Наукові здобутки кафедри приладобудування

Щорічно у квітні починаючи з 2000 року в м.Славське під керівництвом декана приладобудівного факультету (ПБФ), відомого вченого в галузі приладобудування д.т.н., проф. Г.С.Тимчика проводиться започаткована кафедрою приладобудування НТУУ "КПІ" міжнародна науково-технічна конференція "Приладобудування". Збірники матеріалів її відносяться до фахових видань ВАК. Рік 2011 не є винятком. До участі в конференції, яка щойно закінчила свою роботу, були залучені  викладачі, студенти, фахівці промисловості, вчені Національної академії наук України (НАНУ). Про результати своєї наукової роботи вже традиційно звітували на конференції не лише викладачі, докторанти і аспіранти кафедри приладобудування (ПБ), але й студенти.

Кафедра ПБ (раніше кафедра приладів точної механіки, або ПТМ) була заснована 50 років тому. Упродовж усіх років свого існування кафедра підтримує тісний зв'язок з науковими установами, науково-дослідними інститутами і підприємствами НАНУ. Головними напрямками НДР і господарських договорів, за якими нині працює кафедра, є такі:

 • прилади та методи багатокоординатних вимірювань прискорень (проф., д.т.н. М.Д. Гераїмчук);
 • узагальнення та розвиток теорії та експериментальних основ створення гравіметричних засобів вимірювання (заслужений діяч науки і техніки України д.т.н., проф. О.М.Безвесільна, асистент к.т.н. С.С.Ткаченко, аспірант Є.В.Гура);
 • прилади та методи енергозбереження (доц., к.т.н. І.В.Коробко, доц., к.т.н. І.А.Гришанова, асистент, к.т.н. А.В.Писарець, аспірант П.К.Кузьменко);
 • прилади та методи вимірювання тиску (доц., к.т.н. О.К.Нікітін, аспіранти Ю.О.Корнєва, А.В.Сігодзинський);
 • прилади та методи вимірювань параметрів руху сучасних рухомих об'єктів (доц., к.т.н. В.І.Дубінець);
 • алгоритмічні методи у приладах та системах (доц., к.т.н. Л.П.Згуровська);
 • інтелектуальні прилади та пристрої вимірювальних систем (доц., к.т.н. О.В.Андрєєва);
 • елементи приладів та приладових систем, медичні прилади (доц., к.т.н. І.Х.Матяш);
 • випробування приладів та пристроїв, приладових вимірювальних систем (доц., к.т.н. В.С.Кашперський);
 • гравіметричні засоби вимірювання з динамічним настроюванням (доц., к.т.н. С.О.Нечай, П.Л.Литвиненко);
 • розвиток та удосконалення систем ударо- та віброзахисту високоточних приладів літальних апаратів (доц., к.т.н. Ю.В.Киричук);
 • вагозважувальні прилади та системи (старший викладач В.М.Зайцев).

Одним із дієвих засобів підготовки фахівців є проведення виробничих і переддипломних практик студентів кафедри в інститутах НАНУ. Проведенням практик керує доц., к.т.н. В.І.Дубінець. При їх проходженні студенти беруть активну участь у дослідженнях і у створенні нових засобів вимірювання. Багато з цих розробок дістають відображення у студентських курсових, бакалаврських і дипломних проектах спеціаліста, дисертаційних роботах магістра; створенні нових лабораторних робіт.

Результати наукових розробок працівників кафедри публікуються у періодичних журналах НАНУ "Прикладна механіка", "Проблеми міцності", "Прикладна геофізика", "Електронне моделювання", "Квантова електроніка"; Інженерної академії наук України та в інших фахових виданнях ВАК. Крім журналів, наукові праці співробітників кафедри друкуються у вигляді тез у матеріалах наукових конференцій, які проводяться НАНУ, НТУУ "КПІ" (у тому числі МНТК "Приладобудування"), інших ВНЗ України.

Викладачі, аспіранти та докторанти кафедри проводять наукові дослідження з напряму "Приладобудування" за тематикою "Прецизійні автоматизовані засоби та методи вимірювання механічних величин". На ПБФ працює спеціалізована вчена рада із захисту докторських і кандидатських дисертацій. На ній вже захистили докторські дисертації завідувач кафедри приладобудування НТУУ "КПІ" М.Д.Гераїмчук (1995 р.), завідувач кафедри метрології, стандартизації, сертифікації та управління якістю, ректор Одеського державного інституту вимірювальної техніки Л.В. Коломієць (2001 р.), завідувач кафедри інформаційних технологій Національного авіаційного університету В.П.Квасніков (2003 р.), проректор Академії управління м. Черкаси І.С.Задорожний (2005 р.). Кандидатські дисертації  тут захистили колишні аспіранти і здобувачі кафедри П.Л.Литвиненко (1996 р.), Ю.В.Киричук (1999 р.), С.О.Нечай (2005 р.), І.В.Коробійчук (2007 р.), Т.О.Єльнікова (2008 р.), О.О.Добржанський (2008 р.), С.С.Ткаченко (2010 р.), І.А.Гришанова (2002 р.), А.В.Писарець (2010 р.).

Упродовж останніх років працівники й аспіранти кафедри виконали декілька науково-дослідних робіт на замовлення Міноборони, Міносвіти, Національного космічного агентства, Державної астрономічної обсерваторії України. Так, лише за останні три роки завершено три фундаментальні НДР (наукові керівники – доц., к.т.н. І.В.Коробко, проф., д.т.н. М.Д.Гераїмчук, проф., д.т.н. О.М.Безвесільна).

За останні чотири роки працівники кафедри підготували і опублікували 167 статей у журналах ВАК України та міжнародних виданнях, виголосили 212 доповідей на наукових конференціях, отримали 14 патентів та підготували ще одну заявку на винахід. Також було видано 12 монографій і 2 навчальні посібники з грифом Вченої ради університету, 4 підручники та 2 навчальні посібники з грифом МОНУ. Окрім того, на кафедрі підготовлено і захищено чотири кандидатські дисертації та одна докторська дисертація пройшла попередній захист.

Студенти і фахівці-приладобудівники постійно користуються підготовленими фахівцями кафедри підручниками з грифом МОНУ: "Детали и механизмы роботов. Основы расчета, конструирования и технологии производства" (1990 р.) к.т.н., доц. В.І.Дубінця та ін.; "Вимірювання маси та ваги" (1996 р.) к.т.н., доц. В.С.Кашперського та ін.; "Технологічні вимірювання та прилади. Перетворюючі пристрої приладів та комп’ютеризованих систем" (2006 р.) д.т.н., проф. О.М.Безвесільної; "Засоби вимірювання екологічних параметрів" (2009 р.) д.т.н., проф. О.М.Безвесільної та к.т.н., доц. Ю.В.Киричука. Для магістрантів приладобудівних спеціальностей корисним є підручник з грифом МОНУ "Наукові дослідження в галузі вимірювання механічних величин" (2010 р.) д.т.н., проф. О.М.Безвесільної, д.т.н., проф. Г.С.Тимчика та к.т.н., доц. Ю.В.Подчашинського.

Відомими стали навчальні посібники "Програмування мовою асемблеру" (2008 р.), "Практичний курс програмування мовою С++" (2008 р.) д.т.н., проф. М.Д.Гераїмчука. Успіхом у студентів також користується його ж лабораторний практикум "Моделювання систем у середовищі Matlab-Simulink" (2006 р.).

Для аспірантів приладобудівних спеціальностей корисними є монографії викладачів кафедри "Нано- і мікротехнології в приладобудуванні" (2008 р.), "Інформаційні технології в освіті" (2009 р.), "Основи побудови перспективних безпроводових сенсорних мереж" (2010 р.), "МЕМС перетворювачі фізичних величин і методологія їх проектування" (2011 р.) М.Д.Гераїмчука; "Авіаційні гравіметричні системи та гравіметри" (2007 р.), "Автоматизований прецизійний пристрій для вимірювання кутів" (2010 р.) О.М.Безвесільної.

Аспірантки кафедри С.С.Ткаченко та А.А. Остапчук разом з науковим керівником О.М.Безвесільною опублікували монографії "Гравіметри та їх виставка", "Системи керування навігаційних систем рухомих об'єктів" (2010 р.). Докторант кафедри Ю.В.Киричук разом з науковим консультантом О.М.Безвесільною опублікував монографії "Система ударо- і віброзахисту гіроскопічного вимірювача вектора кутових швидкостей" (2009р.), "Методи оптимізації цільової функції та ідентифікації характеристик прецизійних навігаційних систем" (2010р.).

Переоснащено та створено декілька нових лабораторій, в яких викладачі  кафедри проводять наукові дослідження, навчальні заняття з магістрантами і студентами. Це лабораторії 3D-моделювання та комп'ютерного конструювання приладів (доц., к.т.н. Ю.В.Киричук, аспірант Ю.О.Корнєва) енергозберігаючих приладів та систем (доц., к.т.н. І.В.Коробко), перетворюючих пристроїв приладів та комп'ютеризованих систем (проф., д.т.н. О.М.Безвесільна). В навчальному процесі використовується сучасне ліцензоване програмне забезпечення – пакет "Catia" та інші.

На конкурсі кращих наукових робіт молодих учених та аспірантів НАНУ 2010 р. аспіранти А.А.Остапчук та Ю.О.Шавурський (керівник проф., д.т.н. О.М.Безвесільна) отримали 2-ге та 3-тє місця.

Вагомою є винахідницька діяльність викладачів кафедри. Так, доц., к.т.н. В.С.Кашперський, за плечима якого роки виробничої діяльності на НВО "Квант" та науково-дослідної діяльності в Інституті механіки НАНУ, має понад 27 патентів. Аспірантка С.С. Ткаченко у 2010 році отримала 4 патенти України.

Десятки років на кафедрі ефективно працюють курси довузівської підготовки під керівництвом обдарованого викладача к.т.н., доц. О.В.Андреєвої. Вона привнесла деякі особливості у цю роботу: в ході проведення Днів відкритих дверей кафедри під час екскурсій по її лабораторіях з показом установок та стендів відбувається спілкування абітурієнтів з досвідченими викладачами, аспірантами і докторантами кафедри. З перших вуст абітурієнти дізнаються про напрями наукових досліджень кафедри, перспективи розвитку обраних спеціальностей.

Доц., к.т.н. І.А.Гришанова керує напрямом працевлаштування студентів кафедри. Творча та обдарована людина, вона привнесла у цю роботу елементи творчого підходу та наукової організації праці. Цікавими є зустрічі студентів-випускників з представниками промисловості України у присутності студентів молодших курсів. Головна мета таких зустрічей – орієнтація майбутніх фахівців у питаннях працевлаштування.

Вагомий науковий та виробничий досвід роботи в галузі проектування вагозважувальних пристроїв та систем накопичив старший викладач В.М.Зайцев. Багато студентів під його керівництвом проводять наукові дослідження за цим напрямом, виконують дипломні проекти бакалавра, спеціаліста та магістерські дисертації, проходять практику на НВО "ВЕДА" у м. Київ. Чимало студентів там само працевлаштовані. Дехто з них уже увійшов до складу керівників виробництва та окремих фірм, які працюють у цій галузі.

Значні результати досягнуто в напрямку розробки та дослідження нових приладів та методів вимірювання тиску, ваги та інших механічних параметрів, які проводили доц., к.т.н. О.К.Нікітін разом з доц., к.т.н. І.В.Коробком та старшим викладачем В.М.Зайцевим. Їхні напрацювання склали основу наукових здобутків України в розробці та удосконаленні космічного корабля багаторазового використання "Буран" та інших, не менш значущих об'єктів промисловості та оборонного комплексу України.

Зусиллями доц., к.т.н. І.В.Коробка, його аспірантів і студентів створено науково-дослідний центр "ПРIСЕ". Напрям фундаментальних та прикладних досліджень центру – прилади та системи енергозбереження. Центр плідно співпрацює з підприємствами відповідного напряму.

Усі наукові дослідження в галузі вимірювання механічних величин використовують алгоритмічні методи у приладах та системах. Ґрунтовні знання та власний досвід у цій галузі передає студентам і аспірантам доц., к.т.н. Л.П.Згуровська.

Організацію, облік, аналіз результатів наукової роботи проводить знаний фахівець у галузі елементів приладів та приладових систем, медичних приладів доц., к.т.н. І.Х.Матяш.

Робота з наукового (та й будь-якого іншого) напряму на кафедрі ґрунтується на фахових знаннях, уміннях та за технічної підтримки навчально-допоміжного складу кафедри: завідувачів лабораторій В.І.Корнієнка (справжнього хазяїна, до якого звертаються та отримують допомогу колеги з усього інституту), Т.І.Шалди (доброї берегині кафедри), Т.О.Толочко (комп'ютерного гуру кафедри), бухгалтера О.М.Тростянової (чудового, досвідченого фахівця), матеріально-відповідальної Т.М.Готенко (відкритої, завжди усміхненої), прекрасних інженерів О.Узе (без якої не проходить жоден ректорський контроль та проведення будь-яких організаційних заходів) та В.В.Сапсай (друк усіх найважливіших для кафедри документів та звітів), провідного інженера В.І.Горового (майстра "золоті руки та розум"), навчальних майстрів Д.Л.Паденко та Є.П.Коломійця (контроль за працездатністю приладів у лабораторіях), прекрасного відповідального лаборанта В.Ю.Устюгова (допомога та обслуговування при проведенні занять) та інших.

Плідно співпрацює кафедра приладобудування з багатьма підприємствами своєї галузі – ЦКБ "Арсенал", ВАТ "Науково-виробничий комплекс", "Київський завод автоматики ім. Г.І.Петровського", Державною акціонерною холдинговою компанією "Артем" тощо. Тісні зв'язки кафедра також підтримує зі спорідненими  кафедрами з інших ВНЗ України (Житомирський державний технологічний університет, Львівська політехніка, Севастопольський національний технічний університет).

Отже, сьогодні кафедра приладобудування перебуває на вістрі розвитку у своїй галузі. Тож хочеться побажати колегам наснаги та творчих успіхів! 

О.М.Безвесільна, д.т.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України