Ви є тут

Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» в 2016 році зі змінами


 1. Загальні положення
 2. Вимоги до рівня освіти вступників
 3. Фінансування підготовки фахівців
 4. Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання
 5. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі  до НТУУ «КПІ»
 6. Організація та проведення конкурсу
 7. Участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти та зарахування за співбесідою
 8. Особливості прийому вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли особливих успіхів та/або успішно закінчили систему довузівської підготовки НТУУ «КПІ»
 9. Зарахування в межах встановлених квот
 10. Право на першочергове зарахування
 11. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників
 12. Надання рекомендацій для зарахування
 13. Реалізація права вступників на обрання місця навчання
 14. Коригування списку рекомендованих до зарахування
 15. Наказ про зарахування
 16. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства в НТУУ «КПІ»
 17. Зарахування на звільнені протягом перших днів навчання місця та зберігання робіт вступників
 18. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до НТУУ «КПІ»

1. Загальні положення

1.1. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (далі – НТУУ «КПІ») оголошує прийом для здобуття вищої освіти за ступенями бакалавра, магістра, доктора філософії та освітньо–кваліфікаційним рівнем спеціаліста відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України щодо надання відповідних освітніх послуг, виданої в порядку, установленому законодавством, в межах ліцензованого обсягу.        

Прийом до Державного закладу «Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації НТУУ «КПІ» здійснюється у відповідності до окремого додатка до цих Правил.

1.2. До НТУУ «КПІ» приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах, мають повну загальну середню освіту або відповідний ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) та виявили бажання здобути вищу освіту.

1.3. Прийом до НТУУ «КПІ» на всі ступені та освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється на конкурсній основі незалежно від форми та джерел фінансування навчання.

1.4. Забороняється одночасне навчання на денній формі навчання за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки. Не допускається одночасне навчання за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) за державним замовленням, у тому числі за різними освітніми ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) та формами навчання.

1.5. Вступники, які допущені до складання вступних випробувань, в разі необхідності можуть бути поселені в гуртожиток на час їх проведення. Поселення відбувається у гуртожитки блочної або коридорної системи по 3-4 особи до кімнати. Правила поселення вступників та студентів до гуртожитків визначаються Положенням про поселення та проживання в гуртожитках студмістечка НТУУ «КПІ».

2.Вимоги до рівня освіти вступників

2.1. На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників та/або (у випадках визначених Умовами прийому до ВНЗ України та цими Правилами) вступних випробувань, з урахуванням середнього бала документа про повну загальну середню освіту та (у випадках визначених Умовами прийому до ВНЗ України та цими Правилами) балів за особливі успіхи, крім випадків, передбачених у розділі 16 та у пункті 7.3. розділу 7 цих Правил.

2.2. Прийом на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра і освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за результатами вступних випробувань. На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

2.3. НТУУ «КПІ» приймає на перший курс (за індивідуальними програмами підготовки) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра.

Порядок прийому та конкурсного відбору осіб, зазначених у пунктах 2.2 – 2.3 розділу 2 цих Правил регламентується Положенням про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста, магістра; та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст.

2.4. На навчання для здобуття ступеня доктора філософії приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

На навчання для здобуття ступеня доктора наук приймаються особи, які здобули вчений ступінь кандидата наук (доктора філософії).

Порядок прийому та конкурсного відбору осіб, зазначених у пункті 2.4 розділу 2 регламентується окремим додатком до цих Правил.

НТУУ «КПІ» може приймати на навчання осіб, які здобули базову або повну вищу освіту, а також осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю у межах вакантних місць ліцензованого обсягу. Питання про прийом на навчання таких осіб (крім випадків конкурсного відбору при вступі на перший курс) розглядає навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» (деканати відповідних факультетів/інститутів).

3. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у НТУУ «КПІ» здійснюється:

 1. за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів - за державним замовленням;
 2. за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав  НТУУ «КПІ» (наукова установа НТУУ «КПІ») на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора наук).

3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.

Громадяни України, які не завершили навчання за кошти державного або місцевого бюджету за певним ступенем освіти, мають право повторно безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах за тим самим ступенем освіти, за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.

Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю у державних та комунальних вищих навчальних закладах, якщо за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом.

Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, мають право на здобуття або продовження здобуття певного ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти на території інших регіонів України за рахунок коштів державного бюджету з наданням місць у гуртожитках на час навчання.

Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах та проживають на тимчасово окупованій території, мають право на здобуття або продовження здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України в порядку, визначеному Законом України «Про вищу освіту».

Особи, зазначені в абзацах четвертому і п’ятому цього пункту, здобувають вищу (на конкурсних засадах) освіту за державним замовленням у порядку та в межах квот, визначених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки відповідно до частини дванадцятої статті 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України».

3.3. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за державним замовленням здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

Усі особи, які здобувають вищу освіту у НТУУ «КПІ», мають рівні права та обов’язки.

4.  Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Розклад роботи Приймальної комісії НТУУ «КПІ» під час прийому документів:

Термін Дні Години
04-08 липня 2016 року Понеділок - п’ятниця 1000-1700
11-29 липня 2016 року Понеділок - п’ятниця 900-1800
Субота 1000-1300
Неділя Вихідний
01 серпня 2016 року Понеділок 1200-1800
02-05 серпня 2016 року Вівторок - п’ятниця 900-1800
06 серпня 2016 року Субота 1000-1300
08 - 19 серпня 2016 року Понеділок, середа, четвер 1400-1700
Вівторок, п’ятниця 1000-1300
Субота – неділя* Вихідний
Cвяткові дні Вихідний

Увага: у розкладі роботи можливі зміни

4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти та на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст проводиться в такі строки*:

Початок прийому заяв та документів 11 липня
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які мають проходити творчий конкурс (мають право складати вступні випробування,  що проводить НТУУ «КПІ») у тому числі для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст 20 липня  1800
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчий конкурс 27 липня 1800
Строки проведення НТУУ «КПІ» вступних випробувань 21 – 27 липня
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 12 години 01 серпня
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 18 години 05 серпня
Закінчення строку виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 10 серпня
Терміни зарахування вступників за державним замовленням – не пізніше 12 години 06 серпня; за кошти фізичних та юридичних осіб за умови виконання державного замовлення відповідної спеціальності в межах факультету/інституту (спеціалізації) - не пізніше 12 серпня.

* Крім категорій осіб, визначених Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» та осіб, які проходять співбесіду.

5. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до НТУУ «КПІ»

5.1. Вступники для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання, крім осіб, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів, зарахування за співбесідою та зарахування за квотами подають заяви тільки в електронній формі. Вони можуть подати до п’ятнадцяти заяв на п’ять спеціальностей (спеціалізацій), на яких передбачено прийом за державним замовленням. Подання заяв на спеціальності (спеціалізації) на інші форми навчання, а також на яких не передбачається прийому за державним замовленням, не обмежується.

Всі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі.

5.2. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до відбіркової комісії відповідного факультету/інституту. Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою Приймальної (відбіркової) комісії у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі - Єдиній базі) безпосередньо під час прийняття заяви.

Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано НТУУ «КПІ» на підставі рішення Приймальної комісії до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази відповідальною особою відбіркової комісії факультету/інституту, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такої подачі анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення у день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність до цього самого вищого навчального закладу.

Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

5.3. У заяві вступники вказують спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки), нозологію, мову тощо, форму навчання та інші дані, необхідні для реєстрації вступника.

Під час подання заяв про участь у конкурсному відборі на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти за державним замовленням для здобуття ступеня бакалавра вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв, при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.

Пріоритетність заяв, зазначена вступником, не підлягає зміні.

5.4. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто:

 • документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»);
 • свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який посвідчує особу і громадянство;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (за наявності).

5.5. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • копію сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (за наявності);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в творчих конкурсах, за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, але не пізніше строків, установлених для прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування вступників до зарахування.

Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за державним замовленням, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).

5.6. Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016 році, крім випадків передбачених Умовами прийому до ВНЗ України та у розділах 7 та 16 цих Правил.

5.7. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною (відбірковою) комісією вищого навчального закладу, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку. Копії документу, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження не підлягають засвідченню. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.

5.8. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається Приймальною (відбірковою) комісією вищого навчального закладу згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2016 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10.2015р. № 1085.

5.9. Приймальна (відбіркова) комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази.

Приймальна (відбіркова) комісія здійснюють перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислюють в разі відсутності), затверджують його і вносять інформацію про середній бал до Єдиної бази.

5.10. Приймальна (відбіркова) комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до вищого навчального закладу протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше дати, що передує дню оголошенню рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на веб-сайті вищого навчального закладу.

Вступники,  які  за результатами зовнішнього незалежного оцінювання  (вступних випробувань) хоча б з одного з визначених предметів отримали бали нижче ніж встановлений цими Правилами мінімальний рівень, до участі у конкурсному відборі не допускаються і на навчання не зараховуються

5.11. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (напряму підготовки, спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами, першочергового зарахування  фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

5.12. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2015 року за № 614/ 27059. Процедура визнання Документа з метою продовження навчання здійснюється вищим навчальним закладом до початку другого семестру першого року навчання його власника.

6. Організація та проведення конкурсу

6.1. Приймальна комісія НТУУ «КПІ» допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які склали зовнішнє незалежне оцінювання у 2016 році (вступні екзамени, творчі конкурси) з відповідних предметів, визначених Переліком конкурсних предметів у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів, творчих конкурсів) згідно додатку до цих Правил, яким також визначаються мінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсі або зарахуванні на навчання за квотами та вагові коефіцієнти.

При цьому конкурсні предмети, для яких ваговий коефіцієнт становить 0,35 або вище, вважається профільним.

До участі в конкурсному відборі для вступу на навчання  на основі повної загальної середньої освіти допускаються особи, які отримали не нижче 140 балів з одного із профільних конкурсних предметів за умови що інші результати становлять не нижче 100 балів.

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, конкурсний бал обчислюється як сума балів з конкурсних предметів, бала за конкурс творчих здібностей (у разі його проведення) середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та балів за особливі успіхи та/або за успішне закінчення підготовчих курсів НТУУ «КПІ», помножених на вагові коефіцієнти. Бали за особливі успіхи та/або за успішне закінчення підготовчих курсів НТУУ «КПІ» нараховуються відповідно до розділу 8 цих Правил.

При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». При використанні інших шкал оцінювання порядок перерахунку визначає Приймальна комісія. Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 4 до Умов прийому до ВНЗ України. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 200-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 100.

При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання вступниками сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання є обов’язковим, крім випадків, передбачених розділами 7 та 16 цих Правил.

6.3. Творчий конкурс при вступі на спеціальність «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» складається з трьох сесій: натура (рисунок), натюрморт (живопис), композиція (кожна сесія оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів, остаточна оцінка обчислюється як середнє арифметичне отриманих балів за кожну сесію конкурсу). Творчий конкурс при вступі на спеціальність «Журналістика» проводиться в одну сесію у письмовому вигляді та оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів.

Творчі конкурси при вступі на спеціальності «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» та «Журналістика» оцінюються у відповідності до критеріїв, які оприлюднюються не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

6.4. Загальноосвітні вступні іспити для осіб, визначених пункту 7.1. та 7.2. розділу 7 цих Правил, проводяться з конкурсних предметів, визначених цими Правилами для вступників на відповідний напрям підготовки за програмами ЗНО 2016р.

6.5. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами (критеріями оцінювання творчого конкурсу) мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях, сесіях творчих конкурсів та у конкурсному відборі не допускаються і на навчання не зараховуються.

Перескладання вступних випробувань та творчих конкурсів, або їх складових не допускається.

6.6. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені НТУУ «КПІ» розглядаються згідно Положення про порядок подання і розгляду апеляцій вступників до НТУУ «КПІ».

6.7. Особи, не атестовані з української мови, можуть подавати сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (складають вступний іспит з урахуванням наявності відповідних педагогічних і науково-педагогічних кадрів, які є членами відповідних комісій).

7. Участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти та зарахування за співбесідою

7.1. Брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі мають право особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880, через які вступники не проходили зовнішнє незалежне оцінювання.

7.2 Брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі (за їх вибором) мають право особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2015 року, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа та особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України.

 У встановленому порядку брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі (за їх вибором) мають право особи, яким таке право надано Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»

7.3. За результатами співбесіди зараховуються до НТУУ «КПІ»:

 • особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;
 • особи, які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революція Гідності), та які звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року;
 • особи, визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 11 – 14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

7.4. Прийом заяв для осіб, визначених у п.7.3. цього розділу та які виявили бажання скористатись правом на зарахування за результатами співбесіди проводиться в паперовій формі з 11 липня 2016р. до 1800 20 липня 2016 р., у всіх інших випадках заяви від цих осіб подаються електронно у визначені цими Правилами терміни.

Співбесіда із зазначеними категоріями осіб проводиться  з загальноосвітніх конкурсних предметів, визначених цими Правилами для вступників на відповідну спеціальність за програмами ЗНО 2016 р. з 21 до 24 липня згідно з розкладом.

НТУУ «КПІ»  оголошує рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди осіб не пізніше 12.00 години 25 липня. Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця за державним замовленням відповідно до пункту 13.1. розділу 13 цих Правил до 18.00 години 27 липня. Зарахування вступників на денну форму навчання за державним замовленням відбувається не пізніше 12.00 години 28 липня.

Зараховані особи впродовж 28 липня виключаються з конкурсу на інші місця за державним замовленням.

Для вступників на спеціальності «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» та «Журналістика» проходження творчого конкурсу з результатами не меншими нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня обов’язкове.

7.5. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених цими Правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

8. Особливості прийому вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли особливих успіхів та/або успішно закінчили систему довузівської підготовки НТУУ «КПІ»

8.1. Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів додатково зараховуються конкурсні бали при вступі на основі повної загальної середньої освіти за умови, якщо вони вступають на спеціальності, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі:

 • інформатика — при вступі на спеціальності «Прикладна математика», «Системний аналіз», «Комп'ютерні науки та інформаційні технології», «Комп’ютерна інженерія», «Інженерія програмного забезпечення», «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», «Кібербезпека»;
 • інформаційні технології - при вступі на спеціальності «Прикладна математика», «Системний аналіз», «Комп'ютерні науки та інформаційні технології», «Комп’ютерна інженерія», «Інженерія програмного забезпечення», «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», «Кібербезпека»;
 • основи економіки — при вступі на спеціальності «Економіка», «Маркетинг», «Менеджмент»;
 • основи правознавства — при вступі на спеціальність «Право»;
 • історія – при вступі на спеціальності «Журналістика», «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», «Філологія»;
 • екологія — при вступі на спеціальність «Екологія»;
 • педагогіка і психологія - при вступі на спеціальності «Соціологія», «Соціальна робота»;

Призерам III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (далі МАНУ) додатково зараховуються конкурсні бали відповідно до секції, по якій вступник брав участь у конкурсі-захисті. Відповідність секцій спеціальностям визначається згідно з переліком секцій відповідно до спеціальностей, на які при вступі до вищих навчальних закладів для навчання за ступенем бакалавра додатково зараховуються конкурсні бали призерам – особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступеня – ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАНУ за секціями наукових відділень МАНУ, наведеним у додатку 2 до Умов прийому до ВНЗ України в 2016 році.

8.2. Положення пункту 8.1. цього розділу, поширюються на призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАНУ, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки України. Кількість балів – 200.

8.3. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу успішно закінчили систему довузівської підготовки НТУУ «КПІ», при вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності НТУУ «КПІ», додатково зараховуються конкурсні бали за успішне закінчення підготовчих курсів пропорційно до результатів підсумкової атестації (максимум – 200 балів).

Порядок визначення результатів підсумкової атестації регламентується Положенням про випускників системи довузівської підготовки НТУУ «КПІ», які досягли особливих успіхів у навчанні.

8.4. Бал за особливі успіхи зараховується лише за однією з перелічених вище підстав за вибором вступника.

8.5. Ваговий коефіцієнт бала за особливі успіхи – 0,05.

9. Зарахування в межах встановлених квот

9.1. Право на зарахування на основі повної загальної середньої освіти в межах встановлених квот за результатами вступних іспитів або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання мають особи, зазначені в пунктах 7.1.-7.2. розділу 7 цих Правил.

9.2. Ці квоти встановлюються НТУУ «КПІ» і оголошуються одночасно з оголошенням максимального державного  замовлення.

9.3. Зарахування осіб, визначених у пункті 9.1. цього розділу, відбувається в межах встановлених квот за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

9.4. Квоти для осіб, визначених Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», надаються у встановленому порядку.

9.5. Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 9.1. цього розділу, не зараховані на навчання на визначені місця у межах встановлених квот, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

10. Право на першочергове зарахування

10.1. Право на першочергове зарахування до НТУУ «КПІ» мають:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;
 • діти, батьки (один із батьків) яких загинули під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районах проведення антитерористичної операції;
 • діти учасників бойових дій із числа осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;
 • діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;
 • особи, які є внутрішньо переміщеними особами, відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;
 • інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу − категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, − категорія 2;
 • шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки, а також особи, протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти, батьки яких є шахтарями та які мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або батьки яких загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи;
 • члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;
 • особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;
 • вступники, яким це право визначено правилами прийому до вищого навчального закладу;
 • випускники системи довузівської підготовки НТУУ «КПІ», які мають вищий підсумковий рейтинг.

10.2. Право на першочергове зарахування надається за послідовністю, визначеною в пункті 10.1. цього розділу.»;

11. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

11.1. Рейтинговий список вступників, формується за категоріями в такій послідовності:

 • вступники, які мають право на зарахування за квотами;
 • вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;
 • вступники, які мають право на зарахування за конкурсом;
 • вступники, які не рекомендовані на зарахування на місця, що фінансуються за державним замовленням.

11.2. У межах кожної зазначеної в пункті 11.1. цього розділу категорії рейтинговий список вступників впорядковується:

 • за конкурсним балом від більшого до меншого;
 • з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття відповідно до розділу 10 цих Правил (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), а в разі необхідності з використанням такої послідовності:
 • особи, які беруть участь у конкурсі відповідно до заяви з вищим пріоритетом;
 • особи, які мають більшу суму балів за результатами вступних випробувань;
 • особи, які мають вищі результати вступних випробувань з максимальними ваговими коефіцієнтами;
 • особи, які мають вищий середній бал атестата про загальну середню освіту.

Якщо право першочергового зарахування та встановлені в четвертому − сьомому абзацах цього пункту додаткові правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.

11.3. У рейтинговому списку вступників, який формується з Єдиної бази, зазначаються:

 • прізвище, ім'я та по батькові вступника;
 • конкурсний бал вступника;
 • наявність підстав для зарахування за квотами;
 • наявність підстав для зарахування за результатами співбесіди;
 • наявність права на першочергове зарахування;
 • пріоритет заяви, зазначений вступником.

11.4. Рейтингові списки вступників формуються Приймальною (відбірковими) комісіями з Єдиної бази з урахуванням пріоритетності та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті НТУУ «КПІ». Списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються Приймальною (відбірковими) комісіями з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах відбіркових комісій та веб-сайті НТУУ «КПІ».

Списки оновлюються після виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання відповідно до пункту 13.1 розділу 13 цих Правил.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку відповідно до пункту 11.3. цього розділу.

12. Надання рекомендацій для зарахування

12.1. Рішення про рекомендування до зарахування вступників на місця державного замовлення Приймальна комісія приймає у строк, визначений цими Правилами, та згідно з порядком формування рейтингового списку, визначеного у розділі 11, що впорядковується відповідно до конкурсного бала вступника - від вищого до нижчого. Вступника буде рекомендовано до зарахування за найвищим пріоритетом з числа зазначених ним під час подання заяв, за яким вступник потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця, що фінансуються за державним замовленням.

Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється в Єдиній базі у межах встановленого (граничного) обсягу місць, що фінансуються за державним замовленням, за спеціальностями (спеціалізаціями спеціальності 035 «Філологія»), а за їх відсутності – у межах ліцензованого обсягу. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надається за всіма пріоритетами, зазначеними вступником під час подання заяв.

12.2. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах відбіркових комісії НТУУ «КПІ».

Рішення Приймальної комісії про рекомендацію до зарахування також розміщується на веб-сайті НТУУ «КПІ».

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку.

13. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

13.1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного у пункті 4.2. розділу 4 цих Правил, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та Правилами прийому, до відбіркової комісії відповідного факультету (інституту) НТУУ «КПІ». Особи, які подали заяви в електронній формі, крім вище наведеного, зобов’язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у відбірковій комісії.

13.2. Особи, які в установлені строки, визначені у пункті 4.2. розділу 4 цих Правил, не подали до Приймальної (відбіркової)комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та Правилами прийому (не виконали вимог для зарахування), втрачають право на зарахування на навчання за державним замовленням, крім випадків, визначених у розділах 15, 17 цих Правил.

13.3. Вступники під час виконання вимог до зарахування, крім вище наведеного, зобов’язані підписати власну роздруковану заяву в якій вони особисто визначають пріоритетність усіх спеціалізацій в межах спеціальності на яку вони рекомендовані до зарахування на навчання за держзамовленням (крім вступників рекомендованих на спеціалізації спеціальності 035 «Філологія»). Розподіл зарахованих на навчання за держзамовленням в межах спеціальності по спеціалізаціям здійснюється Приймальною комісією НТУУ «КПІ» на підставі конкурсного балу та вищезазначених заяв. Приймальна комісія залишає за собою право розподілу вступників, які не подали, або неповністю заповнили вищезазначену заяву, за спеціалізаціями у відповідності до конкурсної ситуації.

14. Коригування списку рекомендованих до зарахування

14.1. Приймальна (відбіркова) комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (своєчасно не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та Правилами прийому, до відбіркової комісії обраного факультету (інституту) НТУУ «КПІ»).

14.2. Вступники, яким анульовано рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення, не втрачають права участі у конкурсі на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб. Рішення щодо участі таких вступників у конкурсі на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб приймається за заявою вступника, що подається до відбіркової комісії обраного факультету (інституту) НТУУ «КПІ» та долучається до його особової справи.

14.3. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 13.1. розділу 13 цих Правил.

Зарахування вступників на заочну форму навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на відповідний напрям підготовки (спеціальність) здійснюється за умови формування групи (зазвичай від 5 осіб).

Договір із замовником щодо навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб укладається після видання наказу про зарахування.

Особи, які не уклали вищезазначений договір протягом 15 робочих днів від дня видання наказу про зарахування, відраховуються з університету (для заочної форми навчання цей термін складає 3 дні від дня початку занять).

Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

14.4. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) та формами навчання, крім двох денних, одна з яких за державним замовленням, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів протягом усього строку навчання.

При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) та формами навчання, крім двох денних, за кошти фізичних та юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному з вищих навчальних закладів за бажанням студента. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому вони зберігаються.

15. Наказ про зарахування

15.1. Накази про зарахування на навчання видаються керівником вищого навчального закладу на підставі рішення Приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі відповідно до списків вступників, рекомендованих до зарахування, та оприлюднюються на інформаційних стендах відбіркових комісій і веб-сайті НТУУ «КПІ» у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в пункті 4.2. розділу 4 цих Правил.

15.2. Рішення Приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване Приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 18.4. розділу 18 цих Правил.

Вступники можуть бути відраховані з вищого навчального закладу за власним бажанням, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі, а таким особам повертаються документи, які вони подавали, не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

На звільнене(і) при цьому місце (місця) до початку навчальних занять може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки). У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з інших спеціальностей (спеціалізацій, освітніх програм, напрямів підготовки) цього вищого навчального закладу за умови збігу конкурсних предметів шляхом перенесення заяви на іншу спеціальність.

15.3. Наказ про зарахування вступника на місце відрахованої особи видається за умови особистого виконання вступником вимог пункту 13.1 розділу 13 цих Правил.

16. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства в НТУУ «КПІ»

16.1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року, № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року № 1272), а також Положеннями НТУУ «КПІ», які регламентують прийом іноземних громадян.

16.2. Іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.

16.3. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, вступають до НТУУ «КПІ» за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями):

1) двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (у визначені терміни): для здобуття ступенів бакалавра, магістра;

2) упродовж року для навчання в аспірантурі, докторантурі за результатами оцінювання/розгляду поданих згідно з Порядком організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536, документів та співбесіди з визначених предметів та мови навчання.

НТУУ «КПІ» здійснює обчислення балів/оцінок вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться співбесіда.

Зарахування на навчання для здобуття вищої освіти на відповідному рівні вищої освіти здійснюється за результатами співбесіди та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, та врахування балів успішності, що дають право для продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий рівень освіти.

16.4. Іноземці, які вступають на навчання, зараховуються до НТУУ «КПІ» на підставі наказів про зарахування, що формуються в Єдиній базі.

16.5. Строки прийому заяв, проведення співбесід, творчих конкурсів та зарахування іноземців і осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання і вступають до НТУУ «КПІ», визначаються Центром міжнародної освіти НТУУ «КПІ» в межах встановлених нормативно-правовими документами, які регламентують прийом іноземних громадян.

16.6. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов'язаннями України, приймаються на навчання  у межах установлених квот прийому до вищих навчальних закладів України на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.

16.7. Закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного українця, при вступі до НТУУ «КПІ» користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного українця, зараховуються у межах установлених квот прийому до вищих навчальних закладів за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому.

17. Зарахування на звільнені протягом перших днів навчання місця та зберігання робіт вступників

17.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з НТУУ «КПІ», про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі.

Зарахування на місця відрахованих студентів відбувається протягом наступних п’яти робочих днів з урахуванням положень та вимог пунктів 15.2. і 15.3. розділу 15 цих Правил. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і верифікуються в Єдиній базі до 18.00 години 19 вересня.

17.2. Роботи вступників, виконані ними на вступних екзаменах, творчих конкурсах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт.

18. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до НТУУ «КПІ»

18.1. На засіданні Приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (далі – ЗМІ) не більше двох осіб від одного засобу.

 Для розгляду щодо надання акредитації представники ЗМІ повинні подати до Приймальної комісії письмову заявку не пізніше ніж за добу до засідання.

18.2. Громадські організації, яким Міністерством освіти і науки України надано право вести спостереження за роботою Приймальної комісії, можуть направляти своїх спостерігачів на її засідання. Приймальна комісія створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надає їм можливість ознайомлення з документами у відповідності до вимог Закону України «Про захист персональних даних», які надаються членам комісії до засідання.

18.3. Голова Приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється.

18.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та конкурсах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування його з числа студентів.

18.5. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, граничний обсяг місць, що фінансуються за державним замовленням, вартість навчання за спеціальностями (спеціалізація ми, освітніми програмами), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до НТУУ «КПІ» здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою "Конкурс", на підставі даних, внесених Приймальною (відбірковими) комісіями до Єдиної бази.

ПРИМІТКА: У додатках обсяги прийому та вартість навчання вказані станом на 2015 рік. При прийомі у 2016 році можливі зміни.

В зв’язку з реформуванням системи вищої освіти в цих Правилах прийому можливі зміни.

==========================================================================

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

на засіданні Вченої Ради

НТУУ    "КПІ"

ПРОТОКОЛ № 8 від " 30 " червня 2016 року

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій

x

Медіа-ресурси КПІ

Web-камери Радіо Телебачення