You are here

Новини сайту кафедри КіВРА (РТФ)

Subscribe to Новини сайту кафедри КіВРА (РТФ) feed
Кафедра радіоконструюваня та виробництва радіоапаратури
Updated: 7 hours 38 min ago

Три- та одновимірне моделювання традиційних та електромагнітнокристалічних мікросмужкових фільтрів нижніх частот

Thu, 14/06/2018 - 10:55
Автор: Скляренко Євгеній Олександрович Група: РІ-61м Керівник: Нелін Євгеній Андрійович Рівень освіти: Магістр Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки Анотація: Актуальність теми: використання фільтрів нижніх частот при проектування пристроїв; Мета і задачі дослідження. Метою є розробка три- та одновимірних моделей традиційних та електромагнітнокристалічних фільтрів нижніх частот та порівняння результатів моделювання. Задачами дослідження є: аналітичний огляд традиційних і електромагнітнокристалічних структур; розробка програми для тривимірного моделювання високочастотних неоднорідностей та фільтра на їх основі в середовищі Microwave Studio і виконання моделювання аналіз характеристик три- та одновимірного моделювання традиційних та електромагнітнокристалічних фільтрів нижніх частот. Об’єкт дослідження — традиційні та електромагнітнокристалічні фільтри нижніх частот. Предмет дослідження — характеристики традиційних та електромагнітнокристалічних фільтрів нижніх частот. Методи дослідження: комп’ютерне, математичне моделювання, комп’ютерне моделювання в програмному пакеті MathCad, моделювання MicroWave Studio; Наукова новизна одержаних результатів: запропоновано та досліджено використання одновимірної моделі традиційного та електромагнітнокристалічного фільтра нижніх частот; Практичне значення одержаних результатів: застосування запропонованої моделі при проектуванні НВЧ фільтрів нижніх частот; Апробація результатів дисертації. міжнародна науково-технічна конференція "Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи" (РТПСАС-2017) Публікації. Порівняння результатів три- та одновимірного моделювання НВЧ фільтрів нижніх частот. Скляренко Є. О, магістрант; Зінгер Я. Л., аспірантка; Нелін Є. А., д.т.н., проф. Ключові слова: фільтр нижніх частот, тривимірна модель, одновимірна модель, електромагнітнокристалічні фільтри, традиційні структури Атестаційна робота складається: з 87 стор. пояснювальної записки та 2 дод. Пояснювальна записка: Повний текст

Прецизійні волоконно-оптичні давачі температури

Thu, 14/06/2018 - 10:35
Автор: Сакір Сергій Олександрович Група: РІ-61м Керівник: Дем’яненко Петро Опанасович Рівень освіти: Магістр Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки Анотація: Актуальність теми: створення прецизійних вимірювачів температури на основі волоконно-оптичних давачів з імпульсною модуляцією інтенсивності оптичного потоку дасть змогу зменшити похибку вимірювання температури, що забезпечить розв’язок широкого спектру наукових та експе-риментальних задач сьогодні і в майбутньому. Зв’язок роботи з науковими програмами: магістерська дисертація виконана в рамках планових тем кафедри КіВРА. Мета дослідження: створити прецизійні вимірювачі температури на основі волоконно-оптичних давачів температури з імпульсною модуляцією інтенсивності оптичного потоку. Об’єкт дослідження: волоконно-оптичні давачі температури з імпульсною модуляцією інтенсивності оптичного потоку. Предмет дослідження: швидкодія, точність та собівартість імпульсних волоконно-оптичних давачів температури. Методи дослідження: моделювання та дослідження. Наукова новизна одержаних результатів: показана можливість вимірювання температури з абсолютною похибкою ~ 10-6 К, що на три порядки краще, ніж в сучасних вимірювачах на основі волоконно-оптичних давачів температури. Практичне значення одержаних результатів: матеріали проведеного дослідження можуть бути використані для подальшої експериментальної розробки прецизійних волоконно-оптичних вимірювачів температури. Ключові слова: прецизійні вимірювачі температури, волоконно-оптичні давачі температури, імпульсна модуляція інтенсивності оптичного потоку, швидкодія, похибка вимірювача температури Атестаційна робота складається: з 94 стор. пояснювальної записки та 3 дод. Пояснювальна записка: Повний текст

Перевірка наявності радіоелементів на платі за допомогою штучної нейронної мережі

Thu, 14/06/2018 - 09:56
Автор: Рибченко Євген Олександрович Група: РІ-61м Керівник: Нелін Євгеній Андрійович Рівень освіти: Магістр Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки Анотація: Актуальність обумовлена потребою автоматизованого візуального контролю для збірок друкованих плат (ДП) на кінцевому етапі виробництва. Наукова новизна. Запропоновано та розроблено програмне забезпечення для автоматизації візуальної перевірки друкованих плат. Метою роботи є автоматизація методів візуального контролю ДП за алгоритмами штучних нейронних мереж. Завданням роботи є вибір типу ШНМ, розробка програмного забезпечення та модифікація алгоритму перевірки наявності радіоелементів на ДП. Об’єктом дослідження зображення ДП. Предмет дослідження — автоматизований аналіз ДП. Розроблене програмне забезпечення дозволить розпізнавати зображення ДП та після обробки зображення надати інформацію про наявність радіоеле-ментів на ДП. Ключові слова: автоматизований візуальний контроль друкованих плат, штучні нейронні мережі, машинне навчання Атестаційна робота складається: з 80 стор. пояснювальної записки та 3 дод. Пояснювальна записка: Повний текст

Особливості формування параметрів процесу високочастотної електрохірургії

Thu, 14/06/2018 - 09:28
Автор: Ворончак Анатолій Петрович Група: РІ-62м Керівник: Яненко Олексій Пилипович Рівень освіти: Магістр Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки Анотація: Актуальність теми. Для суттєвого покращення характеристик електрохірургічної апаратури (ЕХА) актуальним є математичне моделювання з урахуванням особливостей теплових процесів при монополярній електрокоагуляції та розсічення тканин в контактній електрохірургії. Мета дослідження. Уточнення моделювання теплових процесів в електрохірургії. Задачі дослідження. Розробка математичної моделі високочастотного електрохірургічного впливу на біотканину. Моделювання пробою біотканини під впливом високоамплітудних електричних імпульсів. Математичне моделювання високочастотного електрохірургічного впливу на біотканину. Об’єкт дослідження. Процеси високочастотної електрохірургії. Предмет дослідження. Характеристики та параметри процесів високочастотної електрохірургії. Методи дослідження. Комп’ютерне моделювання в програмному пакеті «Comsol Multiphysics». Наукова новизна одержаних результатів. Розроблена математична модель теплових процесів при монополярній електрокоагуляції та розсічення тканин в контактній електрохірургії дозволяє розраховувати параметри ЕХ-впливу апріорі і прогнозувати його результат. Практичне значення отриманих результатів. Отримані результати можуть бути використані при проектування та виробництві ЕХА. Ключові слова: електрохірургія, електрохірургічна апаратура, високочастотних електрохірургічний вплив, пробій біотканини Атестаційна робота складається: з 100 стор. пояснювальної записки та 2 дод. Пояснювальна записка: Повний текст

Розробка та дослідження методу оптимізації схем з фіксованими прирощеннями функцій

Mon, 28/05/2018 - 21:54
Автор: П'ятов Сергій Валентинович Група: РІ-61м Керівник: Тарабаров Сергій Борисович Рівень освіти: Магістр Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки Анотація: Актуальність теми. Зростаюча складність радіоелектронної апаратури потребує підвищення продуктивності обчислень при проектуванні, моделюванні і оптимізації. Мета і задачі дослідження. Метою магістерської дисертації є підвищення ефективності пошуку екстремуму функції. Для реалізації поставленої мети сформовано такі задачі дослідження: розробка алгоритму пошуку екстремуму функції з фіксацією її прирощення, дослідження ефективності роботи розробленого алгоритму на прикладі оптимізації функцій. Об'єкт дослідження: алгоритм методу пошуку екстремуму функції з фіксацією її прирощення. Предмет дослідження: ефективність пошуку екстремуму функції з використанням фіксації її прирощення. Методи дослідження: методи комп’ютерного моделювання – при дослідженні ефективності алгоритму. Наукова новизна одержаних результатів. Найбільш суттєвими науковими результатами магістерської дисертації є: зменшення кількості розрахунків та підвищення точності отриманих значення екстремумів функцій. Розроблений метод для тестових функцій має виграш у 3 рази у порівнянні методом найскорішого спуску. Практичне значення одержаних результатів: розроблено алгоритм нового методу пошуку екстремуму функцій з використанням прирощення функцій. Запропоновано порівняльні результати розрахунків розробленого методу з методом найскорішого спуску. Публікації: Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи», 2018 рік. Ключові слова: екстремум, методи оптимізації, кількість ітерацій, глибина пошуку, ефективність Атестаційна робота складається: з 102 стор. пояснювальної записки та 5 дод. Пояснювальна записка: Повний текст

Симуляція аналогової інтегрованої мікросхеми

Mon, 28/05/2018 - 21:31
Автор: Озірний Сергій Русланович Група: РІ-61м Керівник: Прищепа Микола Михайлович Рівень освіти: Магістр Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки Анотація: Актуальність теми — моделювання мікросхем за допомогою спеціальних прикладних програм виконано з метою прискорення процесу проектування та розробки інтегрованих мікросхем (ІМС), впровадження їх у виробництво та економії коштів. Робота пов'язана з науковими програмами кафедри КІВРА. Мета дослідження — за допомогою схемних рішень підвищити стабільність розроблюваної мікросхеми. Об’єкт дослідження — аналогова ІМС, розроблена на основі проведеного аналізу схемних рішень ІМС. Предмет дослідження — характеристики каскадів аналогової ІМС і її в цілому. Метод дослідження — комп’ютерне моделювання в середовищі MicroCAP. Наукова новизна — розроблені моделі каскадів та ІМС в цілому дозволяють створювати на їх основі нові операційні підсилювачі, що спрощує процес проектування. Практичне значення — в результаті дослідження отримано електронні моделі каскадів аналогових інтегрованих мікросхем, а також дві нові налагоджені електронні моделі ІМС, на основі яких можуть бути створені операційні підсилювачі. Ключові слова: диференційний підсилювач, інтегральна мікросхема, аналогова інтегрована мікросхема, операційний підсилювач, модель інтегрованої мікросхеми Атестаційна робота складається: з 101 стор. пояснювальної записки та 2 дод. Пояснювальна записка: Повний текст

Тривимірне моделювання фільтрів на основі кристалоподібних та мікросмужкових структур

Mon, 28/05/2018 - 21:07
Автор: Мариніч Андрій Григорович Група: РІ-61м Керівник: Богомолов Микола Федорович Рівень освіти: Магістр Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки Анотація: Акутальність роботи — визначається тенденцією збільшення кількості та якості послуг, що потребує в таких умовах ефективної фільтрації, одним з напрямків є моделювання кристалоподібних струкутр або DGS, DMS структур. Об`єкт дослідження — фільтри виконані на основі кристалоподібних та мікросмужкових структур. Предмет дослідження — характеристики фільтрів: амплітудно–частотна характеристика, смуга пропускання, загасання, резонансна частота, центральна частота. Мета роботи — тривимірне моделювання фільтрів на основі кристалоподібних та мікросмужкових структур. Задачі дослідження — моделювання сучасних структур, що використовуються у НВЧ діапазоні частот, та мають досить ефективні характеристики фільтрів. Розгляд загальних методик моделювання фільтрів та розрахуноки їх конструктивних параметрів. Для кристалічної структури, що складається з 6-ма періодичними високо- та низькоімпедансними неоднорідностями, дослідити розподіли абсолютного значення напруженості електричного та магнітного полів у середньому перерізі основи в середовищі тривимірного проектування. Наукова новизна — роботи визначається ефективністю мініатюризації ЕК структур у порівнянні з традиційними на основі мікросмужкових структур. Ключові слова: мікросмужкова лінія, кристалоподібна структура, тривимірне моделювання, характеристики фіьтрів, електромагнітні кристали, періодичні структури Атестаційна робота складається: з 93 стор. пояснювальної записки та 2 дод. Пояснювальна записка: Повний текст

Методи захисту програмного забезпечення від несанкціонованого використання

Mon, 28/05/2018 - 20:53
Автор: Максимець Денис Володимирович Група: РІ-61м Керівник: Дюжаєв Леоднід Петрович Рівень освіти: Магістр Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки Анотація: Актуальність теми. Останні роки дуже широко піднімається проблема піратства та питання захисту програмного забезпечення (ПЗ) від несанкціоно-ваного використання. Це обумовлено недостатнім рівнем захищеності ПЗ, за рахунок недоліків апаратних та програмних методів при окремому їх викори-станні. Тому актуальним є підвищення рівня захищеності ПЗ. Метою магістерської дисертації є підвищення рівня захисту ПЗ за рахунок поєднання програмного методу ліцензування та апаратного ключа (апаратного методу), що дозволить уникнути недоліків, які мають програмні та апаратні методи захисту при окремому їх використанні. Об'єкт дослідження: захист програмного забезпечення від несанкціонованого використання. Предмет дослідження: програмна реалізація розробленого методу захисту програмного забезпечення від несанкціонованого використання. Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що з метою підвищення рівня захисту ПЗ було об'єднано апаратні та програмні методи захисту ПЗ. Розроблений комбінований метод забезпечує підвищений рівень захисту за рахунок використання апаратного ключа для збереження ключів активації ліцензій та за рахунок використання програми управління ліцензіями. Практичне значення одержаних результатів. Розроблений метод захисту ПЗ рекомендовано використовувати для ПЗ промислових масштабів Ключові слова: електронний ключ, програмне забезпечення, пз, захист програмного забезпечення, ліцензування програмного забезпечення Атестаційна робота складається: з 80 стор. пояснювальної записки та 3 дод. Пояснювальна записка: Повний текст

Радіоелектронний комплекс для визначення надійності структурно-конструкційних елементів радіоелектронних апаратів

Mon, 28/05/2018 - 17:47
Автор: Кулик Вікторія Олександрівна Група: РІ-61м Керівник: Уваров Борис Михайлович Рівень освіти: Магістр Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки Анотація: Актуальність теми. Елементи електронної структури (ЕЕС) РЕА мають властивість нагріватись, наслідком чого може бути виникнення їх відмов. Мета дослідження. Удосконалення методів дослідження температурних режимів ЕЕС для визначення надійності РЕА. Для реалізації поставленої мети були сформульовані такі завдання дослідження, що визначили його логіку та структуру: дослідити температурні режими у структурно-конструкційних модулях (СКМ) за допомогою спеціального ПЗ; розробити апаратну частину для визначення температур ЕЕС та віртуальний пристрій для вимірювання температури на ДП. Об’єктом дослідження є температура електричної друкованої структури на СКМ. Предметом дослідження є методи визначення температури у СКМ. Методи дослідження: Проектування в програмному середовищі LabVIEW. Метод дослідження температурних режимів на друкованих платах за допомогою програм TermoAss2015 та TempPlat2015. Наукова новизна одержаних результатів. Змодельовано апаратну частину для визначення температурного режиму друкованої плати. Розроблено віртуальний пристрій для вимірювання температур ЕЕС та порівняно результати з дослідженнями, що були проведені за допомогою спеціального програмного забезпечення. Практичне значення одержаних результатів роботи полягає в розробці віртуального пристрою для зручного вимірювання температури на друкованих платах. Ключові слова: сул температура, надійність, термістори, теплові режими Атестаційна робота складається: з 95 стор. пояснювальної записки та 1 дод. Пояснювальна записка: Повний текст

Метод десульфатації свинцево-кислотних акумуляторів

Mon, 28/05/2018 - 17:35
Автор: Корж Анатолій Олексійович Група: РІ-61м Керівник: Коваль Анатолій Васильович Рівень освіти: Магістр Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки Анотація: Об’єкт дослідження — свинцево-кислотні акумулятори. Предмет дослідження — явище сульфатації свинцево-кислотних акумуляторів. Мета роботи — перевірка ефективності методу десульфатації свинцево-кислотних акумуляторів. Метод дослідження — експериментальний. Основною причиною виходу з ладу свинцево-кислотних акумуляторів є сульфатація пластин. Вважається, що це природній процес старіння акумулятора. Проте останнє десятиліття є думка, що сульфатація має зворотній характер, якщо подавати на акумулятор імпульси певної форми. У роботі наведено характер поведінки акумулятора під час відновлення імпульсними струмами. Описані електрохімічні процеси, що водночас відбуваються. Запропоновано спосіб діагностики стану акумулятора за формою переколивань імпульсу десульфатуючого пристрою та напрямок подальших досліджень відновлення свинцево-кислотних акумуляторів імпульсним методом. Наведені рекомендації щодо конструювання десульфататорів. Дослідження можуть бути використані на СТО, заводах із виробництва акумуляторів та автовласниками. Ключові слова: сульфатація, десульфатація, десульфататор, свинцево-кислотний акумулятор, свинцева пластина, сульфат свинцю, крисали сульфату свинцю Атестаційна робота складається: з 134 стор. пояснювальної записки та 2 дод. Пояснювальна записка: Повний текст

Моделювання електромагнітнокристалічних фільтрів за допомогою штучних нейронних мереж

Mon, 28/05/2018 - 17:11
Автор: Ковбич Антон Олександрович Група: РІ-62м Керівник: Адаменко Юлія Федорівна Рівень освіти: Магістр Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки Анотація: Об’єкт дослідження — електромагнітнокристалічні неоднорідності. Предмет дослідження — синтез електромагнітних кристалів за допомогою штучної нейронної мережі. Мета роботи — дослідження можливості використання штучних нейронних мереж для cтворення структури електромагнітнокристалічних неоднорідностей та підтвердження цієї можливості на практиці. Розглянуто теоретичні засади електромагнітних кристалів, штучних нейронних мереж, можливостей та особливостей їх побудови на комп’ютері, існуючі рішення для спрощення та автоматизації цього процесу. У результаті виконання роботи розроблено моделі штучної нейронної мережі для окремих неоднорідностей, які дозволяють отримувати геометричні розміри структур за бажаними частотними характеристиками. Проведено перевірку роботи цих моделей. Результати магістерської дисертації стануть основою для подальших досліджень у напрямку синтезу конструкцій частото-вибірних пристроїв на основі електромагнітних кристалів за заданими характеристиками за допомогою штучних нейронних мереж. За темою магістерської дисертації опубліковано такі праці: тези в рамках сьомої міжнародної науково-технічної конференції «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи» 2018 року під назвою «Синтез квазізосереджених реактивних елементів на основі кристалоподібних структур за допомогою штучної нейронної мережі»; тези в рамках першої всеукраїнської науково-технічної конференції студентів та аспірантів «Радіоелектроніка в ХХІ столітті» 2018 року під назвою «Синтез індуктивної електромагінтнокристалічної неоднорідності за допомогою штучної нейронної мережі». Ключові слова: електромагнітний кристал, електромагнітнокристалічна неоднорідність, штучна нейронна мережа, смуговий фільтр, нвч, мікросмужкова лінія, cst microwave studio Атестаційна робота складається: з 101 стор. пояснювальної записки та 2 дод. Пояснювальна записка: Повний текст

Оптимізація показників надійності, що визначаються тепловими режимами в блоці радіоелектронної апаратури

Mon, 28/05/2018 - 16:52
Автор: Клімук Олександр Олександрович Група: РІ-62м Керівник: Уваров Борис Михайлович Рівень освіти: Магістр Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки Анотація: Актуальність теми. В процесі розробки конструкцій радіоелектронної апаратури постійно виникає необхідність розрахунку і аналізу тепловиділення, актуальним є оптимальні теплові параметри блоку РЕА. Мета дослідження. Метою роботи є оптимізація показників надійності, що визначаються тепловими режимами в блоці РЕА. Для реалізації поставленої мети були сформульовані такі завдання дослідження, що визначили логіку дослідження та його структуру: дослідити методи розрахунку температур в блоках РЕА; створити математичну модель теплообміну в блоці РЕА та за допомогою сучасної мови програмування розробити програмний продукт; Об’єкт дослідження — температура комірок блоку РЕА. Предмет дослідження — модель теплообміну в блоці РЕА Методи дослідження: При вирішенні задач роботи застосовувались такі методи: математичне моделювання теплових процесів в РЕА, комп’ютерне моделювання в середовище Mathcad, комп’ютерне моделювання за допомогою мови програмування JavaScript. Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна полягає в розробці методики оптимізації розрахунку усереднених температур чарунок у блоці РЕА, створена програма, в порівняні з іншими САПР, дозволяє зменшити час розробки РЕА. Практичне значення одержаних результатів роботи полягає в створенні програми, що може бути складовою у САПР блока РЕА з оптимальною компоновкою. Ключові слова: температура, надійність, оптимізація, теплові режими Атестаційна робота складається: з 101 стор. пояснювальної записки та 4 дод. Пояснювальна записка: Повний текст

Моделювання акселерометра на основі волоконно-оптичного давача з імпульсною модуляцією

Mon, 28/05/2018 - 16:27
Автор: Дяченко Радомир Анатолійович Група: РІ-62м Керівник: Дем’яненко Петро Опанасович Рівень освіти: Магістр Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки Анотація: Актуальність теми, прецизійний волоконно-оптичний давач прискорення з імпульсною модуляцією оптичного потоку дасть змогу вимірювати прискорення з високою точністю, що в свою чергу дозволить вирішити низку наукових проблем, які потребують вирішення в різних галузях науки. Мета — підвищення точність вимірювання прискорення. Задачі дослідження: проаналізувати причини похибок, математичне моделювання, проектування макету акселерометра, теоретичне та експериментальне визначення можливостей похибки. Об’єкт дослідження — прецизійний волоконно-оптичний давач прискорення. Предмет дослідження: параметри та характеристики акселерометра. Методи дослідження: математичне моделювання, експериментальне дослідження макета. Наукова новизна одержаних результатів. Запропонований принцип вимірювання дозволяє визначати зміни прискорення. Практичне значення одержаних результатів: вивчення неоднорідностей гравітаційного поля Землі та інших планет безпосередньо з орбіти ЮІЛ за допомогою малорозмірних градієнтометрів, контрольоване коригування параметрів орбіт, вивчення впливу мікрогравітації на характер протікання фізико-хімічних та біологічних процесів; моніторинг сейсмологічної ситуації, тощо. Ключові слова: вимірювальний перетворювач; імпульсна модуляція оптичного потоку; волоконно-оптичний давач; волоконно-оптичний акселерометр: лінійне прискорення; прецизійний вимірювач Атестаційна робота складається: з 97 стор. пояснювальної записки та 2 дод. Пояснювальна записка: Повний текст

Забезпечення електромагнітної сумісності цифрових радіоелектронних засобів

Mon, 28/05/2018 - 15:38
Автор: Денисенко Роман Олегович Група: РІ-62м Керівник: Зіньковський Юрій Францевич Рівень освіти: Магістр Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки Анотація: Актуальність теми: екранування магнітної та електричної складової електромагнітного випромінювання є актуальною задачею як технічного захисту, так і електромагнітної сумісності цифрових радіоелектронних засобів. Мета дослідження: підвищення ефективності екранування складових електромагнітного випромінювання цифрових радіоелектронних засобів та засобів обробки інформації. Об’єкт дослідження: взаємодія цифрових технічних засобів між собою. Предмет дослідження: способи забезпечення електромагнітної сумісності цифрових радіоелектронних засобів. Наукова новизна одержаних результатів: наукова новизна полягає у застосуванні екранів на основі феритових сплавів для екранування складових електромагнітного випромінювання. Публікації: 1) Міжнародна науково технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи». Київ:, матеріали конференції – 2018. – с.72-74. 2) XVII Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Інновації в науці та техніці». Національний Технічний Університет України «ім. Ігоря Сікорського» – Частина 1. – Київ, 2017. – с.47-49. Ключові слова: електромагнітні випромінювання, магнітна складова, електрична складова, магнітна проникливість, екранування, коефіцієнт екранування, феритові сплави Атестаційна робота складається: з 104 стор. пояснювальної записки та 2 дод. Пояснювальна записка: Повний текст

Мікропроцесорний електрофульгуратор з нормованими значеннями вихідної потужності

Mon, 28/05/2018 - 15:18
Автор: Ганношин Едуард Володимирович Група: РІ-62м Керівник: Яненко Олексій Пилипович Рівень освіти: Магістр Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки Анотація: Магістерська дисертація на тему «Мікропроцесорний електрофульгуратор з нормованими значеннями вихідної потужності» містить: 101 сторінку, 56 рисунків, 12 таблиць та два додатки. Актуальність теми: на сьогоднішній день електрохірургія знаходить все ширше застосування в практичній медицині. За допомогою високочастотних імпульсів здійснюється розтин біотканини (різання), коагуляція судин підсушування біотканини. Однією із причин обмеження застосування електрохірургії є відсутність доступної портативної апаратури. Тому розробка такої апаратури є актуальною задачею. Робота пов'язана з науковими програмами кафедри КІВРА. Метою магістерської дисертації є розробка та дослідження портативного мікропроцесорного електрофульгуратора і забезпечення можливості його роботи в стандартних режимах електрохірургії: різання, електрокоагуляція, електродесикація, електрофульгурація. Об’єктом дослідження є портативний мікропроцесорний електрофульгуратор з нормованим значенням вихідної потужності. Предметом дослідження є конструкція та параметри пристрою. Наукова новизна: мікропроцесорний електрофульгуратор працює на частоті 1 МГц, що підвищує обезболюючий ефект електрохірургічних режимів. Аналоги даного пристрою працюють на значно нижчих частотах. У результаті дослідження отримано робочий макет мікропроцесорного електрофульгуратора з живленням від акумуляторів. Ключові слова: електрохірургія, електрофульгуратор, висока напруга, мікропроцесорне управління. Атестаційна робота складається: з 101 стор. пояснювальної записки та 2 дод. Пояснювальна записка: Повний текст

Виявлення онкоклітин за допомогою оптоелектронної системи

Fri, 25/05/2018 - 14:01
Автор: Івановська Катерина Олександрівна Група: РІ-62м Керівник: Богомолов Микола Федорович Рівень освіти: Магістр Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки Анотація: Актуальність теми. Дослідження форми, розмірів та деформації патологічних онкоклітин є досить важливим етапом діагностики. Сучасні оптоелектронні системи дозволяють істотно збільшити терапевтичне відношення за рахунок «фокусування» дози іонізуючого випромінювання в патологічній ділянці, при цьому не наносячи шкоди здоровим тканинам. Мета дослідження. Підвищення ефективності методу дифузійної оптичної томографії для дослідження просторового розподілу оптичних параметрів та характеристик патологічних онкоклітин. Обєкт дослідження: онкоклітини. Предмет дослідження: розміри, деформація та форма патологічних онкоклітин. Методи дослідження. Вирішення прямої задачі імпульсної дифузійної томографії та розробка математичної моделі поширення оптичного випромінювання в біомедичних об’єктах і їх фантомах. Проектування в програмному середовищі LabView. Наукова новизна одержаних результатів. Підвищення точності отриманих результатів проектування та зменшення кількості розрахунків. Метод дифузійної оптичної томографії є найбільш точним для пошуку та діагностики онкоклітин. Практичне значення одержаних результатів: розроблено алгоритм для моделювання оптичної структури біологічних тканин, що дозволяють описувати патологічні відхилення. Публікації: Міжнародна науково-технічна конференція «ФППТБО», Міжнародна науково-технічний журнал «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах», Міжнародна науково-технічна конференція «РТПСАС» . Ключові слова: оптоелектроніка, дослідження, діагностика, онкоклітини, томографія Атестаційна робота складається: з 104 стор. пояснювальної записки та 3 дод. Пояснювальна записка: Повний текст

Зустріч випускників через 35 років

Wed, 23/05/2018 - 11:35
Нещодавно кафедра радо вітала випускників 1983 року, які завітали до нас в гості у зв'язку із святкуванням тридцятип'ятиріччя випуску! Через стільки років випускники зустрілися з своїми улюбленими викладачами, поділилися своїми здобутками та обговорили сучасні тенденції в освіті та розвитку нашої кафедри.        

Режим роботи у зв’язку з травневими святами

Wed, 04/04/2018 - 12:50
До уваги студентів та викладачів! Згідно наказу №7-21 від 21.03.2018р. та службовій записці від 03.04.2018. Перенести та провести  заняття для студентів 1, 2 та 5 курсів  згідно розкладу: В суботу 14 квітня 2018р. за понеділок 30 квітня (по 1тиж.) В суботу 21 квітня 2018р. за понеділок 7 травня (по 2тиж.)         В суботу 19 травня 2018р. за вівторок 8 травня (по 2тиж.)            Для студентів 2 курсу (прискорене навчання) та 3, 4 курсів можливе внесення змін до розкладу занять (за 30.04; 7.05 та 8.05) та їх перенесення за окремим графіком, погодженим з деканатом (службова записка від викладача). Тобто вихідними днями є 28-30.04, 1.05 та 5-9.05 (за умови перенесення занять при потребі), а 2-4.05 – працюємо у звичному режимі! Деканат РТФ  

Вітаємо переможців олімпіади!

Tue, 03/04/2018 - 18:26
Колектив кафедри щиро вітає наших студентів з успішним виступом на Другому етапі Всеукраїнської студентської олімпіадти 2017/2018 навчального року зі спеціальності «Радіоелектронні апарати та засоби». А пишатися справді є чим, адже у підсумку маємо: Барабаш Дмитро Петрович завоював 3 місце індивідуальне місце! Проскурченко Роман Сергійович отримав грамоту за кращі знання в галузі вимірювальної техніки; Герус Анастасія Михайлівна отримала грамоту за кращі знання в галузі CAD/CAM; Черненко Андрій Олександрович отримав грамоту за кращі знання в галузі Industry Engineering; Азарх Лев Павлович отримав грамоту за кращі знання в галузі схемотехнічного моделювання. Бажаємо успіхів у навчанні та нових здобутків!
x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій