You are here

Ukrainian Olympiad of Energy Management


2016.04.18-21 Всеукраїнська олімпіада з енергоменеджменту

Всеукраїнська олімпіада з енергоменеджменту
З 18 по 21 квітня на базі Інституту енергозбереження та енергоменеджменту проходила Всеукра¬їнська студентська олімпіада зі спеціальності "Енергетичний менеджмент", у якій взяли участь представники 11 ВНЗ України. Учасники олімпіади не лише змагалися, але й відвідали Державний політехнічний музей при НТУУ "КПІ", лабораторію енергоефективного обладнання Vaillant, лабораторії кафедр електропостачання, теплотехніки та енергозбереження.
Олімпіада проводилася за напрямами "Електротехніка та електротехнології" та "Теплоенергетика". Конкурсні завдання складалися з двох теоретичних питань і трьох задач, пов'язаних з проблемами електротехніки, теплоенергетики та енергетичного менеджменту.
Переможцями олімпіади в особистому заліку стали:
– за напрямом "Електротехніка та електротехнології": І.І. Далібожак, НТУУ "КПІ" (І місце); С.І.Герега, Тернопільський НТУ (ІІ міс¬це); А.В.Калоша, НТУ "ХПІ", Харків (ІІІ місце);
– за напрямом "Теплоенергетика": В.В.Бондаренко, НТУУ "КПІ" (І місце); Р.С.Науменко, Сумський державний університет (ІІ міс¬це); І.І. Лептюхов, НТУУ "КПІ" (ІІІ місце).
У командному заліку І місце завоювала команда НТУУ "КПІ", ІІ місце – команда Тернопільсь¬кого НТУ, ІІІ місце – СумДУ.
Оргкомітет олімпіади висловлює подяку керівництву і провідним ви¬кладачам університетів, які підготували обдаровану студентську молодь, що здатна вирішувати складні питання і в подальшому стане впроваджувати ідеї енергозбереження та енергоменеджменту в життя.
Особлива подяка спонсорам олім¬піади: компаніям HERZ, Va¬illant, WILO, BOSCH, E.NEXT, KNAUFINSULATION, "Атмосфера", Центру ресурсоефективного та чистого виробництва, Німецькому товариству міжнародного співро¬бітництва GIZ, які підготували чудові подарунки студентам і викладачам ВНЗ і без участі яких неможливо було провести нагородження і закриття олімпіади.
Оргкомітет олімпіади також висловлює подяку співробітникам каф. ЕП та ТЕ, які зробили вагомий внесок в організацію і проведення олім¬піади, а саме: директору ІЕЕ С.П.Денисюку, зав. каф. ТЕ В.І.Дешку, зав. каф. ЕП М.М. Федосенку, доц. каф. ЕП О.В.Бориченко, доц. каф. ТЕ В.О.Виноградову-Салтикову, ст. викл. каф. ТЕ І.О.Суходуб.
Інф. оргкомітету олімпіади

At the Institute of Energy Saving and Energy Management was held olympiad on specialty "Energy Management ", in which representatives of 11 universities of Ukraine took part from 18 to 21 April. The olympiad participants did not only compete, but also visit the State Polytechnic Museum at NTU "KPI" energy efficient equipment -Vaillant, laboratories of electricity, heat and energy saving chairs.

The Olympiad was carried out with the "Electrical engineering and Electrotechnology" and " Thermal power engineering". The competition task is consisted of two theoretical questions, three tasks related to electrical engineering problems, and power management. The winners of the olympiad the in the individual credit were:

- in " Electrical engineering, Electrotechnology": I.I. Dalibozhak, "KPI" (first place); S.I.Hereha, Ternopil NTU (II place); A.V. Kalosha, NTU "KPI", Kharkov (third place);
- in " Thermal power engineering ": V.V.Bondarenko, NTU "KPI" (first place); R.S.Naumenko, Sumy State University (second place); II Leptyuhov, "KPI" (third place).

In the team competition the first place won the team of "KPI", second place – NTU of Ternopil, third place - the SSU.
Olympics Organizing Committee expresses gratitude to the leadership and leading university lecturers who prepared gifted students that can solve complex issues and in the future they will implement the Energy Saving and Energy Management ideas in practice.

Special thanks to sponsors of olympiads: The company HERZ, Vaillant, WILO, BOSCH, E.NEXT, KNAUFINSULATION, "Atmosphere", Center for resource-efficient and cleaner production, the German Society for International Cooperation GIZ, who prepared wonderful gifts to students and teachers of institutions without whom it was impossible to hold the awards and closing of Olympiad.

Olympiad Organizing Committee also expresses gratitude to the staff departments of EP and TE which made a significant contribution to the organization and holding of olympiads, notably to Director of IEE S.P. Denysyuk, Head. of Dep. TE V.I. Deshko, Head. of Dep. EP M.M. Fedosenko, Assoc. Dep. of EP O.V.Borychenko, Assoc. of Dep. TE V.O.Vynohradov, Assoc. of Dep. TE Saltykov, Senior Lecturer of. Dep. TE I.O.Suhodub.

Inf. Olympics organizing committee

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій