Ви є тут

Тимчасове положення про організацію освітнього процесу в НТУУ «КПІ»: 11. Інститут кураторстваКураторство в НТУУ «КПІ» є однією з основних форм участі науково-педагогічних працівників університету в навчально-виховній роботі зі студентами. Кураторство призначене для надання студентам університету всебічної допомоги при адаптації до нових умов навчання, підвищення рівня їх соціальної свідомості, підвищення зацікавленості у здобутті знань, фаховій та науковій роботі.

Куратором академічної групи може бути науково-педагогічний працівник, який користується авторитетом, відзначається високими моральними якостями, володіє неабиякою педагогічною майстерністю і організаторськими здібностями та може забезпечити позитивний виховний вплив на студентів.

Порядок призначення, організації роботи, форм звітності куратора, а також його додаткові обов’язки та права визначаються Положенням про куратора в НТУУ «КПІ», затвердженим наказом ректора.

11.1. Права кураторів

Куратор академічної групи має право:

 • самостійно обирати форми, методи і педагогічні прийоми роботи зі студентами в межах чинного законодавства;
 • спільно зі студентським активом визначати час і місце проведення аудиторних та позааудиторних виховних заходів;
 • отримувати в деканаті, на кафедрі, у відділі кадрів інформацію, що стосується академічної успішності і навчальної дисципліни студентів своєї академічної групи. Брати участь у розробці та затвердженні індивідуального навчального плану студента;
 • брати участь в обговорені та виступати з пропозиціями щодо питань, які стосуються студентів академічної групи (призначення стипендій, заохочення за успіхи у навчанні, науковій, спортивній, культурно-масовій роботі, надання місця в гуртожитку, накладання стягнень за порушення навчальної дисципліни, громадського порядку тощо);
 • за необхідності відвідувати навчальні заняття студентів, якими він опікується, бути присутнім при ліквідації академічної заборгованості студентом на засіданні комісії;
 • звертатися до завідувача кафедри з пропозиціями щодо удосконалення виховної роботи та поліпшення умов навчання і побуту студентів;
 • висловлювати від імені кафедри подяку батькам за відмінне навчання і виховання дітей;
 • ініціювати розгляд питань за напрямом своєї діяльності на засіданні кафедри.

11.2. Обов’язки куратора

Куратор академічної групи зобов’язаний:

 • вести «Журнал куратора» (за довільною формою), в якому фіксувати дані про студентів академічної групи, їх успішність, трудову дисципліну, участь у громадському житті, а також план виховної роботи академічної групи і хід його виконання;
 • постійно організовувати і проводити моніторинг якості навчання і дисципліни студентів та підтримувати зв’язки з науково-педагогічними працівниками, які проводять заняття в академічних групах;
 • систематично звітувати про підсумки якості навчання академічної групи і дисципліну студентів на засіданнях кафедри;
 • інформувати завідувача кафедри про факти порушення студентами Правил внутрішнього розпорядку НТТУ «КПІ» та Правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках НТУУ «КПІ»;
 • брати участь у засіданнях комісій з профілактики правопорушень серед осіб, які навчаються в НТУУ «КПІ», якщо розглядаються факти порушення дисципліни студентами підопічної академічної групи;
 • за необхідності інформувати батьків та керівників підприємств, установ, організацій, які сплачують за навчання, про якість навчання та дисципліну (поведінку) студентів;
 • проводити індивідуальну роботу зі студентами академічної групи і надавати консультативну допомогу у вирішенні навчальних та життєвих проблем.
Скачати оригінали документівРозмір
PDF icon Інститут кураторства [uk | regulations-11.pdf (267.84 КБ)]267.84 КБ
x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій