Ви є тут

[до 12.10.2019] Оголошується конкурс на заміщення посад

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад. Термін подання документів – місяць від дня опублікування оголошення в газеті "Київський політехнік". Адреса: 03056, Київ-56, проспект Перемоги, 37, відділ кадрів, кімната 243.

на заміщення вакантних посад директорів інститутів (науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю інституту)
– інституту телекомунікаційних систем;
– видавничо-поліграфічний інституту;
– фізико-технічний інституту.
на заміщення вакантних з 04.12.2019 р. посад деканів факультетів (науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю факультету)
– факультету прикладної математики;
– інженерно-фізичного факультету.
на заміщення вакантних посад професорів (д.н., проф., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри) по кафедрах:
– кафедри інформаційно-телекомунікаційних мереж;
– кафедри технології поліграфічного виробництва;
– кафедри менеджменту (2 посади).
на заміщення вакантної з 04.12.2019 р. посади професора (д.н., проф., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри) по кафедрі:
– кафедри технології виробництва літальних апаратів.
на заміщення вакантних посад доцентів
(канд.наук, доц., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри),
старших викладачів (канд.наук, науковий ступінь відповідно до профілю кафедри),
асистентів, викладачів по інститутах, факультетах, кафедрах:
Інженерно-хімічний факультет
Кафедра екології та технології рослинних по¬лімерів
доцентів – 1
старших викладачів – 2
Кафедра хімічного, полімерного і силікатного машинобудування
доцентів – 1
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту
Кафедра теплотехніки та енергозбереження
старших викладачів – 1
Кафедра охорони праці, промислової та ци¬вільної безпеки
старших викладачів – 2
Кафедра інженерної екології
старших викладачів – 2
Хіміко-технологічний факультет
Кафедра органічної хімії та технології органічних речовин
асистентів – 1
Кафедра хімічної технології кераміки та скла
старших викладачів – 1
Кафедра технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології
доцентів – 1
Кафедра кібернетики хіміко-технологічних процесів
доцентів – 1
Кафедра загальної і неорганічної хімії
старших викладачів – 1
Факультет соціології і права
Кафедра психології і педагогіки
доцентів – 1
Кафедра соціології
старших викладачів – 1
Кафедра господарського та адміністративного права
старших викладачів – 2
Кафедра теорії та практики управління
старших викладачів – 1
Факультет біотехнології і біотехніки
Кафедра екобіотехнології та біоенергетики
старших викладачів – 1
Кафедра промислової біотехнології
доцентів – 1
Кафедра біоінформатики
асистентів – 1
Приладобудівний факультет
Кафедра виробництва приладів
доцентів – 1
старших викладачів – 1
Кафедра приладів і систем орієнтації і навігації
доцентів – 1
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра технічної кібернетики
доцентів – 2
Кафедра обчислювальної техніки
старших викладачів – 1
Кафедра автоматизованих систем обробки інформації
доцентів – 2
Теплоенергетичний факультет
Кафедра автоматизації проєктування енергетичних процесів і систем
доцентів – 1
Радіотехнічний факультет
Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури
доцентів – 1
Кафедра теоретичних основ радіотехніки
доцентів – 2
Факультет біомедичної інженерії
Кафедра фізичного виховання
доцентів – 1
Факультет лінгвістики
Кафедра теорії, практики та перекладу анг¬лійської мови
доцентів – 2
старших викладачів – 1
Кафедра англійської мови технічного спрямування №1
доцентів – 1
Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3
доцентів – 1
Інститут прикладного системного аналізу
Кафедра математичних методів системного аналізу
старших викладачів – 1
Інститут телекомунікаційних систем
Кафедра інформаційно-телекомунікаційних мереж
старших викладачів – 1
Кафедра телекомунікаційних систем
доцентів – 1
Факультет менеджменту та маркетингу
Кафедра менеджменту
доцентів – 1
на заміщення вакантних з 15.11.2019 р. посад старших викладачів (канд.наук, науковий ступінь відповідно до профілю кафедри), асистентів по інститутах, факультетах, кафедрах:
Приладобудівний факультет
Кафедра автоматизації експериментальних досліджень
старших викладачів – 1
Хіміко-технологічний факультет
Кафедра технології електрохімічних виробництв
асистентів – 1
Радіотехнічний факультет
Кафедра радіоконструювання та вироб¬ництва радіоапаратури
асистентів – 1
Механіко-машинобудівний інститут
Кафедра прикладної гідроаеромеханіки і механотроніки
асистентів – 1
Факультет біомедичної інженерії
Кафедра біобезпеки і здоров'я людини
асистентів – 1
Фізико-математичний факультет
Кафедра диференціальних рівнянь
асистентів – 2
Кафедра загальної та теоретичної фізики
асистентів – 1
на заміщення вакантної з 29.12.2019 р. посади доцента (канд.наук, доц., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри) по факультету, кафедрі:
Факультет соціології і права
Кафедра історії
доцентів – 1
на заміщення вакантних з 01.01.2020 р. посад доцентів (канд.наук, доц., науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю кафедри), старших викладачів (канд.наук, науковий ступінь відповідно до профілю кафедри)по інститутах, факультетах, кафедрах:
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту
Кафедра охорони праці, промислової та ци¬вільної безпеки
старших викладачів – 1
Факультет електроніки
Кафедра промислової електроніки
доцентів – 1

Термін подання документів – місяць від дня опублікування оголошення.
Адреса: 03056, Київ-56, проспект Перемоги, 37, загальний відділ, кімн. 163; тел. 406-82-82.
Університет житлом не забезпечує.

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій