Ви є тут

Фізико-технічний інститут


Кампус КПІ, Корпус № 1, зворотня сторона
Фізико-технічний інститут Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського
Контактна інформація:
Адреса ФТІ: просп. Перемоги, 37, корпус 1, поверх 3, кім. 308-1, 03056, Київ, Україна, кафедри - корпус №11

Телефони для довiдок: +380 44 236 7098, +380 44 204 9876
E-mail: novi[at]pti.kpi.ua
URL:
Довузівська підготовка:
Голова Вченої ради – науковий керівник інституту: проф. Новiков Олексiй Миколайович
В.о.директора ФТІ: Літвинова Тетяна Василівна
День факультету: 14 лютого

ПІДРОЗДІЛИ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

Логотип ФТІФiзико-технiчний iнститут (ФТI), навчально-науковий пiдроздiл КПІ ім. Ігоря Сікорського, засновано у 1995 роцi з iнiцiативи та при активнiй участi вiдомих вчених України на чолi з академіком Б.Є. Патоном i академіком М.З. Згуровським та широких кiл освiтянської громадськостi з метою впровадження фiзтехiвської системи освiти в Українi.

В умовах ринкової економіки, прискореного розвитку наукоємних технологій зростає попит на фахівців широкого профілю, здатних швидко змінювати характер професійної діяльності, переоцінювати накопичений досвід, аналізувати свої можливості, набувати нових знань із використанням сучасних інформаційних технологій. Фізико-технічний інститут готує фахівців, що забезпечують технологічну незалежність та інформаційну безпеку України.

Підготовка фахівців такого профілю в провідних країнах світу проводиться за фізтехівською системою, запровадженою в Політехнічній школі в Парижі та реалізованою в Каліфорнійському й Массачусетському технологічних інститутах. Основні принципи фізтехівської системи освіти: глибока підготовка з фундаментальних наук і одночасно високий рівень математичної та фізичної освіти, а також підготовка з іноземних мов у підвищеному обсязі й поєднання широкої загальнонаукової освіти в кращих університетських традиціях з вузькою спеціалізацією та отриманням практичних навичок роботи в базових інститутах.

Протягом навчання студенти інституту отримують освіту на рівні кращих університетів світу, про що свідчать неодноразові перемоги на міжнародних студентських олімпіадах у Лондоні, Будапешті, Тегерані, Празі, Варшаві, Бухаресті, Мюнхені.

Випускники ФТІ працюють в установах НАН України, органах державної влади України, установах і компаніях державної та недержавної форм власності, де основними вимогами до співробітників є високий інтелект, глибокі знання, здатність працювати в умовах жорсткої інтелектуальної конкуренції.

Терміни підготовки фахівців: бакалавр (б) – 4 роки; спеціаліст (с) – 1,5 року; магістр (м) – 2 роки.

Прийом заяв для вступу відбувається за напрямами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" із зазначенням бажаної спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр". Після отримання базової вищої освіти (бакалаврат – 4 роки) випускники зараховуються на конкурсній основі на навчання за програмами магістра (2 роки навчання) для отримання повної вищої освіти. Найкращі випускники можуть продовжити навчання в аспірантурі для отримання наукового ступеня.

Напрями,  спеціальності і  спеціалізації підготовки фахівців ФТІ КПІ ім. Ігоря Сікорського

НАПРЯМ 6.040204 ПРИКЛАДНА ФІЗИКА 

Спеціальність 7.04020401, 8.04020401 Прикладна фізика (д)

Спеціалізації:

 • Високі фізичні технології  
 • Фізика живих систем
 • Фізика енергетичних систем та відновлюваних джерел енергії

НАПРЯМ 6.040301 ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА

Спеціальність 7.04030101, 8. 04030101 Прикладна математика (д)

Спеціалізації:

 • Математичні методи комп’ютерного моделювання
 • Математичні методи кібернетичної безпеки
 • Математичні методи криптології

НАПРЯМ 6.170101 БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЙНИХ І КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

Спеціальність 7.17010101, 8.17010101 Безпека інформаційних і комунікаційних систем (д,з)

 Спеціалізація:

 • Кібернетична безпека

НАПРЯМ 6.170102 СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ 

Спеціальність 7.17010201, 8.17010201 Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки (д, з)

Друга освіта, перепiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiї в ФТІ КПІ ім. Ігоря Сікорського

 • Спеціальність: "Захист інформації в комп'ютерних системах та мережах"

  Форма навчання: заочна

  Термін навчання: 2 роки

Необхідні умови: вища або незакінчена вища освіта зі спорідненої спеціальності

В Навчальному центрi перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї фахiвцiв в галузi iнформацiйної безпеки ФТI здiйснюється пiдготовка за навчальними напрямами: органiзацiя захисту iнформацiї в комп'ютерних системах; органiзацiя захисту мовної iнформацiї та iнформацiї в телекомунiкацiйних мережах i системах зв'язку; основи технiчного захисту iнформацiї.

Фiзико-технiчний iнститут активно спiвпрацює з iнститутами Нацiональної академiї наук України, Департаментом iнформатизацiї НБУ, Департаментом спецiальних телекомунiкацiйних систем та захисту iнформацiї СБУ, представництвами корпорацiй Microsoft, Nortel Networks, Sun Microsystems в Українi та рядом установ i компанiй державної та недержавної форм власностi.

До складу ФТІ входять комплекс навчальних лабораторій з фізики, навчальні лабораторії комп’ютерних технологій, навчальний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у галузі інформаційної безпеки, конструкторське бюро “Шторм” та науково-дослідний центр “Акустика”.

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій