Факультет інформатики та обчислювальної техніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Контактна інформація:
Адреса ФІОТ: 03056, Київ, вул. Політехнічна, 41, корпус 18, кiмн. 316, 317, 03056, Київ, Україна

Телефони для довiдок: 204-98-27, 204-82-60, 204-90-34
E-mail: fiot[at]kpi.ua
URL:
Декан ФІОТ: Корнага Ярослав Ігоревич
Соціальні мережі Соціальні мережі

КАФЕДРИ ФАКУЛЬТЕТУ ІНФОРМАТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

Усі кафедри, що входять до складу ФІОТ, беруть свій початок від електротехнічного факультету (ЕТФ), який було створено у 1918 році і з якого у 1962 році виділився факультет автоматики та електроприладобудування. Цей факультет у 1975 році було розділено на два: факультет систем управління та факультет електроприладобудування і обчислювальної техніки. Окремі кафедри цих  факультетів у 1985 році були об'єднані у факультет з нинішньою назвою - "Інформатика та обчислювальна техніка" (ФІОТ).

Факультет готує кваліфікованих фахiвцiв з розробки та експлуатацiї програмних продуктiв i технiчних засобiв комп'ютерних i комп'ютеризованих систем, впровадження сучасних iнформацiйних технологiй загального та цiльового призначення для рiзноманiтних галузей науки та промисловостi. Вони здатнi створювати та експлуатувати комп'ютернi й комп'ютеризованi системи обробки iнформацiї та управлiння органiзацiйних, технiчних i органiзацiйно-технiчних об'єктiв.

Випускники працюють керiвниками та розробниками програмно-апаратних комплексiв, менеджерами проектiв, адмiнiстраторами iнформацiйних, комп'ютерних та комп'ютеризованих систем i мереж у державних та приватних наукових, виробничих, банкiвських установах i фірмах в Українi та за кордоном.

Прийом заяв для вступу відбувається за напрямами підготовки фахівців освітнього ступеня "бакалавр". Після отримання базової вищої освіти (бакалаврат – 4 роки) випускники зараховуються на конкурсній основі на навчання за програмами магістра (2 роки навчання). Найкращі випускники можуть продовжити навчання в аспірантурі для отримання наукового ступеня.

Спеціальності, освітні програми та рівні вищої освіти ФЕА

Кафедра Інформатики та програмної інженерії

121 Інженерія програмного забезпечення
Інженерія програмного забезпечення д.філософії (о,з)
Інженерія програмного забезпечення інформаційних систем бакалавр (о,з)
Інженерія програмного забезпечення інформаційних систем магістр опп (о,з)
Інженерія програмного забезпечення комп’ютерних та інформаційних систем магістр онп (о)

Кафедра Обчислювальної техніки

121 Інженерія програмного забезпечення
Інженерія програмного забезпечення д.філософії (о,з)
Інженерія програмного забезпечення комп’ютерних систем бакалавр (о)
Інженерія програмного забезпечення комп’ютерних систем магістр опп (о)
Інженерія програмного забезпечення комп’ютерних та інформаційних систем магістр онп (о)
123 Комп’ютерна інженерія
Комп’ютерна інженерія д.філософії (о,з)
Комп’ютерні системи та мережі бакалавр (о,з)
Комп’ютерні системи та мережі магістр опп (о,з)
Комп’ютерні системи та мережі магістр онп (о)

Кафедра Інформаційних систем та технологій

126 Інформаційні системи та технології
Інформаційні системи та технології д.філософії (о,з)
Інтегровані інформаційні системи бакалавр (о,з)
Інтегровані інформаційні системи магістр опп (о,з)
Інформаційні управляючі системи та технології бакалавр (о,з)
Інформаційні управляючі системи та технології магістр опп (о,з)
Інформаційні управляючі системи та технології магістр онп (о)
Інформаційне забезпечення робототехнічних систем бакалавр (о)
Інформаційне забезпечення робототехнічних систем магістр опп (о,з)

о - очна форма навчання
з - заочна форма навчання

Наука на ФІОТ

Науковий потенціал факультету в основному зосереджений у двох науково-дослідних інститутах – «Системних технологій» та «Інформаційних процесів». Науковці цих інститутів ведуть плідні фундаментальні та прикладні дослідження у галузях інформатики та інформаційних технологій.

На факультеті створені і успішно функціонують наукові школи професорів Костюка В.І., Самофалова К.Г., Луцького Г.М., Павлова О.А., які підготували десятки докторів технічних наук і сотні кандидатів технічних наук для України і зарубіжних країн. Факультет активно взаємодіє у науковій і навчальній роботі з різними інститутами НАН України.

Значна наукова ємність навчальних дисциплін всіх спеціальностей факультету і висока якість навчання сприяють тому, що на факультеті більше 30% студентів 5-го курсу навчаються в магістратурі на кафедрах факультету та у філії кафедр в Інституті кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України.