Ви є тут

Додаток до Правил прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інституті імені Ігоря Сікорського» у 2017 році для здобуття ступеня доктора філософії та доктора наукI. Загальні положення.

II. Організація та проведення вступних випробувань.

Правила прийому до аспірантури КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2017 році розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року №1236 «Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України у 2017 році», постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року №261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)»

I. Загальні положення.

1.1. Основною формою підготовки здобувачів ступеня доктора філософії  на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти є аспірантура.

1.2. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється:

в аспірантурі вищого навчального закладу (далі- Університету) за очною (денною, вечірньою) або заочною формою навчання;

поза аспірантурою (для осіб, які професійно провадять наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи у відповідному вищому навчальному закладі (науковій установі).

1.3. Підготовка громадян України в аспірантурі здійснюється:

за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів (за державним замовленням);

за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав Університет на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії).

кількість аспірантів, підготовка яких здійснюється поза державним замовленням та вартість такої підготовки визначено Вченою радою КПІ ім. Ігоря Сікорського з урахуванням ліцензійного обсягу, вказаного в ліцензії університету, за якою він здійснює освітню діяльність на третьому рівні вищої освіти, а також можливостей забезпечення кваліфікованого наукового керівництва та освітніх потреб аспірантів за відповідною спеціальністю.

1.4. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

Усі особи, які здобувають вищу освіту у вищих навчальних закладах, мають рівні права та обов’язки.

1.5. Підготовка іноземців та  осіб без громадянства в аспірантурі здійснюється:

 • на підставі міжнародних договорів, укладених між вищими навчальними закладами (науковими установами) України та вищими навчальними закладами (науковими установами) інших країн щодо обміну вченими чи академічної мобільності;
 • за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

1.6. Прийом до вищих навчальних закладів на всі ступені та освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється на конкурсній основі незалежно від форми власності вищого навчального закладу та джерел фінансування навчання.

1.7. Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) за кошти державного або місцевого бюджетів.

1.8. Для провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти Університет зобов’язаний отримати відповідну ліцензію.

Підставою для оголошення прийому для здобуття вищої освіти за ступенем доктора філософії є ліцензія Міністерства освіти і науки України на впровадження освітньої діяльності та затверджені Вченою радою Університету Правила прийому до аспірантури Університету.

II. Організація та проведення вступних випробувань.

2.1. Вступ до аспірантури здійснюється на конкурсній основі відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів, затверджених МОН, правил прийому до Університету.

2.2. До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста). До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до Університету. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому.

2.3. Перелік документів, необхідних для вступу до аспірантури, повинен включати:

 • заяву вступника;
 • копію диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації) та копію додатку до нього;
 • анкета;
 • копія трудової книжки, у разі її наявності, завірена за місцем роботи;
 • витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету (інституту) про рекомендацію до вступу до аспірантури (при наявності)
 • дослідницька пропозиція вступника з візою зав. кафедри та письмовим висновком наукового керівника;
 • список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений зав. кафедри за місцем підготовки (а також ксерокопії 2-3 публікацій)з відгуком наукового керівника. У списку виділити публікації у фахових виданнях та у виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science;

Особа, яка подає для вступу до аспірантури диплом, що виданий іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступних випробувань нарівні з іншими особами. Зарахування такого вступника здійснюється в разі успішного складення ним вступних випробувань  та прийняття Вченою радою Університету рішення про визнання його диплома.

під час подання документів вступник пред'являє:

 • документ, що засвідчує особу та громадянство;
 • документ державного зразка (оригінал) про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень магістра (спеціаліста) і додаток до нього.

Прийом документів від осіб, які вступають на основі ступеня магістра (спеціаліста) проводяться з 25.08.2017 р. по 31.08.2017 р.

Вступні випробування для  осіб, які вступають на основі ступеня магістра (спеціаліста) проводяться з 01.09.2017 р. по 12.09.2017 р.

Рейтинговий список вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня магістр (спеціаліст) оголошується не пізніше 15 вересня 2017р.

2.4.Вступні випробування до аспірантури Університету складаються з:

вступного іспиту із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);

Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування. Додаткові вступні випробування оцінюються за шкалою "зараховано" "незараховано". Вступник, що отримав "незараховано" до складання вступних випробувань не допускається.

вступного іспиту з іноземної мови (за вибором Вченої ради вищого навчального закладу (наукової установи) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не нижче рівня B1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом;

Послідовність складання вступних іспитів до аспірантури наступна:

додаткове вступне випробування (в разі необхідності), іноземна мова, спеціальність.

особам, допущеним за рішенням Приймальної комісії до вступних іспитів в аспірантуру, надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з чинним законодавством України.

Для проведення вступних випробувань на основі здобутого ступеня магістра (спеціаліста) створюються предметні комісії. Вступні іспити до аспірантури проводяться предметними комісіями.

 Програми вступних випробувань до аспірантури оприлюднюються на веб-сайтах інститутів/факультетів КПІ ім. Ігоря Сікорського

Конкурсний бал (КБ) вступника до аспірантури формуватиметься (за 100-бальною шкалою) за формулою:

КБ= 0,5×ІС+ 0,3×ІМ+ 0,15×ДБ+0,05×БД, де:

ІС- оцінка вступного іспиту із спеціальності;

ІМ- оцінка вступного іспиту із іноземної мови;

ДБ- додаткові бали за навчальні та наукові досягнення;

БД- середній бал додатку до диплому про вищу освіту (за 100-бальною шкалою)

Порядок нарахування додаткових балів за навчальні та наукові досягнення

Навчальні та наукові досягнення

Кількість балів

публікації у фахових виданнях

10 (кожна стаття)

публікації у виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science

20 (кожна стаття)

диплом переможця та призера міжнародних та всеукраїнських студентських олімпіад

перше місце- 20

друге місце- 15

третє місце-10

патент або авторське свідоцтво

15

додаткові бали за навчальні та наукові досягнення не повинні перевищувати 100 балів.

Рейтинговий список вступників за категоріями формується в наступній послідовності:

 • вступники, які мають право на зарахування за конкурсом;
 • вступники, які не рекомендовані на зарахування на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету;
 • за рейтинговим балом вступника від більшого до меншого.

У списку вступників рекомендованих до зарахування зазначаються  такі самі дані, що і в рейтинговому списку.

Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до Університету протягом одного календарного року.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

2.5.Вступні випробування до аспірантури проводяться предметними комісіями, до складу яких входить, як правило, три — п’ять осіб, які призначаються наказом по Університету.

2.6. До складу предметних комісій включаються доктори філософії та доктори наук, які проводять наукові дослідження за відповідною спеціальністю та відповідають за виконання відповідної освітньо-наукової програми.

До складу предметних комісій можуть бути призначені також представники інших вищих навчальних закладів (наукових установ), з якими укладено договори про ведення спільної наукової діяльності та/або про спільне керівництво дослідженнями аспірантів, та/або про спільне виконання освітньо-наукової програми або з якими здійснюється підготовка докторів філософії за спільною освітньо-науковою програмою, узгодженою між вищим навчальним закладом і науковою установою.

До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також особи, які не мають наукового ступеня і вченого звання, але вільно володіють відповідною іноземною мовою і за рішенням Вченої ради можуть кваліфіковано оцінити рівень знання відповідної мови вступником.

2.7. За результатами проведення вступних випробувань відділ аспірантури за погодженням з відбірковими комісіями факультетів готує проект відповідного рішення приймальної комісії Університету.

Рішення приймальної комісії про зарахування до аспірантури затверджується наказом ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського, який оприлюднюється в установленому порядку.

2.8. Аспіранту одночасно з його зарахуванням відповідним наказом ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського призначається науковий керівник з числа наукових або науково-педагогічних працівників з науковим ступенем.

2.9. Науково-методичне забезпечення та організацію діяльності аспірантури  і докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського здійснює його Вчена рада (далі — Вчена рада).

Для врегулювання відносин між аспірантом і КПІ ім. Ігоря Сікорського укладається договір.

2.10. Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

Нормативний строк підготовки доктора наук в докторантурі становить два роки.

2.11. Підготовка в аспірантурі передбачає виконання особою відповідної освітньо-наукової або наукової програми КПІ ім. Ігоря Сікорського за певною спеціальністю та проведення власного наукового дослідження. Невід’ємною складовою освітньо-наукової програми аспірантури є підготовка та публікація наукових статей.

2.12. Державні органи, до сфери управління яких належать вищі військові навчальні заклади (вищі навчальні заклади із специфічними умовами навчання), військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів відповідно до закону мають право своїми актами встановлювати особливі вимоги до підготовки та реалізації прав і обов’язків здобувачів в аспірантурі та докторантурі. Такі особливі вимоги погоджуються з МОН.

2.13. Кількість аспірантів підготовка яких здійснюється поза державним замовленням, та вартість такої підготовки визначаються Вченою радою вищого навчального закладу (наукової установи) з урахуванням ліцензійного обсягу, зазначеного в ліцензії вищого навчального закладу (наукової установи), за якою він провадить освітню діяльність на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти, та можливостей забезпечення кваліфікованого наукового керівництва та задоволення освітніх потреб аспірантів за відповідною спеціальністю.

Вступ до докторантури здійснюється у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України № 261 від 23.03.2016 р. та Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук.

Скачати оригінали документівРозмір
PDF icon Додаток до Правил прийому [текст, ua]93.5 КБ
x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій