Ви є тут

Тимчасове положення про організацію освітнього процесу в НТУУ «КПІ»: 9.6. Академічна мобільність студентівАкадемічна мобільність – можливість учасників освітнього процесу навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому вищому навчальному закладі (науковій установі) на території України чи поза її межами.

Право на академічну мобільність може бути реалізоване на підставі міжнародних договорів про співробітництво в галузі освіти та науки, міжнародних програм та проектів, договорів про співробітництво між НТУУ «КПІ» та вітчизняним вищим навчальним закладом (науковою установою) або його основним структурним підрозділом, між НТУУ «КПІ» та іноземними вищими навчальними закладами (науковими установами) та їх основними структурними підрозділами, а також може бути реалізоване учасником освітнього процесу НТУУ «КПІ» з власної ініціативи, підтриманої адміністрацією та керівництвом інституту/факультету НТУУ «КПІ», на основі індивідуальних запрошень та інших механізмів.

Академічна мобільність університету реалізується з метою:

  • підвищення якості вищої освіти;
  • підвищення ефективності наукових досліджень;
  • підвищення конкурентоздатності випускників університету на українському та міжнародному ринках освітніх послуг та праці;
  • збагачення індивідуального досвіду учасників освітнього процесу щодо інших моделей створення та поширення знань;
  • залучення світового інтелектуального потенціалу до вітчизняного освітнього процесу на основі двосторонніх та багатосторонніх угод між закладами-партнерами;
  • встановлення внутрішніх та зовнішніх інтеграційних зв’язків;
  • гармонізація освітніх стандартів закладів-партнерів.

Основними видами академічної мобільності є:

ступенева мобільність — навчання у вищому навчальному закладі, відмінному від постійного місця навчання учасника освітнього процесу, з метою здобуття ступеня вищої освіти, що підтверджується документом (документами) про вищу освіту або про здобуття ступеня вищої освіти від двох або більше вищих навчальних закладів;

кредитна мобільність — навчання у вищому навчальному закладі, відмінному від постійного місця навчання учасника освітнього процесу, з метою здобуття кредитів ЄКТС та/або відповідних компетентностей, результатів навчання (без здобуття кредитів ЄКТС), що будуть визнані у вищому навчальному закладі постійного місця навчання вітчизняного чи іноземного учасника освітнього процесу. При цьому загальний період навчання для таких учасників за програмами кредитної мобільності залишається незмінним.

Формами академічної мобільності для учасників освітнього процесу, що здобувають освітні ступені бакалавра, магістра та доктора філософії у вітчизняних вищих навчальних закладах, є:

  • навчання за програмами академічної мобільності;
  • мовне стажування;
  • наукове стажування.

Загальний порядок організації програм академічної мобільності на території України та за кордоном регламентовано Постановою Кабінету Міністрів від 12.08.2015 р. № 579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність».

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій