Ви є тут

Новини сайту кафедри КАМГСЗ (ФЛ)

Підписатися на Новини сайту кафедри КАМГСЗ (ФЛ) потік
Адреса URL: http://kamgs3.kpi.ua
Оновлене: 4 години 10 хвилин тому

VI Всеукраїнська наукова конференція студентів, аспірантів та викладачів "Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства"

Вт, 03/04/2018 - 19:00
 СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ   19-20 квітня 2018 року в СумДУ   Відбудеться VI Всеукраїнська наукова конференція студентів, аспірантів та викладачів   «СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА»   Секції конференції:   Проблеми романо-германського мовознавства. Перекладацькі студії. Сучасні проблеми викладання української (російської) мови як іноземної. Іноземна мова як засіб професійного спілкування. Релігія і культура в житті суспільства. Соціальні комунікації. Громадська участь в управлінні громадою: виклики, стратегії, механізми (Проводиться в рамках проету «Активізація молоді та жінок в розвитку громадПолтавської та Сумської областей», який впроваджено Полтавським обласнимблагодійним фондом «Фонд розвитку громади “Ініціатива”» (м. Полтава) в партнерствіз громадською організацією «Інтелект Сумщини» (м. Суми) та Сумським державнимуніверситетом за фінансової підтримки USAID в межах програми «Долучайся!», якавиконується Pact). Сучасні загрози безпеці на національному та регіональному рівнях (Проводиться Центром досліджень регіональної безпеки Сумського державногоуніверситету у співпраці з Центром інформації та документації НАТО в Україні). Оргкомітет запрошує до співробітництва студентів, аспірантів та науковців, фахівців та організації, яких цікавлять зазначені тематики.   Заявку на участь у конференції (ПІБ, місце роботи / навчання, адреса для листування, телефон, e-mail, для студентів та аспірантів – відомості про наукового керівника: вчений ступінь та звання, місце роботи), а також тези виступу подавати на адресу Оргкомітету до 10 квітня 2018 р. Участь у конференції безкоштовна.   Електронний збірник матеріалів конференції буде надісланий на електронні адреси авторів протягом місяця після проведення конференції.   Тези можуть бути подані українською, російською, англійською мовами. Вимоги до оформлення тез: шрифт Times New Roman, формат А-5, кегль 11, міжрядковий інтервал 1; усі поля 1,5 см.; обсяг – повних 2–3 сторінки. Посилання на використану літературу наводити в тексті, наприклад, [1, 2]. Співавторів – не більше двох, список літератури (до 5-ти джерел) навести наприкінці тексту в порядку згадування.   Матеріали надсилати на електрону адресу conference.ifsk@gmail.com   Оргкомітет залишає за собою право відбору тез. Матеріали не рецензуються та не повертаються.   Адреса Оргкомітету: вул. Римського-Корсакова, 2, ауд. Г-712, факультет іноземної філології та соціальних комунікацій, Сумський державний університет, Суми, 40007, Україна.   Із додатковими запитаннями звертатися за тел. 095 537 50 57 (заступник декана з наукової роботи Олена Миколаївна Євтушенко).   Оргкомітет  

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції сходознавства».

Вт, 27/03/2018 - 19:00
 Шановні студенти, викладачі, науковці, аспіранти! Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» Кафедра східних мов   Інформує Вас, що 18-19 квітня 2018 на базі «Полтавського університету економіки і торгівлі» (м. Полтава вул. Коваля 3) буде проводитися Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції сходознавства». Планується робота за секціями:   Лінгвістичні дослідження східних мов (турецька, японська, арабська) Інноваційні технології у викладанні та методика викладання іноземних мов Самобутність східної культури Література країн Сходу Соціокультурні та міжкультурні проблеми  перекладу Політичне, громадянське та моральне виховання в Туреччині, Японії, арабсько-мовних країнах та Україні Інформація про участь   Учасникам необхідно до 10 квітня 2018 року (включно) в електронному вигляді надіслати відомості про автора/заявку на участь, текст доповідей (тез) на електронну адресу оргкомітету –  kalashnik.lena@gmail.com   Планується видання програми конференції та кафедрального збірника. Мови конференції: українська, англійська, китайська, російська. Розмір коштів на покриття витрат з публікації тез в кафедральному збірнику складає 30 грн.   Вимоги до оформлення тез   Мова публікації: українська, англійська, китайська, російська.  Загальний обсяг тез – 2-3 сторінки. Шрифт:  Times New Roman; кегль 12, інтервал – 1,0. Параметри сторінки: ліве поле – 3 см, праве – 1,5 см, верхнє та нижнє – 2 см. Абзацний відступ – 1 см (прохання! не створювати абзацний відступ за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску). Рукопис починається з індексу УДК у верхньому лівому кутку листа (Times New Roman 12 пт., не жирними). Перший рядок – назва тез (відцентрована, великими літерами, звичайний, жирний шрифт); другий рядок – прізвище та ініціали автора (звичайний, жирний шрифт, вирівняний по центру). Наступний рядок – навчальний заклад (місце навчання або роботи). Далі йде текст тез, вирівняний по ширині з відступом зліва 10 мм, сторінки не нумеруються; Перелік використаних літературних джерел слід наводити в кінці статті в порядку появи відповідних посилань під назвою "Література". В тексті посилання позначаються квадратними дужками із зазначенням порядкового номера джерела за списком та через кому – номер сторінки, наприклад: [5, c. 57-61]. Після списку використаної літератури тези повинні супроводжуватися короткими анотаціями трьома мовами (українська, російська, англійська). Анотація має містити: прізвище, ініціали автора, назву тез, цілі, завдання, об’єкт і предмет дослідження, використані методи дослідження, результати дослідження, ключові слова (до десяти окремих слів або словосполучень). Ключові слова не повинні повторювати назви статті. Алгоритм тези можна подати так: теза – обґрунтування – доказ – аргумент – результат – перспектива. Повний текст наукової праці необхідно сформувати в такому порядку: постановка проблеми; аналіз останніх досліджень і публікацій; формулювання мети наукової праці (постановка задачі); виклад основного матеріалу дослідження; висновки. РОБОТИ, ОФОРМЛЕНІ НЕ ЗА ВИМОГАМИ, ПРИЙМАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!   УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ТЕЗ:   Для опублікування тез до 1 квітня 2018 року на електрону пошту оргкомітету необхідно надіслати:   наукову працю, обов’язково оформлену відповідно до зазначених вище вимог; відомості про автора чи авторів із зазначенням прізвища, імені та по батькові (повністю); наукового ступеня та вченого звання; місця роботи або навчання й посади; адреси для листування та номера контактного телефону; e-mail. відскановану (сфотографовану) рецензію кандидата чи доктора наук із відповідної спеціальності (для осіб, які не мають наукового ступеню); відскановане підтвердження оплати коштів на покриття витрат з  публікації тез. Реквізити для оплати: Приват Банк р/р 5168742709575462;      П.І.Б. одержувача: Калашнік Олена Вікторівна, призначення платежу: поповнення рахунку Калашнік О.В. від ПІБ автора статті. Квитанцію про сплату надсилайте на ел. адресу kalashnik.lena@gmail.com.  Контакти Наталія Володимирівна Федічева Тел.: 050 800 2165 nvfedicheva@yahoo.com Олена Вікторівна Калашнік  Тел. :  099 511 1907 kalashnik.lena@gmail.com Кристина  Березан Тел. 066 177 9573 berezan.kristina@gmail.com

V Всеукраїнська заочна науково-практична конференція «Національний науковий простір: перспективи, інновації, технології».

Вт, 27/03/2018 - 19:00
 НАУКОВЕ ПАРТНЕРСТВО «ЦЕНТР НАУКОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ» WWW.SCIENCESTUDIO.COM.UA   Запрошуємо вас взяти участь у   V Всеукраїнській заочній науково-практичній конференції «НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ПРОСТІР: ПЕРСПЕКТИВИ, ІННОВАЦІЇ, ТЕХНОЛОГІЇ». Місце та час проведення конференції: м. Харків, 13-14 квітня 2018 р. прийом матеріалів - до 13квітня  2018 р. прийом оплат - до 14 квітня 2018 р. публікація та розсилка збірників авторам - до 14 травня  2018 р.   Колеги! У вкладинці до цього оголошення оновлені умови проходження іноземного онлайн стажування у місті Любляна (Словенія). Чекаємо на Вас!!!   Шановні колеги, якщо Ви не можете подати заявку згідно форми подачі, будь ласка, надсилайте заявку та публікацію на електронну адресу: mail.sciencestudio@gmail.com. Дякуємо.   Секції конференції   Біотехнологія та генетика Будівництво та архітектура Геодезія та землеустрій Економіка та підприємництво Електроніка та електротехніка Енергетика та енергозбереження Журналістика та інформація Інформатика та обчислювальна техніка Історія (історія України, археологія, етнологія, краєзнавство, всесвітня історія) Культура та мистецтво Машинобудування та матеріалообробка Медицина Менеджмент і адміністрування Металургія та матеріалознавство Міжнародні відносини Педагогіка Правознавство Природничі науки (хімія, біологія, геологія, географія, екологія) Системна інженерія (системи управління і автоматики) Системні науки та кібернетика Сільське господарство і лісництво Соціологія та психологія Сфера обслуговування Транспорт та логістика. Фізико-математичні науки Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини Філологія та лінгвістика Філософія і політологія Хімія Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, мова країн ЄС.   Умови участі:   1. Заповнити на сайті заявку на участь у конференції за формою та прикріпити доповідь, оформлену відповідно до висунутих вимог.   2. Якщо доповідь успішно прийнята та підтверджена до публікації, ми відправляємо вам лист з інформацією про прийняття доповіді до участі в конференції та реквізити для оплати організаційного внеску.   З метою компенсації редакційних, коректорських, видавничих і поштових витрат авторам необхідно сплатити організаційний внесок у розмірі:   Оргвнесок за участь в конференції та паперова версія збірника з публікацією до 5 стор. (включно) - 190.00 грн   Оргвнесок за участь у конференції  та електронна версія збірника з публікацією до 5 стор. (включно) - 190.00 грн.   Оргвнесок за участь в конференції та паперова і електронна версії збірника з публікацією до 5 стор. (включно) - 240.00 грн.   Перевищення обсягу публікації, вартість кожної наступної сторінки (за сторінку) - 35.00 грн   Отримання додаткових примірників збірників (за екземпляр) - 90.00 грн   Отримання сертифікату учасника конференції - 30.00 грн   Постійна знижка студентам та молодим вченим - 10% від суми оргвнеску   Загальний обсяг однієї публікації, включений в організаційний внесок – текст доповіді до 5 сторінок, в т.ч. література. Кількість публікацій від одного автора не обмежується. Збірники матеріалів розсилаються авторам рекомендованими листами («Укрпошта») на поштову адресу, вказану у заявці, протягом одного місяця після проведення конференції. В разі обрання експрес-доставки «Нова Пошта» (платником послуг перевезення є отримувач доставки) збірник буде доставлено службою експрес-доставки на обране отримувачем відділення. На одного автора надсилається один авторський примірник збірника матеріалів на адресу першого автора, який вказаний у відомостях про авторів (заявці).   3. Відправити скан-копію (якісну цифрову фотокартку) квитанції про сплату організаційного внеску за адресою: mail.sciencestudio@gmail.com   Назви надісланих документів повинні відповідати прізвищу автора публікації, наприклад,«Азаков_Текст» тощо.   Примітка:   якщо після надсилання повного пакету документів вам не відповіли протягом 3 робочих днів, будь ласка, заповніть форму повторно, редакція електронною поштою повідомить вас про отримання та прийняття матеріалів; відповідальність за зміст та достовірність інформації (статей та тез доповідей) несуть автори; редакція не несе відповідальності за несвоєчасне надходження та неотримання збірника тез конференції, внаслідок надання учасником неправильних даних та несвоєчасне отримання рекомендованих листів, що трапилось з вини УДППЗ «Укрпошта»; якщо ви протягом трьох тижнів (для громадян України) після проведення наукової конференції не отримали збірник, зверніться, будь ласка, до Вашого відділення «Укрпошта»; за додатковою інформацією звертайтесь за телефонами, які вказані в контактах або на e-mail редакції.  

IІ Міжнародна науково - практична Інтернет - конференція «Вища школа: удосконалення якості підготовки фахівців»

Нд, 25/03/2018 - 19:00
 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний авіаційний університет (м. Київ, Україна) Навчально-науковий інститут аеронавігації, електроніки та телекомунікацій Національна академія педагогічних наук України Кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіти ХХІ століття» Юньченский університет (Китайська Народна Республіка) Кафедра авіаційної англійської мови   ПРОВОДЯТЬ   26-27 квітня 2018 року   IІ Міжнародну науково-практичну Інтернет-конференцію «ВИЩА ШКОЛА: УДОСКОНАЛЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ» Київ 2018   Вельмишановні колеги!   З А П Р О Ш У Є М О    В А С   26– 27 квітня 2018 року   до участі у ІI Міжнародній конференції «Вища школа: удосконалення якості підготовки фахівців» Напрями роботи конференції:   Тенденції розвитку освітніх систем в умовах глобалізаційних та інтеграційних змін; Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх фахівців у системі інженерно-технічної освіти; Перспективи розвитку вищої школи в Україні; Актуальні питання іншомовної підготовки в умовах оновлення освітніх стандартів; Інноваційні технології  навчання іноземної мови студентів технічних університетів. За результатами конференції планується підготовка та видання тезового збірника матеріалів конференції. Робочі мови конференції: українська, англійська, польська, російська.   Для участі у конференції необхідно до 03.04.2018 р. надіслати на електронну адресу matroskina88@gmail.com (у окремих файлах з назвами на кшталт: Симоненко_тези):   заявку для участі у конференції (бланк заявки додається) або заповнити електронну форму https://goo.gl/forms/2VyR1Ze9cPcKPCD42 ; текст тез (3 сторінки). Організаційний внесок: Участь у ІI Міжнародній конференції «Вища школа:  удосконалення якості підготовки фахівців»  передбачає внесення організаційного внеску в розмірі 150 грн. Організаційний внесок витрачається на організацію конференції, рецензування матеріалів конференції, виготовлення програми конференції, друк збірника тез, сертифікатів учасників, іншої рекламної продукції.   Організаційний внесок потрібно перерахувати на картку ПриватБанку 4149 4393 9347 8718.   статті докторів наук та іноземних учасників публікуються безкоштовно. (одержувач – Король Лілія Павлівна, призначення платежу: «Оргвнесок за участь у конференції»).   Секретар:   тел.: 0935467447 – Король Лілія Павлівна. Е-mаі1: matroskina88@gmail.com   Після підтвердження прийняття матеріалів надіслати на вказану електронну адресу КОПІЮ КВИТАНЦІЇ ПРО ОПЛАТУ   Вимоги до оформлення тез доповідей:   Обсяг: 3 сторінки. Стандарти: кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1 см., поля – 2 см, шрифт – Times New Roman.   Редактори залишають за собою право поточно редагувати матеріал. Відповідальність за зміст публікації повністю несуть її автори (автор). Чекаємо Вашої участі!

СТУДЕНТСЬКА ІНТЕРНЕТ-ОЛІМПІАДА З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ХІМІЇ

Чт, 22/03/2018 - 18:00
 НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО", ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ "ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ" НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА   СТУДЕНТСЬКА ІНТЕРНЕТ-ОЛІМПІАДА З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ХІМІЇ   16-22 квітня 2018   КИЇВ – ПОЛТАВА   Олімпіада з англійської мови та хімії   ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ   Запрошуємо студентів першого і другого курсів взяти участь у   Студентській інтернет-олімпіаді з англійської мови та хімії,   яка відбудеться 16.04.2018 − 22.04.2018.   Мета олімпіади − надання молоді технічного профілю можливості продемонструвати ерудицію у площині гуманітарної та точної сфери знань.   Завдання:   створити інтерактивне освітнє середовище за допомогою інформаційних технологій; визначити ступінь компетентності студентів в хімії; залучити конкурентний та освітній досвід студентства з англійської мови та хімії; визначити та оцінити рівень сформованості іншомовних мовленнєвих навичок і вмінь; виявити здібних учасників, які мають високий рівень підготовки та володіють інтуїцією; поглибити міжпредметні зв'язки та взаємоінтеграцію знань студентів; підвищити мотивацію та інтерес до навчання; активізувати пізнавальну активність студентів; організувати самостійну діяльність студентів; сприяти розвитку творчих здібностей. Завдання олімпіади Тестові завдання з англійської мови та хімії розроблені на платформі Moodle.   Аудиторія Студенти будь-яких спеціальностей, які цікавляться англійською мовою та хімією можуть взяти участь в олімпіаді.   Мова Завдання пропонуються англійською мовою.   Переможці Вибір переможців залежить від кількості балів, отриманих за виконання завдань олімпіади.   У разі необхідності заключне рішення належатиме журі.   Вимоги до участі в олімпіаді Забороняється приносити та використовувати: інформацію в електронному вигляді, власні комп’ютери, мобільні телефони, калькулятори тощо.   Для участі в олімпіаді необхідно:   заповнити реєстраційну форму для створення пароля і логіна за посиланням   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPkGipC7-z92SIq41fRbvVxvyomyw8...   до 10.04.2018 р.   Детальна інструкція щодо проходження олімпіади буде опублікована за день до проведення заходу на сайті  http://kamts1.kpi.ua/node/2390   Бажаємо успіхів!   Довідки за телефоном: +380673046258 e-mail: k.lisetskyi@kpi.ua   Адреса сайту: http://fl.kpi.ua http://kamts1.kpi.ua/ru http://www.im.puet.edu www.ipgoe.npu.edu.ua/othermenu-24   ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ   факультет лінгвістики, хіміко-технологічний факультет, кафедра української та іноземних мов Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», факультет природничо-географічної освіти та екології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова    Щипачова Д.С.   Король Т.Г.   Лісецький К.А.   Купар М.С.   Ахмад І.М.   Мельниченко Н.В.   Кучинська Т.С.   Кустовська А.В.   Доронкіна Н.Є.   Журавель Н.М.   Кондрашова А.В.   Сидоренко І.А.   Кот Т.О.   Присяжнюк І.С.   Самофалова О.В.   Шевченко М.В.    Сікорський О.О., асистент, молодший науковий співробітник,  кафедра хімічної технології композиційних матеріалів, ХТФ,  НТУУ "КПІ імені І. Сікорського"   Потаскалов В.А., доцент, кандидат хім. наук, кафедра загальної та неорганічної хімії,  ХТФ,  НТУУ "КПІ імені І. Сікорського"

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інтернаціоналізація вищої освіти України в умовах полікультурного світового простору: стан, проблеми, перспективи»

Ср, 21/03/2018 - 18:00
 Міністерство освіти і науки України Національна академія педагогічних наук України Інститут модернізації змісту освіти Інститут вищої освіти НАПН України Італійський інститут культури Університет Базилікати (Італія) Університет Фракії імені Демокрита (Греція) Університет Західної Македонії (Греція) Київський університет імені Бориса Грінченка Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка Бердянський державний педагогічний університет Маріупольський державний університет   ЗАПРОШЕННЯ   ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інтернаціоналізація вищої освіти України в умовах полікультурного світового простору: стан, проблеми, перспективи» 18-19 квітня 2018 року   Конференція 2018   Україна – Маріуполь – МДУ   Шановні колеги!   Запрошуємо Вас взяти участь   у ІІ міжнародній науково-практичній конференції «Інтернаціоналізація вищої освіти України в умовах полікультурного світового простору: стан, проблеми, перспективи», яка відбудеться 18-19 квітня 2018 р.   на базі Маріупольського державного університету (м. Маріуполь, Україна)   Напрями роботи конференції:   Конкурентоспроможність сучасного ВНЗ в умовах глобалізації. Проблеми нормативно-правового забезпечення розвитку міжнародного співробітництва в сфері вищої освіти України. Розвиток транснаціональної вищої освіти. Академічна мобільність як чинник інтеграції України у міжнародний освітній простір. Розвиток лідерського потенціалу університетів в умовах інтернаціоналізації. Забезпечення якості вищої освіти в умовах інтернаціоналізації: сучасний стан та перспективи. Проблеми підготовки вчителя Нової української школи в умовах інтернаціоналізації вищої педагогічної освіти. Полікультурна освіта в умовах інтернаціоналізації. Філологічні студії в полікультурному просторі. Для участі в роботі конференції Вам необхідно надіслати на адресу оргкомітету у електронному вигляді до 23.03.2018 р.:   матеріали тез обсягом до 3 сторінок (у електронному вигляді у форматі Microsoft Word 97-2003, а також сканований варіант з підписом у форматі PDF); заявку на участь та розміщення матеріалів у збірнику конференції (у електронному вигляді у форматі Microsoft Word 97-2003, а також сканований варіант з підписом у форматі PDF); квитанцію про оплату участі у конференції (сканований варіант у форматі PDF). Адреса оргкомітету і контактна особа:   E-mail: mrpl.conference.18.04@gmail.com       Стасенко Єлизавета Андріївна  +38 067 52 63 322   За підсумками проведення конференції буде створено електронну версію видання у PDF-форматі.  Організаційний внесок:   за умови очної участі з отриманням паперового варіанту збірника тез конференції – 250 грн. (оплата доставки за рахунок отримувача); за умови заочної участі без отримання паперового варіанту збірника тез – 100 грн. Реквізити для оплати участі у конференції:   р/р 31254234108203 ДКСУ м. Київ,      МФО 820172, ЄДРПОУ 26593428 Адреса: 87500, м. Маріуполь, пр. Будівельників, 129-а Маріупольський державний університет   Звертаємо Вашу увагу на можливість подання до друку наукових статей з їх подальшою публікацією у наукових виданнях «Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія», «Вісник Маріупольського державного університету» за відповідними серіями, які входять до Переліку наукових фахових видань України та включені до міжнародної наукометричної бази «Index Copernicus International» (Польща). Вимоги до статей, терміни та вартість друку подано за посиланнями:   «Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія» https://www.sites.google.com/site/naukovizapiski/home   «Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка» http://visnyk-ekonomics.mdu.in.ua/   «Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія» http://visnyk-politologia.mdu.in.ua/   «Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право» http://visnyk-pravo.mdu.in.ua/   «Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія» http://visnyk-filologia.mdu.in.ua/   «Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія» http://visnyk-culturology.mdu.in.ua/   КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ   (0629) 58 75 68,      моб. тел. +38 067 35 61 842 Мараховська Наталя Владиславівна, доцент кафедри італійської філології; (0629) 58 75 68,      моб. тел. +38 098 22 11 761 Марченко Марина Олександрівна, заступник декана факультету іноземних мов МДУ;   Вимоги до оформлення матеріалів конференції   Авторські оригінали тез доповіді повинні мати обсяг 2-3 сторінки разом із малюнками, таблицями та списком літератури. Сторінки не нумерувати. Тези подаються у електронному вигляді, у форматі Microsoft Word 97-2003, а також сканований варіант з підписом у форматі PDF. Основний текст статті – шрифт Times New Roman (розмір 12), формули Times New Roman, Symbol. Поля: верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, ліве – 20 мм, праве – 20мм. Міжрядковий інтервал – 1. Абзацний відступ – 1 см. Тези доповіді починаються з індексу УДК у верхньому лівому куті першої сторінки. Текст повинен відповідати структурній схемі: прізвище, ініціали автора, назва тез (по центру сторінки великими літерами, напівжирний). Далі подається анотація обсягом 600–1000 знаків (стислий виклад основного змісту) мовою публікації, потім – основний текст. Список використаної літератури подається загальним списком наприкінці тез у порядку посилань у тексті (без обов’язкового дотримання алфавітного порядку) мовою оригіналу відповідно із ДСТУ 8302:2015. Посилання на джерело подається у квадратних дужках. Після переліку літературних джерел зазначаються ПІБ автора, назва тез та текст резюме англійською мовою, а також українською мовою – для публікацій, що подаються іншими мовами. Транслітерація з української на англійську прізвища та імені має бути надана згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею». Мови матеріалів тез: українська, російська, англійська, німецька, французька, грецька, італійська, польська, португальська, іспанська. Текст вирівнюється на ширину аркуша. Формули необхідно друкувати у центрі, нумерація формул у кінці рядка. Рисунки повинні бути вставлені в текст.

Конференції: весна - літо

Ср, 21/03/2018 - 18:00
 Шановні колеги!   Philology and Linguistics in the Digital Age FiLiDA - 2018   яка відбудеться в м. Будапешт в онлайн форматі 31 березня 2018 р   Прийом заявок і статей до 30 березня 2018 р   Pedagogy and Psychology in an Era of Increasing Flow of Information - 2018   яка відбудеться в м. Будапешт в онлайн форматі 29 квітня 2018 р   Прийом заявок і статей до 28 квітня 2018 р   Humanities and Social Sciences in the Era of Globalization - 2018   яка відбудеться в м. Будапешт в онлайн форматі 27 травня 2018 р   Прийом заявок і статей до 26 травня 2018 р   Advances in the Natural Sciences and Engineering - 2018   яка відбудеться в м Будапешт в онлайн форматі 30 червня 2018 р   Прийом заявок і статей до 29 червня 2018 р   За цими посиланнями Ви можете завантажити інструкцію для авторів з  оформлення статті, що містить деталі про вартість публікації, і докладні вказівки з оформлення статті. В окремому файлі шаблон реєстраційної форми для подачі матеріалів.   Інструкція для авторів:   http://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/gudelines.pdf   реєстраційна форма   http://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/gudelines.pdf   Прийняті статті будуть опубліковані в міжнародному науковому журналі:   http://seanewdim.com/index.html   Журнал індексується в наступних міжнародних наукометричних базах:   INDEX COPERNICUS: ICV 2014: 70.95; ICV 2015: 80.87; ICV 2016: 73.35   GLOBAL IMPACT FACTOR (GIF): 2013: 0.545; 2014: 0.676; 2015: 0.787   INNO SPACE SCIENTIFIC JOURNAL IMPACT FACTOR: 2013: 2.642; 2014: 4.685; 2015: 5.278; 2016:6.278   ISI (INTERNATIONAL SCIENTIFIC INDEXING) IMPACT FACTOR: 2013: 0.465; 2014: 1.215   GOOGLE SCHOLAR   DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING   ULRICHS WEB GLOBAL SERIALS DIRECTORY   UNION OF INTERNATIONAL ASSOCIATIONS YEARBOOK   SCRIBD   ACADEMIA.EDU

V міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Наука у контексті сучасних глобалізаційних процесів»

Пн, 19/03/2018 - 18:00
 НАУКА БЕЗ КОРДОНІВ Міжнародні інтернет-конференції   Запрошуємо Вас взяти участь у   V міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Наука у контексті сучасних глобалізаційних процесів», що відбудеться 30 березня 2018 року.   До участі у міжнародній науково-практичній  інтернет-конференції запрошуються науковці, аспіранти, здобувачі, викладачі та студенти вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ.   Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.  Форма участі у конференції: заочна. Кінцевий термін подання матеріалів: 30 березня 2018 року.   Напрями роботи конференції:   Технічні науки Філософські науки Психологічні науки Природничі науки Філологічні науки Педагогічні науки Інформаційні технології Юридичні науки Соціологічні науки Історичні науки Економічні науки Політичні науки  Детальну інформацію про конференцію, будь ласка, дивіться у додатках до цього листа та на нашому сайті. ____________________ Сайт конференції: https://intscience.wixsite.com/conf   Електронна пошта: intscienceconf@gmail.com

ІV Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Студент як суб’єкт процесу модернізації вищої освіти XXI століття: візії, цінності, пріоритетні завдання»

Чт, 15/03/2018 - 18:00
 НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИІЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»   ФАКУЛЬТЕТ ЛІНГВІСТИКИ КАФЕДРА ТЕОРІЇ, ПРАКТИКИ ТА ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ   Шановні студенти, аспіранти, науковці!   ЗАПРОШУЄМО ВАС до участі у   ІV Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Студент як суб’єкт процесу модернізації вищої освіти XXI століття: візії, цінності, пріоритетні завдання» яка відбудеться 19 квітня 2018 року у м. Київ   Напрями роботи конференції: Секція 1: Шляхи формування системи сучасних цінностей у студентів вищої школи. Секція 2: Міжпредметна підготовка фахівця з інноваційним мисленням в університеті дослідницького типу. Секція 3: Новітні підходи до іншомовної освіти у вищій школі. Секція 4: Мова і культура. Міжкультурна комунікація.   Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.   Участь у конференції безкоштовна. За матеріалами конференції планується підготовка та видання електронного збірника тез доповідей.   Для участі у конференції необхідно до 02 квітня 2018 року вислати на електронну адресу оргкомітету (kseniia.riabukha@gmail.com – з поміткою в темі – на конференцію):   тези доповіді в електронному вигляді, оформлені відповідно до вимог (вимоги та зразок оформлення тез доповіді додаються), обсяг тез – до 2 сторінок, розмір шрифту 12, інтервал 1 (поля сторінок 2 см). Програма конференції передбачає проведення пленарних засідань, роботу секцій, засідання круглих столів.   Контакти: м. Київ, пр. Перемоги 37, корпус 7, Факультет Лінгвістики КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра теорії практики та перекладу англійської мови. Організаційний комітет: к.пед.н. Коломієць Світлана Семенівна, к.пед.н. Тікан Яна Гаврилівна (+380664384822)

ІНТЕРНЕТ-ОЛІМПІАДА З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, ФІЗИКИ ТА МАТЕМАТИКИ

Ср, 14/03/2018 - 18:00
 НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО", ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ, УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ, ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ, ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ "ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ"   ІНТЕРНЕТ-ОЛІМПІАДА З  АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, ФІЗИКИ ТА МАТЕМАТИКИ   Інтернет олімпіада з англійської мови, фізики та математики   16-22 квітня 2018   КИЇВ – ЛУЦЬК –  УМАНЬ- ПОЛТАВА   ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ   Запрошуємо студентів першого і другого курсу взяти участь в   Інтернет-олімпіаді з англійської мови, фізики та математики,   яка відбудеться 16-22 квітня 2018.   Мета олімпіади − надання молоді технічного профілю можливості продемонструвати ерудицію у площині гуманітарної та точної сфери знань.   Завдання:   створити інтерактивне освітнє середовище за допомогою інформаційних технологій; визначити ступінь компетентності студентів у фізиці й математиці; залучити конкурентний та освітній досвід студентства з англійської мови, фізики та математики; визначити та оцінити рівень сформованості іншомовних мовленнєвих навичок і вмінь; виявити здібних учасників, які мають високий рівень підготовки та володіють інтуіцією; поглибити міжпредметні зв'язки та взаємоінтеграцію знань студентів; підвищити мотивацію та інтерес до навчання; активізувати пізнавальну активність студентів; організувати самостійну діяльність студентів; сприяти розвитку творчих здібностей. Завдання олімпіади Тестові завдання з англійської мови, математики і фізики РОЗРОБЛЕНІ НА ПЛАТФОРМІ Moodle   Аудиторія Студенти будь-яких спеціальностей, які цікавляться англійською мовою, фізикою й математикою, можуть взяти участь в олімпіаді.   Мова Завдання пропонуються англійською мовою.   Переможці Вибір переможців залежить від кількості балів, отриманих за виконання завдань олімпіади. У разі необхідності заключне рішення належатиме журі.   Вимоги до участі в олімпіаді Забороняється використовувати: інформацію в електронному вигляді, словники, допоміжні інтернет ресурси, тощо. Забороняється плагіат.   Для участі в олімпіаді необхідно:   заповнити реєстраційну форму для створення пароля і логіна за посиланням  http://goo.gl/forms/TRlH7ja0Qr до 31.03.2018 р.   Інформація щодо проведення олімпіади буде доступна на сайті.   Бажаємо успіхів!   Довідки за телефоном: 096 245 51 35 / 204-85-37 e-mail: stud.olymp@gmail.com   Адреса сайту: http://fl.kpi.ua http://kamts2.fl.kpi.ua   ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ факультет лінгвістики, фізико-технічний інститут та фізико-математичний факультет Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, кафедра іноземних мов Луцького національного технічного університету, кафедра іноземних мов Військового інституту телекомунікацій та інформатизації, кафедра іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, кафедра іноземних мов Державного університету телекомунікацій,  Вищий навчальний заклад УКООПСПІЛКИ "Полтавський університет економіки і торгівлі" кафедра української та іноземних мов   Корсун Г.О.   Король Т.Г.   Синекоп О.С.   Купар М. Я   Писарчик О.Л.   Заболотна О. А.   Павлович А.В.   Миколайчук А.І.   Котковець А.Л.   Семенов Ю.М.   Кузьміна І.П.   Капанайко І.Я.   Дроздович Н.Ю.   Дідурик А.І.   Вадаська С.В.   Шаблій О.С.   Ковальчук О.С.   Бецько О.С   Гомонай О.В. − д.т.н., професор кафедри інформаційної безпеки та прикладної фізики Фізико-технічного інституту Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”"   Ільєнко М.К.− к.ф.-м.н., доцент кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей фізико-математичного факультету  Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

ІНТЕРНЕТ-ОЛІМПІАДА З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ФІЗИКИ

Вт, 13/03/2018 - 18:00
 НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО", ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ, УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ, ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ, ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ "ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ"   ІНТЕРНЕТ-ОЛІМПІАДА З  АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ФІЗИКИ   Олімпіада з англійської мови та фізики   16-22 квітня 2018   УКРАЇНА   КИЇВ – ЛУЦЬК –  УМАНЬ- ПОЛТАВА   ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ   Запрошуємо студентів першого і другого курсу взяти участь в   Інтернет-олімпіаді з англійської мови та фізики, яка відбудеться 16-22 квітня 2018.   Мета олімпіади − надання молоді технічного профілю можливості продемонструвати ерудицію у площині гуманітарної та точної сфери знань.   Завдання:   створити інтерактивне освітнє середовище за допомогою інформаційних технологій; визначити ступінь компетентності студентів у фізиці й англійській мові; залучити конкурентний та освітній досвід студенства з англійської мови та фізики; визначити та оцінити рівень сформованості іншомовних мовленнєвих навичок і вмінь; виявити здібних учасників, які мають високий рівень підготовки та володіють інтуіцією; поглибити міжпредметні зв'язки та взаємоінтеграцію знань студентів; підвищити мотивацію та інтерес до навчання; активізувати пізнавальну активність студентів; організувати самостійну діяльність студентів; сприяти розвитку творчих здібностей. Завдання олімпіади Тестові завдання з англійської мови і фізики, розроблені на платформі Moodle.   Аудиторія   Студенти будь-яких спеціальностей, які цікавляться англійською мовою та фізикою, можуть взяти участь в олімпіаді.   Мова Завдання пропонуються англійською мовою.   Переможці Вибір переможців залежить від кількості балів, отриманих за виконання завдань олімпіади.   У разі необхідності заключне рішення належатиме журі.   Вимоги до участі в олімпіаді Забороняється використовувати: інформацію в електронному вигляді, словники, допоміжні інтернет ресурси. Забороняється плагіат.   Для участі в олімпіаді необхідно:   заповнити реєстраційну форму для створення пароля і логіна за посиланням  http://goo.gl/forms/TRlH7ja0Qr до 31.03.2018 р.   Інформація щодо проведення олімпіади буде доступна на сайті.   Бажаємо успіхів!   ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ факультет лінгвістики та фізико-технічний інститут Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, кафедра іноземних мов Луцького національного технічного університету, кафедра іноземних мов Військового інституту телекомунікацій та інформатизації, кафедра іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, кафедра іноземних мов Державного університету телекомунікацій, Вищий навчальний заклад УКООПСПІЛКИ "Полтавський університет економіки і торгівлі" кафедра української та іноземних мов   Корсун Г.О.   Король Т.Г.   Синекоп О.С.   Купар М. Я   Писарчик О.Л.   Заболотна О. А.   Павлович А.В.   Миколайчук А.І.   Котковець А.Л.   Семенов Ю.М.   Кузьміна І.П.   Капанайко І.Я.   Дроздович Н.Ю.   Дідурик А.І.   Вадаська С.В.   Шаблій О.С.   Ковальчук О.С.   Бецько О.С   Гомонай О.В. − д.т.н., професор кафедри інформаційної безпеки та прикладної фізики Фізико-технічного інституту Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”   Довідки за телефоном: 096 245 51 35 / 204-85-37 e-mail: stud.olymp@gmail.com   Адреса сайту: http://fl.kpi.ua http://kamts2.fl.kpi.ua

ІНТЕРНЕТ-ОЛІМПІАДА З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА МАТЕМАТИКИ

Вт, 13/03/2018 - 18:00
 НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО", ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ, УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ, ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ, ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ "ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ   ІНТЕРНЕТ-ОЛІМПІАДА З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА МАТЕМАТИКИ   Олімпіада з англійської мови та математики   16-22 квітня 2018   УКРАЇНА   КИЇВ – ЛУЦЬК –  УМАНЬ- ПОЛТАВА   ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ   Запрошуємо студентів першого і другого курсу взяти участь в   Інтернет-олімпіаді з англійської мови та математики,   яка відбудеться 16-22 квітня 2018.   Мета олімпіади − надання молоді технічного профілю можливості продемонструвати ерудицію у площині гуманітарної та точної сфери знань.   Завдання:   створити інтерактивне освітнє середовище за допомогою інформаційних технологій; визначити ступінь компетентності студентів в англійській мові та математиці; залучити конкурентний та освітній досвід студенства з англійської мови та математики; визначити та оцінити рівень сформованості іншомовних мовленнєвих навичок і вмінь; виявити здібних учасників, які мають високий рівень підготовки та володіють інтуіцією; поглибити міжпредметні зв'язки та взаємоінтеграцію знань студентів; підвищити мотивацію та інтерес до навчання; активізувати пізнавальну активність студентів; організувати самостійну діяльність студентів; сприяти розвитку творчих здібностей. Завдання олімпіади Тестові завдання з англійської мови та математики, РОЗРОБЛЕНІ НА ПЛАТФОРМІ Moodle   Аудиторія Студенти будь-яких спеціальностей, які цікавляться англійською мовою і математикою, можуть взяти участь в олімпіаді. Мова Завдання пропонуються англійською мовою. Переможці Вибір переможців залежить від кількості балів, отриманих за виконання завдань олімпіади. У разі необхідності заключне рішення належатиме журі.   Вимоги до участі в олімпіаді Забороняється використовувати: інформацію в електронному вигляді, словники, допоміжні інтернет ресурси, тощо. Забороняється плагіат.   Для участі в олімпіаді необхідно:   заповнити реєстраційну форму для створення пароля і логіна за посиланням  http://goo.gl/forms/TRlH7ja0Qr до 31.03.2018 р.   Інформація щодо проведення олімпіади буде доступна на сайті.   Бажаємо успіхів!   Довідки за телефоном: 096 245 51 35 / 204-85-37 e-mail: stud.olymp@gmail.com   Адреса сайту: http://fl.kpi.ua http://kamts2.fl.kpi.ua   ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ   факультет лінгвістики та фізико-математичний факультет Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, кафедра іноземних мов Луцького національного технічного університету, кафедра іноземних мов Військового інституту телекомунікацій та інформатизації, кафедра іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, кафедра іноземних мов Державного університету телекомунікацій, Вищий навчальний заклад УКООПСПІЛКИ "Полтавський університет економіки і торгівлі" кафедра української та іноземних мов   Корсун Г.О.   Король Т.Г.   Синекоп О.С.   Купар М. Я   Писарчик О.Л.   Заболотна О. А.   Павлович А.В.   Миколайчук А.І.   Котковець А.Л.   Семенов Ю.М.   Кузьміна І.П.   Капанайко І.Я.   Дроздович Н.Ю.   Дідурик А.І.   Вадаська С.В.   Шаблій О.С.   Ковальчук О.С.   Бецько О.С   Ільєнко М.К.− к.ф.-м.н., доцент кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей фізико-математичного факультету  Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

VІ Всеукраїнська заочна науково-практична конференція «Освіта і наука в Україні: шляхи розвитку та напрямки взаємодії» та стажування у місті Любляна (Словенія)

Нд, 11/03/2018 - 18:00
 НАУКОВЕ ПАРТНЕРСТВО «ЦЕНТР НАУКОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ» WWW.SCIENCESTUDIO.COM.UA   Запрошуємо Вас взяти участь у   VІ Всеукраїнській заочній науково-практичній конференції  «Освіта і наука в Україні: шляхи розвитку та напрямки взаємодії» Місце та час проведення конференції: м. Харків, 16-17 березня  2018 р. прийом матеріалів - до 16 березня 2018 р. прийом оплат - до17 березня 2018 р. публікація та розсилка збірників авторам - до 17 квітня  2018 р.   У вкладинці до цього оголошення оновлені умови проходження іноземного онлайн стажування у місті Любляна (Словенія). Чекаємо на Вас!!!   Шановні колеги, якщо Ви не можете подати заявку згідно форми подачі, будь ласка, надсилайте заявку та публікацію на електронну адресу: mail.sciencestudio@gmail.com Дякуємо.   Секції конференції   Освіта Культура і мистецтво Гуманітарні науки (Релігієзнавство; Історія та археологія; Філософія; Культурол.; Філологія) Богослов’я Соціальні та поведінкові науки (Економіка; Політологія; Психологія; Соціологія) Журналістика Управління та адміністрування Право Біологія Природничі науки Математика та статистика Інформаційні технології Механічна інженерія Електрична інженерія Автоматизація та приладобудування Хімічна та біоінженерія Електроніка та телекомунікації Виробництво та технології Архітектура та будівництво Аграрні науки та продовольство Ветеринарна медицина Охорона здоров’я Соціальна робота Сфера обслуговування Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону Цивільна безпека Транспорт  Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, мова країн ЄС.   Умови участі: 1. Заповнити на сайті заявку на участь у конференції за формою прикріпити доповідь, оформлену відповідно до висунутих вимог. 2. Якщо доповідь успішно прийнята та підтверджена до публікації, ми відправляємо вам лист з інформацією про прийняття доповіді до участі в конференції та реквізити для оплати організаційного внеску.   З метою компенсації редакційних, коректорських, видавничих і поштових витрат авторам необхідно сплатити організаційний внесок у розмірі: Оргвнесок за участь в конференції та паперова версія збірника з публікацією до 5 стор. (включно) 190.00 грн Оргвнесок за участь у конференції  та електронна версія збірника з публікацією до 5 стор. (включно) 190.00 грн. Оргвнесок за участь в конференції та паперова і електронна версії збірника з публікацією до 5 стор. (включно) 240.00 грн. Перевищення обсягу публікації, вартість кожної наступної сторінки (за сторінку) 35.00 грн Отримання додаткових примірників збірників (за екземпляр) 90.00 грн Отримання сертифікату учасника конференції 30.00 грн Постійна знижка студентам та молодим вченим 10% від суми оргвнеску Загальний обсяг однієї публікації, включений в організаційний внесок – текст доповіді до 5 сторінок, в т.ч. література. Кількість публікацій від одного автора не обмежується. Збірники матеріалів розсилаються авторам рекомендованими листами («Укрпошта») на поштову адресу, вказану у заявці, протягом одного місяця після проведення конференції. Вразі обрання експрес-доставки «Нова Пошта» (платником послуг перевезення є отримувач доставки) збірник буде доставлено службою експрес-доставки на обране отримувачем відділення. На одного автора надсилається один авторський примірник збірника матеріалів на адресу першого автора, який вказаний у відомостях про авторів (заявці).   3. Відправити скан-копію (якісну цифрову фотокартку) квитанції про сплату організаційного внеску за адресою: mail.sciencestudio@gmail.com. Назви надісланих документів повинні відповідати прізвищу автора публікації, наприклад, «Марков_Стаття»тощо. Примітка:   якщо після надсилання повного пакету документів вам не відповіли протягом 3 робочих днів, будь ласка, заповніть форму повторно, редакція електронною поштою повідомить вас про отримання та прийняття матеріалів; відповідальність за зміст та достовірність інформації (статей та тез доповідей) несуть автори; редакція не несе відповідальності за несвоєчасне надходження та неотримання збірника тез конференції, внаслідок надання учасником неправильних даних та несвоєчасне отримання рекомендованих листів, що трапилось з вини УДППЗ «Укрпошта»;  якщо ви протягом трьох тижнів (для громадян України) після проведення наукової конференції не отримали збірник, зверніться, будь ласка, до Вашого відділення «Укрпошта»; задодатковою інформацією звертайтесь за телефонами, які вказані в контактах або на e-mail редакції.  

Редакція наукового журналу «Вісник МДУ. Серія: Філологія» пропонує всім бажаючим опублікувати свою статтю в науковому журналі «Вісник МДУ. Серія: Філологія» № 18 (18) 2018 р. Статті приймаються до 15 квітня 2018 р.

Пн, 05/03/2018 - 18:00
 Шановні колеги!   Запрошуємо до співробітництва науковців, аспірантів, магістрантів (у співавторстві з науковим керівником) ВНЗ та науково-дослідних установ, а також практичних працівників, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері філологічних наук.   Про журнал: Найменування: Науковий журнал «Вісник МДУ. Серія: Філологія» Графік виходу: двічі на рік Мови: українська, англійська, російська, німецька, італійська, новогрецька Свідоцтво про державну реєстрацію: ДК № 4930 від 07.07.2015 р.   Видання включене до міжнародної спеціалізованої наукометричної бази даних Index Copernicus International sp.z o.o. (За 2016 рік показник Index Copernicus становить 58.77.) та міжнародної наукометричної бази даних «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ), а також до фонду наукової електронної бібліотеки «Киберленинка». Серед 32 філологічних наукових українських журналів, які входять до міжнародної спеціалізованої наукометричної бази даних Index Copernicus International sp.z o.o., згідно результатів оцінювання у 2016 р. науковий журнал «Вісник МДУ. Серія: Філологія» посідає 13 місце.   Детальнішу інформацію Ви знайдете у інформаційному листі.   Будемо раді бачити Вас серед авторів нашого журналу! З повагою, Редакційна колегія

Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні освітні технології навчання: Україна – Європейський Союз"

Сб, 03/03/2018 - 18:00
 Громадська організація «СМАРТ-ОСВІТА»   Запрошує освітян взяти участь в   Міжнародній науково-практичній конференції "Сучасні освітні технології навчання: Україна – Європейський Союз" яка відбудеться 20 березня 2018р.   Для участі у конференції необхідно до 07 березня 2018 р. подати оргкомітету таку інформацію:   ЕЛЕКТРОННУ ЗАЯВКУ для участі у конференції заповнити за посиланням https://docs.google.com/forms/d/1r_U6xyIsV9FXZbMUm1MLPHn-GvNEVA66JUuLw25... ТЕЗИ ДОПОВІДІ, оформлені відповідно вимог надіслати на електронну скриньку smarted2017@gmail.com Робочі мови конференції: українська, англійська, російська. Тези доповідей повинні відповідати таким вимогам:   Текст повинен бути набраний в WORD у форматі А4, гарнітура Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5, поля сторінок – 2 см, абзац – 1,25 см. 1-й рядок: ініціали та прізвище автора (вирівнювання по центру, шрифт жирний). 2-й та 3-й рядок: наукове звання, вчений ступінь, місце роботи (вирівнювання по центру, курсив). Через один рядок відступу подається назва доповіді (великими літерами, вирівнювання по центру, шрифт жирний). У наступному рядку друкуються тези доповіді (обсяг – до 4 сторінок). Список використаних джерел друкується через один рядок в алфавітному порядку згідно з вимогами ВАК України (Бюлетень ВАК України №3, 2008 р., с. 9-13, №5, 2009р.с.26-28). Програма конференції передбачає секційні засідання у дистанційній формі. Публікація тез доповідей планується до початку роботи конференції. Всі учасники отримають електронний варіант збірника матеріалів конференції.   Увага! Тези доповідей, які не відповідають вимогам, порушують авторські права (відповідно до Закону України «Про авторське право й суміжні права»), надіслані пізніше зазначеного терміну, а також без попередньої оплати, не розглядаються; тези не рецензуються.   Розмір благодійного внеску (електронний збірник матеріалів конференції включено) складає 140 грн. (для членів ГО «СМАРТ-ОСВІТА» знижка 50%). Умови членства дивіться на сайті. Публікація тез доповідей докторів наук та професорів (одноосібні) – безкоштовна. Благодійний внесок можна перерахувати на рахунок ГО «СМАРТ-ОСВІТА» у «ПриватБанку» (№ карти: 5168 7450 1202 8392) У призначенні платежу ОБОВ’ЯЗКОВО вказати – Благодійний внесок та прізвище автора. Копію чека або квитанції надіслати на скриньку smarted2017@gmail.com  Або чітко вказати час, дату та місце переказу грошей.   КОНТАКТИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ: Відповідальна особа – Корсун Ганна Олексіївна (050) 3804102 АБО hannakorsun@gmail.com Громадська організація «СМАРТ-ОСВІТА» Адреса сайту: http://smart-education.jimdo.com E-mail: smarted2017@gmail.com

XII Міжнародна наукова конференція "Пріоритети германської та романської філології"

Чт, 01/03/2018 - 18:00
 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ     XII Міжнародна наукова конференція "Пріоритети германської та романської філології"   ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ   Факультет іноземної філології кафедра практики англійської мови на базі спортивно-оздоровчого табору «Гарт» СНУ імені Лесі Українки (о. Світязь)   8-10 червня 2018 року проводить   XІІ Міжнародну наукову конференцію «П Р І О Р И Т Е Т И ГЕРМАНСЬКОЇ ТА РОМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ»  У рамках конференції працюватимуть такі секції:   Граматична та лексична семантика Дискурсознавство Канадознавчі студії Когнітивна лінгвістика Комунікативна лінгвістика Контрастивна лінгвістика Лінгвокультурологія Лінгвопрагматичне вивчення мовних одиниць Літературознавство Методичні аспекти викладання іноземних мов Міжкультурна комунікація Новітні тенденції лексикографії Прикладна та корпусна лінгвістика Соціолінгвістика Текстологія Теорія і практика перекладу Термінознавство Робочі мови конференції – українська, російська, англійська, німецька, французька, польська, іспанська.   Учасники конференції матимуть можливість опублікувати наукові розвідки у:   Фаховому виданні факультету іноземної філології «Актуальні питання іноземної філології» (наказ МОН України № 515 від 16 травня 2016 р.) (див. Додаток 1). Першому номері наукового журналу “Research trends in Modern Linguistics and Literature”, який належатиме до видань, індексованих у наукометричних базах. Статті приймаємо виключно англійською мовою. Кожній статті буде присвоєно цифровий ідентифікатор DOI (див. Додаток 2). Рукопис потрібно надіслати в оргкомітет конференції до 20 березня 2018 р. на електронні адреси:   priority-2014@ukr.net для друку у журналі «Актуальні питання іноземної філології»; lcs.eunu@gmail.com для друку у журналі “Research trends in Modern Linguistics and Literature”. Матеріали повинні містити такі файли (названі латиницею за прізвищем автора з відповідним розширенням): 1) оформлену відповідно до зазначених вимог статтю (PetrenkoI. I._article.doc); 2) відомості про автора (PetrenkoI.I._dovidka.doc):   прізвище, ім’я, по батькові; науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада; адреса для листування, e-mail, контактний телефон, адреса Нової пошти із зазначенням відділення та міста для надсилання збірника. Статті, оформлені не за вимогами або подані пізніше зазначеного терміну, до розгляду не приймаються!   ОРГКОМІТЕТ: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки факультет іноземної філології (пр. Волі, 13, каб. № 408) Контактна інформація:   (+38) 050-674-85-21, (+38) 096-875-47-64 – Алла Борисівна Павлюк – координатор конференції, (+38) 050-545-49-36, (+38) 096-561-26-65 – Оксана Олексіївна Рогач – координатор конференції, (+38) 050-338-14-74, (+38) 097-80-90-784 – Лариса Миколаївна Угонь – лаборант кафедри

IV Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця»

Ср, 28/02/2018 - 18:00
Міністерство освіти і науки України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Британська Рада в Україні Посольство США в Україні Університет Грінвічу (Великобританія) Опольська політехніка (Польща) Коледж Санта-Фе (США) Китайський університет нафти – Пекін (Китай) Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя   ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ   Вельмишановні колеги!   Запрошуємо вас узяти участь у   IV Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця», яка відбудеться в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка 24 квітня 2018 року.   Більш детальна інформація знаходиться в прикріпленому файлі.

Науково – практична конференція з міжнародною участю «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов у немовних ВНЗ на сучасному етапі».

Вт, 27/02/2018 - 18:00
 Міністерство охорони здоров’я України Національний фармацевтичний університет Кафедра іноземних мов Науково – практична конференція з міжнародною участю «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов у немовних ВНЗ на сучасному етапі». ШАНОВНІ КОЛЕГИ!   27.03.2018 на базі кафедри іноземних мов Національного фармацевтичного університету (м. Харків) відбудеться   науково – практична конференція з міжнародною участю «МЕТОДИЧНІ ТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У НЕМОВНИХ ВНЗ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ». Мета конференції: обмін досвідом викладання іноземних мов у ВНЗ у сучасному освітньому, психологичному та культурному просторі.   Ключові напрями роботи конференції:   Впровадження  та використання системи Moodle для вивчення іноземної мови ,загальні психологічні та методичні аспекти; загальні проблеми навчання та контролю; теорія і методика навчання іноземних мов у немовних  ВНЗ ; дидактичні та психологічні аспекти вивчення іноземних мов у ВНЗ; новітні псигологічні та методичні підходи до навчання іноземних мов Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька, французька. Публікація матеріалів конференції планується до початку роботи конференції. Для участі в конференції необхідно до 15 березня 2018 року подати до Оргкомітету заявку на участь та статті (або тези доповіді).   Можливі форми участі:   публікація у збірнику за результатами роботи конференції; оприлюднення на сайті кафедри іноземних мов НФаУ (inyaz.nuph.edu.ua) і публікація у збірнику конференції. Учасники конференції отримають:   програму роботи конференції; збірник із матеріалами конференції; сертифікат про участь у конференції (за необхідності). Вимоги до оформлення матеріалів   Матеріали надсилаються на електронну адресу кафедри англійської мови у редакції Word 6.0 або 7.0 без автоматичних переносів слів. В окремих файлах надсилаються: 1) відомості про автора (прізвище, ім’я, по батькові повністю, науковий ступінь, звання, місце роботи, посада, домашня адреса з індексом міста, телефон, електронна адреса) (наприклад, ivanova@vid.doc); 2) тези доповіді, файл називаєтьсялатиницею за прізвищем автора (наприклад, ivanova.doc). Відцентрована назва публікацій друкується великими літерами жирним шрифтом (розмір шрифту 14), під нею в центрі звичайними літерами прізвище, ініціали автора, поряд у дужках – назва міста; Основний текст рукопису друкується через 1,5 інтервал шрифтом Times New Roman, кегль – 14; береги: ліворуч, угорі, внизу – 2,5 см, праворуч – 1 см; абзацний виступ – 5 знаків. Чітко диференціюються тире (–) та дефіс (-); Література (друкується жирним шрифтом звичайними літерами без відступу від лівого поля). Нижче в підбір дотексту подається занумерований перелік цитованих робіт (довідники включно) в алфавітному порядку авторів, оформлений із дотримання стандартів ВАК України 2008 (див. Бюлетень ВАК України № 3, 2008), наприклад: Іванов В.І. Исторический синтаксис немецкого языка / В.І.Іванов. – М. : Вища школа, 1998. – 657 с. 2. Лавренчук В.В. Методологія / В.В. Лавренчук, Іванов В.І //Вісник Фармації. – 2001. – №205. – С. 18 – 23. Вартість однієї друкованої сторінки складає - 20 гривень. Збірка - 30 гривень. Матеріали слід надсилати на таку електронну адресу: inyaz@nuph.edu.ua marinalaoshi7@gmail.com   Оплату публікації можна здійснити: Безпосередньо на кафедрі іноземних мов за адресою: м. Харків, вул. О. Невського, буд. 18 Телефон кафедри: (057) 771–81–61 Або з питань оплати звертатися до відповідальної особи: Контактний телефон : Чемоданова Марина Федорівна - 067 7828717 Електронна скринька: marinalaoshi7@gmail.com

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інтернаціоналізація вищої освіти України в умовах полікультурного світового простору: стан, проблеми, перспективи»

Нд, 25/02/2018 - 18:00
 Міністерство освіти і науки України Національна академія педагогічних наук України Інститут модернізації змісту освіти Інститут вищої освіти НАПН України Італійський інститут культури Університет Базилікати (Італія) Університет Фракії імені Демокрита (Греція) Університет Західної Македонії (Греція) Київський університет імені Бориса Грінченка Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка Бердянський державний педагогічний університет Маріупольський державний університет   ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інтернаціоналізація вищої освіти України в умовах полікультурного світового простору: стан, проблеми, перспективи» 18-19 квітня 2018 року   Україна – Маріуполь – МДУ   Шановні колеги!   Запрошуємо Вас взяти участь   у ІІ міжнародній науково-практичній конференції   «ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО СВІТОВОГО ПРОСТОРУ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ»,   яка відбудеться 18-19 квітня 2018 р.   на базі Маріупольського державного університету (м. Маріуполь, Україна)   Напрями роботи конференції:   Конкурентоспроможність сучасного ВНЗ в умовах глобалізації. Проблеми нормативно-правового забезпечення розвитку міжнародного співробітництва в сфері вищої освіти України. Розвиток транснаціональної вищої освіти. Академічна мобільність як чинник інтеграції України у міжнародний освітній простір. Розвиток лідерського потенціалу університетів в умовах інтернаціоналізації. Забезпечення якості вищої освіти в умовах інтернаціоналізації: сучасний стан та перспективи. Проблеми підготовки вчителя Нової української школи в умовах інтернаціоналізації вищої педагогічної освіти. Полікультурна освіта в умовах інтернаціоналізації. Філологічні студії в полікультурному просторі. Для участі в роботі конференції Вам необхідно надіслати на адресу оргкомітету у електронному вигляді до 10.03.2018 р.:   матеріали тез обсягом до 3 сторінок (у електронному вигляді у форматі Microsoft Word 97-2003, а також сканований варіант з підписом у форматі PDF); заявку на участь та розміщення матеріалів у збірнику конференції (у електронному вигляді у форматі Microsoft Word 97-2003, а також сканований варіант з підписом у форматі PDF); квитанцію про оплату участі у конференції (сканований варіант у форматі PDF). Адреса оргкомітету і контактна особа:   E-mail: mrpl.conference.18.04@gmail.com       Стасенко Єлизавета Андріївна  +38 067 52 63 322   За підсумками проведення конференції буде створено електронну версію видання у PDF-форматі.   Організаційний внесок:   за умови очної участі з отриманням паперового варіанту збірника тез конференції – 250 грн. (оплата доставки за рахунок отримувача); за умови заочної участі без отримання паперового варіанту збірника тез – 100 грн. Реквізити для оплати участі у конференції:   р/р 31254234108203 ДКСУ м. Київ,      МФО 820172, ЄДРПОУ 26593428 Адреса: 87500, м. Маріуполь, пр. Будівельників, 129-а Маріупольський державний університет   Звертаємо Вашу увагу на можливість подання до друку наукових статей з їх подальшою публікацією у наукових виданнях «Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія», «Вісник Маріупольського державного університету» за відповідними серіями, які входять до Переліку наукових фахових видань України та включені до міжнародної наукометричної бази «Index Copernicus International» (Польща). Вимоги до статей, терміни та вартість друку подано за посиланнями:   «Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія» https://www.sites.google.com/site/naukovizapiski/home   «Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка» http://visnyk-ekonomics.mdu.in.ua/   «Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія» http://visnyk-politologia.mdu.in.ua/   «Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право» http://visnyk-pravo.mdu.in.ua/   «Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія» http://visnyk-filologia.mdu.in.ua/   «Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія» http://visnyk-culturology.mdu.in.ua/   КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ   (0629) 58 75 68,      моб. тел. +38 067 35 61 842 Мараховська Наталя Владиславівна, доцент кафедри італійської філології; (0629) 58 75 68,      моб. тел. +38 098 22 11 761 Марченко Марина Олександрівна, заступник декана факультету іноземних мов МДУ;   Вимоги до оформлення матеріалів конференції   Авторські оригінали тез доповіді повинні мати обсяг 2-3 сторінки разом із малюнками, таблицями та списком літератури. Сторінки не нумерувати. Тези подаються у електронному вигляді, у форматі Microsoft Word 97-2003, а також сканований варіант з підписом у форматі PDF. Основний текст статті – шрифт Times New Roman (розмір 12), формули Times New Roman, Symbol. Поля: верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, ліве – 20 мм, праве – 20мм. Міжрядковий інтервал – 1. Абзацний відступ – 1 см. Тези доповіді починаються з індексу УДК у верхньому лівому куті першої сторінки. Текст повинен відповідати структурній схемі: прізвище, ініціали автора, назва тез (по центру сторінки великими літерами, напівжирний). Далі подається анотація обсягом 600–1000 знаків (стислий виклад основного змісту) мовою публікації, потім – основний текст. Список використаної літератури подається загальним списком наприкінці тез у порядку посилань у тексті (без обов’язкового дотримання алфавітного порядку) мовою оригіналу відповідно із ДСТУ 8302:2015. Посилання на джерело подається у квадратних дужках. Після переліку літературних джерел зазначаються ПІБ автора, назва тез та текст резюме англійською мовою, а також українською мовою – для публікацій, що подаються іншими мовами. Транслітерація з української на англійську прізвища та імені має бути надана згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею». Мови матеріалів тез: українська, російська, англійська, німецька, французька, грецька, італійська, польська, португальська, іспанська. Текст вирівнюється на ширину аркуша. Формули необхідно друкувати у центрі, нумерація формул у кінці рядка. Рисунки повинні бути вставлені в текст.  
x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій