Положення про старосту академічної групи Національного технічного університету України “КПІ”

1. Загальна частина

 1. Староста є представником деканату для організаційного забезпечення навчального процесу в академічній групі та для управління студентським колективом групи при залученні її до всіх офіційних заходів, що проводяться деканатом факультету (дирекцією інституту) і ректоратом або за їх дорученням.
 2. Староста представляє інтереси студентів групи в деканаті факультету і на профілюючій кафедрі, співпрацює із заступником декана по роботі зі студентами.
 3. Староста академічної групи може брати участь у роботі органів студентського самоврядування факультету (інституту) та університету.
 4. Старостою академічної групи може бути один з успішно встигаючих у навчанні студентів, який відзначається високими моральними якостями, користується авторитетом і повагою у студентів групи і викладачів, має позитивний вплив на колектив групи і володіє організаторськими здібностями.

2. Призначення та звільнення старости

 1. Староста академічної групи на 1-му курсі призначається адміністрацією факультету (інституту) на перший навчальний семестр. По закінченні цього терміну рішення про переобрання старости (при необхідності) приймає академічна група відповідно        пп. 2.2, 2.4 цього Положення.
 2. Староста переобирається на зборах академічної групи при обов’язковій присутності представника адміністрації факультету (інституту). Рішення про переобрання приймається простою більшістю від загальної кількості студентів академічної групи шляхом прямого голосування, що фіксується у відповідному поданні (заяві, протоколі тощо) до деканату.
 3. За поданням академічної групи староста призначається наказом (розпорядженням) по факультету (інституту).
 4. Староста обирається на весь період навчання. Звільнення старости може здійснюватись за власним бажанням, з ініціативи адміністрації, органів студентського самоврядування або студентів даної групи, якщо той не справляється з обов‘язками чи втратив моральне право бути офіційним лідером студентського колективу.

3. Обов‘язки старости

 1. Своєчасно інформувати студентів про розпорядження ректорату, деканату, викладачів, які ведуть заняття, стосовно організації навчального процесу та інших офіційних заходів.
 2. Брати участь у плануванні, організації та проведенні заходів, пов‘язаних з навчально-виховним процесом академічної групи.
 3. Готувати та проводити збори студентів академічної групи, на яких обговорюються стан навчання і дисципліни, інші актуальні питання з життя студентського колективу.
 4. Щоденно вести в журналі групи облік відвідування занять студентами.
 5. Проводити індивідуальну роботу зі студентами групи стосовно виконання вимог навчального плану, правил внутрішнього розпорядку.
 6. Забезпечувати участь студентів групи у заходах, які проводяться на факультеті (в інституті) та в університеті із залученням студентів академічної групи.
 7. Оперативно інформувати деканат про зрив занять, можливі непорозуміння у розкладі занять тощо.
 8. Оперативно інформувати органи студентського самоврядування та адміністрацію факультету (інституту) про порушення прав студентів, можливі конфлікти з викладачами, інші проблеми, що є важливими для студентів.
 9. Брати участь у зборах старост академічних груп.
 10. Брати участь у роботі комісій, що створюються на факультеті (в інституті) та в університеті по розв‘язанню конфліктних ситуацій.
 11. Після закінчення заліків та іспитів отримувати підсумкову інформацію про результати залікової і екзаменаційної сесії і доводити її до відома студентів.

4. Права старости

 1. Рекомендувати кращих студентів групи до матеріального та морального заохочення за відмінне навчання, активну участь у науково-дослідній, громадській, спортивній та культурно-масовій роботі тощо.
 2. Вносити пропозиції щодо накладання на студентів адміністративних стягнень за порушення навчальної і трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку.
 3. Представляти інтереси групи під час призначення стипендій та поселенні в гуртожиток.
 4. Давати розпорядження студентам щодо організації навчально-виховного процесу, громадської роботи та виконання поставлених перед групою доручень адміністрацією факультету (інституту) та університету.
 5. За належне виконання своїх обов‘язків староста може бути матеріально та морально заохочений адміністрацією та органами студентського самоврядування факультету (інституту) та університету.

5. Відповідальність

 1. Староста несе відповідальність за виконання обов‘язків та використання прав, передбачених цим Положенням, і дотримується конфіденційності в індивідуальній роботі зі студентами академічної групи.