Ви є тут

Положення про гранти для фінансової підтримки науково-дослідних робіт (проектів) студентів і аспірантів НТУУ "КПІ"1. Гранти виділяються творчим колективам чи окремим здобувачам з числа студентів та аспірантів НТУУ "КПІ" для фінансової підтримки і стимулювання науково-дослідних робіт (проектів) фундаментального та прикладного характеру за напрямами природничих, технічних та гуманітарних наук з метою активізації наукової роботи молодих вчених та підготовки кадрів вищої кваліфікації.

2. Розподіл грантів між здобувачами здійснюється експертною комісією на конкурсних засадах. Склад експертної комісії, число грантів, розподіл їх за напрямами, обсяг і джерела фінансування затверджуються наказом по університету.

3. Експертна комісія формується проректором з наукової роботи (голова комісії) із числа науково-педагогічних працівників НТУУ "КПІ" за визначеними напрямами природничих, технічних та гуманітарних наук, а також представників студентських та аспірантських наукових товариств.

4. Фінансування грантів здійснюється за рахунок накладних витрат НДЧ університету. Обсяг фінансування на кожний навчальний рік по кожному гранту визначається розпорядженням проректора з наукової роботи.

5. Організацію та проведення конкурсу здійснює департамент науки та інноватики НТУУ "КПІ".

6. У конкурсі можуть брати участь усі студенти та аспіранти, які мають схильність до наукової праці і власні наукові результати.

Здобувачі, що беруть участь у конкурсі, можуть бути учасниками тільки одного запиту на здобуття гранту. Кількість учасників проекту, як правило, не повинна перевищувати 3-5 осіб.

7. Оголошення про конкурс грантів друкується у газеті "Київський Політехнік" та розміщується у електронних засобах інформації університету.

8. Термін дії грантів складає один навчальний рік.

9. Запити на здобуття грантів НТУУ "КПІ" розглядаються на кафедрах з врахуванням їх наукової новизни, практичної цінності, можливостей їх впровадження, виконання за їх тематикою кандидатських дисертацій, магістерських, дипломних робіт та приймаються рішення щодо участі кожного запиту в конкурсі.

10. По кожному проекту призначається куратор НДР (проекту) з числа викладачів чи наукових співробітників кафедри, який контролює виконання науково-дослідної роботи (проекту). Куратор не є членом творчого колективу.

11. Запити по кожній НДР (проекту) подаються у одному примірнику до організаційного відділу НДЧ (кімн.259, гол. корпус, тел. 204-92-01).

12. Аналіз науково-дослідних робіт (проектів), поданих на конкурс, проводиться науковими експертами. Критерії оцінки запитів розробляються експертною комісією і затверджується проректором з наукової роботи

13. Рішення про переможців конкурсу приймається відкритим голосуванням на засіданні експертної комісії.

14. Кошти за наданим грантом витрачаються відповідно кошторисів, які затверджуються проректором з наукової роботи.

Контроль за витратою коштів здійснюється куратором НДР (проекту).

15. По закінченню кожного етапу НДР (проекту) до НДЧ подається анотований звіт (в одному примірнику) та службове подання наукового керівника підрозділу з пропозицією щодо преміювання авторів проекту.

16. По закінченню терміну дії гранту на засіданнях кафедр розглядаються заключні звіти про виконання НДР (проекту), які подаються до організаційного відділу НДЧ для затвердження проректором з наукової роботи.

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій