Ви є тут

Факультету менеджменту та маркетингу – 25!


Колектив КПІ: Члени вченої ради ФММ

Цієї весни виповнилося 25 років від заснування факультету менеджменту та маркетингу в КПІ ім. Ігоря Сікорського. Але його історія бере початок задовго до офіційної дати, а саме – з 14 лютого 1937 р., коли в Київському політехнічному було засновано кафедру організації виробництва та економіки промисловості.

Етапи становлення

У рамках кафедри викладалися короткі курси економічних та організаційних дисциплін майбутнім інженерам, які мали розумітися на економічних питаннях, оскільки після закінчення інституту керували роботою промислових підрозділів та великих підприємств. Цей період, що тривав до 1950 р., можна умовно назвати першим етапом існування економічної підготовки в КПІ. Другий етап (1950–1970 рр.) є визначальним, оскільки у цей час почала активно розвиватися наукова та методична діяльність завдяки молодим енергійним викладачам, які раніше обіймали керівні посади на виробництві. Протягом третього етапу (1970–1992 рр.) збільшилась чисельність та підвищився рівень кваліфікації викладачів кафедри, покращилась наскрізна економічно-організаційна підготовка майбутніх інженерів, розвивалися міжгалузеві та міжнародні зв'язки, покращилась організація економічної освіти керівних кадрів промисловості Києва та області, видавалися підручники, монографії, навчальні посібники. Наступний, четвертий, етап розвитку економічної підготовки розпочався в 1992 р. і триває донині. Він знаменує собою створення повноцінного факультету менеджменту та маркетингу на базі трьох профілюючих кафедр – менеджменту, промислового маркетингу, математичного моделювання економічних систем, а також кафедр, які обслуговували інженерні факультети КПІ: економіки та організації машинобудівного виробництва, економіки та організації радіоелектронного виробництва, економіки та організації промислових технологій і енергетики.

Очільники факультету

Першим деканом факультету менеджменту та маркетингу (1992 –2002 рр.) був Віктор Дмитрович Нємцов (1937 р. народження) – к.х.н., професор,  заслужений діяч освіти України, завідувач кафедри менеджменту. З 2002  по 2007 рік деканом факультету менеджменту та маркетингу був професор, д.е.н., завідувач кафедри міжнародної економіки з 1998 по 2009 рр. – Василь Гнатович Герасимчук.

З 2007 р. факультет менеджменту та маркетингу очолює доктор технічних наук, професор, з 2009 по 2015 рр. завідувач кафедри міжнародної економіки, а з 2015 року науковий керівник цієї ж кафедри –  Олег Анатолійович Гавриш. Під його керівництвом факультет продовжив своє організаційне становлення та вийшов на новий рівень наукових здобутків і професійних досягнень. 

Склад факультету та тенденції

До складу факультету входить шість кафедр: менеджменту, промислового маркетингу, математичного моделювання економічних систем, економіки та підприємництва, міжнародної економіки, теоретичної та прикладної економіки, а також науково-дослідна лабораторія менеджменту. Кафедри здійснюють підготовку за такими спеціалізаціями: "Промисловий маркетинг", "Бізнес-аналітика", "Міжнародна економіка", "Менеджмент і бізнес-адміністрування", "Менеджмент міжнародних проектів", "Менеджмент інновацій", "Економіка підприємства", "Управління персоналом та економіка праці".

Враховуючи тенденції розвитку суспільства, на факультеті впроваджуються нові перспективні спеціалізації. Так, на кафедрі менеджменту започатковано спеціалізацію "Логістика". А кафедра промислового маркетингу пройшла ліцензування спеціалізації "Бізнес-аналітика", яка по суті знаходиться на перетині наук: з одного боку – економіки і маркетингу, з другого – математики і статистики. В умовах інформаційного суспільства таке поєднання є вкрай важливим для фахівців, здатних глибоко вивчати ринкові тенденції, розробляти короткострокові і  довгострокові прогнози, передбачати майбутні тенденції в економіці та діяльності окремих підприємств, розробляти інструменти з управління ними.

Досягнення

За 25 років існування ФММ його студенти ставали переможцями Всеукраїнського бізнес-чемпіонату серед економічних ВНЗ, неодноразовими переможцями у змаганнях міжнародних компаній (L'Oreal Україна, Nestle тощо), у міжнародних і всеукраїнських конкурсах наукових робіт студентів (МОН України, Українська асоціація маркетингу, "Всеукраїнський конкурс Завтра. UA", "Інтелект молодих – на службу столиці", Український союз промисловців і підприємців України тощо), а також предметних міжнародних і всеукраїнських олімпіад. Молоді науковці факультету регулярно виграють міжнародні гранти, є стипендіатами Президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України.

На базі факультету функціонують наукові центри "Укртелекому" та економічного факультету КНУ ім. Т.Шевченка, спільний навчальний центр ТОВ "Самсунг електронікс Україна компані". Заслуги факультету були відзначені численними нагородами на державному та міжнародному рівнях. Кафедри ФММ удостоїлися дипломів І, ІІ і ІІІ ступенів всеукраїнських, всеросійських і міжнародних конкурсів студентських наукових робіт, олімпіад і науково-практичних конференцій; почесних грамот, сертифікатів учасників, подяк і свідоцтв.

Під керівництвом декана ФММ проф. О.А.Гавриша відбувається активний розвиток наукової, навчально-виховної, навчально-методичної роботи та міжнародної діяльності факультету. На базі ФММ з 2008 року функціонує спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора (кандидата) економічних наук. Важливим досягненням керівництва факультету є якісний склад викладачів ФММ (на сьогодні більше 80% науково-педагогічних працівників мають науковий ступінь кандидата та доктора наук), серед них багато випускників наукових шкіл КПІ. За час існування факультету підготовлено більш ніж 57 підручників, 201 навчальний посібник, 113 конспектів лекцій, 597 методичних вказівок та  23 дистанційних курси. Про високий науково-методичний рівень свідчить той факт, що 10 викладачів факультету стали переможцями конкурсу в номінації "Викладач-дослідник", 31 викладач став переможцем у номінації "Молодий викладач-дослідник" та один – переможцем у номінації "Лідер з наукових досягнень студентів". На факультеті діє докторантура й аспірантура, що дає можливість готувати для потреб факультету висококласні наукові кадри економістів-науковців за третім освітньо-науковим рівнем (PhD).

Важливим досягненням керівництва ФММ є щорічне видання фахового збірника "Економічний вісник НТУУ "КПІ", що входить до наукометричних баз даних, збірника наукових праць "Сучасні проблеми економіки і підприємництва" та наукового збірника для молодих учених "Актуальні проблеми економіки і управління". З одного боку, це дає можливість на базі напрацювань досвідчених учених та молодих науковців сконцентрувати в КПІ ім. Ігоря Сікорського потужний інтелектуальний ресурс. З іншого – зробити цей ресурс відкритим для світової наукової спільноти. За свою двадцятип'ятирічну історію факультетом менеджменту та маркетингу виконано 3 міжнародні, 18 держбюджентних, 12 госпдоговірних та 44 ініціативні науково-дослідні роботи, опубліковано 114 монографій та більш ніж 3850 наукових статей, отримано близько 100 патентів України.

Підтвердженням високого наукового рівня працівників факультету є те, що факультет (кафедри промислового маркетингу та міжнародної економіки) першим в КПІ ім. Ігоря Сікорського почав співпрацю з Європейським Союзом за 7-ою Рамковою програмою ЄС. Сьогодні ФММ разом з ІТС виконує проект у межах програми "Горизонт 2020".

ФММ на постійній основі проводить міжнародні та всеукраїнські науково-практичні конференції, всеукраїнські кейс-змагання, наукові всеукраїнські та міжнародні семінари, зокрема в межах організації European Students of Industrial Engineering and Management, також на його базі активно працює НТСА факультету.

Напрями розвитку

Стратегічним напрямом розвитку факультету менеджменту та маркетингу слід вважати велику кількість договірних контактів, у т. ч. і міжнародних. Це дозволяє обмінюватися досвідом та досягати спільних наукових результатів. Так, ФММ на базі кафедри промислового маркетингу забезпечуватиме підтримку університетської команди популярного міжнародного освітньо-інженерного проекту "Формула Студент".

У результаті активної міжнародної діяльності ФММ були підписані угоди про співробітництво з університетами 26 країн світу, зокрема Франції, Росії, Македонії, Болгарії, Латвії, Литви, Естонії, Білорусі, Німеччини, Словаччини, Польщі та інших. У рамках такої співпраці викладачі ФММ проходили стажування і підвищували кваліфікацію у США, Канаді, Польщі, Угорщині, Італії, Чехії, Німеччині, Ізраїлі, Франції тощо, читали лекції студентам США, Південної Кореї та інших країн світу. Це дозволяє зберігати і примножувати традиції, що існують в університеті, та залишатися відкритими до всього інноваційного, що дуже важливо для розбудови держави в умовах сьогодення і майбутнього.

Студенти і випускники

Головне завдання факультету менеджменту та маркетингу завжди полягало у підготовці конкурентоспроможних фахівців, адже випускники КПІ ім. Ігоря Сікорського високо цінуються в Україні та за її межами. Так, ФММ підготував дипломованих фахівців із більш ніж 100 країн світу, серед яких Азербайджан, Білорусь, В'єтнам, Гана, Грузія, Еквадор, Іран, Ірак, Казахстан, Канада, Кенія, Китайська Народна Республіка, Конго, Лівія, Молдова, Монголія, Німеччина, Перу, Польща, Росія, Таджикистан, Туреччина, Туркменістан, Узбекистан, Франція, Японія та інші.

Студенти ФММ вирізняються активністю, творчістю, відкритістю до інноваційних наукових проектів та прагненням до розвитку, вони беруть участь у багатьох міжнародних проектах, зокрема програмі обміну студентів Erasmus+ і українсько-французькому проекті "Два дипломи"; посідають призові місця в різноманітних конкурсах і олімпіадах на рівні університету, держави та міжнародному рівні. В умовах глобалізації, економічної інтеграції та європейського курсу України студенти ФММ, завдяки участі в подібних проектах, суттєво розширюють своє світосприйняття та практичні навички, що робить їх більш відкритими, креативними і готовими до створення нестандартних інновацій.

Сьогодні випускники ФММ працюють на керівних та професорсько-викладацьких посадах у провідних університетах України (зокрема КНУ ім. Т.Шевченка, НЕУ ім. В.Гетьмана, НаУКМА) та світу (університетах Швеції, Франції, Об'єднаних Арабських Еміратів, Росії тощо). Майже не існує сфер національної економіки, де б не працювали наші випускники. А ще США, Канада, Чилі, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Польща, Чехія, країни СНД – ось далеко не повний перелік країн, які оцінили високий кваліфікаційний рівень українців – вихованців ФММ. Горде звання КПІшника несуть випускники ФММ, що працюють чи працювали в Кабінеті Міністрів України, КМДА та ін. 

Навчатися на перспективу

Сучасним молодим людям, які виходять зі стін КПІ ім. Ігоря Сікорського, важливо чітко розуміти, в якому напрямі шукати інноваційні рішення, що стануть ефективними і принесуть прибутки, як самостійно користуватися набутим інтелектуальним ресурсом. Студентів технічного університету в рамках вивчення економічних дисциплін навчають новітніх підходів, методик та інструментів управління, що дають можливість передбачувати та управляти майбутнім на основі глибокого вивчення ринкових тенденцій минулого і сьогодення та екстраполювати їх у майбутнє. Наприклад, у реалізації глобального дослідження з метою розроблення Форсайту економіки України для середньострокового і довгострокового часових горизонтів, під науковим керівництвом ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського академіка НАН України М.З.Згуровського, фундаментальні дослідження виконали вчені саме ФММ.

Національний технічний університет України  "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського" є свого роду цілісним і самодостатнім "організмом", який ефективно функціонує і надає якісний інтелектуальний продукт для підготовки сучасних інженерів і економістів, використовуючи переважно власні ресурси. Випускники технічних спеціальностей, які прослухали відповідні економічні дисципліни, не потребуватимуть додаткового навчання на зовнішніх курсах, що стане суттєвою економією їх фінансових і часових ресурсів у майбутньому та забезпечить готовність до різних економічних і життєвих викликів. З метою формування інноваційного мислення, підприємницького духу та набуття практичних навичок щодо перспектив і можливостей комерціалізації науково-технічних розробок в умовах висококонкурентної ринкової економіки, до магістерських дисертацій студентів інженерних спеціальностей було введено розділ "Розроблення стартап-проекту", присвячений відбору ідей, створенню концепції продукту, визначенню перспектив ринкової реалізації проекту та розробленню маркетингової стратегії. Програма методичних рекомендацій до цього розділу була розроблена також викладачами ФММ, які оперативно відреагували на вимоги технічних й інженерних факультетів університету. На даний час розробляються нові економічні дисципліни й їх навчально-методичне забезпечення у межах нової спеціальності зварювального факультету "Якість, стандартизація та сертифікація" для підготовки магістрів.

До нових перемог

Цей стислий перелік досягнень ФММ за 25 років його існування продовжує поповнюватися новими здобутками і звершеннями. Але усі вони не були б можливими без щоденної батьківської турботи та уваги університету до факультету, без братерської допомоги та підтримки ФММ усіма інженерними факультетами. Тож хочемо привітати університет у цілому та ФММ зокрема з його двадцять п'ятим днем народження і побажати всім нам якомога більше студентів, плідної творчої співпраці та нескінченного майбутнього!

Н.В.Юдіна, К.В.Бажеріна, О.В.Зозульов

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій