Ви є тут

Новини сайту кафедри КАМТС2 (ФЛ)

Підписатися на Новини сайту кафедри КАМТС2 (ФЛ) потік
Адреса URL: http://kamts2.kpi.ua
Оновлене: 9 годин 38 хвилин тому

Конференція

Чт, 27/09/2018 - 11:38
Запрошуємо Ваших студентів  взяти участь у роботі   XIX  Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції "Science and Technology of the XXI Century"   яка відбудеться 29 листопада 2018 р.          Application form Information

Staff Mobility within “Erasmus+” Program at KU Leuven (Belgium)

Пт, 31/08/2018 - 11:10
Mobility programsaim atsharing educational experience, raising cross-cultural awareness, exchanging advanced teaching techniques, designing materials for future projects, further professional development.Besides, they promote developing a better understanding of perspectives in education, exploring new ways of partnership between educational institutions, reaching new level of personal and professional development of the staff and students. Teacher of Linguistics Faculty ESP Department №2 Oksana Chugai had an opportunity to experience Staff Mobility Program when she was invited as a Visiting Scholar at the Faculty of Arts KU Leuven (Belgium), a partner-university of Igor Sikorsky KPI within “Erasmus+” program. One of Europe’s oldest universities, KU Leuven has a long tradition of high-quality education. It was interesting to learn that the Strategic Plan of KU Leuven consists of five projects: Internationalisation, which aims at turning a national university into a truly international; Education, which opts for a future-oriented teaching model; Educational technology, which focuses on digital innovation in education; Interdisciplinarity, which connects departments, faculties and groups; Sustainability, which calls upon KU Leuven to become a carbon-neutral university. Participants of the mobility program have access to the university library resources and Toledo, the digital learning environment, which is used as an information, evaluation and communication tool.Especially educational is interactive InformationLiteracyTutorial, which introduces first-year students to the main concepts of academic work, dangers of plagiarism, self-assessment, critical thinking and other important issues. Considering time constraints and certain isolation, inevitable when you travel abroad alone, educational environment in the host university is crucial for any visiting scholar. Such friendly environment was created by Roger Janssens (Staff officer for internationalization) and Bart Van Den Bossche(Vice Dean for international affairs of the Faculty of Arts). They shared their experience and insight into KU Leuven life, provided guidance aimed at mutual understanding and future cooperation. Tough schedule did not prevent Sarah Holsbeke, Nadine Kerstens, Annelies Kindt, Hugo Serwy (Unit International Office, Faculty of Arts, Leuven) and Caroline Greenman (Leuven Language Institute (ILT) from making this business trip fruitful. Considering time constraints and certain isolation, inevitable when you travel abroad alone, educational environment in the host university is crucial for any visiting scholar. Such friendly environment was created by Roger Janssens (Staff officer for internationalization) andBart Van Den Bossche(Vice dean for international affairs of the Faculty of Arts). They shared their experience and insight into KU Leuven life, provided guidance aimed at mutual understanding and future cooperation. Tough schedule did not prevent Sarah Holsbeke Nadine Kerstens, Annelies Kindt, Hugo Serwy (Unit International Office, Faculty of Arts, Leuven) and Caroline Greenman (Leuven Language Institute (ILT) from making this business trip fruitful. Mobility suggests a two-way exchange, that is why we look forward to hosting a scholar from KU Leuven next academic year.   Useful links: https://www.kuleuven.be/english/about-kuleuven http://mobilnist.kpi.ua/en/erasmus-programme-in-igor-sikorsky-kpi/         Програма мобільності персоналу за програмою «Еразмус+» у Католицькому університеті Льовена (Бельгія)   Програми мобільності спрямовані на обмін навчальним досвідом, підвищення міжкультурної обізнаності, розробку матеріалів для майбутніх проектів, подальший професійний розвиток. Крім того, вони сприяють розвитку кращого розуміння перспектив у сфері освіти, вивченню нових шляхів партнерства між навчальними закладами, досягненню нового рівня особистого та професійного розвитку співробітників університетів та студентів. Викладач ФЛ КМТС № 2 Чугай Оксана Юріївна мала можливість взяти участь у програмі мобільності персоналу та відвідати факультет мистецтв Католицького університету Льовена (Бельгія), що є університетом-партнером НТУУ КПІ ім. Сікорського за програмою «Еразмус+». Католицький університет Льовена, що є одним з найстаріших університетів Європи, має давні традиції якісної освіти. Цікаво було дізнатись, що Стратегічний план розвитку університету складається з п’яти проектів: • Інтернаціоналізація, яка спрямована на перетворення національного університету на дійсно міжнародний; • Освіта, що вибирає модель навчання, орієнтовану на майбутнє; • Освітня технологія, яка фокусується на цифрових інноваціях; • Міждисциплінарність, яка об’єднує кафедри, факультети та робочі групи; • Сталий розвиток, що спрямований на перетворення Католицького університету Льовена на екологічно стійкий. Учасникам програми мобільності надано доступ до ресурсів університетської бібліотеки та Toledo – середовища для цифрового навчання, яке використовується як інструмент для обміну інформацією, оцінювання та комунікації. Особливо цікаво було ознайомитись з інтерактивним навчальним посібником з інформаційної грамотності, який вводить першокурсників до основних концепцій академічної роботи, самооцінки, критичного мислення, доброчесності та інших важливих питань. З огляду на обмеження в часі та певну ізоляцію, неминучу при подорожі за кордон, освітнє середовище в університеті є вирішальним для учасників програми мобільності. Таке дружнє оточення було створено Роджером Янссенсом та Бартом ван ден Бошем, відповідальними особами за програми мобільності університету. Вони поділилися своїм досвідом та поглядами на освітній процес в університеті, надавали поради, спрямовані на взаєморозуміння та майбутню співпрацю. Жорсткий графік не завадив Сарі Холсбеке Надін Керстенс, Аннеліс Кіндт, Хуго Серві (відділ міжнародного офісу, факультет мистецтв, Льовен) та Керолайн Грінмен (Лінгвістичний Інститут Льовена) зробити ділову поїздкуплідною. Мобільність передбачає двосторонній обмін, тому ми з нетерпінням очікуємо гостей з Бельгіїнаступного навчального року.   Корисні посилання:   https://www.kuleuven.be/english/about-kuleuven http://mobilnist.kpi.ua/en/erasmus-programme-in-igor-sikorsky-kpi/

Розклад

Пн, 27/08/2018 - 09:54
Розклад Кафедри англійської мови технічного спрямування №2 на перший семестр 2018/2019 навчальний рік
x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій