталих хімічних виробничих комплексів  18100 9300
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія  Хімічні технології органічних речовин 13150 7600
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія  Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів 13150 7600
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія  Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищення 13150 7600
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія  Хімічні технології кераміки та скла 13150 7600
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія  Хімічні технології в'яжучих речовин 13150 7600
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія  Енергоефективна технічна електрохімія та захист металів від корозії 13150 7600

Спеціаліст (контракт 5-6 курс)

Галузь знань Спеціальність (напрям підготовки) Спеціалізація (освітня програма) Вартість одного року навчання, грн. 
Код Назва Код Назва Денна форма навчання Заочна форма навчання

Видавничо-поліграфічний інститут

02 Культура і мистецтво 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація  образотворче мистецтво 24600 13100
06 Журналістика 061 Журналістика  реклама і зв'язки з громадськістю 24600 13100
06 Журналістика 061 Журналістика  Видавнича справа та редагування 24600 13100
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент  Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі 24600 13100
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування  Поліграфічні машини та автоматизовані комплекси 14900 8600
18 Виробництво та технології 186 Видавництво та поліграфія  Цифрові технології репродукування 14900 8600
18 Виробництво та технології 186 Видавництво та поліграфія  Поліграфічні медіатехнології 14900 8600
18 Виробництво та технології 186 Видавництво та поліграфія  Технології електронних мультимедійних видань 14900 8600

Зварювальний факультет

13 Механічна інженерія 132 Матеріалознавство  Інженерія та нанотехнології покриттів 13150 7600
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Автоматизовані технологічні системи у зварюванні 13150 7600
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Технології та інжиніринг у зварюванні 13150 7600

Інженерно-фізичний факультет

13 Механічна інженерія 132 Матеріалознавство  Металознавство та процеси термічної обробки 15950 8200
13 Механічна інженерія 132 Матеріалознавство  Фізичне матеріалознавство 15950 8200
13 Механічна інженерія 132 Матеріалознавство  Матеріалознавство порошкових композитів і покриттів 15950 8200
13 Механічна інженерія 132 Матеріалознавство  Нанотехнології та комп’ютерний дизайн матеріалів  15950 8200
13 Механічна інженерія 136 Металургія  Художнє та ювелірне литво 13150 7600
13 Механічна інженерія 136 Металургія  Спеціальна металургія 15950 8200
13 Механічна інженерія 136 Металургія  Ливарне виробництво та комп'ютеризація процесів литва 13150 7600
13 Механічна інженерія 136 Металургія  Порошкова металургія 15950 8200

Інженерно-хімічний факультет

10 Природничі науки 101 Екологія  екологічна безпека 18100 *
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Машини і технології паковання 13150 7600
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування  Інжиніринг, обладнання та технології целюлозно-паперового виробництва 13150 7600
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування  Інжиніринг, обладнання та технології виробництв полімерних та будівельних матеріалів і виробів 13150 7600
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування  Інжиніринг, обладнання та технології  хімічних і нафтопереробних виробництв 13150 7600
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  Автоматизація хіміко-технологічних процесів і виробництв 18100 9300
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія  Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини 13150 7600

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

10 Природничі науки 101 Екологія  Інженерна екологія та ресурсозбереження 18100 *
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Електромеханічні та мехатронні системи енергоємних виробництв 15950 8200
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Енергетичний менеджмент та енергоефективніcть 15950 8200
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Інжиніринг електротехнічних комплексів 15950 8200
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Системи електропостачання 15950 8200
14 Електрична інженерія 144 Теплоенергетика  Енергетичний менеджмент та інжиніринг 15950 8200
18 Виробництво та технології 184 Гірництво  розробка родовищ та видобування корисних копалин 15950 8200
18 Виробництво та технології 184 Гірництво  Геотехнічне і міське підземне будівництво 15950 8200

Інститут прикладного системного аналізу

12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології  Інформаційні системи та технології проектування 18100 9300
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології  Системне проектування сервісів 18100 9300
12 Інформаційні технології 124 Системний аналіз  Системний аналіз і управління 18100 9300
12 Інформаційні технології 124 Системний аналіз  Системи і методи прийняття рішень 18100 9300

Інститут телекомунікаційних систем

17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка  Телекомунікаційні системи та мережі 18100 9300
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка  Апаратно-програмні засоби електронних комунікацій 18100 9300
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка  Інформаційно-комунікаційні технології 18100 9300
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка  Мобільні телекомунікації 18100 9300

Механіко-машинобудівний інститут

13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Динаміка і міцність машин 13150 7600
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Технології машинобудування 13150 7600
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування 13150 7600
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Лазерна техніка та процеси фізико-технічної обробки матеріалів 13150 7600
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Інформаційні системи та технології в машинобудуванні 13150 7600
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Технології виготовлення деталей і складання вузлів літальних апаратів 13150 7600
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Обладнання та технології  виробів з  наноструктурних та композиційних матеріалів 13150 7600
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Мехатронні системи в машинобудуванні 13150 7600
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  Гідравлічні і пневматичні машини та системи приводів 13150 7600
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування  Інструментальні системи та технології формоутворення деталей 13150 7600
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування  Металорізальні верстати та системи 13150 7600

Приладобудiвний факультет

15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  Комп'ютерно-інтегровані технології виробництва приладів 13150 7600
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  Комп’ютерно- інтегровані технології та системи  точної механіки 13150 7600
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  Комп'ютерно-інтегровані технології та системи навігації і керування 13150 7600
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  Комп'ютерно-інтегровані технології та системи неруйнівного контролю і діагностики 13150 7600
15 Автоматизація та приладобудування 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  Інформаційно-вимірювальні системи та технології точної механіки 13150 7600
15 Автоматизація та приладобудування 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  Біомедична вимірювальна техніка 13150 7600
15 Автоматизація та приладобудування 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  Оптико-електронні інформаційно-вимірювальні системи та технології 13150 7600
15 Автоматизація та приладобудування 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  Інформаційно-вимірювальні системи та технології екологічного моніторингу 13150 7600
15 Автоматизація та приладобудування 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  Фотоніка та оптоінформатика 13150 7600

Радіотехнічний факультет

17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка  Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки 13150 7600
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка  Радіозв’язок  і оброблення сигналів 15950 8200
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка  Радіотехнічні інформаційні технології 15950 8200
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка  Радіосистемна інженерія 15950 8200

Теплоенергетичний факультет

12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення  Програмне забезпечення розподілених систем 24600 13100
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення  Програмне забезпечення web-технологій та мобільних пристроїв 24600 13100
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології  Геометричне моделювання в інформаційних системах  18100 9300
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології  Інформаційні технології моніторингу довкілля  18100 9300
14 Електрична інженерія 142 Енергетичне машинобудування  Тепло- і парогенеруючі установки 14350 8200
14 Електрична інженерія 143 Атомна енергетика  Атомні електричні станції 15950 8200
14 Електрична інженерія 144 Теплоенергетика  Промислова та муніципальна теплоенергетика і енергозбереження 15950 8200
14 Електрична інженерія 144 Теплоенергетика  Теплові електричні станції та установки 15950 8200
14 Електрична інженерія 144 Теплоенергетика  Теплофізика 15950 8200
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  Автоматизоване управління технологічними процесами 18100 9300
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва 18100 9300

Факультет авіаційних та космічних систем

13 Механічна інженерія 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка  Літаки і вертольоти 18100 9300
15 Автоматизація та приладобудування 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  Інформаційні вимірювальні технології та системи 15950 8200
15 Автоматизація та приладобудування 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  Метрологія та вимірювальна техніка 15950 8200
17 Електроніка та телекомунікації 173 Авіоніка  системи керування літальними апаратами та комплексами 18100 9300

Факультет біомедичної інженерії

12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології  Інформаційні технології в біології та медицині 18100 9300
15 Автоматизація та приладобудування 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  Біомедичні прилади іінформаційні системи 13150 7600
22 Охорона здоров’я 227 Фізична реабілітація  Фізична реабілітація 18100 9300

Факультет біотехнології і біотехніки

13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування  Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв 13150 7600
16 Хімічна та біоінженерія 162 Біотехнології та біоінженерія  Промислова біотехнологія 15950 8200
16 Хімічна та біоінженерія 162 Біотехнології та біоінженерія  Екологічна біотехнологія та біоенергетика 15950 8200
16 Хімічна та біоінженерія 162 Біотехнології та біоінженерія  Молекулярна біотехнологія 15950 8200

Факультет електроенерготехніки та автоматики

14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Електричні системи і мережі 15950 8200
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Електричні станції 15950 8200
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії 15950 8200
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії 15950 8200
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Електричні машини і апарати 15950 8200
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Електромеханічні системи автоматизації та електропривод 15950 8200
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Техніка та електрофізика високих напруг 15950 8200

Факультет електроніки

15 Автоматизація та приладобудування 153 Мікро- та наносистемна техніка  Мікроелектронні інформаційні системи 18100 9300
15 Автоматизація та приладобудування 153 Мікро- та наносистемна техніка  Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої 18100 9300
15 Автоматизація та приладобудування 153 Мікро- та наносистемна техніка  Інформаційні технології проектування в електроніці та наносистемах 18100 9300
15 Автоматизація та приладобудування 153 Мікро- та наносистемна техніка  Електронні біомедичні системи і технології 18100 9300
17 Електроніка та телекомунікації 171 Електроніка  Акустичні мультимедійні технології та системи 13150 7600
17 Електроніка та телекомунікації 171 Електроніка  Біоакустичні системи 13150 7600
17 Електроніка та телекомунікації 171 Електроніка  Електронні та інформаційні системи і технології телебачення, кінематографії та звукотехніки 13150 7600
17 Електроніка та телекомунікації 171 Електроніка  Електронні прилади та пристрої 13150 7600
17 Електроніка та телекомунікації 171 Електроніка  Електронні системи 13150 7600
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка  Інформаційно-обчислювальні засоби електронних систем 13150 7600

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення  Програмне забезпечення високопродуктивних комп'ютерних систем та мереж 24600 13100
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення  Програмне забезпечення інформаційних управляючих систем та технологій 24600 13100
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології  Інформаційні управляючі системи та технології 19700 10200
12 Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженерія  Комп’ютерні системи та мережі 24600 13100
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  Комп’ютеризовані та робототехнічні системи 24600 13100
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  Комп'ютеризовані системи управління 24600 13100

Факультет лінгвістики

03 Гуманітарні науки 035 Філологія  Романські мови та літератури (переклад французька та англійська мови) 24600 13100
03 Гуманітарні науки 035 Філологія  Германські мови та літератури (переклад німецька та англійська мови) 24600 13100
03 Гуманітарні науки 035 Філологія  Германські мови та літератури (переклад англійська та німецька або французька) 24600 13100

Факультет менеджменту та маркетингу

05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка  Економічна кібернетика 24600 13100
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка  Міжнародна економіка 24600 13100
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка  Економіка підприємства 24600 13100
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент  Менеджмент міжнародних проектів 24600 13100
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент  Менеджмент і бізнес-адміністрування 24600 13100
07 Управління та адміністрування 075 Маркетинг  Промисловий маркетинг 24600 13100

Факультет прикладної математики

11 Математика та статистика 113 Прикладна математика  Наука про данні та математичне моделювання 18100 9300
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення  Програмне забезпечення комп’ютерних та інформаційно-пошукових систем  24600 13100
12 Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженерія  Системне програмування 24600 13100
12 Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженерія  Спеціалізовані комп’ютерні системи 24600 13100
12 Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженерія  Комп’ютерні системи та компоненти 24600 13100

Факультет соціології і права

05 Соціальні та поведінкові науки 054 Соціологія  Соціологія модернізації та науково-технічного розвитку 24600 13100
08 Право 081 Право  Господарське та адміністративне право і процес 24600 13100
08 Право 081 Право  Інформаційне право та право інтелектуальної власності 24600 13100
23 Соціальна робота 231 Соціальна робота  Соціальна робота та інтернет-технології 24600 13100

Фізико-математичний факультет

10 Природничі науки 104 Фізика та астрономія  Комп’ютерне моделювання фізичних процесів 13150 *
11 Математика та статистика 111 Математика  Страхова та фінансова математика 13150 *

Фізико-технічний інститут

10 Природничі науки 105 Прикладна фізика та наноматеріали  Фізика новітніх джерел енергії 15950 *
10 Природничі науки 105 Прикладна фізика та наноматеріали  Фізика живих систем 15950 *
10 Природничі науки 105 Прикладна фізика та наноматеріали  Високі фізичні технології 15950 *
11 Математика та статистика 113 Прикладна математика  Прикладна криптологія 18100 9300
11 Математика та статистика 113 Прикладна математика  Математичні методи комп'ютерного моделювання 18100 9300
12 Інформаційні технології 125 Кібербезпека  Системи технічного захисту інформації 19700 10200
12 Інформаційні технології 125 Кібербезпека  Системи і технології кібербезпеки 19700 10200
12 Інформаційні технології 125 Кібербезпека  Математичні методи кібербезпеки 19700 10200

Хіміко-технологічний факультет

15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  Комп’ютерно-інтегровані технології сталих хімічних виробничих комплексів  18100 9300
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія  Хімічні технології органічних речовин 13150 7600
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія  Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів 13150 7600
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія  Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищення 13150 7600
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія  Енергоефективна технічна електрохімія та захист металів від корозії 13150 7600
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія  Хімічні технології кераміки та скла 13150 7600
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія  Хімічні технології в'яжучих речовин 13150 7600
x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій