Ви є тут

Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу: 5. Рейтингова система оцінюванняРейтингова система оцінювання успішності навчання (РСО) та визначення академічного рейтингу студентів забезпечує реалізацію дидактичного принципу свідомості студентів у навчанні,  активізує навчальну роботу протягом семестру, спонукає студентів працювати систематично та самостійно, розширює можливості для всебічного розкриття та розвитку творчих  здібностей студентів, індивідуалізує навчання та істотно змінює взаємовідносини у ланцюжку «викладач – студент», створює атмосферу співпраці.

Навчальний процес з дисципліни стає повністю відкритим для студентів та має демократичний характер, що дозволяє постійно контролювати свій рівень підготовки, вносити своєчасні корективи в навчальну роботу, обирати рівень навчання та спосіб одержання підсумкової оцінки з кожного кредитного модуля. Індивідуалізується процес навчання, а вимоги, що висуваються, відповідають здібностям студентів, що скасовує порівняльний підхід у навчанні та оцінці їх роботи. РСО  робить систему оцінювання більш гнучкою та об’єктивною, забезпечує змагальність навчання та  здорову конкуренцію між студентами у навчанні. 

Успішність засвоєння окремих кредитних модулів оцінюється сумою набраних балів – рейтинговою оцінкою (RD) , а успішність студента в цілому — за академічними рейтингами  (семестровим та інтегральним рейтингами, академічним рангом). Система бальної оцінки є основним методом оцінки роботи студента в процесі вивчення дисципліни і рівня її засвоєння на виході; академічний рейтинг є інструментами комплексного оцінювання якості навчальної роботи студента з усіх засвоєних кредитних модулів та результативності його творчої діяльності на окремих етапах навчання.

5.1. Рейтингова система оцінювання успішності студентів з дисципліни

В основу РСО покладено поопераційний контроль і накопичення рейтингових балів за різнобічну навчально-пізнавальну діяльність студентів у процесі навчання.

Метою рейтингової системи оцінювання є:

 • інтенсифікація навчального процесу та підвищення якості підготовки фахівців;
 • підвищення мотивації студентів до активного, свідомого навчання, систематичної самостійної роботи протягом семестру та відповідальності за результати навчальної діяльності;
 • встановлення постійного зворотного зв’язку з кожним студентом та своєчасне коригування його навчальної діяльності;
 • забезпечення змагальності та здорової конкуренції у навчанні;
 • підвищення об’єктивності оцінювання рівня підготовки студентів;
 • зменшення психологічних, емоційних і фізичних перевантажень у період екзаменаційних сесій.

5.1.1. Положення про РСО з дисциплін кафедри, які встановлюють особливості рейтингу з кредитних модулів, методику його розрахунку та принципи використання, обговорюється й ухвалюється на засіданні кафедри, надається у деканати відповідних інститутів і факультетів, на початку навчального року доводиться до студентів і протягом навчального року залишається незмінним.

Положення про РСО є додатком до робочої навчальної програми дисципліни.

Підґрунтям для розробки РСО з кредитних модулів є розподіл аудиторного часу на певні види навчальних занять, які заплановані в  робочих навчальних планах, модульні контрольні роботи (МКР), індивідуальні завдання (РГР, РР, ДКР та реферати). Якщо навчальний матеріал кредитного модуля містить окремі навчальні (змістовні) модулі, це необхідно врахувати при розробці РСО.

Для  побудови РСО передусім має бути визначено систему контрольних заходів з кожного кредитного модуля (за наявності навчальних модулів – окремо з кожного з них): певне  індивідуальне семестрове  завдання, модульні контрольні роботи, що передбачені у  робочому навчальному плані,  колоквіуми, звіти та захист лабораторних робіт, а також поточний контроль на практичних і семінарських заняттях тощо. При плануванні контрольних заходів двогодинні МКР можуть бути   поділені на дві одногодинні або три 30-хвилинні контрольні роботи тощо.

Після побудови системи контрольних заходів визначаються максимальні бали з кожного контрольного заходу  (– вагові бали)  з урахуванням  важливості, трудомісткості та обсягу певної навчальної діяльності студента.

Сума вагових балів визначає розмір (R) шкали РСО з певного кредитного модуля,  семестрова атестація з якого  передбачена у вигляді заліку.

.

Розмір (R) шкали РСО з кредитного модуля,  семестрова атестація з якого  передбачена  у  вигляді екзамену,  формується  як  сума  вагових  балів  контрольних

заходів протягом семестру  та вагового  балу з  екзамену RE.

                                                  R = RC + RE .

Складова екзаменаційного контролю  має бути не менше 40-30%.

Враховуючи обсяг кожного кредитного модуля та його особливості, розмір R-шкали  може бути  різним, стандартною має бути система переведення  рейтингової оцінки в ECTS та традиційні оцінки.

Система оцінювання якості навчання студента (зарахування залікових кредитів) має бути стандартизованою та формалізованою.  Для цього, виходячи зі значення вагових балів  (),  розробляються критерії оцінювання в системі “якість  –  рейтингові бали rk” для кожного контрольного заходу з визначенням певних рівнів засвоєння навчального матеріалу та сформованості вмінь. Так само, виходячи з розміру шкали RE, розробляються критерії екзаменаційного оцінювання (“якість – бали rE”).

Результат  контрольного заходу в семестрі для студента, який не з’явився на нього, оцінюється нульовим (або штрафним, зі знаком “мінус”) балом. Штрафні (-rs)бали можуть бути передбачені за несвоєчасне виконання індивідуального семестрового завдання або захист лабораторних робіт, за відсутність без поважних причин на практичних і семінарських заняттях тощо.

За виконання творчих робіт з дисципліни (наприклад, участь у факультетських та інститутських олімпіадах з дисципліни, участь у конкурсах робіт, підготовка рефератів та оглядів наукових праць, виконання завдань із удосконалення дидактичних матеріалів з дисципліни тощо) студентам можуть нараховуватися додаткові, заохочувальні (rs) бали. Сума як штрафних, так і заохочувальних балів не має перевищувати 0,1 RC.

Рейтингова оцінка (RD) з кредитного модуля,  семестрова атестація з якого передбачена у вигляді заліку (диференційованого заліку),  формується як сума всіх рейтингових балів rk, а також заохочувальних/штрафних балів rs.

   (1)

Схему функціонування такої РСО надано на рис.1.


Рис.1. Схема функціонування  РСО –1.

Відповідно до «Положення про організацію навчального процесу в НТУУ «КПІ», умовами допуску студента до екзамену (заліку) з певної дисципліни є:

 • зарахування семестрового індивідуального завдання;
 • відсутність заборгованостей з лабораторних робіт (комп’ютерного практикуму);
 • не менш ніж одна позитивна атестація з дисципліни.

При розробці РСО  кафедри можуть встановити додаткові умови:

 • попередня рейтингова оцінка з кредитного модуля має бути не менше 0,4 R;
 • сума поточних рейтингових балів з кожного навчального модуля (якщо програма кредитного модуля передбачає такий поділ) має бути не менше 40 %  від максимально можливого значення.

Студенти, які набрали протягом семестру рейтинг з кредитного модуля менше 0,6 R, зобов'язані виконувати залікову контрольну роботу.

Студенти,    які    набрали   протягом     семестру    необхідну   кількість  балів (RD ≥ 0,6 R), мають можливості:

 • отримати залікову оцінку (залік) так званим “автоматом” відповідно до набраного рейтингу;
 • виконувати залікову контрольну роботу з метою підвищення  оцінки;
 • у разі отримання оцінки, більшої ніж “автоматом” з рейтингу, студент отримує оцінку за результатами залікової контрольної роботи;
 • у разі отримання оцінки меншої,  ніж “автоматом” з рейтингу, кафедра може застосувати у РСО один з двох варіантів:

а) жорстка РСО   попередній рейтинг студента з дисципліни скасовується і він отримує оцінку тільки за результатами залікової контрольної роботи. Цей варіант формує відповідальне ставлення студента до прийняття рішення про виконання залікової контрольної роботи, змушує його критично оцінити рівень своєї підготовки  та ретельно готуватися до заліку;

б) м’яка РСО за студентом зберігається оцінка, отримана “автоматом”. Слід врахувати, що м’який варіант може спровокувати масовий вихід студентів на залікову контрольну роботу без належної підготовки.

Рейтингова оцінка (RD) з кредитного модуля, семестрова атестація з якого передбачена у вигляді екзамену, формується як сума балів поточної успішності навчання стартового рейтингу  та екзаменаційних балів rЕ.

      (2)

Схему функціонування цієї РСО подано на рис.2

Умови допуску студента до екзамену з певного кредитного модуля такі самі, як у РСО –1, за винятком того, що попередня рейтингова оцінка з кредитного модуля має бути не менше 0,4 R C.


Рис.2. Схема функціонування  РСО – 2.

У разі, коли стартовий рейтинг студента не менш ніж 0,9 від максимально можливого (RC), екзаменатор має право без додаткового опитування виставити (за згодою студента) оцінку «добре» («В» або «С» у системі ECTS).

Приклад розробки та оформлення «Положення про рейтингову систему оцінки успішності студентів» надано в додатку A.

Переведення значення рейтингових оцінок з кредитного модуля в ECTS та традиційні оцінки для виставлення їх до екзаменаційної (залікової) відомості та залікової книжки  здійснюється  відповідно до таблиці:

Значення рейтингу
з кредитного

модуля
Оцінка ECTS
та визначення
Відсоток* Традиційна
екзаменац.
(диф. зал.)
оцінка
Традиційна
залікова
оцінка
0,95 R ≤ RD A – Відмінно 10 Відмінно Зараховано
0,85 R ≤ RD < 0,95 R B – Дуже добре 25 Добре
0,75 R ≤ RD < 0,85 R C – Добре 30
0,65 R ≤ RD < 0,75 R D – Задовільно 25 Задовільно
0,6 R ≤ RD < 0,65 R E – Достатньо (задовольняє мінімальні критерії) 10
RD < 0,6 R Fx – Незадовільно   Незадовільно Незараховано
RD < 0,4 R (залік)rC < 0,4 RС  (екзамен) F – Незадовільно (потрібна додаткова робота) Не допущено

 

Курсові проекти (роботи) є окремими кредитними модулями, тому для оцінювання роботи студентів розробляються окремі РСО. Рейтингова оцінка з курсового проектування матиме дві складові. Перша характеризує якість пояснювальної записки та графічного матеріалу (сучасність прийнятих рішень, глибину обґрунтування та розрахунків,  якість оформлення, виконання вимог нормативних документів тощо), а також якість виконання графіку роботи над проектом. Друга складова характеризує якість захисту (ступінь володіння матеріалом, аргументованість рішень, вміння захищати свою думку тощо). 

Календарна атестація студентів (на 8 та 14  тижнях семестрів) з дисциплін  проводиться викладачами за значенням поточного рейтингу студента на час атестації. Якщо значення цього рейтингу не менше 50% від максимально можливого на час атестації студент вважається задовільно атестованим. В іншому випадку в атестаційній відомості виставляється «незадовільно».

* Подвійне визначення певних оцінок – описове (ключові слова) та статистичне (відсоток студентів, які отримали певні позитивні оцінки) – дозволяє зробити їх більш зрозумілими в інших ВНЗ. Більше уваги приділяється статистичному визначенню оцінки А (10%), визначення нижчих оцінок відіграє важливу роль для великої кількості студентів. Необхідно уникнути значного та систематичного відхилення від рекомендованих системою ECTS статистичних значень певних позитивних оцінок.

5.1.2. Застосування РСО з дисципліни на кафедрах

Сутність РСО з дисципліни, права та обов’язки студентів, тобто всі правила застосування РСО, доводяться до студентів на першому занятті з дисципліни.

Як правило, рейтинг з дисципліни ведеться під керівництвом лектора викладачем, який проводить практичні заняття в навчальній групі з певної дисципліни. Якщо в РСО з дисципліни передбачено проведення експрес-контролів на лекційних заняттях, то їх результати йому передає лектор.

Студенти своєчасно інформуються про всі отримані рейтингові бали.

Значення поточних рейтингів студентів з дисципліни періодично доводяться до студентів і деканатів  та використовуються для коригування навчального процесу й управління навчальною діяльністю кожного студента.

Бажано забезпечити гласність результатів РСО шляхом систематичного роздрукування та розміщення рейтинг-листів на інформаційних дошках.

Календарна атестація студентів (на 8 та 14  тижнях семестрів) з дисциплін  проводиться викладачами за значенням поточного рейтингу студента на час атестації. Якщо значення цього рейтингу не менше 50% від максимально можливого на час атестації, студент вважається задовільно атестованим. В іншому випадку в атестаційній відомості виставляється «незадовільно».

Підсумкова рейтингова оцінка з кредитного модуля (RD), семестрова атестація з якого  передбачена у вигляді заліку (диференційованого заліку),  доводиться до студентів на передостанньому занятті.  Студенти, які виконали всі умови допуску до семестрової атестації з дисципліни та мають рейтингову оцінку RD ≥ 0,6 R,  отримують відповідну позитивну оцінку. Студенти, які були не допущеними до семестрової атестації з дисципліни, мають усунути причини, що призвели до цього.  Необхідно забезпечити студентові можливість усунути ці причини та підвищити свій рейтинг з кредитного (навчального) модуля.

На останньому за розкладом занятті викладач проводить семестрову атестацію у вигляді залікової контрольної роботи зі студентами,  які не змогли отримати за рейтингом позитивну оцінку (але мають бути допущеними до семестрової атестації з дисципліни), а також з тими, хто бажає підвищити свою позитивну оцінку.  Після цього викладач виставляє оцінки  у  залікову відомість (Додаток Б). 

Попередня рейтингова оцінка з кредитного модуля, семестрова атестація з якого  передбачена у вигляді екзамену,  доводиться до студентів на останньому занятті. Напередодні екзамену викладач виставляє її в екзаменаційну відомість (Додаток Б).  Після оцінювання відповіді студента на екзамені викладач записує цей результат (rE) до екзаменаційної відомості, підраховує загальний результат (RD),  переводить його згідно з відповідною таблицею «Положення про РСО» в ECTS та традиційну оцінку та вносить їх в екзаменаційну відомість.

Результати семестрового контролю (оцінку ECTS та через риску традиційну оцінку) вносяться викладачем у залікову книжку  студента, а працівниками деканату – в журнал обліку успішності студентів та навчальну картку студента. 

Перескладання заліків та екзаменів проводиться за тією ж технологією поза екзаменаційною сесією. Бланки додаткових залікових та екзаменаційних відомостей наведені у Додатку В.

5.2. Академічний рейтинг студента

За результатами семестрової атестації деканати складають академічні рейтинги студентів. Академічні рейтинги є інструментом інтегрованого оцінювання студентів з усіх вивчених дисциплін на окремих етапах – це  комплексний показник якості навчання студента, його розвитку на певному етапі. Такий показник визначає не тільки якість отриманих знань і вмінь з окремих дисциплін, а й активність, творчість та самостійність студента. Академічний рейтинг відтворює якісні, динамічні зміни в підготовці студента, передбачає періодичне ранжування студентів (за семестр та навчальний рік, за декілька років та, у підсумку, випускників певної програми навчання).

Академічний рейтинг використовується для:

 • забезпечення об’єктивних критеріїв та умов конкурсного відбору студентів на навчання за магістерською програмою;
 • ранжування студентів університету, факультету, базової бакалаврської  програми (професійного спрямування), окремої навчальної групи за рівнем підготовки та обґрунтоване надання різних пільг (направлення на навчання або на практику за кордон тощо);
 • призначення іменних стипендій: державних, університету, факультету (інституту);
 • пріоритетного надання путівок для оздоровлення в канікулярний період;
 • надання інших пільг.

Семестровий рейтинг R ( t ) – відображає успішність навчання студента з усіх кредитних модулів, вивчення яких відповідно до навчального робочого плану та індивідуального плану студента закінчується у певному семестрі атестацією, а також активність та результативність його творчої роботи.

Семестровий рейтинг студентів обчислюється  в деканатах  після закінчення кожної сесії на підставі екзаменаційних відомостей та відомостей про результати творчої роботи студентів у семестрі.

Результати творчої роботи студентів у кожному семестрі обговорюються на відповідних кафедрах. У відомостях за підписом завідувача кафедри вказується сутність творчої роботи, прізвище, ім’я та по батькові студентів, які її виконали, шифри навчальних груп.

Семестровий рейтинг розраховується за формулою:

де

 • Rn(t)  – рейтинг n-студента за t-семестр (t – порядковий номер семестру);
 • bi – ваговий коефіцієнт i-кредитного модуля, який дорівнює його обсягу у кредитних одиницях;
 • qin(t) семестрова оцінка, що переведена у відповідні цифри (A - 5, B - 4, C - 3, D - 2, E - 1), n-студента поi-кредитному модулю у t-семестрі;
 • rj  – ваговий коефіцієнт j-рівня результативності творчої роботи;
 • n jn(t) – кількість творчих досягнень j-рівня n-студентом у t-семестрі.

Рейтингові бали за творчу роботу студентів нараховуються з урахуванням  рівнів результативності цієї роботи. Відповідні значення вагових коефіцієнтів визначаються згідно з таблицею:

Результати творчої роботи студента* Рівень результативності та вагові коефіцієнти
Стаття у факультетському збірнику, призове місце на конкурсі наукових робіт студентів факультету, приз за експонат на виставці студентських робіт, доповідь на факультетській науковій конференції, рацпропозиція та ін. І рівень, факультетський r1=2
Ті ж досягнення на заходах університетського рівня, прийняття до розгляду заявки на патент та ін. ІІ рівень, університетський r2=4
Ті ж досягнення на заходах міжвузівського рівня чи МОН, декілька досягнень ІІ рівня, участь у республіканських виставках, отримання державного патенту (враховується r = 4, тобто 4+4=8),  заявка на закордонне патентування. III рівень, міністерський, міжвузівський r3=8
Статті в міжнародних збірниках та журналах, доповіді на міжнародних конференціях і семінарах, участь у міжнародних олімпіадах, конкурсах та виставках, отримання  закордонного патенту (враховується r = 2, тобто 8+2=10). IV рівень, міжнародний r4=10

Інтегральний рейтинг RI ( T ) відображає успішність навчання студента в цілому за попередній період (t = 1, 2, … T) навчання. Інтегральний рейтинг кожного студента підраховується після закінчення чергового семестру на підставі попередніх семестрових рейтингів разом із останнім.

.

Академічний ранг студента – це його місце (ранг) у навчальній групі (на курсі, факультеті, в університеті), що визначається ранжуванням нормованих семестрових або нормованих інтегральних рейтингів студентів.  У випадку рівності індивідуальних рейтингів студентам дається один ранг.

Кожний студент може одержати аргументовані відомості про свій академічний рейтинг у деканаті  або на веб-сайті факультету.

Підсумковий за весь період навчання в університеті інтегральний рейтинг використовується для вирішення таких питань, як рекомендація студентів для продовження навчання в аспірантурі, першочергового працевлаштування на відповідних посадах в університеті та на замовлення організацій, підприємств, фірм.

* Якщо є співавтори певної роботи, ваговий коефіцієнт поділяється на їх кількість.

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій