Положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського (далі - Положення) регламентує порядок забезпечення здобувачам вищої освіти права вільного вибору навчальних дисциплін в КПІ ім. Ігоря Сікорського (далі-Університет) відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та Положення про організацію освітнього процесу в Університеті.

1.2. Положення формалізує наступні процедури:

 • формування каталогів вибіркових навчальних дисциплін (далі - Каталог) та доведення їх до здобувачів вищої освіти (далі - здобувач);
 • здійснення вибору здобувачами навчальних дисциплін з Каталогу;
 • організації вивчення здобувачами обраних дисциплін.

1.3. Обсяг вибіркових навчальних дисциплін становить не менше 25% загального обсягу відповідної освітньої програми за якою навчається здобувач на відповідному рівні вищої освіти (далі - ВО).

1.4. Зміст конкретної вибіркової навчальної дисципліни визначає її силабус -робоча програми навчальної дисципліни.

1.5. Вибіркові навчальні дисципліни надають можливість здобувачу:

 • побудувати індивідуальну траєкторією навчання;
 • ознайомитися з сучасним рівнем наукових досліджень у відповідній галузі знань;
 • поглибити професійну підготовку в межах обраної спеціальності та освітньої програми;
 • здобути додаткові результати навчання в межах формування загальних та/або фахових компетентностей;

1.6. Здобувач обирає дисципліни відповідно до навчального плану, за яким він навчається, що визначає кількість і обсяг навчальних дисциплін вільного вибору здобувача для конкретного семестру. При цьому здобувач має право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших освітніх програм, за погодженням із завідувачем відповідної випускової кафедри.

1.7. Індивідуальна траєкторія навчання здобувача ВО може бути реалізована також за допомогою обрання ним певної сертифікатної програми, якщо такі запроваджені за відповідною спеціальністю відповідно до Положення про сертифікатні програми КПІ ім. Ігоря Сікорського.

1.8. У навчальному плані кожної освітньої програми зазначають обсяги та семестр вивчення вибіркових дисциплін, а також Каталоги з яких обираються дисципліни: загальноуніверситетський Каталог (ЗУ-Каталог) та/або міжфакультетський, факультетський, кафедральний Каталог (Ф-Каталог).

1.9. Кожен Каталог є систематизованим анотованим переліком навчальних дисциплін, які відносяться до вибіркової складової освітньої програми для певного рівня ВО.

1.10. Формування Каталогу має відповідати принципам альтернативності, змагальності та студенто центризму (дисципліни можуть вважатися вибірковими лише якщо вони є такими з точки зору здобувача вищої освіти).

1.11. Зміст вибіркових навчальних дисциплін повинен враховувати вимоги до актуальності, наукоємності, практичної спрямованості та рівня вищої освіти.

1.12. Результати вибору здобувачем навчальних дисциплін зазначаються в його індивідуальному навчальному плані наступного навчального року в розділі «Обрані дисципліни» відповідно до Положення про індивідуальний навчальний план здобувачів вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського.

1.13. Навчальні дисципліни, які внесені до індивідуального навчального плану здобувача, є обов'язковими для вивчення.

1.14. Окрім вибору навчальних дисциплін в межах вибіркової складової відповідного навчального плану, здобувач ВО може формувати свою індивідуальну освітню траєкторію в межах нормативної складової шляхом:

 • обрання виду рухової активності - обравши в дисципліні «Фізичне виховання відділення за видом спорту або теоретичний курс;
 • обрання мови (англійська, німецька, французька) та рівня вивчення - в дисципліні «Іноземна мова»;
 • обрання місця проходження практики;
 • обрання теми кваліфікаційної роботи та наукового керівника.

2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБОРУ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Загальні підходи до формування вибіркової складової навчальних планів

2.1. Навчальні дисципліни ЗУ-Каталогу спрямовані на поглиблення й вдосконалення загальних компетентностей стандартів вищої освіти.

2.2. Обсяг та семестровий контроль вибіркових навчальних дисциплін ЗУ-Каталогу уніфікований і, як правило, становить 2 кредити ЄКТС з формою семестрового контролю-залік.

2.3. Навчальні дисципліни Ф-Каталогів спрямовані на поглиблення й вдосконалення спеціальних (фахових) компетентностей, визначених освітньою програмою.

2.4. Обсяг навчальних дисциплін Ф-Каталогів рекомендується робити не менше 4 кредитів ЄКТС та з уніфікованим обсягом і семестровим контролем (як мінімум в межах одного семестру).

2.5. Обсяг та види аудиторних занять, форма семестрового контролю вибіркових навчальних дисциплін визначається відповідним навчальним планом.

2.6. Допускається формувати перелік вибіркових навчальних дисциплін у вигляді впорядкованої послідовності їх вивчення відповідно до навчального плану, якщо, наприклад, існують певні пререквізити дисципліни (вимоги до початку вивчення дисципліни).

2.7. Кожного семестру, починаючи з третього семестру підготовки бакалаврів та другого семестру підготовки магістрів або докторів філософії, здобувач відповідного рівня ВО має вивчати не менше однієї обраної ним навчальної дисципліни.

Формування ЗУ-Каталогу

2.8. У каталозі надається короткий опис кожної навчальної дисципліни (анотація), вказуються пререквізити (вимоги до початку вивчення дисципліни) і постреквізіти (результати навчання) дисципліни, обсяг в кредитах ЄКТС, кафедра яка забезпечує викладання та інше. Форма опису навчальної дисципліни ЗУ-Каталогу представлена уДодатоку А до Положення.

2.9. До ЗУ-Каталогу можуть бути внесені тільки навчальні дисципліни, що мають повне інформаційне та методичне забезпечення, необхідне для її засвоєння, відповідно до вимог Університету.

2.10. За зміст та реалізацію вибіркової навчальної дисципліни в освітньому процесі несе відповідальність завідувач кафедри за якою закріплено викладання відповідної навчальної дисципліни.

2.11. ЗУ-Каталог формує навчально-методичний відділ Університету за наступною процедурою:

1) на початку поточного навчального року (до 30 вересня) кафедри, що пропонують навчальні дисципліни для загальноуніверситетського вибору, надають до навчально-методичного відділу анотований перелік відповідних дисциплін;

2) до 31 жовтня навчально-методичний відділ здійснює експертизу наданих матеріалів та формує ЗУ-Каталог вибіркових навчальних дисциплін для його затвердження;

3) до кінця осіннього семестру затверджений Вченою радою Університету ЗУ-Каталог вибіркових навчальних дисциплін розміщується на сайті Університету https://osvita.kpi.ua для загального ознайомлення.

2.12. Перелік та анотації навчальних дисциплін ЗУ-Каталогу вносяться Конструкторським бюро інформаційних систем до системи Електронний Кампус для вибору здобувачами з врахуванням року навчання та індивідуальності / специфіки спеціальності (за наявності).

Формування Ф-Каталогу

2.13. Процедура формування Ф-Каталогів має бути відображена в положенні факультету/інституту про обрання навчальних дисциплін, яке затверджується Вченою радою факультету/інституту за погодженням з навчально-методичним відділом Університету.

2.14. Основними критеріями для формування Ф-Каталогів вибіркових навчальних дисциплін є:

 • затребуваність стейкхолдерами (актуальність дисципліни з позицій розвитку відповідної галузі економіки, напрямку наукових досліджень, попиту на відповідні компетентності на ринку праці тощо);
 • кадрове забезпечення (науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації, досвід викладання дисципліни, відгуки здобувачів щодо якості викладання);
 • навчально-методичне забезпечення (силабус, підручник, навчальні посібники, методичні рекомендації тощо);
 • інформаційно-дидактичне забезпечення (презентації, відео-матеріали, демонстраційні матеріали, зразки тощо);
 • матеріально-технічне забезпечення (наявність обладнання / програмного забезпечення для проведення лабораторних робіт, комп'ютерних практикумів).

2.15. Рекомендується наступна послідовність дій з формування Ф-Каталогів:

1) до 01 жовтня поточного навчального року на факультетах / в інститутах створюються робочі групи під керівництвом голів методичних комісій для розробки та/або оновлення переліку навчальних дисциплін Ф-Каталогів;

2) робочі групи аналізують методичне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення запропонованих кафедрами вибіркових навчальних дисциплін щодо можливості організації освітнього процесу високої якості.;

3) кількість та різноманітність запропонованих дисциплін в Ф-Каталозі має бути достатньо великою і не дублюють одна одну;

4) перелік навчальних дисциплін кафедрального Ф-Каталогу формується в межах відповідної освітньої програми;

5) перелік навчальних дисциплін факультетського Ф-Каталогу формується в межах відповідної спеціальності (єдиний для всіх кафедр одного факультету / інституту на яких навчаються здобувачі відповідної спеціальності);

6) перелік навчальних дисциплін міжфакультетського Ф-Каталогу формується в межах відповідної галузі знань, або як міжгалузевий;

7) сформовані робочими групами Ф-Каталоги, після рекомендації відповідних Вчених рад факультетів / інститутів, подаються на розгляд Методичної ради Університету в листопаді;

8) за рекомендацією Методичної ради Університету Ф-Каталоги затверджуються проректором з навчальної роботи;

9) затверджені в установленому порядку Ф-Каталоги розміщують в грудні-січні на офіційних сайтах відповідних факультетів / інститутів і кафедр для ознайомлення здобувачів.

3. ПРОЦЕДУРА ЗДІЙСНЕННЯ ВИБОРУ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

3.1. Процедурі вибору здобувачами навчальних дисциплін передує їх ознайомлення із порядком, термінами, особливостями запису на вивчення запропонованих навчальних дисциплін та з умовами формування навчальних груп для вивчення вибіркових навчальних дисциплін ЗУ-Каталогу та/або Ф-Каталогів.

3.2. До початку процесу обрання здобувачами навчальних дисциплін:

 • науково-педагогічні працівники кафедри, що забезпечують викладання навчальних дисциплін ЗУ-Каталогу, за заявкою кураторів академічних груп можуть проводити (у позанавчальний час) для здобувачів презентації запропонованих до вибору дисциплін.
 • науково-педагогічні працівники кафедри, що забезпечують викладання навчальних дисциплін Ф-Каталогів, спільно з кураторами академічних груп, можуть проводити (у позанавчальний час) презентації запропонованих до вибору навчальних дисциплін. Також, за потреби, можуть надаватися консультації щодо формування індивідуальної освітньої траєкторії, реєстрації акаунтів тощо.

Здобувані ступеня бакалавра

3.3. Вибір дисциплін з ЗУ-Каталогу та Ф-Каталогу студентами першого (бакалаврського) рівня ВО здійснюється на початку весняного семестру (обрані дисципліни вивчатимуться у наступному навчальному році). Узагальнені результати використовуються для формування робочих навчальних планів відповідних років підготовки.

3.4. Процедура вибору навчальних дисциплін з ЗУ-Каталогу студентами першого (бакалаврського) рівня ВО включає такі етапи:

1) Здійснення студентами вибору дисциплін в системі «Електронний Кампус» для вивчення у наступному навчальному році. Тривалість етапу - не менше двох тижнів. Етап контролюється кураторами груп з метою забезпечення участі всіх здобувачів у процедурі вибору дисциплін.

2) Опрацювання результатів вибору дисциплін та формування навчальних груп для їх вивчення. Етап виконується навчальним відділом і адміністратором системи Електронний кампус враховуючи встановлену мінімальну чисельність студентів в групі.

3) Повідомлення кожного студента про підтвердження його вибору на першому етапі обрання навчальних дисциплін ЗУ-Каталогу або про неможливість формування групи для вивчення обраної ним навчальної дисципліни.

3.5. У разі неможливості формування навчальної групи для вивчення певної дисципліни, студентам надається можливість або здійснити повторний вибір

- приєднавшись до вже сформованих навчальних груп, або опановувати обрану дисципліну індивідуально з використанням змішаної форми навчання та індивідуальних консультацій (можливість надається за обґрунтованою заявою студента та рішенням кафедри, яка забезпечує викладання цієї дисципліни).

3.6. Процедура вибору навчальних дисциплін з Ф-каталогів студентами першого (бакалаврського) рівня ВО реалізується відповідно до затвердженого

положення факультету/Інституту про обрання навчальних дисциплін, яке доводиться до відома студентів на початку навчального року.

Здобувані ступеня магістра

3.7. Вибір дисциплін з Ф-Каталогів студентами другого (магістерського) рівня ВО здійснюється на початку осіннього семестру першого року навчання. Обрані дисципліни вивчатимуться у весняному семестрі того ж року навчання та/або у осінньому семестрі наступного року. Узагальнені результати використовуються для формування робочих навчальних планів відповідних років підготовки.

3.8. Процедура вибору навчальних дисциплін з Ф-каталогів студентами другого (магістерського) рівня ВО реалізується відповідно до затвердженого положення факультету/інституту про обрання навчальних дисциплін, яке доводиться до відома студентів на початку навчального року.

Здобувані ступеня доктора філософії

3.9. Вибір дисциплін з Ф-Каталогів аспірантами здійснюється на початку осіннього семестру (обрані дисципліни вивчатимуться у весняному семестрі того ж року навчання) та на початку весняного семестру першого року навчання (обрані дисципліни вивчатимуться у наступному навчальному році).

3.10. Процедура вибору аспірантами навчальних дисциплін з Ф-каталогів реалізується відповідно до затвердженого положення факультету/інституту про обрання навчальних дисциплін, яке доводиться до відома аспірантів на початку навчального року.

4. ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРУ ДИСЦИПЛІН ТА ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ГРУП

4.1. Фінальна інформація щодо обраних здобувачами дисциплін ЗУ-Каталогу, кількості груп, їх особовий склад тощо, передається навчальним відділом Університету:

 • на випускові кафедри для формування індивідуальних навчальних планів здобувачів;
 • на кафедри, за якими закріплено викладання обраних навчальних дисциплін, для формування педагогічного навантаження відповідним науково-педагогічним працівникам.

4.2. Фінальна інформація стосовно обраних здобувачами дисциплін Ф-Каталогів передається відповідальною особою факультету/інституту:

 • на випускові кафедри для формування індивідуальних навчальних планів здобувачів;
 • на кафедри, за якими закріплено викладання обраних навчальних дисциплін, для формування педагогічного навантаження відповідним науково-педагогічним працівникам;
 • до деканатів факультетів/інститутів для формування розкладу занять.

4.3. Навчальні групи для вивчення вибіркових навчальних дисциплін мають бути чисельністю не менше:

 • 20 осіб для першого (бакалаврського) рівня ВО;
 • 10 осіб для другого (магістерського) рівня ВО;
 • 5 осіб для третього (освітньо-наукового) рівня ВО.

4.4. Обмеження, передбачені пунктом 4.2 цього Положення, не поширюються на ті випадки, коли певну навчальну дисципліну кафедрального Ф-Каталогу обрали всі здобувачі, які навчаються за відповідною освітньою програмою або порушення встановленого обмеження не призводить до перевищення максимального педагогічного навантаження науково-педагогічних працівників відповідної кафедри.

4.5. Здобувач ВО, який знехтував своїм правом вибору, може бути записаний на вивчення навчальних дисциплін, обраних завідувачем випускової кафедри для оптимізації навчальних груп і потоків.

4.6. Якщо здобувач ВО із поважної причини не зміг обрати дисципліни вчасно, або виявив помилку щодо свого волевиявлення, він звертається до деканату із заявою для запису на вивчення обраних ним дисциплін, надавши документів, які засвідчують поважність причин.

4.7. Не допускається зміна обраних дисциплін після початку навчального семестру, в якому вони викладаються.

4.8. Розклади занять для вивчення обраних навчальних дисциплін ЗУ-Каталогу формуються навчальним відділом Університету, а для вивчення обраних навчальних дисциплін Ф-Каталогів - деканатами факультетів/інститутів.

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Заяви здобувачів, електронні листи, генеровані в системі Електронний кампус з результатами вільного вибору, розпорядчі документи про формування навчальних груп зберігаються упродовж усього терміну навчання здобувача за відповідним рівнем ВО.

5.2. У випадку поновлення, переведення здобувача, допуску до занять після завершення академічної відпустки або у випадку навчання за скороченим терміном навчання, за письмовою заявою здобувача та згодою випускової кафедри можливе перерахування результатів навчання вибіркових дисциплін відповідно до Положенням про визнання в КП1 ім. Ігоря Сікорського результатів попереднього навчання або Положенням про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів навчання, набутих у неформальній/інформальній освіті.

Додаток А ФОРМА опису навчальної дисципліни ЗУ-Каталогу

Дисципліна  
Рівень BO  
Курс  
Обсяг  
Мова викладання  
Кафедра, яка забезпечує викладання  
Вимоги до початку вивчення  
Що буде вивчатися  
Чому це цікаво/треба вивчати  
Чому можна навчитися (результати навчання)  
Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)  
Інформаційне забезпечення  
Форма проведення занять  
Семестровий контроль