Научные издания

В Национальном техническом университете Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" выдается ряд периодических изданий, тематическая направленность которых отвечает основным направлениям работы его структурных подразделений.

Подробную информацию о Научных периодических изданиях КПИ им. Игоря Сикорского (включая информацию об актуальных категориях изданий) смотрите на сайте НТБ им.Г.И.Денисенка

Название издания
Advanced Education
Advanced Linguistics
Information and Telecommunication sciences
Information Technology and Security
Information, Computing and Intelligent systems (кол.Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка)
Innovative Biosystems and Bioengineering
Mathematics in Modern Technical University
Mechanics and Advanced Technologies
Theoretical and Applied Cybersecurity  
Адаптивні системи автоматичного управління
Актуальні проблеми економіки та управління
Біомедична інженерія і технологія
Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право  
Вісник Київського політехнічного інституту. Серія ПРИЛАДОБУДУВАННЯ / Bulletin of National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". Series Instrument Making 
Вісник НТУУ «КПІ». Радіотехніка, Радіоапаратобудування 
Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка        
Вісник НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського». Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження / Chemical engineering, ecology and resource saving 
Вода і водоочисні технології. Науково-технічні вісті 
Геоінженерія 
Дослідження з історії техніки 
Економічний вісник НТУУ «КПІ» 
Електронна та акустична інженерія
Енергетика: економіка, технології, екологія 
Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника (англ. версія - Radioelectronics and Communications Systems
Інформаційні системи, механіка та керування
Механіка гіроскопічних систем
Мікросистеми, електроніка та акустика
KPI Science News
Обрії друкарства
Правове, нормативне та метрологічне забезпечення систем захисту інформації в Україні   
Системні дослідження та інформаційні технології  
Сторінки історії
Сучасні проблеми економіки і підприємництво
Технологія і техніка друкарства