Ви є тут

Тимчасове положення про організацію освітнього процесу в НТУУ «КПІ»: 8.3. Особливості організації освітнього процесу екстернівДо екстернату університету зараховуються громадяни України, які мають повну загальну середню освіту або вищу освіту.

Навчання в екстернаті здійснюється на основі договорів між НТУУ «КПІ» та підприємствами, установами, організаціями, громадянами.

Підставою для зарахування на навчання екстернів є наявність відповідних сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (для одержання першої вищої освіти), або документ про вищу освіту; договір та  індивідуальний навчальний план екстерна (Додаток Б).

Наказ про зарахування студентів на навчання на перший курс екстернату видається приймальною комісією окремо на підставі договору, затвердженого індивідуального навчального плану та документу про оплату першого грошового внеску.

Зарахованим до екстернату видається залікова книжка встановленого зразка, на титульному листі якої робиться позначка «Екстерн».

Екстерн зобов’язаний своєчасно та якісно виконувати всі вимоги індивідуального навчального плану, дотримуватися Статуту НТУУ «КПІ» і Правил внутрішнього розпорядку НТУУ «КПІ».

Пільги, визначені чинним законодавством для студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах, на екстернів не поширюються. Екстерн має право на умовах, визначених в угоді, користуватися бібліотечними фондами, навчальними програмами та методичними матеріалами вищого навчального закладу, навчально-лабораторним обладнанням, технічними засобами, отримувати консультації. Екстерн, за умови успішного виконання ним індивідуального навчального плану, може бути переведений у число студентів на вільні місця на загальних підставах.

Навчання екстерна здійснюється за індивідуальним навчальним планом, складеним на основі навчального плану відповідної спеціальності з дотриманням обсягів навчальних дисциплін та структурно-логічної послідовності їх вивчення. Екстерни можуть проходити військову підготовку (на денній формі навчання) за умови укладання відповідного договору.

Індивідуальний навчальний план складається екстерном за погодженням з відповідною випусковою кафедрою і затверджується директором інституту/деканом факультету. Індивідуальний навчальний план екстерна складається на кожний навчальний рік протягом першого місяця навчального року.

Тривалість екстернату для здобуття певного ступеня не регламентується нормативною тривалістю навчання, а визначається можливостями екстерна засвоїти необхідний обсяг змісту освіти; для тих, хто здобуває першу вищу освіту, індивідуальні плани складаються виходячи з нормативного терміну реалізації навчального плану, але не менше програми одного семестру.

Контроль результатів навчання екстернів включає заліки, екзамени, випускну атестацію та інші форми контролю, передбачені навчальним планом. Екстерни складають заліки та екзамени з навчальних дисциплін у обсязі навчальних програм, затверджених для даної спеціальності відповідного РВО.

Перезарахування результатів раніше складених екстерном заліків та екзаменів проводиться директором інституту/деканом факультету за умови ідентичної назви, обсягу навчальної дисципліни та форм підсумкового контролю. В інших випадках питання про перезарахування результатів заліків та екзаменів вирішується відповідними кафедрами за умови відповідності програмних вимог з цих дисциплін.

Заліки і екзамени екстерни складають, як правило, в період екзаменаційної сесії. Екстернові, допущеному до складання заліку чи екзамену, деканатом видається атестаційний лист встановленої форми. Атестаційні листи реєструються в окремій книзі із зазначенням номера та дати видачі, прізвища екстерна і назви навчальної дисципліни, з якої проводиться контрольний захід.

Екзамени і заліки екстерни складають комісії у складі трьох осіб, призначеній завідувачем відповідної кафедри. В атестаційному листі записуються поставлені екстерну питання та дається стисла характеристика його відповідей.

Екзаменаційна (залікова) оцінка заноситься до атестаційного листа і залікової книжки екстерна. Атестаційний лист екстерна після складання ним заліку чи екзамену зберігається в його особовій справі.

У разі отримання екстерном під час екзамену чи заліку незадовільної оцінки дозволяється одноразове повторне складання екзамену (заліку) у термін, визначений завідувачем кафедри в межах навчального року. Отримання екстерном незадовільної оцінки чи його неявка на екзамен (залік) у визначений термін з однієї чи кількох навчальних дисциплін не позбавляє екстерна права навчання в екстернаті протягом навчального року.

Індивідуальний навчальний план на наступний навчальний рік для екстернів, які мають незадовільні оцінки та інші академічні заборгованості, складається з урахуванням заборгованостей та продовження навчання без порушення структурно-логічної послідовності вивчення навчальних дисциплін.

При виконанні екстерном курсового проекту/роботи чи дипломного проекту (дипломної роботи, магістерської дисертації) для надання йому наукової і методичної допомоги може бути призначений науковий керівник (консультант) із числа науково-педагогічних працівників відповідної випускової кафедри.

Екстерни, які працюють за обраним фахом або мають відповідний досвід практичної роботи, звільняються від проходження фахової практики. В інших випадках екстерни проходять фахову практику за відповідною програмою для денної форми навчання.

База практики визначається випусковою кафедрою або обирається екстерном за погодженням з кафедрою. Підсумки виконання програм практики та оцінювання її результатів проводяться відповідними кафедрами університету.

Випускні екзамени та захист дипломних проектів (дипломних робіт, магістерських дисертацій) проводяться на загальних підставах екзаменаційними комісіями у терміни, визначені навчальними планами відповідно до цього Положення.

Екстерну, який виконав усі вимоги навчального плану, пройшов випускну атестацію, передбачену відповідною освітньою програмою, рішенням екзаменаційної комісії присуджується відповідний ступінь вищої освіти, присвоюється відповідна кваліфікація та видається диплом відповідного ступеня.

Кількість осіб, які отримали відповідний ступінь вищої освіти через екстернат у звітному навчальному році, відображається у статистичному звіті за формою 2-3 НК «Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року» в графі «Випущено...». Кількість екстернів у загальній чисельності випуску зазначається у вигляді примітки до даної форми.

Екстерни відраховуються з університету при порушенні ними умов договору про навчання, якщо після завершення навчального року мають більше двох незадовільних оцінок, а також при порушенні Правил внутрішнього розпорядку НТУУ «КПІ» і отримують при цьому академічну довідку встановленого зразка.

Екстерни можуть бути зарахованими до екстернату в університеті або іншому вищому навчальному закладі повторно на загальних умовах.

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій