Ви є тут

Правила внутрішнього розпорядку Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"


 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 2. ВНУТРІШНИЙ РОЗПОРЯДОК
 3. ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС
 4. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ
 5. ОСНОВНІ ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ
 6. ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ НТУУ «КПІ»
 7. ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ НТУУ «КПІ»
 8. ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ МАЮТЬ ПРАВО НА:
 9. ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ НТУУ «КПІ» ЗОБОВ'ЯЗАНІ:
 10. ВИКОРИСТАННЯ ОБ'ЄКТІВ І ПІДТРИМАННЯ ПОРЯДКУ НА ТЕРИТОРІЇ НТУУ «КПІ»
 11. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ В ПРИМІЩЕННЯХ І НА ТЕРИТОРІЇ НТУУ «КПІ»
 12. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ ТА НАВЧАННІ
 13. СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

1.       ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.     У Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут" (далі — НТУУ "КПІ") трудова й навчальна дисципліна базується на свідомому та сумлінному виконанні всіма працівниками та здобувачами вищої освіти своїх трудових і навчальних обов'язків і є невід'ємною умовою високої якості роботи та навчання. Належне виконання трудових обов'язків та вимог навчального плану — найперше правило кожного члена колективу НТУУ «КПІ».

1.2.       Метою цих Правил є:

1.2.1.    Регулювання внутрішнього розпорядку в НТУУ «КПІ».

1.2.2.    Визначення порядку прийняття на роботу та звільнення працівників.

1.2.3.    Визначення основних прав та обов'язків працівників і здобувачів вищої освіти.

1.2.4.    Регулювання порядку застосування заохочень за успіхи в роботі та навчанні, дисциплінарних стягнень, заходів громадського впливу.

1.3.       Ці Правила поширюються на всіх працівників, здобувачів вищої освіти НТУУ «КПІ».

1.3.1. Сторонні особи, які тимчасово перебувають в приміщеннях та на території НТУУ «КПІ», у тому числі орендарі, їх працівники та відвідувачі, зобов'язані суворо дотримуватися вимог цих Правил у частині, що стосується правил поведінки в приміщеннях та на території НТУУ «КПІ».

1.4.       Режим роботи підприємств, установ, організацій, які орендують приміщення Університету, не може суперечити режиму роботи навчальних корпусів, студентських гуртожитків та інших будівель та споруд НТУУ «КГП», про що зазначається у договорі про оренду.

1.5.      Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою відповідно до її об'єму, якості і не нижче встановленого державою мінімального розміру заробітної плати, включаючи право на вибір професії, роду занять і роботи відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти та з урахуванням суспільних потреб.

1.6.    В НТУУ «КПІ» трудова дисципліна ґрунтується на свідомому і сумлінному виконанні працівниками своїх трудових обов'язків і є необхідною умовою організації ефективної праці і освітнього процесу.

1.7.     Трудова та навчальна дисципліна забезпечуються методами переконання і заохочення до сумлінної праці та навчання. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.

1.8.    Забороняється будь-яка дискримінація у сфері праці та навчання, зокрема порушення принципу рівності прав і можливостей, пряме або непряме обмеження прав працівників та здобувачів вищої освіти залежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, тендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, етнічного, соціального та іноземного походження, віку, стану здоров'я, інвалідності, підозри або наявності захворювання на ВІЛ/СНІД, сімейного чи майнового стану, сімейних обов'язків, місця проживання, членства в професійній спілці чи іншому об'єднанні громадян, участі у страйку, звернення або наміру звернення до суду або інших органів за захистом своїх прав або надання підтримки іншим працівникам та здобувачам вищої освіти у захисті їх прав, за мовними або іншими ознаками.

1.9.     Усі питання, пов'язані із застосуванням правил внутрішнього розпорядку, розв'язує ректор або уповноважена особа в межах наданих їй повноважень, а у випадках, передбачених чинним законодавством і цими Правилами, спільно або за погодженням з профспілковим комітетом співробітників.

2.       ВНУТРІШНИЙ РОЗПОРЯДОК

2.1.    Робочий час і його використання

2.1.1.   П'ятиденний або шестиденний робочий тиждень встановлюється ректором НТУУ «КПІ» за погодженням з профспілковим комітетом співробітників з урахуванням специфіки роботи відповідної ланки трудового колективу.

2.1.2.   Для працівників установлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями (субота та неділя) та шестиденний робочий тиждень з одним вихідним днем (неділя).

2.1.3.   Відповідно до чинного законодавства тривалість робочого часу працівників НТУУ «КПІ» складає 40 годин на тиждень.

2.1.4.   Робочий час науково-педагогічних працівників становить 36 годин на тиждень (скорочена тривалість робочого часу). Робочий час науково-педагогічного працівника включає час виконання ним навчальної, методичної, наукової, організаційної роботи та інших трудових обов'язків.

2.1.5.   Робочий час наукового працівника включає час виконання ним наукової, дослідницької, консультативної, експертної, організаційної роботи та інших трудових обов'язків і вимог контракту.

2.1.6.   Робочий час педагогічного працівника (крім методистів) включає час виконання ним навчальної, методичної, організаційної роботи та інших трудових обов'язків і вимог контракту.

2.2.      Режим роботи

2.2.1.   В Університеті встановлюється такий режим роботи для працівників, що працюють за п'ятиденним робочим тижнем:

— початок роботи: 9.00;

— перерва на відпочинок і харчування: 13.00-13.45;

— закінчення роботи: з понеділка по четвер - 18.00, п'ятниця - 16.45.

У деяких випадках наказом ректора за погодженням з профспілковим комітетом співробітників може встановлюватись інший режим роботи працівників, що працюють за п'ятиденним робочим тижнем.

2.2.2. В Університеті встановлюється такий режим роботи для працівників, що працюють за шестиденним робочим тижнем:

— початок роботи: 9.00;

— перерва на відпочинок і харчування: 13.00 - 14.00;

— закінчення роботи: з понеділка по п'ятницю - 17.00, субота - 14.00 (без перерви на обід).

Для навчально-допоміжного, навчально-виробничого персоналу та інших працівників, робота яких пов'язана із забезпеченням навчального процесу, наказом ректора за погодженням з профспілковим комітетом співробітників, може встановлюватись інший час початку і закінчення роботи.

2.2.3. В Університеті встановлюється наступний режим роботи для науково-педагогічних працівників:

—  початок роботи: 9.00 (при проведенні першої пари занять початок роботи встановлюється відповідно до розкладу занять/консультацій на поточний тиждень);

—  закінчення роботи: 15.00 (при проведенні навчальних занять/ консультацій -закінчення роботи відповідно до розкладу занять та консультацій на поточний тиждень).

Початок першої пари о 8.30.

Одна академічна година пари становить 45 хвилин.

Перерва між парами складає 20 хвилин, а перерва між академічними годинами

пари - 5 хвилин;

—  при відсутності навчальних занять - початок та закінчення роботи може змінюватись відповідно до графіку робочого часу науково-педагогічних працівників, затвердженого на засіданні кафедри (на місяць, на семестр тощо).

2.2.4. Для деяких категорій працівників, яким відповідно до специфіки діяльності підрозділу не може бути встановлено п'яти- або шестиденний робочий тиждень, встановлюється змінний графік роботи в межах тижневої тривалості роботи. Графіки роботи працівників кожного підрозділу затверджуються ректором або уповноваженою особою за погодженням з профспілковим комітетом співробітників.

2.3.    Роботу працівників, навчання та проживання здобувачів вищої освіти, а також сторонніх осіб у приміщеннях підрозділів Університету додатково регламентують:

— у бібліотеках - правила користування бібліотекою;

— у гуртожитках - правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках НТУУ «КПІ», Положення про поселення та проживання у гуртожитках студмістечка НТУУ «КПІ»;

—  у методичних кабінетах, навчальних і наукових лабораторіях, комп'ютерних класах тощо - правила техніки безпеки, охорони праці і санітарної гігієни, відповідні інструкції тощо.

2.4.    Робота органів самоврядування НТУУ «КПІ» регламентується чинним законодавством, Статутом НТУУ «КПІ» та положеннями про такі органи.

2.5.    Напередодні святкових, вихідних і неробочих днів тривалість роботи працівників НТУУ «КПІ» скорочується на одну годину (крім працівників із скороченою тривалістю робочого часу).

2.6.    За угодою між працівником і НТУУ «КПІ» як при його прийнятті на роботу, так і згодом може встановлюватися неповний робочий день або неповний робочий тиждень із визначенням тривалості роботи, її розпорядку та оплатою праці пропорційно до відпрацьованого часу. Неповний робочий час визначається графіком роботи, що погоджується керівником підрозділу, головою профбюро підрозділу та проректором за напрямом роботи. Графік роботи зберігається в особовій справі працівника у Відділі кадрів та архівної справи.

2.7.    При відсутності працівника на роботі ректор або уповноважена особа зобов'язаний терміново вжити заходів щодо його заміни іншим працівником.

2.8.    Надурочна робота та робота у вихідні, святкові та неробочі дні не допускається.

2.9.    Залучення окремих працівників до роботи в установлені для них вихідні дні допускається у виняткових випадках, передбачених чинним законодавством, за письмовим наказом (розпорядженням) ректора або уповноваженої особи за погодженням профспілкового комітету співробітників. Робота у вихідний день може компенсуватися за погодженням сторін наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі.

2.10.   Працівникам безперервно діючих структурних підрозділів НТУУ «КПІ», де за умовами роботи не може бути додержана встановлена для даної категорії працівників щоденна або тижнева тривалість робочого часу, допускається за погодженням з профспілковим комітетом співробітників запровадження підсумкового обліку робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала нормального числа робочих годин. Працівники цієї категорії залучаються до роботи в загальновстановлені вихідні, святкові та неробочі дні. Цей час включається в норму робочого часу. Вихідні дні передбачаються для них графіком роботи. Робота в святкові або неробочі дні оплачується в цьому випадку в розмірі одинарної годинної або денної ставки

понад місячний оклад (ставку). На бажання працівника, який працює в святковий або неробочий день, йому може бути наданий інший день відпочинку.

2.11.  До початку роботи кожний працівник НТУУ «КПІ», зобов'язаний відмітити свій прихід на роботу, а по закінченню робочого дня - залишення роботи, у відповідному журналі.

2.12.  Завідувач кафедри розробляє та погоджує графік роботи науково-педагогічних працівників в Університеті із зазначенням робочого часу працівника відповідно до індивідуального робочого плану помісячно.

2.13.   Керівник структурного підрозділу зобов'язаний організувати облік робочого часу підлеглих працівників.

2.14.  Чергування працівників НТУУ «КПІ» після закінчення робочого часу у вихідні, світкові та неробочі дні може проводитись у виняткових випадках лише за погодженням з профспілковим комітетом співробітників. Не допускається залучення працівників до чергування частіше одного разу на місяць.

2.15.   У разі залучення до чергування працівників після закінчення робочого дня, явка працівника як з нормованим, так і ненормованим робочим днем, переноситься в день чергування на пізніший час. Тривалість чергування або роботи разом з чергуванням не може перевищувати нормальної тривалості робочого дня.

2.16.  Чергування у вихідні, святкові та неробочі дні компенсуються наданням протягом наступних 10 календарних днів часу відпочинку (відгулу) тієї ж тривалості, що і чергування.

2.17.  Черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються ректором або уповноваженою особою за погодженням з профспілковим комітетом співробітників (профспілковим представником), і доводиться до відома всіх працівників. При складанні графіків береться до уваги графік освітнього процесу (виробничого процесу), особисті інтереси працівників та можливості їх відпочинку.

2.18.   Конкретний період надання щорічних відпусток узгоджується між працівником і ректором або уповноваженою особою в межах встановлених графіком відпусток.

2.19.  Поділ щорічної відпустки на частини будь-якої тривалості допускається на прохання працівника за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів.

2.20.  Невикористана частина щорічної відпустки має бути надана працівнику, як правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка.

2.21.  Забороняється ненадання щорічної відпустки повної тривалості протягом двох років підряд, а також ненадання щорічної відпустки працівникам молодше вісімнадцяти років, а також працівникам, які мають право на додаткову відпустку у зв'язку з шкідливими умовами праці.

2.22.  Науково-педагогічним працівникам забороняється:

— змінювати на власний розсуд розклад занять і графік роботи;

— подовжувати або скорочувати тривалість занять і перерв між ними;

— передоручати виконання трудових обов'язків.

2.23. Залучення працівників до роботи, не передбаченої трудовим договором, а здобувачів вищої освіти — до роботи, не пов'язаної з освітнім процесом, може здійснюватися лише за їхньою згодою або у випадках, передбачених чинним законодавством.

3.       ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

3.1. Організація освітнього процесу здійснюється відповідно до положення про організацію освітнього процесу - http://kpi.ua/regulations.

4.       ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ

4.1.    Працівники НТУУ «КПІ» приймаються на роботу за трудовими договорами, контрактами, в т.ч. на підставі конкурсного відбору та відповідно до чинного законодавства.

4.2.    При прийнятті на роботу роботодавець зобов'язаний зажадати від особи, що працевлаштову ється:

— подання трудової книжки, оформленої у встановленому порядку,

— пред'явлення паспорта,

—     подання військового квитка або тимчасового посвідчення для військовозобов'язаних осіб або посвідчення про приписку до призовних дільниць для осіб допризовного віку;

—  подання документу про освіту чи професійну підготовку (диплом, атестат, посвідчення) для осіб, які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань (копії цих документів завіряються відділом кадрів та архівної справи і залишаються в особовій справі працівника);

— у випадках, передбачених чинним законодавством, довідку про стан здоров'я;

4.3.    Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом ректора, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

4.4.    Прийняття на роботу (навчання) військовозобов'язаних та призовників здійснюється тільки після взяття їх на військовий облік у військових комісаріатах.

4.5.    При укладанні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну, расову, релігійну та національну приналежність, походження та документи, подання яких не передбачено чинним законодавством.

4.6.     Посади науково-педагогічних працівників заміщуються відповідно до чинного законодавства.

4.7.    Працівники НТУУ «КПІ» можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства.

4.8.    Прийняття на роботу оформлюється наказом ректора НТУУ «КПІ» та доводиться до відома працівника.

4.9.    Ведення трудових книжок здійснюється згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженої спільним наказом Мінпраці, Мінюсту і Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року N 58.

4.10.   Трудові книжки осіб, які працюють за сумісництвом, ведуться за основним місцем роботи.

4.11.   Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням працівника за місцем основної роботи.

4.12.  Працівникам, що стають до роботи вперше, трудова книжка оформляється не пізніше п'яти днів після прийняття на роботу.

4.13.   Трудова книжка на осіб, які працюють на умовах погодинної оплати праці, ведеться за умови, якщо ця робота є основною.

4.14.  Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності в НТУУ «КПІ».

4.15.   Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на ректора або уповноважену особу.

4.16.  Під час прийняття або переводу працівника в установленому порядку на іншу роботу, ректор або уповноважена особа зобов'язані:

— роз'яснити працівникові його права і обов'язки та проінформувати під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;

—  ознайомити працівника зі Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку, Колективним договором, Антикорупційною програмою, Кодексом честі НТУУ «КПІ» та Положенням про об'єкти права інтелектуальної власності, що створені в НТУУ «КПІ»;

—  визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

—  проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та пожежної безпеки.

4.17.   Припинення трудового договору здійснюється на підставах, передбачених чинним законодавством та умовами контракту.

4.18.  Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця допускається у випадках, передбачених чинним законодавством та умовами контракту.

4.19.  Науково-педагогічних працівників може бути звільнено у зв'язку зі скороченням чисельності або штату працівників, як правило, тільки після закінчення навчального року.

4.20.   Припинення трудового договору оформлюється наказом ректора.

4.21.   При звільненні працівник повинен належним чином оформити та здати обхідний листок у Відділ кадрів та архівної справи.

4.22.  Ректор або уповноважена особа зобов'язані в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок відповідно до чинного законодавства.

4.23.  Днем звільнення вважається останній день роботи.

5.       ОСНОВНІ ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ

5.1.     Працівники НТУУ «КПІ» мають право:

5.1.1.  На відпочинок, на здорові і безпечні умови праці, на об'єднання в професійні спілки та на вирішення колективних трудових конфліктів (спорів) у встановленому законом порядку, на участь в управлінні НТУУ «КПІ», на соціальне та пенсійне забезпечення в установленому чинним законодавством порядку, на право звернення до суду для вирішення трудових спорів незалежно від характеру виконуваної роботи або займаної посади та інші права, встановлені чинним законодавством та Статутом НТУУ «КПІ».

5.1.2.  Обирати та бути обраним до вищого органу громадського самоврядування, Вченої ради НТУУ «КПІ», факультету/інституту.

5.2.    Науково-педагогічні працівники також мають право:

5.2.1.  На академічну свободу, що реалізується в інтересах особи, суспільства та людства загалом.

5.2.2.  На академічну мобільність для провадження професійної діяльності.

5.2.3.  На захист професійної честі та гідності.

5.2.4.  Обирати методи та засоби навчання, що забезпечують високу якість навчального процесу.

5.2.5. На забезпечення створення відповідних умов праці, підвищення свого професійного рівня, організацію відпочинку та побуту, встановлених чинним законодавством, нормативними актами НТУУ «КПІ», умовами індивідуального трудового договору та колективного договору.

5.2.6.  Безоплатно користуватися бібліотечними, інформаційними ресурсами, послугами навчальних, наукових, спортивних, культурно-освітніх підрозділів НТУУ «КПІ» в порядку та на умовах, визначених НТУУ «КПІ».

5.2.7. На захист права інтелектуальної власності.

5.2.8.  На підвищення кваліфікації та стажування не рідше одного разу на п'ять років.

5.2.9.  На іменні та інші стипендії, а також премії, що встановлюються державою, юридичними та фізичними особами.

5.3.    Наукові працівники також мають право:

5.3.1. Прийняти вмотивоване рішення про відмову від участі в науковій (науково-технічній) діяльності, результати якої можуть порушити права самого наукового

працівника або іншої людини, суспільства, завдати шкоди навколишньому природному середовищу або порушити етичні норми наукового співтовариства.

5.3.2. На матеріальну підтримку виконуваних досліджень за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел фінансування відповідно до законодавства України.

5.3.3. На об'єктивну оцінку своєї діяльності та отримання матеріальної винагороди відповідно до кваліфікації, наукових результатів, якості та складності виконуваної роботи, а також на одержання доходу чи іншої винагороди від реалізації наукового або науково-технічного (прикладного) результату своєї діяльності.

5.3.4.  Провадити науково-педагогічну діяльність, надавати консультативну допомогу, а також бути експертом відповідно до законодавства України.

5.3.5. Підвищувати свою кваліфікацію.

6.        ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ НТУУ «КПІ»

6.1.    Працівники НТУУ «КПІ» зобов'язані:

6.1.1. Дотримуватися законодавства України, Статуту НТУУ «КПІ», Кодексу честі НТУУ «КПІ», цих Правил та інших нормативних документів НТУУ «КПІ».

6.1.2. Дотримуватись Антикорупційної програми НТУУ «КПІ», та вживати заходів для запобігання корупції.

6.1.3. Дотримуватися дисципліни праці (вчасно приходи на роботу, дотримуватися вставленої тривалості робочого часу, використовувати робочий час для виконання трудових обов'язків тощо).

6.1.4. Виконувати роботу, передбачену трудовим договором (контрактом) відповідно до посадових інструкцій, положень, затверджених в установленому порядку, Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників, тарифно-кваліфікаційними довідниками робіт і професій.

6.1.5. Підвищувати продуктивність праці, покращувати якість роботи, працювати сумлінно, дотримуватися трудової дисципліни, використовувати робочий час для ефективної праці, своєчасно та точно виконувати накази (розпорядження) керівництва НТУУ «КПІ» та безпосереднього керівника структурного підрозділу.

6.1.6. Виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та гігієни, пожежної безпеки, які передбачені відповідними правилами та інструкціями.

6.1.7. Тримати своє робоче місце, устаткування, обладнання та інвентар у належному стані.

6.1.8. Дбайливо ставитися до майна НТУУ «КПІ», економно та раціонально витрачати енергоресурси та прищеплювати здобувачам вищої освіти повагу до державного майна.

6.1.9.  Вживати заходів для негайного усунення обставин, які перешкоджають виконанню посадових обов'язків. У разі неможливості усунути ці обставини

своїми силами, негайно доводити інформацію про відповідні обставини до відома керівника.

6.1.10. Вживати всіх необхідних заходів для підтримання авторитету НТУУ «КПІ» та захисту його ділової репутації.

6.1.11. Дотримуватися Кодексу честі НТУУ «КПІ» та норм етики, моралі, поважати честь і гідність членів трудового колективу та здобувачів вищої освіти, прищеплювати їм любов до України, виховувати їх у дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України та державних символів України.

6.1.12. Уникати протиправних та аморальних вчинків, бути дисциплінованим і охайним, дотримуватися правил поведінки та підтримувати культуру мовлення.

6.1.13. Дбати про честь і гідність працівників та здобувачів вищої освіти, а також утримуватися від дій, що посягають на законні права та інтереси НТУУ «КПІ».

6.1.14. Пропагувати серед здобувачів вищої освіти здоровий спосіб життя.

6.2. Науково-педагогічні працівники також зобов'язані:

6.2.1.  Забезпечувати викладання навчальних дисциплін відповідної освітньої програми, провадити наукову діяльність на високому науково-теоретичному і методичному рівнях.

6.2.2. Підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, наукову кваліфікацію.

6.2.3.  Розвивати у здобувачів вищої освіти самостійність, ініціативу, творчі здібності.

6.2.4. Дотримуватися норм педагогічної етики.

6.3. Наукові працівники також зобов'язані:

6.3.1.  Проводити наукові дослідження та (або) науково-технічні (експериментальні) розробки відповідно до укладених договорів (контрактів).

6.3.2. Представляти результати наукової і науково-технічної діяльності у вигляді наукових доповідей, публікацій тощо.

6.3.3. Проходити в установленому порядку атестацію на відповідність займаній посаді.

6.3.4. Постійно підвищувати свою кваліфікацію.

6.3.5. Додержуватися етичних норм наукового співтовариства.

7. ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ НТУУ «КПІ»

7.1. НТУУ «КПІ» зобов'язаний:

7.1.1. Забезпечити необхідні організаційні та економічні умови для здійснення освітнього процесу на рівні стандартів освіти для ефективної роботи науково-педагогічних та інших працівників НТУУ «КПІ» відповідно до їхньої спеціальності чи кваліфікації.

7.1.2.  Визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами.

7.1.3.  Удосконалювати освітній процес, впроваджувати в практику кращий досвід роботи, пропозиції науково-педагогічних та інших працівників, спрямовані на поліпшення роботи НТУУ «КПІ».

7.1.4. Виплачувати заробітну плату працівникам у встановлені строки.

7.1.5. Надавати відпустки працівникам НТУУ «КПІ» відповідно до чинного законодавства та графіку відпусток.

7.1.6. Забезпечувати техніку безпеки, виробничу санітарію та гігієну, пожежну безпеку, належне технічне обладнання всіх робочих місць, створення здорових та безпечних умов праці, необхідних для виконання працівниками трудових обов'язків.

7.1.7. Додержуватись умов чинного законодавства, колективного договору, Статуту НТУУ «КПІ» та цих Правил.

7.1.8.   Вдосконалювати систему управління, договірну та трудову дисципліну.

7.1.9.   Забезпечувати умови для харчування здобувачів вищої освіти та працівників НТУУ «КПІ».

7.1.10. Забезпечувати охорону матеріальної бази НТУУ «КПІ», порядку на території НТУУ «КПІ».

8.    ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ МАЮТЬ ПРАВО НА:

8.1.    Вільний вибір форми навчання.

8.2.    Безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту.

8.3.    Трудову діяльність у позанавчальний час.

8.4.    Додаткову оплачувану відпустку у зв'язку з навчанням за основним місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені чинним законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням.

8.5.    Безоплатне користування бібліотеками, інформаційними фондами, навчальною, науковою та спортивною базами НТУУ «КПІ» в порядку та на умовах визначених НТУУ «КПІ».

8.6.    Безоплатне забезпечення інформацією для навчання у доступних форматах з використанням технологій, що враховують обмеження життєдіяльності, зумовлені станом здоров'я (для осіб з особливими освітніми потребами).

8.7.    Користування виробничою, культурно-освітньою, побутовою, оздоровчою базами НТУУ «КПІ» у порядку, передбаченому статутом НТУУ «КПІ» та чинним законодавством.

8.8.    Забезпечення гуртожитком на строк навчання у порядку, встановленому чинним законодавством.

8.9.    Участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах тощо для представлення своїх робіт для публікації.

8.10.   Участь у заходах з освітньої, наукової, науково-дослідної, спортивної, мистецької, громадської діяльності, що проводяться в Україні та за кордоном, у встановленому чинним законодавством порядку.

8.11.   Участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчального процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення.

8.12.   Участь у громадських об'єднаннях.

8.13.   Участь у діяльності органів громадського самоврядування НТУУ «КПІ», інститутів, факультетів, відділень, вченої ради НТУУ «КПІ», органів студентського самоврядування.

8.14.   Вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та робочим навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти. При цьому здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за погодженням з керівником відповідного факультету чи підрозділу.

8.15.    Навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох вищих навчальних закладах, за умови отримання тільки однієї вищої освіти за кожним ступенем за кошти державного (місцевого) бюджету.

8.16.    Академічну мобільність, у тому числі міжнародну.

8.17.    Отримання соціальної допомоги у випадках, встановлених чинним законодавством.

8.18.    Зарахування до страхового стажу відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" періодів навчання на денній формі навчання у вищих навчальних закладах, аспірантурі, докторантурі, клінічній ординатурі, інтернатурі, резидентурі, за умови добровільної сплати страхових внесків.

8.19.   Академічну відпустку або перерву в навчанні із збереженням окремих прав здобувача вищої освіти, а також на поновлення навчання у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

8.20.    Участь у формуванні індивідуального навчального плану.

8.21.    Моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні, науково-дослідній і громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення тощо.

8.22.    Захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психологічного насильства.

8.23.    Безоплатне проходження практики на підприємствах, в установах, закладах та організаціях, а також на оплату праці під час виконання виробничих функцій згідно з чинним законодавством.

8.24.   Канікулярну відпустку тривалістю не менш як вісім календарних тижнів на навчальний рік.

8.25.   Отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

8.26.   Оскарження дій органів управління НТУУ «КПІ» та їх посадових осіб, педагогічних і науково-педагогічних працівників.

8.27. Спеціальний навчально-реабілітаційний супровід та вільний доступ до інфраструктури НТУУ «КПІ» відповідно до медико-соціальних показань за наявності обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров'я.

9.       ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ НТУУ «КПІ» ЗОБОВ'ЯЗАНІ:

9.1.     Дотримуватися Статуту НТУУ «КПІ», Положення про організацію освітнього процесу, Правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках та цих Правилах тощо.

9.2.     Систематично та глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками із спеціальності, сумлінно працювати над підвищенням свого освітнього, наукового та загальнокультурного рівня.

9.3.     Виконувати вимоги навчального плану в терміни, визначені графіком освітнього процесу.

9.4.    Відвідувати навчальні заняття та контрольні заходи передбачені графіком освітнього процесу.

9.5.     Інформувати деканат про неможливість через поважні причини відвідувати заняття, складати (перескладати) іспити, заліки, контрольні роботи тощо. При нез'явленні на заняття або контрольні заходи через поважні причини здобувач вищої освіти повинен протягом 3-х днів після виходу подати підтверджуючі документи, оформлені належним чином.

9.6.     Виходити з навчального приміщення в разі аргументованої вимоги викладача, якщо поведінка здобувача вищої освіти заважає проведенню навчального заняття.

9.7.    Дбайливо та охайно ставитись до майна НТУУ «КПІ» (приміщень, меблів, обладнання, інвентарю, навчальних посібників, книжок, приладів та ін.).

9.8.    Виконувати накази та розпорядження ректора, проректорів, деканів, керівників структурних підрозділів, кураторів та інших відповідальних осіб.

10.      ВИКОРИСТАННЯ ОБ'ЄКТІВ І ПІДТРИМАННЯ ПОРЯДКУ НА ТЕРИТОРІЇ НТУУ «КПІ»

10.1.  Приміщення та територія НТУУ «КПІ» використовуються відповідно до їх функціонального призначення. Відповідальність за використання приміщень і території Університету відповідно до функціонального призначення покладено на керівників структурних підрозділів відповідно до наказів ректора.

10.2.  Адміністрація забезпечує підготовку об'єктів Університету до експлуатації, їх належну експлуатацію, охорону об'єктів, території, майна, а також підтримання порядку на території та в приміщеннях НТУУ «КПІ».

11.     ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ В ПРИМІЩЕННЯХ І НА ТЕРИТОРІЇ НТУУ «КПІ»

11.1. Під час перебування в приміщеннях і на території НТУУ «КПІ» здобувачі вищої освіти, працівники НТУУ «КПІ» та сторонні особи (орендарі та відвідувачі тощо) повинні дотримуватися таких правил поведінки:

11.1.1.Дотримуватися етики ділового спілкування, культури висловлювань, не допускати вживання експресивних та/або непристойних виразів та жестів, ненормативної лексики, ведення розмови на підвищених тонах тощо.

11.1.2. Дотримуватися санітарно-гігієнічних правил і норм.

11.1.3.   Виявляти пошану до особистої гідності людини, її національних і релігійних переконань та доброго імені НТУУ «КПІ», виявляти взаємну доброзичливість, вимогливість і повагу до людей, їх культурних, національних, духовних та історичних цінностей.

11.1.4.    Не користуватися особистими електронними приладами (плеєром, мобільним телефоном, планшетом тощо), що перешкоджають проведенню навчального заняття (надання освітньої інформації та її засвоєння здобувачами вищої освіти) та контрольних заходів.

11.1.5.  Знімати головний убір, крім жіночих капелюшків, у приміщеннях НТУУ «КПІ» (за винятком випадків медичних показань та релігійних переконань).

11.1.6.   Здійснювати розміщення інформаційних матеріалів (реклама, листівки тощо) в приміщеннях та на території НТУУ «КПІ» тільки за дозволом відповідальної особи.

11.1.7. Проводити в приміщеннях та на території НТУУ «КПІ» масові зібрання та мітинги, заходи розважального характеру лише з дозволу відповідальної особи.

11.1.8. Приходити до НТУУ «КПІ» своєчасно, щоб на початку заняття або роботи бути готовими до роботи або навчання.

11.1.9.   З метою створення в університеті науково-ділової атмосфери під час освітнього процесу, дотримання санітарно-гігієнічних норм, виховання естетичного смаку та культури одягу працівникам та здобувачам вищої освіти рекомендовано дотримуватися правил ділового спілкування та ділового дрес-коду, а саме: носити чистий, свіжий та випрасуваний одяг, що відповідає загальноприйнятим в суспільстві нормам ділового стилю

11.1.10. Дбати про честь та авторитет НТУУ «КПІ», не допускати протиправних та аморальних вчинків, поводитися гідно в стінах НТУУ «КПІ» та в інших громадських місцях.

11.1.11.   Вільно пересуватися по території НТУУ «КПІ», окрім тих місць, де заборонено перебувати в цілях безпеки.

11.2. В НТУУ «КПІ» ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

11.2.1. Проводити будь-яку політичну агітацію та закликати до порушення закону чи правопорядку.

11.2.2. Застосовувати фізичне насилля, психологічний тиск, наносити тілесні ушкодження. Залякування і знущання є неприпустимими формами поведінки.

11.2.3. Приносити та/або розпивати алкогольні, спиртовмісні напої (окрім лікарських засобів), перебувати у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння, приносити, вживати та розповсюджувати наркотичні засоби, психотропні речовини, а також курильні суміші, вчиняти інші дії, за які чинним законодавством передбачена адміністративна та/або інша юридична відповідальність.

11.2.4. Курити в приміщеннях та на території НТУУ «КПІ», в тому числі кальян, електронні сигарети тощо.

11.2.5. Приносити вибухові, легкозаймисті та токсичні речовини, вогнепальну, пневматичну, газову і холодну зброю, а також інші речі, які є небезпечними для оточуючих.

11.2.6. Грати в азартні ігри.

11.2.7. Переміщувати меблі, обладнання, інші матеріальні цінності, виносити інвентар з лабораторій, навчальних та інших приміщень без дозволу керівництва НТУУ «КПІ»

11.2.8. Псувати майно НТУУ «КПІ» або використовувати його не за призначенням.

11.2.9. Наносити на стіни, столи та/або інші місця в приміщеннях та на території будь-які написи та/або малюнки без дозволу відповідальної особи.

11.2.10. Пересуватися в приміщеннях НТУУ «КПІ» на скутерах, велосипедах, роликових ковзанах, дошках та/або подібних засобах.

11.2.11. Загороджувати проходи, створювати перешкоди для руху.

11.2.12. Кричати, шуміти, грати на музичних інструментах, користуватися звуковідтворювальною апаратурою з порушенням тиші та створенням перешкод здійсненню освітнього процесу.

12. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ ТА НАВЧАННІ

12.1.  За зразкове виконання працівниками своїх обов'язків, тривалу і бездоганну роботу, новаторство в праці та за інші досягнення в роботі можуть застосовуватись такі заохочення:

 • подяка;
 • нагородження грамотою;
 • преміювання.

12.2.   За досягнення високих результатів у професійній діяльності працівники можуть представлятися до нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення державними преміями, знаками, грамотами, іншими видами морального і матеріального заохочення.

12.3.  Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов'язки, надаються в першу чергу переваги і соціальні пільги, а також перевага при просуванні по роботі.

12.4.  За досягнення високих результатів у навчанні, науково-дослідній роботі, спорті або активну участь у громадському житті НТУУ «КПІ» до здобувачів вищої освіти в НТУУ «КПІ» можуть застосовуватися такі заохочення:

 • подяка;
 • преміювання;
 • нагородження грамотою;
 • нагородження цінним подарунком;
 • присудження іменної стипендії;
 • надання пільгових путівок на відпочинок.

12.5. У Колективному договорі можуть бути передбачені й інші види заохочень до працівників та здобувачів вищої освіти.

12.6.   Заохочення оголошуються наказом Ректора та доводяться до відома колективу НТУУ «КПІ» або відповідного підрозділу НТУУ «КПІ» із занесенням до трудової книжки працівника чи особової справи здобувача вищої освіти.

13. СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

13.1.  За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один з таких заходів стягнення:

 • догана;
 • звільнення.

13.2. Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване відповідно до ст. 40, ст. 41 Кодексу законів про працю України.

13.3. Дисциплінарні стягнення застосовує ректор.

13.4.  Працівники, обрані до складу профспілкових органів і не звільнені від виробничої діяльності, не можуть бути піддані дисциплінарному стягненню без попередньої згоди органу, членами якого вини є; керівники профспілкових органів у підрозділах НТУУ «КПІ» - без попередньої згоди відповідного профспілкового органу НТУУ «КПІ». До застосування дисциплінарного стягнення ректор або уповноважена особа повинні зажадати від порушника трудової дисципліни письмових пояснень. У випадку відмови працівника надати письмові пояснення складається відповідний акт.

13.5.   Дисциплінарні стягнення застосовуються ректором безпосередньо після виявлення проступку, але не пізніше одного місяця від дня його виявлення, не враховуючи часу звільнення працівника від роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.

13.6.  Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

13.7.    За кожне порушення трудової дисципліни накладається лише одне дисциплінарне стягнення.

13.8.  Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) ректора і повідомляється працівникові під розписку протягом 3 днів.

13.9.    Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

13.10.  Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

13.11.  Ректор має право замість накладення дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу або його органу.

13.12.    За порушення цих Правил до здобувачів вищої освіти можуть застосовуватися заходи громадського впливу - зауваження про недопустимість порушення цих Правил або один із заходів стягнення:

 • догана;
 • відрахування.

13.13. При виборі заходу стягнення враховуються тяжкість проступку, причини та обставини, за яких його було вчинено, попередня поведінка порушника, його психофізичний та емоційний стан на час вчинення проступку та інші істотні обставини.

13.14.  Здобувачі вищої освіти можуть бути відраховані відповідно до чинного законодавства - за погодженням з органами студентського самоврядування та профспілкового комітету студентів, якщо вони є членом профспілки.

13.15.   Відрахування здобувача вищої освіти здійснюється наказом ректора. Відомості про відрахування заносяться до особової справи здобувача вищої освіти.

13.16.   До застосування дисциплінарного стягнення ректор або уповноважена особа повинен зажадати від порушника письмові пояснення. У випадку відмови порушника надати письмові пояснення складається відповідний акт.

13.17.    Дисциплінарні стягнення застосовує ректор за поданням керівника структурного підрозділу безпосередньо після виявлення порушення, але не пізніше одного місяця від дня його виявлення, не враховуючи часу хвороби порушника або його перебування на канікулах. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше ніж через шість місяців від дня вчинення порушення.

13.18.  Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) ректора і доводиться порушнику під розписку. Відомості про дисциплінарне стягнення заносяться до особової справи здобувача вищої освіти.

13.19.  Якщо упродовж року від дня застосування дисциплінарного стягнення до здобувача вищої освіти не буде застосовано нове дисциплінарне стягнення,- він вважається таким, що не має дисциплінарного стягнення.

13.20. Якщо здобувач вищої освіти не допустив нового порушення дисципліни та сумлінно виконує свої обов'язки, стягнення може бути зняте до закінчення одного року.

13.21.  Протягом терміну дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до здобувача вищої освіти не застосовуються.

13.22.  Ректор має право замість накладення дисциплінарного стягнення передати питання про порушення дисципліни на розгляд органів студентського самоврядування та профспілкового комітету студентів, якщо порушник є членом профспілки.

Причіплений файлРозмір
PDF icon Правила внутрішнього розпорядку [uk | admin-rule.pdf]1.74 МБ
x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій