Положення про випускну атестацію студентів

Положення про випускну атестацію студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського [Електронний ресурс] / Уклад.: В. П. Головенкін, В. Ю. Угольніков. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 98 с.

Нормативно-інструктивне видання Затверджено Вченою радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 2 від 12.02.2018 р.)

Укладачі:

Головенкін Володимир Павлович, канд. техн. наук, доц.

 

Угольніков Володимир Юхимович. канд. техн. наук, доц.

Відповідальний за випуск

Гожій Сергій Петрович, д-р техн. наук, проф.

Рецензенти:

Охріменко Олександр Анатолійович, д-р техн. наук, доц.

 

Лемешко Анатолій Дмитрович, канд. техн. наук, доц.

ЗМІСТ

1. ВСТУПНА ЧАСТИНА

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИПУСКНОЇ АТЕСТАЦІЇ СТУДЕНТІВ

2.1. Загальні відомості

2.2. Функції структурних підрозділів університету

 • Навчальний відділ університету
 • Навчально-методичний відділ університету
 • Відділ кадрів і архівної справи університету (студентський сектор)
 • Відділ інформатизаційного супроводження документів про вищу освіту департаменту перспективного розвитку
 • Деканати інститутів та факультетів
 • Випускові кафедри

2.3. Комплектування екзаменаційної комісії з випускної атестації здобувачів вищої освіти та обов’язки її членів

 • Голови екзаменаційних комісій
 • Члени екзаменаційних комісій
 • Секретарі екзаменаційних комісій

2.4. Організація роботи екзаменаційної комісії

2.5. Порядок проведення випускної атестації

2.6. Підведення підсумків роботи екзаменаційної комісії

3. КВАЛІФІКАЦІЙНІ РОБОТИ

3.1. Завдання та види кваліфікаційних робіт.

3.2. Організація виконання кваліфікаційних робіт

3.3. Обов’язки керівників, консультантів і рецензентів  кваліфікаційних робіт та студентів

 • Керівник (науковий керівник) кваліфікаційної роботи
 • Консультант кваліфікаційної роботи
 • Рецензент кваліфікаційної роботи
 • Студент

3.4. Теми кваліфікаційних робіт

3.5. Завдання на кваліфікаційну роботу

3.6. Вимоги до структури та змісту  дипломного проекту, дипломної роботи

3.7. Вимоги до структури та змісту магістерської дисертації

3.8. Порядок допуску до захисту

ДОДАТКИ

Додаток 1. Договір на проведення практики

Додаток 2. Наказ про затвердження складу ЕК та підготовку до проведення  випускної атестації студентів

Додаток 3. Наказ про затвердження тем і керівників кваліфікаційних робіт

Додаток 4. Наказ про випуск студентів

Додаток 5. Довідка-виклик для виконання кваліфікаційної роботи

Додаток 6. Довідка-виклик для складання випускних екзаменів

Додаток 7. Відомості про результати навчання студентів,  допущених до випускної атестації (форма і приклад заповнення)

Додаток 8. Рекомендації щодо розроблення Комплексу екзаменаційних матеріалів до випускного екзамену

 • Рекомендації щодо розроблення закритих тестів  та критеріїв оцінювання результатів
 • Зразок оформлення Комплексу екзаменаційних матеріалів  для випускного екзамену
 • Форма окремого екзаменаційного білету

Додаток 9. Протокол засідання ЕК щодо приймання (комплексного) випускного екзамену

Додаток 10. Протокол засідання ЕК з розгляду дипломного проекту  (дипломної роботи, магістерської дисертації)

Додаток 11. Вимоги до структури звіту ЕК

Додаток 12. Завдання на дипломний проект, дипломну роботу

Додаток 13. Завдання на магістерську дисертацію

Додаток 14. Відгук керівника (наукового керівника) кваліфікаційної роботи

 • Пам’ятка керівнику

Додаток 15. Направлення на рецензію

Додаток 16. Рецензія на кваліфікаційну роботу

 • Пам’ятка рецензенту

Додаток 17. Титульний аркуш дипломного проекту

Додаток 18. Титульний аркуш дипломної роботи

Додаток 19. Титульний аркуш магістерської дисертації