Ви є тут

Тимчасове положення про організацію освітнього процесу в НТУУ «КПІ»: 9.5.1. ВідрахуванняПідставами для відрахування студента є:

 • завершення навчання за відповідною освітньою програмою;
 • власне бажання;
 • переведення до іншого навчального закладу;
 • невиконання вимог навчального плану, а саме:
  • незадовільний результат двох проміжних атестацій (на 8-му та 14-му тижнях) за трьома і більше кредитними модулями;
  • отримання трьох і більше незадовільних оцінок при проходженні семестрового контролю;
  • отримання незадовільних оцінок хоча б з одного кредитного модуля після трьох спроб складання;
  • незадовільний результат випускної атестації;
  • наявність академічної заборгованості по закінченні встановленого терміну її ліквідації;
  • порушення термінів проходження або невиконання програми практичної підготовки;
  • якщо студент не приступив до навчальних занять без поважних причин у 10-денний термін від початку першого семестру за певним РВО, або у разі пропуску аудиторних занять без поважних причин упродовж семестру;
  • порушення умов договору (контракту), укладеного між вищим навчальним закладом та особою, яка навчається, або фізичною (юридичною) особою, яка оплачує таке навчання;
  • за станом здоров’я на підставі висновку лікарсько-консультативної комісії (ЛКК);
  • за грубе порушення Правил внутрішнього розпорядку НТУУ «КПІ»;
  • інші випадки, передбачені законодавством.

Студенти, які не ліквідували академічну заборгованість у встановлені терміни, відраховуються з університету наказом про відрахування, який подається керівником структурного підрозділу на підпис ректору після закінчення визначеного терміну складання академічної заборгованості.

Відрахування неповнолітніх студентів здійснюється за погодженням служби у справах дітей місцевих органів виконавчої влади.

Відрахування студентів проводиться наказом ректора за поданням директора інституту/декана факультету.

Особа, відрахована до завершення навчання за освітньою програмою, після закриття обхідного листа, отримує академічну довідку, що містить інформацію про результати навчання, назви дисциплін, отримані оцінки і здобуту кількість кредитів ЄКТС та оригінали документів про попередню освіту.

Відомості про результати навчання, назви навчальних дисциплін та отримані оцінки вносяться до академічної довідки окремо за кожен семестр. Для всіх форм навчання до академічної довідки заноситься кількість кредитів ЄКТС, передбачена навчальним планом для денної форми навчання. Якщо студент раніше навчався в іншому навчальному закладі, в академічній довідці зазначаються назви закладів, в яких були складені екзамени (заліки) з певних навчальних дисциплін.

До академічної довідки не вносяться навчальні дисципліни, з яких студент отримав незадовільні оцінки.

Студентам, які відраховані з першого курсу і не складали екзамени та заліки, видається академічна довідка із записом, що студент заліків та екзаменів не склав.

Реєстрація академічних довідок проводиться у спеціальній книзі. До особової справи студента для передачі її в архів додаються: копія академічної довідки, підписаної ректором і скріпленої гербовою печаткою, завірена директором інституту/деканом факультету залікова книжка, студентський квиток і скріплена печаткою за підписом директора інституту/декана факультету навчальна картка студента із зазначенням виконання студентом навчального плану.

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій