Ви є тут

[до 13.05.2017] Оголошується конкурс на заміщення посадНаціональний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад. Термін подання документів – місяць від дня опублікування оголошення в газеті "Київський політехнік". Адреса: 03056, Київ-56, проспект Перемоги, 37, відділ кадрів, кімната 243.

№ 12 за 13.04.2017

на заміщення вакантної посади декана (науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю факультету)
– радіотехнічного факультету;
на заміщення вакантної з 15.05.2017 р. посади завідувача кафедри (д.н., проф., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри)
– кафедри екобіотехнології та біоенергетики;
на заміщення тимчасово зайнятої посади завідувача кафедри (д.н., проф., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри)
– кафедри фізичної хімії;
на заміщення вакантної посади професора (д.н., проф., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри)
– кафедри фізичної та біомедичної електроніки;
на заміщення вакантних з 01.09.2017р. посад професорів (д.н., проф., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри) по кафедрах:
– кафедри менеджменту;
– кафедри електромеханічного обладнання енергоємних виробництв;
– кафедри металознавства та термічної обробки;
– кафедри гідроаеромеханіки і механотроніки;
– кафедри виробництва приладів;
– кафедри автоматики та управління в технічних системах;
– кафедри акустики та акусто¬електроніки (4 посади);
– кафедри інформаційної безпеки;
– кафедри математичного моделювання економічних систем;
– кафедри телекомунікаційних систем;
– кафедри геобудівництва та гірничих технологій (4 посади);
– кафедри промислової елек¬троніки;
– кафедри електромеханіки;
– кафедри високотемпературних матеріалів та порошкової металургії;
– кафедри математичних методів системного аналізу (3 посади);
– кафедри загальної та теоретичної фізики;
– кафедри нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки;
– кафедри системного проектування (2 посади);
– кафедри мікроелектроніки (3 посади);
– кафедри інтегрованих технологій машинобудування;
– кафедри техніки і електрофізики високих напруг;
– кафедри кібернетики хіміко-технологічних процесів;
– кафедри психології і педаго¬гіки;
– кафедри конструювання верстатів і машин;
– кафедри теплотехніки та енергозбереження;
–кафедри механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів;
– кафедри лазерної техніки та фізико-технічних технологій (3 посади);
– кафедри технології машинобудування (2 посади);
– кафедри динаміки і міцності машин та опору матеріалів (4 по¬сади);
– кафедри електронних приладів та пристроїв (2 посади);
– кафедри теорії, практики та перекладу французької мови;
– кафедри інженерії поверхні (2 посади);
– кафедри системного програмування та спеціалізованих ком¬п'ютерних систем;
– кафедри історії;
– кафедри математичної фізики (4 посади);
– кафедри хімічного, полімер¬ного та силікатного машинобудування (2 посади);
– кафедри обчислювальної техніки (3 посади);
– кафедри фізичної та біомедичної електроніки (2 посади);
– кафедри міжнародної економіки;
– кафедри філософії;
– кафедри звукотехніки та реєстрації інформації (2 посади);
– кафедри електрозварювальних установок;
– кафедри теоретичної механіки;
– кафедри приладобудування (2 посади);
– кафедри промислової біотехнології (2 посади);
– кафедри машин та апаратів хімічних та нафтопереробних виробництв;
– кафедри приладів та систем керування літальними апаратами;
– кафедри теплоенергетичних установок та атомних електро¬станцій;
– кафедри інформаційно-телекомунікаційних мереж;
– кафедри автоматизованих систем обробки інформації та управління;
– кафедри електричних станцій;
– кафедри телекомунікацій;
– кафедри теоретичної елек¬тротехніки (3 посади);
– кафедри радіоконструювання та виробництва радіоапаратури (2 посади);
– кафедри соціології;
– кафедри господарського та адміністративного права;
– кафедри теоретичної і промислової теплотехніки (2 по¬сади);
– кафедри автоматизації проектування енергетичних процесів і систем;
– кафедри електричних мереж та систем;
– кафедри радіотехнічних пристроїв та систем;
на заміщення посад доцентів (канд. наук, доц., науковий ступінь, вчене звання відповідно до про¬філю кафедри), старших викладачів (канд. наук, науковий ступінь відповідно до профілю кафедри), викладачів, асистентів, тимчасово зайнятих до проведення конкурсу та вакантних з 01.09.2017 р. по інститутах, факультетах, кафедрах:
Факультет електроніки
Кафедра фізичної та біомедичної електроніки
доцентів – 2
старших викладачів – 1
асистентів – 1
Кафедра звукотехніки та реєстрації інформації
старших викладачів – 3
асистентів – 6
Кафедра мікроелектроніки
доцентів – 1
старших викладачів – 1
асистентів – 2
Кафедра електронних приладів та пристроїв
доцентів – 4
старших викладачів – 1
Кафедра акустики та акустоелектроніки
доцентів – 3
Кафедра конструювання елек¬тронно-обчислювальної апаратури
доцентів – 4
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра автоматизованих систем обробки інформації та управління
доцентів – 5
старших викладачів – 3
асистентів – 2
Кафедра обчислювальної техніки
доцентів – 7
старших викладачів – 3
асистентів – 3
Кафедра автоматики та управ¬ління в технічних системах
доцентів – 7
старших викладачів – 4
асистентів – 4
Кафедра технічної кібернетики
доцентів – 7
старших викладачів – 3
Факультет електроенерго¬техніки та автоматики
Кафедра електромеханіки
доцентів – 5
старших викладачів – 2
асистентів – 1
Кафедра електричних станцій
доцентів – 1
старших викладачів – 2
асистентів – 2
Кафедра відновлювальних джерел енергії
доцентів – 1
Кафедра автоматизації енергосистем
доцентів – 3
старших викладачів – 1
Кафедра автоматизації електромеханічних систем та електроприводу
доцентів – 2
старших викладачів – 2
Кафедра електричних мереж та систем
доцентів – 1
асистентів – 1
Кафедра техніки і електрофізики високих напруг
доцентів – 1
Кафедра теоретичної електротехніки
доцентів – 8
старших викладачів – 3
Факультет менеджменту та маркетингу
Кафедра промислового маркетингу
доцентів – 1
старших викладачів – 1
Кафедра менеджменту
доцентів – 5
старших викладачів – 4
Кафедра міжнародної економіки
доцентів – 7
Кафедра математичного моделювання економічних систем
доцентів – 4
старших викладачів – 1
Кафедра економіки і підприємництва
доцентів – 5
Інститут телекомунікаційних систем
Кафедра телекомунікацій
доцентів – 1
старших викладачів – 3
Кафедра інформаційно-телекомунікаційних мереж
доцентів – 1
старших викладачів – 1
асистентів – 1
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту
Кафедра електропостачання
доцентів – 6
старших викладачів – 2
асистентів – 1
Кафедра автоматизації управління електротехнічними комплексами
доцентів – 3
старших викладачів – 2
Кафедра електромеханічного обладнання енергоємних виробництв
доцентів – 3
Кафедра геобудівництва та гірничих технологій
доцентів – 1
Кафедра теплотехніки та енерго¬збереження
доцентів – 3
Кафедра охорони праці, промислової та цивільної безпеки
доцентів – 3
старших викладачів – 1
асистентів – 1
Кафедра інженерної екології
асистентів – 1
Факультет соціології і права
Кафедра історії
доцентів – 4
викладачів – 2
Кафедра господарського та адмі¬ністративного права
старших викладачів – 1
викладачів –1
Кафедра філософії
доцентів – 3
викладачів – 4
Кафедра соціології
старших викладачів – 1
Кафедра психології і педагогіки
доцентів – 3
старших викладачів – 2
Кафедра інформаційного права та права інтелектуальної власності
доцентів – 1
Кафедра публічного права
доцентів – 1
викладачів – 1
Фізико-математичний факультет
Кафедра загальної фізики та фізики твердого тіла
доцентів – 6
старших викладачів – 5
Кафедра нарисної геометрії, ін¬же¬нерної та комп'ютерної графіки
доцентів – 6
старших викладачів – 2
Кафедра загальної і теоретичної фізики
доцентів – 4
старших викладачів – 2
Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей
доцентів – 9
старших викладачів – 1
асистентів – 1
Кафедра математичної фізики
доцентів – 4
асистентів – 1
Кафедра диференціальних рівнянь
доцентів – 8
Кафедра загальної та експериментальної фізики
доцентів – 3
старших викладачів – 3
Фізико-технічний інститут
Кафедра інформаційної безпеки
доцентів – 3
асистентів – 2
Кафедра математичних методів захисту інформації
доцентів – 1
старших викладачів – 1
асистентів – 1
Кафедра фізики енергетичних систем
асистентів – 1
Кафедра фізико-технічних засобів захисту інформації
доцентів – 1
старших викладачів – 2
Видавничо-поліграфічний інститут
Кафедра технології поліграфіч¬ного виробництва
доцентів – 6
старших викладачів – 2
Кафедра репрографії
доцентів – 2
старших викладачів – 2
Кафедра машин та агрегатів полі¬графічного виробництва
старших викладачів – 1
Кафедра графіки
старших викладачів – 1
Кафедра видавничої справи та редагування
доцентів – 6
старших викладачів – 3
Кафедра організації видавничої справи, поліграфії та книгорозповсюдження
доцентів – 3
асистентів – 1
Факультет лінгвістики
Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови
доцентів – 3
старших викладачів – 2
викладачів – 4
Кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови
доцентів – 4
старших викладачів – 6
Кафедра теорії, практики та перекладу французької мови
доцентів – 7
старших викладачів – 2
викладачів – 1
Кафедра англійської мови тех¬нічного спрямування №1
старших викладачів – 13
викладачів – 14
Кафедра англійської мови тех¬нічного спрямування №2
доцентів – 2
старших викладачів – 11
викладачів – 17
Кафедра англійської мови гума¬нітарного спрямування №3
доцентів – 2
старших викладачів – 7
викладачів – 8
Кафедра української мови, літератури та культури
доцентів – 5
старших викладачів – 6
викладачів – 3
Факультет біомедичної інженерії
Кафедра біомедичної інженерії
старших викладачів – 2
Кафедра спортивного вдосконалення
доцентів – 2
старших викладачів – 10
викладачів – 7
Кафедра фізичного виховання
доцентів – 1
старших викладачів – 14
викладачів – 8
Кафедра біобезпеки і здоров'я людини
доцентів – 1
старших викладачів – 2
викладачів – 1
Кафедра біомедичної кібернетики
старших викладачів – 2
Інженерно-хімічний факультет
Кафедра автоматизації хімічних виробництв
доцентів – 5
старших викладачів – 2
асистентів – 2
Кафедра екології та технології рослинних полімерів
доцентів – 4
старших викладачів – 2
Кафедра машин та апаратів хі¬міч¬них і нафтопереробних виробництв
доцентів – 2
старших викладачів – 3
Кафедра хімічного, полімерного і силікатного машинобудування
доцентів – 3
Радіотехнічний факультет
Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури
доцентів – 4
старших викладачів – 4
асистентів – 2
Кафедра радіотехнічних пристроїв та систем
доцентів – 6
старших викладачів – 4
Приладобудівний факультет
Кафедра приладів і систем орієнтації та навігації
доцентів – 1
старших викладачів – 3
Кафедра приладів і систем неруйнівного контролю
доцентів – 1
старших викладачів – 1
Кафедра виробництва приладів
доцентів – 1
старших викладачів – 1
асистентів – 1
Кафедра приладобудування
доцентів – 4
Кафедра оптичних та оптико-електронних приладів
доцентів – 1
Теплоенергетичний факультет
Кафедра автоматизації проектування енергетичних процесів і систем
доцентів – 8
старших викладачів – 6
Кафедра атомних електростанцій та інженерної теплофізики
доцентів – 6
старших викладачів – 1
асистентів – 3
Кафедра теоретичної і промислової теплотехніки
доцентів – 4
Факультет авіаційних і космічних систем
Кафедра теоретичної механіки
доцентів – 2
Кафедра приладів та систем керування літальними апаратами
доцентів – 1
Кафедра інформаційно-вимірювальної техніки
доцентів – 4
старших викладачів – 1
Механіко-машинобудівний інститут
Кафедра конструювання верстатів і машин
доцентів – 7
старших викладачів – 1
Кафедра інтегрованих технологій машинобудування
доцентів – 1
Кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій
доцентів – 3
старших викладачів – 1
Кафедра динаміки і міцності машин та опору матеріалів
доцентів – 1
Кафедра технології машинобудування
доцентів – 4
старших викладачів – 3
Кафедра прикладної гідроаеро¬механіки і механотроніки
доцентів – 3
старших викладачів – 1
Кафедра прикладної механіки
доцентів – 2
Кафедра механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів
доцентів – 3
Інститут прикладного системного аналізу
Кафедра математичних методів системного аналізу
доцентів – 9
асистентів – 1
Кафедра системного проектування
доцентів – 4
старших викладачів – 1
асистентів – 1
Факультет прикладної математики
Кафедра прикладної математики
доцентів – 1
старших викладачів – 3
асистентів – 2
Кафедра програмного забезпечення комп'ютерних систем
старших викладачів – 2
асистентів – 1
Кафедра системного програмування та спеціалізованих комп'ю¬терних систем
доцентів – 3
асистентів – 2
Факультет біотехнології та біотехніки
Кафедра промислової біотехнології
доцентів – 2
старших викладачів – 1
Кафедра біотехніки та інженерії
доцентів – 2
Зварювальний факультет
Кафедра зварювального виробництва
доцентів – 1
Кафедра електрозварювальних установок
доцентів – 2
Хіміко-технологічний факультет
Кафедра органічної хімії та тех¬нології органічних речовин
доцентів – 3
старших викладачів – 2
Кафедра технології електрохі¬мічних виробництв
доцентів – 3
Кафедра загальної та неорганічної хімії
доцентів – 2
асистентів – 1
Кафедра кібернетики хіміко-технологічних процесів
доцентів – 4
Кафедра технології неорганічних речовин і загальної хімічної технології
доцентів – 4
асистентів – 2
Кафедра хімічної технології кераміки і скла
асистентів – 1
Інженерно-фізичний факультет
Кафедра фізики металів
доцентів – 3
Кафедра металознавства та тер¬мічної обробки
доцентів – 2
Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії
доцентів – 1
Кафедра ливарного виробництва чорних і кольорових металів
доцентів – 2

Термін подання документів – місяць від дня опублікування оголошення.
Адреса: 03056, Київ-56, проспект Перемоги, 37, відділ кадрів, кімнати: 103 та 243. Університет житлом не забезпечує.

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій